John 4

Yesus saw Samariya-ib aw araq inaq gamuk bilam

Ari Farisi gamuk kazaq huritiy. Yesus mataw kabemmo yuwub gihuz negsa in ago disaipel tiqiyay haqiy. Sa Jon haiqgam haqiy. (Teq Yesus-mo mataw a hi gihuz negyaqta. Haiqgam. In ago disaipel naqmo mataw gihuz neg yaqayta.) Ari Yesus anad am, Mataw kabemmo yaqgo disaipel tiqiyiyta na ago Farisi tuhuritiy ham. Haqad in saw Judiya na hulosadmo in muleqim saw Galiliy-ib ta lah. Lehad dan in lehyaqta na saw Samariya-ib gwahtiqim lahta. Nazaq iyan in dan na muzim lehim in Samariya gigo uliq araq anan Sikar haqayta na agerab tugwahtim. Uliq na in Jekob atatin Josep og ugta na agerab usaqta. Teq saw nab yay araq kwaziqmo Jekob yuw waqgo haqad yay tayta in nab usaqta. Sa Yesus bolad luwim zeq ayahtab 12 kilok nazaq tiqiyan in yuw yayibta nab gwahtiqim ahol husisiqsa anamur emad tuqos.

Ossa Samariya aw araq yuw soqornan tubol. Bolan Yesus bulonim bilam, Yuw soqoreq asitmo yagid uluwiq ham. (Na Yesus ago disaipel bunmo uliq Sikar-ib didaq zaynan tilehiy.) Ari in bilam, Yuw yag uluwiq haqan Samariya aw na bulon, Ni Juda mat araq ham. Sa ya Samariya-ib awta ham. Ta ezaqgo ni bilaqaq, Yuw asit yagid ya uluwiq haqaq? ham. (Na ezaqgo Juda in Samariya nenaq an gihar ugad in garab a hi luw osayta iyan aw na nazaq bilam.) 10 In nazaq haqan Yesus amenin emim bilam, Ni God ago naw na ago a hi hurit kemaq ham. Teq mat kawa yuw uluwgo susumun nigaqta ka ago ni ninad a hi em hasaqmo ham. Ni nagah giger na ago huritta iyeq teq ni susumun ugid in yuw dimunta tutimmo gwahtiqad usaqta na nigid ni tuquluw nag ham.

11 In nazaq haqan aw na bulon, Mat Iyah ham, ni nagah araq amalib yuw soqoreq yagdaqta na haiqgam ham. Ta yay ka sisaq diqmo ham. Ni yuw dimunta tutimmo gwahtiqad usaqta na edob waqdaq? ham. 12 I gises Jekob-mo yuw yayibta ka tay igta ham. Ad inmo ago onmin teq ago sipsip, bulmakau nenaqmo in yuw ka uluw yaqayta ham. Ta teq ni in uriyamaq e? ham.

13 Haqan Yesus amenin emim bulon, Mataw yuw yayibta ka uluwim teq in yuwnan a ta moqayta ham. 14 Ari mat aw nog in yaqgo yuw ya negdaiqta na uluweq in yuwnan a ta hi moq daqay ham. Haiqgam ham. Ya yuw negdaiqta na in bilaqne yuw og aduganib tutimmo gwahtiqaqta nazaq nog in giholib usdaq ham. Yuw na mataw giduganib useq gwahtiqad giqemsa in kuluwa-kuluwmo tuqos daqay ham. 15 Haqan aw na bulon, Mat Iyah ham, ni yuw na yagid uluwiq ham. Uluweq teq abeb ya yuwnan a ta hi moqad ya yuw soqornan kab a ta hi boldaiq ham.

16 Haqan Yesus bulon, Ni le niduw buloneq inaq kab muleqeq ta boliy ham. 17 Haqan aw na amenin emim bilam, Ya iduw haiqta ham. An Yesus bulon, Ni bilam, Ya iduw haiq hamta na ni dimunmo bilam ham. 18 Kwaziqmo ni mataw abaynagin nazaq giwamta ham. Giwaqim teq ta mat muran ni inaq osaqta na in ni niduw diq a haiq ham. Ningo gamuk na in hel diqtaqmo ham.

19 Haqan aw na bilam, Mat Iyah ham, muran ya ningo tuhurit ham. Ni God ago nantut araq ham. 20 I gisesan kwaziqmo garah kabmo humab woleq lotu em yaqayta ham. Ta teq ne Juda bilaqay, Uliq mataw lotu em daqayta na Jerusalem-mo haqayta ham. 21 An Yesus bulon, Neng ham ya heltaqmo nibilenaiq ham. Abeb ne garah kab Gimam Iyahta ayon lotu a ta hi em daqay ham. Ad ne Jerusalem-ub leheq lotu a hi em daqaymo ham. Kam na tugwahtiqnan tonaq ham. 22 Ne on mataw Samariya-ibta, ne nog diq ayon lotu emayta na ago ne ginad a hi em hasayta ham. Ari i Juda on mataw God ayon lotu emgo i ginad em hasauqta ham. Na ezaqgo ham God in on mataw gilumsiheq ta giwaqnan haqad in kabiy na alulin i Juda gigo hib eman gwahtimta ham.

23 Abeb on mataw Gimam Iyah ayon lotu hel diqta tiqemnan haqad teq in God ago Bugaw Dimunta ago hib zaway waqeq daq helta amalib lotu tiqem daqay ham. In nazaqmo Gimam Iyah ayon lotu emsa in ginan anad tibilaqdaqta ham. Kam na gwahtiqnan tonad teq in tugwahtimta nog tiqiyaq ham. 24 God in bugawta ham. Nazaq iyan mataw in ayon lotu emnan haqad in ago Bugaw Dimunta ago hib zaway waqeq teq in daq helta amalib lotu tiqem daqay ham. 25 Haqan aw na bulon, Mesaya
4.25Ni Jon 1.41 nab teq gamuk ‘Mesaya’ ka alulin ahol waqdaq.
teq boldaqta na ago ya tuhurit ham. Mataw in anan Krais haqayta na ham. In boleq nagah bunmo ago i tigibilendaq ham.
26 Haqan Yesus bilam, Mat naqmo kawa ni ninaq gamuk tibilaqaq ham. Na yaqmo ham.

27 In nazaq bilaqsa ago disaipel didaq zaynan lehiyta na muleqim ta boliy. Bolimmo Yesus aw na inaq gamuk bilaqsa in gibiyad ginadnad tiqem yaqay. Ta teq in Yesus susumun ugim bilaqiy, “Aw ka naga waqnan?” teq “Nagaqgo ni aw ka inaq gamuk emaq?” nazaq in a hi susumun ugiy.

28 Ari aw na in ago yuqsan nab hulosan ussamo in muleqim aquliqab tilah. Lehim in mataw tigibilan, Ne bo leheq mat ko ahol waqiy ham. Ya kwaziqmo daq giqemta nagan bunmo ago in ya tiqibilen bug ham. Luweq mat na in Krais-mo iydaq ham. 30 Haqan mataw bunmo era uliq na hulosadmo in Yesus ahol waqnan ago hib tilehiy.

31 Ari aw na le ago walmataw gibilenad luwsa disaipel Yesus buloniy, Tisa haqiy ni didaq ka araq neq haqiy. 32 Haqan Yesus gibilan, Yaqgo didaq inaq ham. Teq ne yaqgo didaq na ago ginad a hi em hasay ham. 33 In nazaq haqan disaipel an bulonim bilaqiy, Nabag mat araq in ayon didaq a bolim tuqug daqagya haqiy. 34 Haqan Yesus gibilan, Yaqgo didaq na in kazaq ham. Ya mat iqeman bolta na anad muzad ago kabiy emid hiqiy bugdaqta naqmo in yaqgo didaqta ham.

35 Ne bilaqay, Didaq kabiyab teqmo zilimaq haqay ham. Kalam aweweqmo hiqiyid teq i tayam haqay ham. Ta teq yaqmo kazaq gibilendaiq ham. Ne gime rireqeq saw ahol waq kemiy haqaiq ham. Didaq kabiyab tizilim bugim usaq ham. 36 Mat didaq anon tayaqta na in kabiy emad anawun waqaqta ham. Teq in didaq anon ginuwan osayta na dimunmo kuluwa-kuluwmo tuqos daqay ham. Ossa mat didaq layta na teq mat didaq tayta na in giger gigo kabiy anon na gibiyad in araqibmo ginad dimniysa osayta ham. 37 Nazaq iyan gamuk araq mataw bilaqad luwayta na in heltaqmo ham. In bilaqay, Mat araq didaq leyaqta haqay ham. Leyan ta mat araq bolim didaq na tayaqta haqay ham. 38 Ya ne giqeman ne didaq anon gitaynan lehiyta ham. Didaq na ne akabiyan a hi emiyta ham. Haiqgam ham. Mataw ta asor kwaziqmo didaq na akabiyan tiqemiyta ham. Eman ne mataw na gigo kabiy ahaqenib lehim ne in gigo kabiy asor tiqemaymo ham.

39 Ari aw na bilam, Mat na yaqgo daq bunmo ya emad luwta na ago tiqibilen bug ham. Haqsa Samariya on mataw uliq nab osiyta na kabemmo in aw na ago gamuk huritim Yesus anan helmo tihaqiy. 40 Haqad in Yesus ago hib lehim in nenaq osgo haqad buloniy. Bulonan Yesus uliq nab kam gigermo a ta os. 41 Ossa mataw kabemmo Yesus ago gamuk huritad in helmo diq tihaq yaqay. 42 Haqad in aw na bulon yaqay, Mebmebmo ninmo mat ka ago gamuk huritim a bolim gibilenan i huritim anan helmo hawta haq yaqay. Ari muran igmo diq in ago gamuk huritim i in ago tuhurit kemauq haq yaqay. Hurit kemad i ginad emauq, Mat on mataw bunmo gilumsiheq gimen dante emdaqta na amatin diq kawaqmo tubol haqauq haq yaqay.

Yesus maror araq ago amun aholib moq usta na wastitayan dimniy

43 Ari Yesus Samariya on mataw na nenaq kam gigermo osim tihiqiyan in uliq na hulosadmo saw Galiliy-ib tilah. 44 (Na ezaqgo Yesus inmo tekomo tibilam, God ago nantut ago uliqabmo diq in ahol abin haiqta hamta na ago.) 45 Ari in le saw Galiliy-ib tugwahtiqan Galiliy-ib mataw na Yesus ahol waqad in gigem dimunta ugad tuwaziniy. Mataw na Jerusalem-ub Pasova ahumabun ayahta nab lehim in Yesus kabiy daq bunmo emsa ahol waqiyta. Nazaq iyan Yesus in gigo hib bolan in ginad tidimniyiy.

46 Sa teq Yesus eraqim le uliq Kana saw Galiliy-ibta nab a ta gwahtim. Uliq nabmo in yuw diq buliyan wain ayun iyta. Ari kam nab king ago gavman mat araq uliq Kapaneam-ub os. Ossa in ago amun matta araq moqad us. 47 Ussa mat na Yesus saw Judiya hulosim saw Galiliy-ib bolta na ago huritim in Yesus ago hib tilah. Lehim in Yesus waqeq inaq Kapaneam-ub leheq ago amun wastitaygo haqad tubulonyaq. Na ezaqgo in ago amun tumoqnan diq tonyaqta na ago iyan. 48 Sa Yesus bulon, Ne daq azawayin inaqta amo amo ahol a hi waqeq ne ya inan helmo a hi haq daqay ham. 49 Haqan mat marorta na bilam, Iyahta ham ni hidmo gewoq ham. Luweq yaqgo amun moqdaq ham. 50 Haqan Yesus bulon, Ni muleqeq ta leh ham. Ningo amun kayeqmo dimunmo osaq ham. Haqan maror na Yesus ago gamuk anan helmo haqadmo in muleqim tilah. 51 Lehad in ago uliqab le a hi gwahtiqsamo ago kabibiy mataw bolim danib ahol waqadmo buloniy, Ningo amun kayeqmo dimunmo osaq haqiy. 52 Haqan mat marorta na tisusumun nag, Zeq adulan ganim diqtab amun ahol hastitay nog iy? ham. Haqan in bilaqiy, Irimo zeq ayahtab wan kilok nazaq asan afanfan iyyaqta na ahol tiyuh haqiy. 53 Haqan amun na amam anad tiqam, Irimo zeq adulan nabmo diq Yesus bilam, Ningo amun kayeqmo dimunmo osaq haqad in bilamta ham. Haqad in Yesus anan helmo tiham. Haqsamo ago on mataw in inaq osiyta na bunmo Yesus anan helmo tihaqiymo.

Na Yesus in saw Judiya hulosim bo saw Galiliy-ib osad in daq azawayin inaq ame gigerta amta.

54 

Yesus in ago kabiy emad teq in Juda gigo lotu akaman aseseqta nagab on mataw suleq negyaq

Copyright information for `MLP