John 16

Ne ginad ya inan helmo haqayta na hi hulosiy haqad ya gamuk ka gibilenaiq ham. Abeb mataw ne gibaymuzsa ne in ginaq bit humab wolaytab humab a ta hi wol daqay ham. Helmo kam nab

mataw na ginad em daqay, I Yesus ago mataw ka ginol emad i bilaqne God ayon tamaz em nog iyauq haq daqay ham.
Mataw na ya imam ago a hi huritayta ham. Ad in yaqgo a hi huritaymo ham. Nazaq iyan in ne nazaq tigiton daqay ham. Abeb mataw nazaq ne gimeqin tonsa ne yaqgo gamuk ka anadin a ta em daqay haqad ya muran kawa ne tigibilenaiq ham.

God ago Bugaw Dimunta boleq kabiy emdaqta na ago Yesus bilam

Kwaziqmo ya nenaq luw osad nagah kagan ago ya ne a hi gibilenta ham. Na ezaqgo ya nenaq osad iyan ham.
Ari muran ya muleqim ya imam iqeman bolta na ago hib ta lehaiq ham. Ta teq ne gigo araq diq ibilenim bilaqaq, Ni edob lehaq? nazaq in a hi susumun yagaq ham. Ad muran ya gamuk ka gibilensa ne huritad ginad a hi em hasad ne gigem afaqan diq iyaq ham. Ya helmo ne gibilenaiq ham. Ya ne gilumsihnan haqad ya gihulosim imam ago hib tilehaiq ham. Ya nab a hi lehid teq ne giteqsor na ne gigo hib a hi bolnag ham. Nazaq iyan yaqmo leheq teq mat na emid ne gigo hib tuboldaq ham. In og kab boleq on mataw God gileh ugayta na bunmo giqisihunsa in daq meqinta emay na ago gihol tiloyin daqay ham. Ad in giqisihunsa in ezaq toneq God ameb titnonta iy daqayta na ago tuhurit daqay ham. Ad in giqisihunsa in teq hazizirib tursa God in gigo daq gilum kemdaqta na ago in ginad tiqem has daqay ham. On mataw God gileh ugayta bunmo in ya inan helmo a hi haqayta ham. Nazaq iyan ne giteqsor na boleq in on mataw na giqisihunsa in daq meqinta emay na ago gihol tiloyin daqay ham. 10 Teq ya imam ago hib lehid ne a ta hi ibiy daqay ham. Nazaq iyan ne giteqsor na in on mataw og kabta na giqisihunsa in ezaq toneq God ameb titnonta iy daqayta na ago tuhurit daqay ham. 11 Teq God in mat meqinta og ka wamuzim osaqta na hazizirib emim ayon tibilamta ham. Nazaq iyan ne giteqsor na in on mataw God gileh ugayta bunmo giqisihunsa in teq nazaqmo hazizirib tursa God in gigo daq gilum kemdaqta na ago in ginad tiqem has daqay ham.

12 Yaqgo gamuk kabemmo ne gibilendaiqta usaq ham. Teq ne muran huritgo ginad siqim iyaq ham. 13 Ari abeb God ago Bugaw gamuk helta bilaqaqta na boleq in ne ginad wamuzsa ne gamuk helta bunmo alulin tuhurit daqay ham. Teq in anadibmo gamuk a hi gibilendaqta ham. In yaqgo hib gamuk huritaqta naqmo tigibilendaq ham. Ad in nagah abeb teq gwahtiqdaqta na ago tigibilendaqmo ham. 14 God ago Bugaw na in ya ibin emid ayah iydaq ham. Na ezaqgo in yaqmo igo gamuk waqeq ne gibilendaq ham. 15 Ya imam ago nagah bunmo in yaqgota ham. Nazaq

iyan ya bilay, God ago Bugaw in yaqmo igo gamuk waqeq gibilendaq hay ham.

Yesus bilam, Ne gigem afaqan iyaqta na hiqiysa teq ne ginad tidimniydaq ham

16 Kam asitmo tihiqiyid teq ne a ta hi ibiy daqay ham. Ad kam asitmo loq nog iyeqmo ne a ta ibiy daqay ham. 17 Haqan in ago disaipel asor an bulonim bilaqiy, In bilaqaq, Kam asitmo tihiqiyid teq ne a ta hi ibiy daqay haqaq haqiy. Ad kam asitmo loq nog iyeqmo ne a ta ibiy daqay haqaq haqiy. Teq in bilaqaq, Na ezaqgo ya imam ago hib lehaiqta na ago haqad in bilaqaq haqiy. Gamuk ko alulin ezaq diqta in i gibilenaq? haqiy. 18 Haqadmo in bilaqiy, Kam asitmota nawa in anan bilamta na in naga diq anan bilaqaq? haqiy. Nan kowa in bilaqaqta ko alulin ago i ginad a hi em hasauq haqiy.

19 Haqsa Yesus anad tiqam, Yaqgo disaipel in nan na ago susumun yagnan ginad emay ham. Haqad in gibilan, Ya bilay, Kam asitmo tihiqiyid teq ne a ta hi ibiy daqay hay ham. Ad kam asitmo loq nog iyeqmo ne a ta ibiy daqay hay ham. Nan nawa ya bilayta na ago ne an bulonad osay ye? ham. 20 Ya helmo ne gibilenaiq ham. Ne gaqad gaq ayahmo tuwaz daqay ham. Sa on mataw God gileh ugayta na in ginad diq tidimniy daqay ham. Ne ginad ayahmo meqniydaq ham. Ta teq ne ginad meqniydaqta na hiqiysa ne ginad tidimniy daqay ham. 21 Aw amun baysa anad meqniyaqta ham. Na ezaqgo in amun emdaqta akaman tugwahtim ham. Ari in amun tiqemimmo in santitiy na anadin a ta hi emaqta ham. Na ezaqgo in ago amun muturta og kab tugwahtimta na ago in anad tidimniyaq ham. 22 Ad nazaqmo muran ne ginad ayahmo meqniyaq ham. Teq abeb ya bo ne ta gibiydaiqta nabmo ne ginad a ta dimniydaq ham. Ginad dimniysa mataw ne gigo ginad dimniy na walemgo biyab a hi iy daqay ham. 23 Kam nab ne nagah araq ago a ta hi susumun yag daqay ham. Ya helmo gibilenaiq ham. Ne nagah araq ago ginad emad ya ibinib imam bulonsa in tinegdaq ham. 24 Kwaziqmo ne nagah araq waqgo haqad ya ibinib a hi susumuniyta ham. Ari muran ya ne gibilenaiq ham. Ne susumuneq teq ne tuwaq daqay haqaiq ham. Waqeq ne ginad dimniy hassa osad ne nagah araq ago ginad a hi meqniydaq ham.

Yesus bilam, Ya og ka ago zaway tuquriyam bug ham

25 Gamuk kawa ya bilaqaiqta ka ya gamuk awowunmo bilaqaiqta ham. Ari abeb teq ya gamuk awowun amalib a ta hi gibilendaiq ham. Kam na tugwahtiqnan tonaq ham. Gwahtiqid teq ya imam abin anononmo bilaq sireqeqmo tigibilendaiq ham. 26 Kam nab ne ya ibinibmo Gimam Iyah tisusumun ug daqay ham. Ya ne gimen Gimam Iyah susumun ugid in ne gilumsihdaq nazaq ya a hi bilaqdaiq ham. Na ezaqgo negmo teq Gimam Iyah tubulon daqay ham.

27 Ne ya inan ginad bilaqsa osiyta ham. Ad ya imam ago hib osim bolta na ne anan helmo tihaqiymo ham. Nazaq iyan Gimam Iyah ne ginan anad bilaqaqta ham. 28 Kwaziqmo ya imam inaq osim teq ya hulosim og kab bolta ham. Ta muran ya og ka hulosad ya imam ago hib ta lehaiq ham.

29 Haqan in ago disaipel bilaqiy, Muran ni nan tibilaq sireqaq haqiy. Bilaq sireqad ni gamuk awowun a ta hi bilaqaq haqiy. 30 Muran i ginad tiqem hasauq haqiy. Ni nagah bunmo ago tuhurit kamta haqiy. Mataw gigo susumun ginadib ussa in a hi bilaqsamo ni amenin emaqta haqiy. Nazaq iyan i ginad emauq, Ni God-mo agerab osim bolta haqauq haqiy. 31 Haqan Yesus amenin emim bilam, Muran ne helmo tihaqay ye? ham. 32 Ne huritiy ham. Mataw ne gimuzsa ne hares iyad giquliqab tukeq tileh daqay ham. Lehad ne ya ihulosid ya imomo tuqosdaiq ham. Kam na tugwahtiqnan tonad teq in tugwahtimta nog tiqiy ham. Ta teq ya imomo diq a hi osdaiq ham. Na ezaqgo ya imam in ya inaq osaqta ham. 33 Ne ya iholib soqoteq inaq osad ne gigem kute nemdaq haqad ya gamuk ka gibilenaiq ham. Ne og kab ossa afaqan teq ne gigo hib tugwahtiqdaq ham. Teq ne giwaz meqniyiy ham. Ya og ka ago zaway tuquriyam bugta ham.

Copyright information for `MLP