James 5

Mataw gigo nagah kabemmo inaqta na in abeb naw meqinta tuwaq daqay

Ari ne mataw gigo nagah kabemmota na, ne yaqgo gamuk ka huritiy. Ne gigo daq meqinta na amenin nawa ne giholib tugwahtiqnan tonsa na ne anadin emad ne atoranmo gaqad osiy. Ne gigo es nagah bunmo tililih bugim usaqta. Ad ne gigo tubusan bunmo bidbid tumuktitayiy. Ne gigo gol teq silva na God ameb samanta iyim usaqta. Hazizirib teq ne gigo nagah naqmo in ne gigo daq meqinta emid ulal iydaq. Ulal iysa ne gigo es nagah na bilaqne faq nog ne giholib oy soqoteq in ne gisan tuqoywordaq. Nagaqgo ne kam abebtanta kab ne giholyon es kabemmo tuwal emad osay? Ahol waqiy. Kabibiy mataw ne gigo kabiyab wit urotan ne kat negad in

gigo naw asor wasihim a hi negiy. Teq in gigo naw asor rin toniyta na in muran atoranmo lileyad aholib ulal emad usaq. Sa kabibiy mataw na inaqmo lileysa in giqez gwale Iyahta Zaway Bunmo Wazaqta na adekib tuwoqaq.
Ne ogib kab osad nagah dimdimunta bunmo waqad ne gihol bilaqsa tuqosayta. Osad ne didaq nagah dimdimunta neqad giyuninsa ne gisan huhuw nemsa ne gigem dimniysa osayta. Ta teq ne bilaqne bulmakau amidon anon ayahmota wol emeq neqgo tiqiyim osaqta nazaq nogmo ne osayta. Ne hazizirib mataw titnonta giyon bilaqad ginol emsa in moqayta. Ad ne ginadibmo mataw na gimeqin tonsa in tok nemim nan araq a hi bilaqayta.

I giwaz meqniyeq osad God inaq gamuk emad teq i Iyahta baq tuneq osuq

I gigem zaway iyeq afaqan sorad teq i Iyahta baq tuneq osuq

Ari ya imaqbaban, ne giholib afaqan gwahtiqsa ne sormo sorad Iyahta boldaqta na baq tuneq osiy. Osad ne kazaq ginad emiy. Kabiy anamren ago kabiyab didaq tileyim teq in og ka ago didaq dimdimunta na baq tunim osaqta. Mat na agem kiskismo diq ussa urom amebta na woqan teq urom abebtanta na inaqmo tuwoqan in didaq na titayaqta. Ad nazaqmo ne afaqan sorad Iyahta amen emad ne gigem kiskismo usanmo. Ussa ne gigem zaway ugad gituw hi hiqiyan. Na ezaqgo Iyahta ta boldaqta na ago kam sinsin tiqiy.

Ya imaqbaban, ne yuwlozin ta hi bilaqiy. Ne daq na a hi huloseq teq abeb ne hazizirib turad nab ne gigo daq meqinta na amenin meqin diqta tuwaq daqay. Ne ahol waqiy. Mat ne gigo daq ulum kemdaqta na ahol tuwastitayim in bo tugwahtiqgo haqad nawa dan ezab tituraq.

10 Ya imaqbaban, ne God ago nantut kwaziqmo Iyahta abinib gamuk bilaqiyta na ginadin ta emiy. In gigo bab gimeqin tonsa in gigem kiskismo ussa in afaqan na sorad gituw a hi hiqiy yaqayta. Nazaq iyan ne in gisen muzad nazaqmo emiy. 11 Na ezaqgo i ginadib mataw afaqan sorad gituw a hi hiqiyta na in muran tidimniyim osay haqauq. Teq Job agem zaway ugim afaqan aseseqta sorim atuw a hi hiqiyta na awagamun ne tuhuritiy. Ad wagam nab Iyahta anad in Job wamuzsa le in ago afaqan tihiqiydaq haqad anad amta na ne ahol tuwaqiymo. Job awagamun nab Iyahta i ginan anad diq meqniysa agem igaqta na i ahol waq kemauqta.

I gigo gamuk zaway ugnan helmo ulilib hi bilaquq

12 Ari ya imaqbaban, daq danmeb diqta ne muzin daqayta na in kazaq. Ne gamuk araq atoranta bilaqnan haqad ne helmo ulilib hi bilaqiy. Ad ne Heven anan teq og ka anan teq nagah asor giwaz meqinta nagan ginan biyad helmo diq haqad nazaq ne hi bilaqiymo. Haiqgam. Ne bilaqeq, Eqe ya tiqemdaiq haqeq na ne nazaqmo emiy. Ad ne bilaqeq, Haiqgam ya a hi emdaiq haqeq na ne nazaqmo emiymo. Luweq ne katiyad samanta helmo diq haqid God ne giyon bilaqid ne amenin meqinta tuwaq daqay.

Mat titnonimmo luwaqta na in God bulonsa in ago gamuk azawayin inaq iyaq

13 Ari ne gilikmanib gimaqbab araq ahol afaqan iyaq e? Mat na God bulonan. Teq ne gigo araq anad dimniysa osaq e? In bar wazad God abin soran. 14 Ad ne gilikmanib gimaqbab araq ago moq inaq iyeq in Yesus ago on mataw gigo danmebta nagan gililewunan. Gililewunid boleq in mat na amen God bulonad Iyahta abinib in mat na afaqinib masil wazbalid woqan. 15 Mataw danmebta na helmo diq haqad God bulonid teq mat moqaqta na a hi moqdaq. Iyahtaqmo mat na wazid tiqeraqdaq. Ad mat na ago daq meqinta asor aholib usid teq Iyahta daq nagan tigiwalemdaqmo. 16 Nazaq iyan ne gigo daq meqinta giholib usaqta na ulum hasid gwahtiqsa ne daq emiyta na ago an buloniy. Ad God ne gigo moq wastitayid gihol dimniygo haqad ne an ulumsihad God buloniymo. Mat titnonta God inaq gamuk emsa in ago gamuk na azawayin inaq iyad kabiy atoranmo emaqta. 17 Mat anan Elaija haqayta na in i nogtamo osyaq. Teq in urom hi woqan haqad anad awaz meqin amalib God bulonan ulig ezeqmanmo teq aweweqta na asormo urom asit a hi wom. 18 Ad teq abeb in a God ta bulonan kaitab urom tuwom. Woqan og didaq eman a ta gwalim lah.

Mat araq dante titnonta hulosid i waqeq ad dan dimunta nab a ta boluq

19 Ya imaqbaban, ne giyow araq God ago gamuk helta na adan hulosad in dante ta araq muzeq lehsa ne gigo araq le waqeq ad muleqeq dante helta nab a ta bolan. 20 Teq mat nazaq ayow haresmo luwsa in hureqim dan titnontab a ta bolaqta na in gamuk ka hurit keman. In nazaq ayow daq meqinta emaqta na ulumsihid in ayow na awitan a hi moqdaq. God in ayow na ago daq meqinta kabemmo usaqta na giwalemad anadin a ta hi emdaq. Nawaqmo.

Copyright information for `MLP