John 18

Judas Yesus waqim bab gibenab am

(Matyu 26.47-56; Mak 14.43-50; Luk 22.47-53)

Yesus gamuk na bilaqim tihiqiyan in ago disaipel nenaq lehim yuw anan Kidron haqay na asarqan tuqurotiy. Yuw na aqurumun kozaq ban uzaq araq gel tonan usta. In yuw asarqan na urotim lehim in uzaq

na agelin aduganib le tugwahtiqiy.
Teq Judas mat Yesus bab gibenab emdaqta na in saw na ago hurittamo. Na ezaqgo kam kabemmo Yesus ago disaipel nenaq uzaq nabmo leheq humab wol yaqayta na ago. Nazaq iyan Judas in mataw tamaz emayta gigo aseseqta na giyogniz Farisi nenaq gigo hurmey asor teq Rom gigo bab mataw asor giwaqim in dan giqisihunim giqad saw nab tuboliy. Bolad mataw na em sebur giwaqim teq in lam sul mideran oysa in giwazim giqad boliy.

Bolan Yesus daq bunmo aholib gwahtiqdaqta na ago tuhuritim in mataw biyahta na gigerab loqim tisusumun nag, Ne nog diq nagunay? ham. Haqan mataw na bilaqiy, I Yesus uliq Nasaret-ibta nagunim bol haqiy. Haqan Yesus bilam, Na yaqmo kawa ham. Haqsa Judas mat Yesus bab gibenab emdaqta na in nab turmo. Ari Yesus bilam, Na yaqmo kawa haqanmo mataw na hureq hasim ta lehim ogib woqim tuqusiy. Sa Yesus a ta gibilan, Ne nog diq nagunay? ham. Haqan mataw na bilaqiy, Yesus Nasaret-ibta haqiy. Haqan Yesus bilam, Ya ne tigibilenta ham. Yaqmo kawa haqaiq ham. Ari ne yaqmo inagunsun teq ne yaqgo mataw ka gihulosid lehiy ham. In nazaq bilaqadmo in teko God bulonim bilam, Ya mataw ni giyagta na giwamuzsa in gigo araq diq nabag a hi iy hamta na in tuwol net bug.

10 Yesus nazaq haqanmo Saimon Pita baqir araq asanib sihenim a bolta na tuhureq has. Hureq hasimmo in mat araq adeksan aqabun ger qwatayanmo ogib tuwom. Mat na anan Malkus haqayta. In tamaz mat danmebta ago kabibiy mat araq. 11 Anmo Yesus in Pita bulon, Ni baqir asanib ta sihen ham. Ni ninad ezaq emaq? ham. Ya imam gog yagan ya ayuwun a hi uluw bugdaiq e? ham.

Mataw Yesus waqim Anaz ago hib a lehiy

12 Ari bab mataw gigo amebta inaq teq Juda gigo hurmey na in Yesus wazim warigib am tuwaziy. 13 Am wazim danmeb in waqim ad Anaz ago hib tilehiy. Anaz in mat anan Kayafas haqayta na alen. Teq ulig nab Kayafas in tamaz mat danmebta iyim osta. 14 Mat naqmo kwaziqmo Juda mataw gibilenim bilam, Mat amulikmo on mataw bunmo gimen moqdaqta na in dimunmo hamta amatin.

Pita Yesus gileh ug

(Matyu 26.69-70; Mak 14.66-68; Luk 22.55-57)

15 Sa Saimon Pita ayow disaipel araq inaq in Yesus muzim inaq tamaz mat danmebta na ago bitab tilehiy. Lehan mat ayahta na in disaipel araq na ago tuhuritta iyan disaipel naqmo Yesus muzim inaq bit na ago gel aduganib le tugwahtim. 16 Sa Pita dan ezab asanibmo titur. Tursa tamaz mat danmebta na in disaipel araq na ago huritta iyan disaipel na bolim aw dan ez wamuzim turaqta na bulonad teq in Pita waqim inaq aduganib le ta gwahtim. 17 Gwahtiqsa aw na Pita susumun ugim kazaq bulon, Luweq ni inaqmo mat ko ago disaipel iydaq ham. Haqan Pita bilam, Ya in ago disaipel a haiq ham. 18 Teq saw amuditqan iyim tim ginolsa kabibiy mataw asor hurmey nenaq faq ulaman tuqoyta azamorin kiskismo oysa in iterad nab turiy. Tursa Pita le mataw na nenaq faq iterad nab turmo.

Tamaz mat danmebta na Yesus ayon hazizir am

(Matyu 26.59-66; Mak 14.55-64; Luk 22.66-71)

19 Ari Yesus tamaz mat danmebta na ameb tursa mat na in Yesus ago disaipel ginan susumun ugim teq in Yesus ago suleq in bilaqyaqta na anan tisusumun ugmo. 20 Susumun ugan Yesus amenin emim bilam, Ya on mataw bunmo ulalabmo gibilenyaiq ham. Sirisirimo Juda on mataw bo bit humab wolaytab teq Tempel ago gel aduganib humab woleq ossa ya suleq negyaiq ham. Ya gamuk araq ulilemimmo a hi bilaqyaiq ham. 21 Nagaqgo ni susumun yagaq? ham. Ya mataw suleq negta naqmo ni susumun neg ham. In yaqgo gamuk hurit kemiyta ham. 22 In gamuk nazaq bilaqanmo hurmey araq nab turta na era Yesus amanmanan wolimmo bulon, Nagaqgo ni nazaq gamuk atoranmo bilaqad ni tamaz mat danmebta ka ago gamuk amenin emaq? ham. 23 Haqan Yesus bilam, Edowa ya nan meqinta bilay? ham. Ni muran kawa mataw ka gimeb bilaqsa ya huritiq ham. Haiq iyid ta nagaqgo ya gamuk helta bilaqsa ni ya inolaq? ham. 24 Anmo Anaz in Yesus aben aqamun inaqmo eman tamaz mat danmebta Kayafas ago hib tilah.

Pita a ta bilam, Ya Yesus ago a hi hurit ham

(Matyu 26.71-75; Mak 14.69-72; Luk 22.58-62)

25 Sa Saimon Pita mataw na nenaq faq iterad tursa in susumun ugim buloniy, Luweq ni mat na ago disaipel araq iydaqmo haqiy. Haqan in bilam, Ya in ago disaipel a haiq ham. 26 An tamaz mat danmebta ago kabibiy mat araq in uzaq nab Pita in ago asenlul araq adeksan urotan in ahol wamta iyan in bilam, Ninmo daqag uzaq aduganib in inaq ossa ya nibiy ham. 27 Haqan Pita a ta bilam, Na ya a haiq ham. Haqanmo kurek tigayon.

Mataw Yesus wazim ad Pailat ago hib lehiy

(Matyu 27.1-2, 11-14; Mak 15.1-5; Luk 23.1-5)

28 Ari tarommo diq Juda mataw aseseqta na in Yesus wazim Kayafas ago bit hulosim in waqim ad Pailat ago hib tilehiy. Lehim in gavman amebta na ago bit aduganib le a hi gwahtiqiy. In ginad emiy, Luweq i God ameb gihol anumlan inaq iyid i Pasova akaruwun a hi neqam haqiy. 29 Haqad in asanib Pailat amen emim tursa Pailat gigerab bolim tisusumun nag, Mat na ezaq tonan ne amalib nan emnan a boliy? ham. 30 Haqan mataw na amenin emim bilaqiy, Mat ka daq meqinta a hi emid i ningo hib ad a hi bol nag haqiy. 31 Haqan Pailat gibilan, Ne mat na waqeq a leheq negmo gigo maror amalib ago daq ulum kemeq wastitayiy ham. Haqan Juda mataw na bilaqiy, Ne Rom gunun ayahta eman igmo ginadib mat araq wol emid moqgo azawayin haiqgam haqiy. 32 In nazaq bilaqad kwaziqmo Yesus in naga daqin amalib moqdaqta anan bilamta na in tuwol net bugiy.

33 Ari mataw na nazaq bilaqan Pailat ahol buliyim le ago bit ayahta na aduganib ta gwahtim. Gwahtiqim in Yesus lilewunan bolan tisusumun ug, Ni Juda on mataw gigo king e? ham. 34 Haqan Yesus bilam, Ninmo ninad emad gamuk na bilaqaq o haiq mat araq nibilenan ni nazaq ya inan bilaqaq? ham. 35 Haqan Pailat amenin emim bilam, Ya Juda mat a haiq ham. Ninmo ningo walmataw teq ninmo ningo mataw tamaz emayta gigo aseseqta naqmo in ni niwazim yaqgo hib a boliy ham. Ni daq ezaq diqta am? ham.

36 Haqan Yesus bilam, Yaqgo maror in og kabta a haiq ham. Ari yaqgo maror og kabta iyid teq yaqgo kabibiy mataw eraqeq ya ibabun nenaq an wolsa mat araq ya iwaqeq bab gibenab a hi iqem nag ham. Ta teq yaqgo maror in og kabta a haiq iyan yaqgo mataw nazaq a hi emay ham.

37 Haqan Pailat bulon, Ni bilaqaq, Yaqgo maror in og kabta a haiq haqsa ya inad emaiq, Ni king araqagya haqaiq ham. Haqan Yesus bilam, Ni ya inan bilaqaq, Ni king araq haqaq ham. Teq ya kawa ni tinibilen kemaiq ham. Ya gamuk helta bilaqaiqta naqmo in yaqgo kabiy ham. Ya inen iqeman ya kabiy naqmo emgo og kab gwahtiyta ham. Gwahtiqim ya gamuk helta bilaqsa mataw gamuk helta muzinayta na bunmo in ya iqez huritayta ham. 38 An Pailat susumun ugim bilam, Naga gamukin in gamuk helta? ham.

Pailat Yesus hulosid lehgo bilaqan Juda mataw hulosiy

(Matyu 27.15-31; Mak 15.6-20; Luk 23.13-25)

Pailat nazaq bilaqim teq in asanib Juda gigerab le a ta gwahtim. Gwahtiqim in kazaq gibilan, Ya mat ko ago afaqan araq nagunim ahol a hi way ham.
39 Teq ne gigo daq ne ulig bunmo Pasova akamnib mat araq irquran osaqta atowun emim ibilenan ya hasan gwahtiqaqta ham. Nazaq iyan ne ginad ya Juda gigo king ko aqamun hasid ne gigo hib lehdaq e? ham. 40 Haqan mataw na dedibmo bilaqiy, Nawa na haiq haqiy. Ni Barabas-mo hulosid bol igan haqiy. Mat anan Barabas haqayta na in gunun othasad mataw haresmo ginol titayad gigo es nagah giwaqyaqta amatin.

Copyright information for `MLP