John 3

Yesus Nikodemus inaq gamuk bilam

Ari Farisi araq anan Nikodemus haqayta in osyaq. Mat na in Juda gigo mat marorta araq. In taromab bolim Yesus tubulon, Tisa ham i ningo tuhurit ham. God ni ninaq osaqta ham. In ninaq a hi osid teq ni daq azawayin inaq emaqta nagan a hi em nag ham. Nazaq iyan i ginad emauq, God-mo niqeman ni bolim i suleq igaqta haqauq ham. Haqan Yesus amenin emim bilam, Ya helmo nibilenaiq ham. Mat aw nog in zaway ulilibta na amalib gime gigerta mutur a ta hi gwahtiqeq in God ago maror aduganib le a hi gwahtiq daqay ham.

Haqan Nikodemus bilam, Mat nenqab tiqiyta ezaq toneq ame gigerta mutur a ta gwahtiqdaq? ham. In anen agemab a ta lehid anen a ta emdaq e? ham. Haqan Yesus bilam, Ya helmo nibilenaiq ham. On mataw yuw teq God ago Bugaw ago zaway gimalib mutur a hi iyeq in God ago maror aduganib le a hi gwahtiq daqay ham. On mataw og kabta in onmin in gimo gihol nogta giqemayta ham. Sa God ago Bugaw in onmin inmo nogta giqemaqta ham. Ya nibilenim bilay, Ni zaway ulilibta na amalib nime gigerta mutur a ta hi gwahtiqeq ni God ago maror aduganib le a hi gwahtiqdaq hayta na ago ni ninadnad hi em ham. Tim anadibmo saw bunmo lehaqta ham. Lehsa ni ahulanmo huritaqta ham. Huritad in ezaq bolta na teq in ezaq lehaqta na ago ni a hi huritaqta ham. Ari God ago Bugaw bolim mataw giqeman gimugan mutur iyayta na in nazaqmo ham.

Haqan Nikodemus bilam, Daq nazaqta na ezaq teq i giholib gwahtiqdaq? ham. 10 An Yesus bulon, Na ta ezaq? ham. Ni Isrel gigo tisa araq ham. Ezaq tonim ni nagah ka ago ninad a hi em hasaq? ham. 11 Ya helmo nibilenaiq ham. I nagah ginad tiqem hasta naqmo agamukan bilaqauq ham. Bilaqad i nagah gimeb ahol tuwawta naqmo ago i ne gibilenauq ham. Teq ne i gigo gamuk na gileh ugayta ham. 12 Ya nagah og kabta ago gibilensa ne anan helmo a hi haqayta ham. Ta ezaq teq ya nagah Heven-ibta na ago gibilenid ne anan helmo haq daqay? ham. 13 Mat araq Heven-ib a hi gwalahta ham. Haiq ham. Mat Atatin Heven hulosim hitimta naqmo amomo Heven ahol wamta ham.

14 Teq Moses kwaziqmo saw samantab nagah ahulinaqta adulan wazan eramta nazaqmo mataw in Mat Atatin wazid eraqeq titurdaqmo ham. 15 Eraqeq tursa teq on mataw in ahol waqad anan helmo haq daqayta na bunmo in kayeqmo kuluwa-kuluwmo tuqos daqay ham.

16 Ari God in on mataw og saw bunmo ginan anad bilaqsa iyan in atatin amulikmo osta na tinag. In atatin negid mat aw nog atatin na anan helmo haq daqayta na bunmo a hi moq hasad in kayeqmo tuteqmo tuqos daqay haqad in nazaq amta. 17 Na ezaqgo in atatin on mataw gilum kemeq giyon bilaqid moq daqay haqad in eman og kab a hi bol. Haiqgam. In anad am, Ya itatin leheq on mataw gimen dante wastitayid ya gilumsiheq giwaqid a hi moq daqay haqad in atatin eman bolta. 18 Nazaq iyan on mataw God atatin anan helmo haqayta na bunmo in God ameb dimunmo osayta. God in giyon bilaqan in moq hasgo a hi osayta. Ari on mataw God atatin anan helmo a hi haqayta na God in giyon tibilaqan in moq hasgo tiqiyim osayta. Na ezaqgo in God atatin amulik na anan helmo a hi haqayta na ago iyan. 19 Teq God on mataw gilum kemim gigo daq amenin negaqta na alulin in kazaq. Saw anuwan og kab tugwahtim. Gwahtiqan teq on mataw saw anuwan na anan ginad a hi bilam. Haiqgam. On mataw na gigo daq bunmo meqin iyim iyan in romriqmo anan ginad bilam. 20 Na ezaqgo on mataw daq meqinta emayta na in saw anuwan anan ginad a hi bilaqsa in saw anuwanib a hi gwahtiqayta, luweq in gigo daq meqinta nagan ulal iydaq haqad. 21 Ari on mataw daq helta emayta na in saw anuwan ahol waqad bolayta. In God anad muzinim daq emayta nagan ulal iydaq haqad in saw anuwanib nab bo tugwahtiqayta.
3.16-21Mataw kabemmo ginad emay, Gamuk ka in Yesus aqez a haiq haqayta. Ka Jon-mo gamuk amta haqayta.


Jon mataw huz negyaqta na in Yesus anan bilaq siram

22 Ari daq na tihiqiyan Yesus ago disaipel nenaq saw Judiya gigo og araqab tilehiy. Lehim in saw nab luw osad teq in on mataw tuhuz negyaq. 23 Sa Jon saw nagab on mataw tuhuz negyaqmo. Saw anan Ainon haqayta saw Selim agerab usaqta nab yuw ame ayahta usaqta iyan Jon nab luwyaqta. Kam nab Jon a hi irqursamo on mataw kabemmo bolsa in tuhuz negyaq.

25 Teq Jon ago disaipel asor in Juda mat araq inaq an tumug yaqay. Na in Juda gigo daq araq in gihol huz ugim God ameb gihol abusirinan hiqiyaqta na ago ananin bilaqad an mug yaqay. 26 Ad teq in bunmo Jon ago hib bolim tubuloniy, Tisa haqiy, Mat ni ninaq yuw Jodan aqurumun kozaq ban ossa ni anan bilamta na in on mataw tuhuz negaqmo haqiy. Sa on mataw bunmo inmo ago hib tilehay haqiy. 27 Haqan Jon gibilan, God mat abenab kabiy amta naqmo amomo in tiqemdaqta ham. 28 Ya kwaziqmo ne gibilenim bilay, Ya Krais a haiq hay ham. God ya iqeman ya Krais ago danmeb bolta haqad ya bilay ham. Ya nazaq bilaqsa ne tuhuritiy ham. 29 Mat aw wamta naqmo in aw na aduw diq ham. Teq mat na ayow in adek emim turad in ayow aw wamta na aqez huritad in anad ayahmo dimniyaq ham. Nazaq iyan muran ya inad tidimniy hasaq ham. 30 Mat ko abin ayah tiqiydaq ham. Sa ya ibin amik iydaq ham.

31 Ari Mat ulilib osim bolta naqmo in nagah bunmo gigo Iyahta iyim osaqta. Teq mat abe alulin og kab usaqta na in og kabta iyim iyan in og kaqmo ago nagahta anan bilaqaqta. Ari mat Heven-ib osim bolta na in nagah bunmo gigo Iyahta iyim osaqta. 32 Osad in nagah ameb ahol wamta na teq in gamuk huritta naqmo in i gibilenaqta. Ta teq mataw in ago gamuk na anan helmo a hi haqayta. 33 Ari on mataw in ago gamuk huritim anan helmo haqayta na in kazaq i gibilenay. God gamuk heltaqmo bilaqaqta haqay. 34 Na ezaqgo God in ago Bugaw Dimunta ayahmo mat na ugim teq in eman bolim in God ago gamukmo diq bilaqaqta. 35 Amam in atatin na anan anad diq bilaqsa in zaway bunmo atatin abenab tiqam. 36 Nazaq iyan on mataw God atatin anan helmo haqayta na in kayeqmo kuluwa-kuluwmo tuqos daqay. Ari mat God atatin ago gamuk othasaqta na in kayeqmo kuluwa-kuluwmo a hi osdaq. Haiqgam. God in mat naqanta agem meqinta ugsa in osaqta.
3.31-36Mataw kabemmo ginad emay, Gamuk ka in Jon wagam mar tonta naqmo aqez usaqta haqayta. Ka Jon mataw huz negyaqta gamuk bilamta a haiq haqayta.


Copyright information for `MLP