John 20

Yesus hodhodab eram

(Matyu 28.1-8; Mak 16.1-8; Luk 24.1-12)

Ari Sande tarom naqmo saw a hi hastitay bugsa Mariya uliq Magdala-ibta hodhodab tilah. Lehim gig ayahta hodhod aqez ituqim usta na ulum buliyan lehan hodhod aqez hasim ussa in ahol tuwam. Ahol waqad in sibim le Saimon Pita teq disaipel araq Yesus in anan anad diq bilaqaqta na gibilenim bilam, Iyahta nabag hodhodab tuwaqiy ham. Waqim in a le edob emiyta na i a hi hurit ham.

Haqan Pita ayow disaipel araq na inaq eraqim uliq hulosad in hodhodab tilehiy. In sibim lehad teq disaipel araq na in Pita uriyamim sibtitayimmo lehim in ameb hodhodab tugwahtim. Gwahtiqim asanib turad in kuh tonim wiliyanim ame hodhod aduganib loqim tubusanmo ussa in ahol wam. Teq in hodhod aduganib lo a hi gwahtim. Samo Saimon Pita abeb bolimmo in hodhod aduganib le tugwahtim. Gwahtiqim in tubusan samanmo ussa ahol tuwam. Ahol waqad tubusan amalib Yesus afaqin irquriyta na anononmo ayim aholbin eman ossa in ahol waq ton. Sa disaipel hodhodab iturim le gwahtimta na inaqmo hodhod aduganib le gwahtiqim in nagah nagan ahol tuwammo. Ahol waqad nabmo in helmo Yesus hodhodab tiqeram ham. Disaipel giger na in Yesus moqeq teq ta eraqdaqta na ago agamukan God ago marib ahol waq yaqayta teq in gamuk na alulin diq ginad a hi em has yaqay.

10 Admo in muleqim in gigo uliqab ta lehiy.

Mariya uliq Magdala-ibta na Yesus ahol wam

(Matyu 28.9-10; Mak 16.9-11)

11 Ari Mariya hodhod aqezab asan ban turad in tigaqyaq. Gaqadmo in wiliyanim hodhod aduganib ame tilom. 12 Loqimmo Yesus moqan asan eman usta nab angelo giger gigo tubusan husta inaqta nab ossa in tigibiy. Araq Yesus afaqin usta asawnib ossa araq Yesus asen usta asawnib os. 13 Osad in giger Mariya kazaq buloniy, Aw, ni nagaqgo gaqaq? haqiy. Haqan in bilam, Yaqgo Iyahta nabag tuwaqiy ham. Waqim in a le edob emiyta na ya a hi hurit ham.

14 Mariya nazaq bilaqim in ahol buliyimmo Yesus nab tursa ahol tuwam. Ta teq Yesus-mo turaq nazaq in anad a hi am. 15 Samo Yesus susumun ugim bilam, Neng, ni nagaqgo gaqaq? ham. Ni nog nagunaq? ham. Haqan Mariya anad am. Uzaq ka anamren daqag ham. Haqad in bulon, Mat ayah ham ni mat momta na asan waqeq a lehsun iyid teq ni edob amta na ibilenid ya le waqnan ham. 16 An Yesus in Mariya anan biyim bulon, Mariya ham. Haqanmo Mariya ahol buliyim in Hibru nanib bilam,Rabonay ham. Gamuk ‘rabonay’ na alulin ‘tisa’ haqayta. 17 Haqanmo Yesus bulon, Ni ya hi iwaz ham. Ya ulilib imam ago hib a hi lehaiq ham. Teq ni ya imaqbaban gigo hib leheq kazaq gibilen ham. Yesus inmo amam teq ne gimam inaqmo ago hib tilehaq haqad ni gibilen ham. In ago God teq ne gigo God inaqmo ago hib lehaq haqad ni gibilen ham. 18 An Mariya uliq Magdala-ibta na lehim disaipel gibilenim bilam, Ya Iyahta ahol tuway ham. Haqad Yesus gamuk bulonta na in tigibilen bug.

Disaipel Yesus ahol waqiy

(Matyu 28.16-20; Mak 16.14-18; Luk 24.36-49)

19 Ari Sande imisor diq disaipel in Juda mataw ginan rabad bit aduganib gihol adanin otim tuqosiy. Ossa Yesus bo in gilikmanib turad gibilan, Ne gigem kute neman ham. 20 In nazaq bilaqim teq in ahol aben teq azawaran tigiqisihun. Giqisihunsa in Iyahta ahol waqad ginad ayahmo dimniy yaqay. 21 Ginad dimniysa Yesus a ta gibilan, Ne gigem kute neman ham. Ya imam iqeman bolta nazaqmo ya ne giqemid ne tileh daqaymo ham. 22 In nazaq bilaqim teq in ahol aqurin ulam hasan in gigo hib lehsa in gibilan, Ne God ago Bugaw Dimunta waqiy ham. 23 Ne mataw gibileneq bilaq daqay, God ne gigo daq meqinta tigiwalam haqsa in gigo daq meqinta giholib hiqiysa tuqos daqay ham. Ari ne gibileneq bilaq daqay, God ne gigo daq meqinta a hi walemaq haqid in gigo daq meqinta na giholib soqoteq ussa in tuqos daqay ham.

Tomas Yesus ahol wam

24 Ari Yesus disaipel gigerab gwahtimta nab disaipel araq anan Tomas haqayta na in nenaq a hi os. Tomas anan araq Didimus haqayta. 25 Abeb Tomas bolan disaipel buloniy, I Iyahta ahol tuwaw haqiy. Haqan Tomas bilam, Ya in abenab dom woliyta na asawan ahol waqad ya iben le dom woliyta na abatlan teq emub ulumiyta na abatlan waz waqeq teq ya helmo tihaqdaiq ham. Muran ya helmo a hi haqdaiq ham. Haiqmo diq ham.

26 Ari Sande ta araq nab Yesus ago disaipel bit nab a humab ta woliy. Humab wolim ossa Tomas in nenaq tuqos. Mataw na gihol adanin bunmo otim bit aduganib ossa Yesus in gilikmanib bo a ta gwahtim. Gwahtiqim turad in gibilan, Ne gigem kute neman ham. 27 Haqadmo in Tomas tubulon, Ni niben akurgan araq ya ibenab dom woliyta asawnib kab emeq teq ni ya iben ahol waq kem ham. Ahol waqad ni niben emid bo ya izawaran ka waz waqanmo ham. Ad ni ninad haresmo emaqta na o tob iysa ni ya inan helmo haq ham. 28 Haqan Tomas amenin emim bulon, Ni yaqgo Iyahta ham. Ni yaqgo God ham. 29 Haqan Yesus bulon, Ni nime anonab ya ibiyim teq ni ya inan helmo tiham ham. Ari mataw ya a hi ibiyadmo inan helmo haqayta na in tidimniyim osay ham.

Jon gamuk ka mar tonta alulin

30 Ari Yesus daq azawayin inaqta kabemmo disaipel gimeb giqamta. Teq ya bunmo wagam kab a hi mar ton. Ya Yesus awagamun asormo kawa ya tumar tonta ka ne ahol waqad ne Yesus anan Krais haqad teq ne in anan God atatin tihaq daqaymo haqad ya gamuk ka mar tonta. Ne Yesus abin nazaq diqta anan helmo haqeq teq ne kayeqmo kuluwa-kuluwmo tuqos daqay.

31 

Yesus hodhodab eraqim ame gigerta disaipel gimeb a ta gwahtim

Copyright information for `MLP