John 11

Lazarus moqan Yesus lilewunan ta eram

Ari mat araq anan Lazarus uliq Betaniy-ibta na moqad us. Uliq na in Mariya abab Marta inaq gigo uliqta. Teq aw masil ahuran dimunta wazbalan Iyahta asenab woqan in aqensanib bayta na Mariya-mo.
11.2Jon 12.1-8 nab teq ni Mariya Yesus asenab masil wazbalta na awagamun ahol waqdaq.
Sa mat moqad usta na in Mariya ahiy.
Ari mat na moqad ussa in ahiyan giger na nan eman Yesus

ago hib lehan in bilaqiy, Iyahta haqiy mat ni anan ninad bilaqaqta na tumoqaq haqiy.
Haqan Yesus nan na huritim bilam, Moq na in mat moq hasdaqta a haiq ham. Moq na on mataw giqemid in God abin iluw daqayta ham. Iluwsa daq na amalib God Atatin abin ayah tiqiydaqmo ham.

Yesus in Marta ama inaq teq in gihiy Lazarus inaq ginan anad diq bilaqyaqta. Nazaq iyan in Lazarus moqad usaqta na huritim in kam gigermo a ta os, uliq in osta nab. Osim teq in ago disaipel gibilan, I muleqeq saw Judiya-ib ta lehuq ham. Haqan disaipel buloniy, Tisa haqiy muran kawa Juda mataw aseseqta na in ni nimalib gig hunegeq ninol emnan haqad ginad usaq haqiy. Teq ni nab a ta lehnan bilaqaq e? haqiy. Haqan Yesus gibilan, Saw hastitayim le imisor iyaqta nab zeq huramad usaqta ham. Ussa mat zeqab luwad a hi woqaqta ham. In og ka anuwan ahol waqad dimunmo luwaqta ham. 10 Ari mat taromab luwaqta na in woqnan woqnan tonad luwaqta ham. Na ezaqgo in ame romriq iysa in saw ahol a hi waqaqta ham.

11 In nazaq bilaqim teq in gibilan, I gigo kadoy Lazarus tuqusaq ham. Sa ya leheq wazid tiqeraqnan ham. 12 Haqan in ago disaipel buloniy, Iyahta haqiy in usmo usaqta iyeq in teq tidimniydaq haqiy. 13 Na Yesus in Lazarus tumom haqad bilamta teq disaipel ginad a hi emiy. In ginad emiy, In us diq usaq haqiy. 14 Nazaq iyan Yesus gibilen hasim bilam, Lazarus tumom ham. 15 Ad in moqsa ya inaq a hi osta na in dimun diq ham. Ya ne ginadin emad ya inad tidimniyaq ham. Muran ne ya inan helmo tihaq daqay ham. Ari i mat na ago hib lehuq ham. 16 Haqan Tomas, anan araq Didimus haqayta na, in disaipel ta asor na gibilan, O tob iysa i inaq leheq inaq moquq ham.

On mataw moqiyta teq eraq daqayta na alulin Yesus-mo

17 Ari Yesus le uliq Betaniy-ib gwahtiqim Lazarus kam aweweqmo hodhodab tuqusta na ago in tuhurit. 18 Uliq Betaniy in Jerusalem agerabmo usaqta. In pesan diq a haiq, 3 kilomita nazaq in usaqta. 19 Nazaq iyan Juda on mataw kabemmo uliq ayahta nab osim in Marta ayow Mariya inaq gigerab boliy, on giger na gihiy amatqanta moqan in ginad waqnan haqad. 20 Ari Marta in Yesus bolaqta na abin huritad in eraqim adanin tilah. Sa Mariya bitabmo os. 21 Ossa Marta lehim Yesus tubulon, Iyahta ham ni kab osta iyid ya ihiy a hi moq nag ham. 22 Teq ya inad emaiq ham. Ni God inaq gamuk emad nagah araq ago susumun ugid in tiqem nigdaq haqaiq ham. 23 Haqan Yesus bilam, Ni nihiy teq tiqeraqdaq ham. 24 Haqan Marta bilam, Kam abebtanta nab teq in eraqdaqta na ago ya tuhurit ham, kam on mataw bunmo hodhod huloseq eraq daqayta nab ham. 25 Haqan Yesus bulon, Mataw hodhodab eraq daqayta na alulin yaqmo ham. Teq mataw kayeqmo kuluwa-kuluwmo osayta alulin na yaqmo ham. Mat ya inan helmo haqad osim moqaqta na in teq kayeq ta iydaq ham. 26 Teq on mataw og kab kayeqmo osad ya inan helmo haqayta na in moqeq a hi moq has daqay ham. In kayeqmo kuluwa-kuluwmo tuqos daqay ham. Ni yaqgo gamuk ka anan helmo haqaq e? ham. 27 Haqan Marta bulon, Eqe ham, Iyahta ham. Ya inad emaiq, Ni Krais haqaiq ham. Ni God atatinmo haqaiq ham. God mat emid og kab bolnan anad usta na amatin ninmo ham.

Yesus Lazarus anan anad meqniysa gam

28 Marta gamuk na tibilaqim in muleqim ta lehim in amikqan Mariya waqim ad adek ban loqim kiskismo bulon, Tisa tubolim osad in ni ninan susumunaq ham. 29 Haqan Mariya gamuk na huritim in hidmo eraqim Yesus ago hib tilah. 30 Yesus uliqab a hi gwahtiqad in saw Marta lehim ahol wamta nab luwsa Mariya in agerab lah. 31 Lehsa on mataw Mariya anad waqad inaq bitab osiyta na in Mariya hidmo eraqim asanib lehsa ahol waqad in muzim inaq tilehiy. In ginad emiy, Aw ka hodhodab gaq waznan lehaq haqiy. 32 Haqsa Mariya Yesus agerab bolim ahol waqad anognib abakbakan ulum laquwim turad teq in bilam, Iyahta ham ni kab osta iyid ya ihiy a hi moq nag ham.

33 Haqan Yesus in Mariya gaqsa ahol waqad teq Juda on mataw Mariya inaq boliyta na inaqmo gaqsa in gibiyad in ahol afaqan iyad anad timeqniyyaqmo. 34 Anad meqniysa in bilam, Mat na asan edob emiy? ham. Haqan in buloniy, Iyahta haqiy, bo leheq ahol waq haqiy. 35 Haqan Yesus lehim ahol waqad in tigam. 36 Gaqsa Juda mataw nab turiyta na bilaqiy, Ahol waqiy haqiy. Mat ko in mat momta na anan anad diq bilaqyaqta haqiy. 37 Haqan teq ta asor bilaqiy, Mat ko in mat ame haiqta na wastitayan in ame hastitayta haqiy. Ta nagaqgo in mebmebmo bolim mat momta ka moqad kayeqmo banab ussa a hi ulumsih? haqiy.

Yesus Lazarus bulonan hodhodab eram

38 Ari Yesus ahol afaqan iysa in hodhod agerab tilom. Hodhod na in gigib yay emim aduganib mat asan emim teq in gig ayahta ulum buliyan loqim yay aqez ituqim usta. 39 Teq Yesus hodhod agerab loqimmo tibilam, Ne yay aqezab gig usaqta na walemiy ham. Haqan mat momta na ahiy Marta bilam, Iyahta ham in asan kam aweweqmo hodhodab tuqusim ahuran tiqiy ham. 40 Haqan Yesus bulon, Ya tinibilen ham. Ni ya inan helmo haqeq teq ni God ago zaway ahol tuwaqdaq hay ham. Na ni anadin a hi emaq e? ham. 41 In nazaq haqanmo mataw yay aqezab gig usta na tuwalemiy. Waleman Yesus ame ulilib gwalsa in bilam, Ya imam ham ni ya iqez tuwazta na ago ya esey nigaiq ham. 42 Ni tutimmo ya iqez wazaqta na ya tuhurit ham. Teq ya on mataw kawa turayta ka ginadin emad ya in gimeb ni ninaq gamuk kawa tibilaqaiq ham. Bilaqsa teq ni ya iqeman bolta na ago in anan helmo haq daqay haqad ham. 43 In gamuk na tibilaqim teq in lileyim bilam, Lazarus ham ni bo gwahtiq ham. 44 Haqanmo mat momta na abensenab tubusan hiksireqim amalib net muziyta nagan teq tubusan araq anobun isihan usta na inaqmo in bo asanib tugwahtim. Gwahtiqan Yesus in mataw nab turiyta na gibilan, Hasid in luwan ham.

Mataw marorta Yesus wol emid moqgo an adugan waziy

(Matyu 26.1-5; Mak 14.1-2; Luk 22.1-2)

45 Ari Juda on mataw Mariya inaq bolim hodhod agerab turiyta na in Yesus daq amta na ahol tuwaqiy. Ahol waqad kabemmo in anan helmo tihaqiy. 46 Ta teq in gigo asor Farisi gigo hib lehim Yesus daq amta na ago tigibileniy. 47 Gibilenan mataw tamaz emayta gigo aseseqta na giyogniz Farisi nenaq in Juda gigo kaunsel ayahta na amatawun bunmo gibilenan bolim humab tuwoliy. Humab wolim in bilaqiy, Teq i ezaq tonam? haqiy. Mat na daq azawayin inaqta kabemmo emaqta haqiy. 48 I mat na adanin a hi qwayid in nazaq em tutsa mataw bunmo in anan helmo tihaq daqay haqiy. Sa teq Rom huriteq in boleq i gigo Tempel wol inerad in i gimuzid i og ka hulosad haresmo leheq mataw ta asor gigo ogib begbegta iyeq osam haqiy.

49 Haqsa in gigo araq anan Kayafas haqayta in ulig nab tamaz mat danmebta iyim osta na in eraqim tigibilan, Ne ginad haiq ham. 50 I bunmo hiqiy bugamta na in meqin ham. Ari mat amulikmo i gimen moqid i bunmo dimunmo osamta na in dimun ham. Na ne ginad a hi emay ye? ham. 51 Na in anadibmo gamuk na a hi bilamta. Haiqgam. In ulig nab tamaz mat danmebta iyan God-mo anad ugan in Yesus Juda on mataw gimen moqdaqta na ago bilamta. 52 Teq Yesus in Juda on mataw gimomo gimen moqdaqta nazaq a haiq. In God ago onmin og saw bunmo osayta na girom tonid in mataw en amulikmo iy daqay haqad in bunmo gimen moqdaqta. 53 Ari Kayafas nazaq haqan nab mataw aseseqta na in Yesus wol emid moqgo adanteqin tinagun yaqay.

54 Nazaq iyan Yesus in Juda gimeb ulalab a ta hi luwyaq. In saw na hulosim le uliq abebtanta anan Efrayim haqayta nab in ago disaipel nenaq tuqosiy. Uliq na abun ban saw saman diqta aquliqin haiqta usaqta.

55 Ari Juda gigo kam ayah diqta anan Pasova haqayta na akaman bolim sinsin tiqiy. Iyan kam na a hi gwahtiqsamo Juda mataw kabemmo in gihol udineq gihol wastitayid teq kam ayahta na gwahtiqan haqad in uliq Jerusalem-ub tugwalehiy. 56 Gwalehim in Yesus anan saw waqad teq in Tempel ago gel aduganib gwahtiqim turad in an tisusumun ug yaqay, Ne ginad ezaq emay? haq yaqay. Yesus humab kab a hi boldaq daqagya haq yaqay. 57 Na mataw tamaz emayta gigo aseseqta na giyogniz Farisi nenaq in tekomo mataw gibilenim bilaqiy, Ne Yesus edob osaqta na ago huriteq teq ne bo i gibilenid i tuwazam haqiy.

Copyright information for `MLP