John 17

Yesus in ago disaipel gimen God bulon

Yesus gamuk nawa na tibilaqim teq in ame ulilib Heven-ib gwalsa bilam, Ya imam ham, ya ibin ayah iydaqta na akaman tugwahtim ham. Nazaq iyan ni nitatin abin emid ayah iyan ham. Ayah iyid teq in ni nibin emid ayah tiqiydaqmo ham. Ni og kab on mataw bunmo giqeman in ni nitatin ahaqenib tiqiyiy ham. Ad ni nitatin zaway ayahmo tuqugmo ham. Zaway ugan in mataw ni ugta na giqemid in tuteqmo kuluwa-kuluwmo tuqos daqay ham. Teq os dimunta ahiqiy haiqta na alulin in kazaq ham. On mataw God diqmo ago tuhurit daqay ham. Huritad in Yesus Krais mat ni eman bolta na ago tuhurit daqaymo ham. Mataw na i gigo nazaq diq huriteq teq in os dimunta kuluwa-kuluwmo osayta na tuwaq daqay ham. Ni kabiy yagta na ya eman tihiqiy bug ham. Ya nazaq emim nibin eman og kab ayahmo diq tiqiy ham. Kwaziqmo og ka a hi gwahtiqsamo ya ibin ayahta inaq ni nimeb osyaiqta ham. Ari muran ni ya ibin ayahta na a ta yagid kwaziqmo ya nimeb osyaiqta nazaqmo ya ta osiq ham.

Ni on mataw og kabta asor giyagan ya in gigo hib ni nibin eman ulal tiqiy ham. Mataw na in ningota ham. Teq ni mataw na tigiyag ham. Yagan ya ningo gamuk gibilenan in tumuz bugay ham. Muran in ginad emay, Ni nagah bunmo yagta na in ninmo ningo hib bolta haqay ham. Na ezaqgo ya gamuk bunmo ni yagta na tigibilen bug ham. Teq ya ninaq osan ni ya iqeman bolta na ago in huritim anan helmo tihaqaymo ham.

Ni yaqgo on matawmo diq gilumsihdaq haqad ya kawa ni tinibilenaiq ham. Ya og kab on mataw gileh nigayta na gimen a hi nibilenaiq ham. Haiq ham. Ni on mataw giyagta naqmo ni gilumsihdaq haqad ya nibilenaiq ham. Na ezaqgo mataw naqmo in ningota ham. 10 Yaqgo on mataw in ningota ham. Ad ningo on mataw in yaqgota ham. Nazaq iyan yaqgo on mataw na gigo hib ya ibin ayahta tuway ham. 11 Muran ya og kab a ta hi osdaiq ham. Ta teq yaqgo on mataw ka og kab tuqos tut daqayta ham. Os tutsa ya gihuloseq ningo hib tilehdaiq ham. Ya imam dimun diqta ham, ni nibin ayah diqta na tiyag ham. Nazaq iyan ni yaqgo mataw ya ibinib osayta ka giwamuz ham. Giwamuzsa in ginad gigem amulikmo iyeq osiy ham. Ya ninaq ginad gigem amulikmo iyim osauqta nazaq ham. 12 Ni nibin ayahta na tiyag ham. Yagan ya mataw ya ibinib osayta ka giwamuzsa in dimunmo osayta ham. Ya in giwamuzsa in gigo araq diq nabag a hi iy ham. Ari mat amulikmo ni anan bilam, In teq meqniydaq hamta naqmo amomo in nabag iyta ham. Iyan daq na in ningo marib mat na ananin usaqta na tuwol net bug ham.

13 Muran ya ningo hib tilehaiq ham. Teq yaqgo inad dimniy in yaqgo on mataw gigemab ayahmo usdaq haqad ya og kab nenaq osad gamuk kagan bunmo tigibilen bug ham. 14 Ya og kabta a haiq ham. Ad nazaqmo ya ningo gamuk yaqgo on mataw tinegan in ya isen muzim in og kabta a haiqmo ham. Nazaq iyan on mataw og kabta in yaqgo on mataw gigem meqinta negayta ham. 15 Ni yaqgo on mataw giwaqid in og kab a ta hi os daqay haqad nazaq ya a hi nibilenaiq ham. Yaqgo on mataw og kab ossa ni giwamuzsa mat meqinta na hi gimeqin tonan haqad ya nibilenaiq ham. 16 Ya og kabta a haiq ham. Ad nazaqmo yaqgo on mataw in og kabta a haiqmo ham. 17 Ningo gamuk in helmo diq ham. Nazaq iyan ningo gamuk helta na in yaqgo on mataw gigemab kabiy emsa ni giqemid in ningo on matawmo diq iyiy ham. 18 Ni ya iqeman ya on mataw og kabta gigo hib bolta nazaqmo ya igo on mataw ka giqeman in on mataw na gigo hib tilehaymo ham. 19 Yaqgo on mataw ka in ningo gamuk helta huriteq teq in gihol bunmo nigad in ningo kabiy amomo emgo os daqay haqad ya nazaqmo ihol bunmo tinigim ya ningo kabiy amomo emgo tuqosaiq ham.

20 Ari ya mataw kawa nenaq osaiqta ka gimomo ginan a hi nibilenaiq ham. Haiq ham. Mataw ka leheq on mataw ta asor gibilenid helmo haq daqayta na inaqmo ya ginadin emad gamuk ka nibilenaiq ham. 21 Nibilenid ni yaqgo on mataw na bunmo giqemid in ginad gigem amulikmo iyeq os daqay haqad. Ya imam ham ni yaqgo hib ossa ya ningo hib osaiqta nazaqmo yaqgo on mataw in i gigo hib osiy haqad ya inad emaiq ham. Ossa on mataw ni gileh nigayta na in nazaq gibiyad in ya inan bilaq daqay, Helmo God in mat na eman bolta haq daqay ham. 22 Ni ya ibin eman ayahmo tiqiy ham. An yaqgo mataw ya ibinib gigem ginad amulikmo iyeq os daqay haqad ya ihol abin ayahta na in tineg ham. Negid ya ni ninaq gigem amulikmo iyim osauqta nazaqmo in tuqos daqaymo haqad ham. 23 Ya in gigo hib ossa ni yaqgo hib tuqosdaq ham. Nazaq iyid teq yaqgo on mataw ka gigem amulikmo tiqiy haseq os daqay ham. Ossa og kab on mataw ni gileh nigayta na in gibiyad ginad em daqay, Helmo haq daqay, God-mo Yesus eman bolta haq daqay ham. Haqad ni ya inan ninad bilaqaqta nazaqmo ni yaqgo on mataw ginan ninad bilaqaqta na ago in tuhurit daqaymo ham.

24 Ya imam ham, uliq ya osdaiqta nab ya on mataw ni giyagta na nenaq osnan inad bilaqaq ham. Ya nenaq ossa in ya ibin ayahta teq ya ihol anuwan ni giyagta na ahol tuwaq daqay ham. Kwaziq diqmo og ka a hi gwahtiqsamo ni ya inan ninad bilaqsa osta ham. Na ago ni nagah aseseqta na tiyag ham. 25 Ya imam ham, ni daq titnonta emaqta ham. Og kab on mataw gileh nigayta na in ningo a hi huritayta ham. Teq ya ningo tuhuritta ham. Sa ni ya iqeman bolta na ago yaqgo on mataw ka tuhuritiymo ham. Ya nibin eman yaqgo on mataw gigo hib ulal tiqiyta ham. Teq ya nibin emid in gigo hib ulal tiqiy hasdaq ham. Ulal iy hassa teq ni ya inan ninad bilaqaqta na ago adan in gigo hib ussa ya in gigo hib tuqosdaiqmo ham.

26 

Yesus santitiy sorim moqim teq ta eram

Copyright information for `MLP