aBuk Song 22.18
bBuk Song 34.20
cSekaraya 12.10

John 19

Pailat bilam, Yesus ayib dom woliy ham

Ari teq Pailat in Yesus waqim ago bab mataw gibenab eman in tuwoltitayiy. Woltitayim teq in am asasuqin inaqta waqim tal tonim king ago balaw nogta afaqinib tiqemiy. Emim teq in tubusan araq kakaqta waqim aholib emiy. Emim in agerab loqeq bulon yaqay, Ni Juda gigo king-mo diqta haq yaqay. I nibin wazan ulilibmo gwalehaq haq yaqay. Haqadmo in amanmanib tuwol yaqay.

Sa teq Pailat bit asanib gwahtiqim Juda mataw na a ta gibilan, Ne huritiy ham. Ya mat na ago daq meqinta araq ahol a hi way ham. Nazaq iyan ya waqeq ad asanib tubolnan ham. Haqanmo Yesus afaqinib am asasuqin inaqta na teq tubusan kakaqta na aholib ussa in asanib mataw biyahta na gimeb bo tugwahtim. Gwahtiqan Pailat gibilan, Mat ka ahol waqiy ham. Haqan mataw tamaz emayta gigo aseseqta na giyogniz hurmey na nenaq in Yesus ahol waqad dedibmo bilaqiy, Mat na ayib dom woliy haqiy. Ayib dom woliy haqiy. Haqan Pailat gibilan, Negmo waqeq a le ayib dom woliy ham. Ya in ago daq meqinta araq ahol a hi way ham. Haqan Juda mataw aseseqta na amenin emim bilaqiy, I gigo maror aduganib gunun araq ayahta usaq haqiy. Sa mat na i gigo gunun na itiyonim bilam, Ya God atatin ham haqiy. In nazaq haqan i gigo gunun na bilam, In moqan ham haqiy.

Haqan Pailat gamuk na huritim in rab naqmo hiqiyyaq. Ad in Yesus waqim inaq ago bit aduganib a ta gwahtiqim in susumun ugim bilam, Ni edob bolta? ham. Teq haiq. Yesus gamuk amenin araq a hi bilam. 10 Anmo Pailat bulonim bilam, Ni yaqgo gamuk amenin a hi emdaq e? ham. Ya niqamun hasid ni samanmo gwahtiqgo azawayin ya iholib usaq ham. Teq ya ni ayib dom wolgo azawayin ya iholib usaqmo ham. Na ni ninad a hi emaq e? ham. 11 Haqan Yesus bilam, Mat ulilib osaqta naqmo in zaway na nigta ham. In zaway na a hi nigid ni daq araq ya iholib emgo nibin hiqiy nag ham. Nazaq iyan mat ya iwaqim ni nibenab amta na in ni niquriyamim in daq meqin diqta am ham.

12 Yesus nazaq bilaqan nab Pailat in Yesus hulosid lehgo adanteqin tinagunyaq. Ta teq Juda mataw na lileyim bilaqiy, Mat na bilaqaq, Yaqmo king araq haqad in Sisa ago babmo diq iyim luwaq haqiy. Ni hasid lehid teq ni Sisa ayow a hi iydaq haqiy.

13 Haqan Pailat gamuk na huritim in Yesus waqim ad asanib a ta gwahtim. Gwahtiqim in ago ban in mataw gigo daq gilum kemad osaqta nab in tuqos wom. Ban na in bit ago veranda araq anan Gig Rireniy haqaytab usta. Hibru nanib in veranda na anan Gabata haqayta. 14 Teq kam na in Pasova ayon nagah wastitayayta akaman. Ari kam nab zeq ayahtab 12 kilok nazaq Pailat ago ban nab tuqos woqim osad in Juda mataw na gibilan, Ahol waqiy ham. Ne gigo king kawa turaq ham. 15 Haqan Juda mataw na lileyim bilaqiy, Wol emid moqan haqiy. Wol emid moqan. Ayib dom wolid in moqan haqiy. Haqsa Pailat tisusumun nag, Ya ne gigo king ka ayib dom woldaiq e? ham. Haqan mataw tamaz emayta gigo aseseqta na bilaqiy, Sisa amomo in i gigo king haqiy. I gigo king araq haiq haqiy. 16 In nazaq haqan teq Pailat in giqez muzinim in Yesus waqim ayib dom wolgo bab mataw gibenab tiqam. Eman in Yesus waqim ad tilehiy.

Mataw Yesus ayib dom woliy

(Matyu 27.32-44; Mak 15.21-32; Luk 23.26-43)

Ari in Yesus waqim ad tilehiy.
17 Lehsa Yesus inmo ago ay na sorim ad tilehyaq. Lehad in uliq ayahta na hulosim garah akululqan araq anan Gifaqin Agolgolan haqayta nabmo in tugwalehiy. Hibru nanib garah akululqan na anan Golgota haqayta. 18 In garah nab tugwalehim saw nab teq in Yesus ayib dom tuwoliy. Wolad in mataw gigermo Yesus inaq ayib dom giwoliymo. Araq Yesus aqabun ban tursa araq anasaran ban turyaq. Sa Yesus in gilikmanib liqabmo turyaq. 19 Dom tuwolan teq Pailat mataw gibilenan in Yesus ayib dom woliyta na ananin mar tonim afaqinib tuqotheniy. Gamuk na in kazaq mar toniy.

JUDA GIGO KING YESUS ULIQ NASARET-IBTA

20 Teq saw Yesus ayib dom woliyta na in Jerusalem agerab usaqta. Teq in gamuk mar tonim ay afaqinib emiyta na in Hibru gigo nanib teq Rom gigo nanib teq Grik gigo nanib mar toniyta. Nazaq iyan Juda on mataw kabemmo leh bolad luwad in gamuk na ahol tuwaq yaqay. 21 Sa teq Juda gigo mataw tamaz emayta gigo aseseqta na lehim Pailat bulonim bilaqiy, Ni gamuk “Juda gigo king” nazaq ni a hi mar ton nagta haqiy. “Mat ka bilam, ‘Ya Juda gigo king hamta’” nazaq ni mar ton nagta haqiy. 22 Haqan Pailat bilam, Nab iyan ham. Ya gamuk tumar tonta na in dimunmo ham. Nazaq usan ham.

23 Ari mataw bab emayta na in Yesus ayib dom tuwolim teq in ago tubusan giwaqim huseran humab aweweq nazaqmo iy. Iyan in amulik-mulikmo giholyon humab amulikmo waq yaqay. Ad in Yesus ago aholsihen araq waqiymo. Tubusan na in laplap urotim a hi initiyta. Na in ahol amulikmoqmo atutan haiqta. 24 Nazaq iyan bab mataw na an bulonim bilaqiy, I tubusan ka hi hiksirequq haqiy. I gig amikmikta hunegad mat nog ameb iyeq in tuwaqdaq haqiy. In nazaq bilaqim in gamuk araq God ago marib usaqta na tuwol net bugiy. Gamuk na bilam,

In yaqgo tubusan giwaqim an huserim giholyon waqiy ham. Ad in gig amikmikta hunegim yaqgo iholsihen waqiymo ham. a 
Gamuk nazaq usta iyan in daq nazaqmo tiqemiy.

25 Ari Yesus anen diq teq in anen amikta teq mat anan Klopas haqay na awe anan Mariya haqayta na teq Mariya araq uliq Magdala-ibta na in bunmo ay Yesus dom wolan turaqta na asenab turiy. 26 Tursa Yesus anen teq in ago disaipel in anan anad bilaqaqta na in giger ay agerab diq tursa Yesus ame wo tigibiy. Gibiyadmo in anen bulonim bilam, Kanen ham ni nitatin nawa turaq ham. 27 Haqad in ago disaipel na bulonim bilam, Ni ninen nawa ham. Haqan kam nab disaipel na in Yesus anen waqim inmo anen nog iyan in wamuzad inaq tuqosyaq.

Yesus mom

(Matyu 27.45-56; Mak 15.33-41; Luk 23.44-49)

28 Daq na tihiqiyan Yesus anad tiqam, Yaqgo kabiy bunmo tihiqiy ham. Haqad in gamuk araq God ago marib usaqta na tuwol net bugnan haqad in bilam, Ya yuwnan moqaiq ham. 29 Teq deg araq wain ayun agon iyta ate gwalim usta nab os. Ossa Yesus bilam, “Ya yuwnan moqaiq” haqanmo mataw nab turiyta na in ay anan hisop haqayta aben araq waqim amotnib tubusandek am wazim wain ayun na ulum turim Yesus ateb tiqemiy. 30 Eman Yesus sisowim hulosadmo in bilam, Kabiy tihiqiy ham. Haqadmo in afaqin runan woqanmo in ahol awitan hulosanmo tilah.

Bab mat araq Yesus azawarnib ulum

31 Ari kam mataw Yesus ayib dom woliyta na in Juda gigo lotu ayon nagah wastitaygo akaman. Kam na hiqiyid babeq Juda gigo lotu akaman ayahta na tugwahtiqdaqta. Nazaq iyan Juda mataw aseseqta na in mataw moqiyta gisan hulosid lotu akaman ayahta nab ayib usgo gituw hiqiyiy. Nazaq iyan in le Pailat tubuloniy, Ningo mataw giqemid leheq mataw ayib usayta na gisen wolbiyayid in hidmo moqiy haqiy. Moqid teq in gisan ayib walemiy haqiy. 32 Haqan mataw bab emayta na lehim in Yesus agerab mataw giger dom wolan turiyta na gisen tuwolbiyayiy. 33 Gisen wolbiyayiyim teq in Yesus ago hib loqiy. Loqim Yesus tekomo tumoqim ussa in ahol waqiy. Nazaq iyan in asen a hi wolbiyayiy. 34 Ta teq bab mataw na gigo araq in ago em waqim Yesus azawarnib tuqulum. Ulumanmo anedan yuw inaqmo gwahtiqad woqyaq. 35 Ari mat wagam ka mar tonta na in ame anonab daq na ahol wamta. Ahol waqim ne huriteq Yesus anan helmo haq daqay haqad in gamuk ka mar ton. Mat na ago gamuk ka in hel diqtaqmo. Ad inmo anad emaq, Ya gamuk mar tonta ka in helmo diq haqaq. 36 Ari bab mat na daq nazaq emim in God ago marib gamuk araq usaqta na tuwol net bug. Gamuk na bilam,

In aditin araq a hi wolbiyay daqay ham. b 
37 Ad gamuk ta araq God ago marib usaqta na in kazaq bilam,

In mat ulumiyta na ahol tuwaq daqay ham. c 

Yesus moqan asan hodhodab a lehiy

(Matyu 27.57-61; Mak 15.42-47; Luk 23.50-56)

38 Ari daq na bunmo tihiqiyan teq Josep uliq Arimatea-ibta na lehim Pailat bulonim bilam, Ya Yesus asan waqeq a le yay tonnan ham. Mat na in Yesus ago disaipel araqtamo. Teq in Juda gigo rabad in ahol ulilemyaqta. In Pailat nazaq bulonan Pailat bilam, Dimunmo ham. Haqan Josep le Yesus asan ayib tuwalam. 39 Samo Nikodemus mat kwaziqmo taromab Yesus ago hib lahta na in bolmo. Bolad in masil ahuran dimunta giger mir teq alow inaq buliyiyta na in waqim ad bol. Masil na ago afaqan in 30 kilo nazaqta. 40 Ari giger na Juda gigo daq mat moqan yay tonayta na adan muzinim in Yesus asan waqim masil ahuran dimunta na asanib hunegim teq in tubusanib net muzim a lehiy.

41 In kabiy na eman tihiqiyan ari saw Yesus ayib dom woliyta nab uzaq araq dimunta usta. Teq hodhod araq muturta aduganib mat araq momta asan eman a hi usta in uzaq nab usmo. 42 Nazaq iyan Pasova ahumabun ayon nagah wastitayayta akaman na tihiqiynan tonsa in lotu akaman ago gunun awaz meqinta na anadin emad in hodhod sinsin usta nabmo Yesus asan eman tuqus.

Copyright information for `MLP