aGutpela Sindaun 3.34

James 4

Mataw og ka ago nagah meqmeqinta anan ginad diq bilaqsa in God gihar ugayta

Naga daqin diq ne gilikmanib usim an wol teq bab hares eman gwahtiqaqta? Ne gigem atoranmo eraqsa ginad meqinta haresmo gwahtiqim ginad hureqsa ne an gihar ugayta naqmo in an wol na eman gwahtiqaqta. Ne daq nazaq a hi emayta ye? Ne nagah amo amo waqnan ginad bilaqsa teq ne a hi waqayta. Nazaq iyan ne gigem meqniysa an gem ugayta. Ne nagah kabemmo utetad teq ne waqan yo hiqiyayta. Nazaq iyan ne an wolad bab ayahmo eman eraqaqta. Ne God susumun a hi ugayta na ago ne nagah a hi waqayta. Ad teq nagah asor ne anan susumunayta na ne a hi waqaytamo. Na ezaqgo ne ginad titnonim a hi ussamo ne nagah na ginan susumunayta. Ne nagah na waqeq muran kam kabmo ne ginad dimniysa osgo ne susumunayta. Aw aduw hulosim mat ta araq inaq luwaqta nazaq nog ne God gileh ugim og ka ago anad meqinta hares muzad osayta. Teq mat og ka ago anad meqinta inaq yow emaqta na in God gihar ugaqta. Na ago ne ginad a hi emay ye? Nazaq iyan mat og ka ago anad meqinta ayow iyim osaqta na, in God ago bab iyim osaqta. Gamuk araq God ago marib kazaq bilam,

  • God ago tim nawa in i gimuganib eman usaqta na in God amomo agota ham.
  • Nazaq iyan i og ka ago anad meqinta inaq yow emsa God agem meqniyaqta ham.
Ne ginad ezaq emay? God ago gamuk nawa bilamta na in gamuk samanta haqay ye? Haiqgam.

Teq God agem dimunta igaqta na in i gigem kwaziqta na uriyamim ayahmo diq gilumsihaqta. Nazaq iyan God ago marib gamuk araq kazaq bilam,

God in mataw girerey emayta na geg negaqta ham. Ad in mataw gihol wazan woqsa osayta na agem dimunta negaqta ham. a 
Nazaq iyan ne God ago nan huritad ahaqenibmo osiy. Osad teq ne Satan othasid in ne gihulosad titukdaq. Ne God agerabmo diq loqsa in ne gigerab tigeldaqmo. Ne mataw daq meqinta emayta na, ne giben suholid ginumlan hiqiyan. Ad ne mataw ginad giger usaqta na, ne ginad meqinta na walemid dimunta naqmo amomo usan. Ne God anad a hi muzinayta na ago ne giqutil tartaysa gaqad osiy. Ad ne yuquwayta na hulosad ne ginad buliyeq gaq waziy. Teq ne gigem dimniysa osayta na hulosad ne gigem afaqan iysa osiy. 10 Ne bunmo Iyahta ameb gihol wazid woqsa teq in ne giwazid tiqeraq daqay.

I gimaqbaban gigilehunan hi bilaquq

11 Ya imaqbaban, ne an agilehunan hi bilaqiy. Mat in amaqbab araq ago daq ulum kemim anan meqin haqad teq in agilehunan bilaqaqta, mat na in God ago maror gileh ugad in bilaqne maror na ulum kemim anan meqin haq nog iyaqtamo. Teq ni God ago maror ulum kemeq anan meqin haqeq ni maror na ahaqenib osad muzinaqta nog a ta hi iydaq. Haiqgam. Ni bilaqne maror na anamren mataw gigo daq ulum kemim amenin negaqta na nog tiqiydaq. 12 Teq mat amulikmo maror igaqta. Teq in amomo mataw gigo daq ulum kemim amenin negaqta. In amomo mat ulumsihid in dimunmo tuqosdaqta teq in amomo mat meqin tonid in tihiqiydaqta. Ni nibin ezaqta iyan ni bilaqne maror anamren nog iyim ni niyow ago daq ulum kemim anan meqin haqaqta?

I girerey hi emuq

13 Ari ne gigo asor bilaqay, Muran o babeq i taun-ib leheq ulig amulikmo nazaq i gigo es zayad mani kabemmo waqad oseq teq ta bolam haqayta. Ne yaqgo nan ka huritiy. 14 Nagah babeq gwahtiqdaqta na ago ne a hi huritayta. Teq ne og kab osayta na in bilaqne naga daqin diq nog? Ne bilaqne onqas gwalim asitmo usimmo tihiqiyaqta nazaq nogta. 15 Ne kazaq bilaq nagiy. Iyahta anad bilaqid teq i dimunmo osad kabiy kazaq kazaq emamta haq nagiy. 16 Ta teq ne igmo ag haqad gihol abin iluwayta. Daq nawa ne girerey emayta na in meqin diqta. 17 Nazaq iyan ni daq dimunta araq emnanta anadin emeq teq ni daq na a hi emeq na ni daq meqinta tiqam.

Copyright information for `MLP