John 7

Yesus amikqaniz in anan helmo a hi haqiy

Abeb Yesus saw Galiliy-ibmo tiluwyaq. Na ezaqgo Juda mataw aseseqta na in Yesus wol emid moqnan ginad emad adanteqin nagunsa iyan Yesus saw Judiya gigo saw ban luwnan atuw hiqiyyaq.

Ari Juda gigo lotu akaman araq ayahta anan Gisesan Baybay Emim Osiyta haqayta na akamun bolim sinsin tiqiy. Nazaq iyan Yesus amikqaniz in Yesus bulonim bilaqiy, Ni uliq ka huloseq saw Judiya-ib leh haqiy. Leheq ni kabiy emsa ningo disaipel ahol waq kemiy haqiy. Mat ahol abin emid ayah iynan anad bilaqaq na in ulilemim ago kabiy a hi emaqta haqiy. Ni kazaq daq amo amo emnan ninad bilaqsun ni leheq on mataw bunmo gimeb emsa in ahol waqiy haqiy. (Na Yesus amikqaniz inaqmo in Yesus anan helmo a hi haqad iyan in nazaqmo bilawuniy.)

In nazaq haqan Yesus gibilan, Ya inadibmo a hi luwaiqta ham. Ya ibin ayahta waqdaiqta akaman teqmo bolaq ham. Ari ne ginadibmo luw daqayta akaman tutimmo usaqta ham. On mataw God gileh ugayta na in gigem meqinta ne a hi negayta ham. Ari ya mataw na gigo daq anan meqin haqsa in gigem meqinta ya yagayta ham. Negmo leheq humab ayahta na ahol waqiy ham. Yaqgo kam a hi gwahtiqsa iyan ya humab nab a hi lehdaiq ham. In nazaq haqad saw Galiliy-ibmo tuqos.

10 Ossa in amikqaniz lotu akaman ayahta na ahumabnib tilehiy. Lehsa Yesus osim abeb teq tilahmo. Lehim in ulalab mataw gimeb a hi gwahtim. Haiqgam. In le ulilemadmo luwyaq. 11 Luwsa Juda mataw aseseqta na in humab nab Yesus nagunad bilaq yaqay, Mat na edowa? haq yaqay. 12 Sa on mataw biyahta na in gimo an bulonad gamuk kabemmo bilaq yaqay. Asor bilaq yaqay, Mat na in dimunta haq yaqay. Sa asor bilaq yaqay, Haiq haq yaqay. In on mataw kat negaqta haq yaqay. 13 Haqad teq mat araq diq Yesus anan ulalab a hi bilaqyaq, in Juda mataw aseseqta na girabunad iyan.

14 Ari humab ayahta na le liqabmo tiqiyan teq Yesus Tempel-ib lehim on mataw suleq tinegyaq. 15 Samo Juda gigo mataw aseseqta na Yesus ago gamuk huritim in gihol turuh nemsa bilaqiy, Mat ka i gigo hib suleq a hi wamta haqiy. In ezaq tonim gamuk awaz meqin kazaq ka in anadib usaq? haqiy. 16 In nazaq haqsa Yesus in gigo gamuk amenin emim gibilan, Ya gamuk gibilenaiqta ka in yaqgo gamuk a haiq ham. Mat ya iqeman bolta naqmo ago gamukta ya ne gibilenaiq ham. 17 On mataw God anad muznan giwaz meqniyayta na in yaqgo gamuk ka huritad in ginad tiqem has daqay ham. Ginad em haseq in ya inan bilaq daqay, Mat na anadibmo gamuk a hi bilaqaqta haq daqay ham. In God-mo ago hib gamuk waqim teq bilaqaqta haq daqay ham. 18 Mataw in gimo gihol abinib gamuk bilaqayta na in gihol abin emid ayah iygo haqad in bilaqayta ham. Ari mat in mat ta araq in eman bolta naqmo abin emid ayah iygo haqad gamuk bilaqaqta, mat naqmo in gamuk helta bilaqaqta ham. Mat naqanta aholib daq katiyta araq a hi usaqta ham.

19 Kwaziqmo Moses in God ago maror waqim ne nagta ham. Teq ne gilikmanib mat araq diq maror na ago gunun a hi muzin bugaqta ham. Nagaqgo ne ya inol emnan ginad emay? ham. 20 Haqan on mataw biyahta na bilaqiy, Nog ninol emnan bilaqaq? haqiy. Bugaw meqinta niholib ussa ni nazaq bilaqaqya haqiy. 21 Haqan Yesus gibilan, Ya daq azawayin inaqta amulikmoqmo eman ne bunmo ginad kabemmo emay ham. 22 Moses ne gihol abatan asan urotgo adan giqisihunta ham. Helmo daq na in Moses ago hib a hi gwahtim ham. Na in i gitormagniz gigo hib gwahtimta ham. Teq Moses ago marorib daq na agamukan ussa ne muzinad lotu akamnibmo ne amun matta asan urotayta ham. 23 Moses ago gunun aduganib gamuk bilam, Amun matta gwahtiqid ago kam 8 nazaq tihiqiyid teq ne ahol abatan asan tuqurot daqay haqad in bilamta ham. An muran ne gigo amun matta araq gwahtiqim ossa ago kam 8-ta na lotu akamnib tugwahtiqan ne lotu akaman ago gunun na anadin a hi emad ne amun asan urotmo urotayta ham. Luweq ne Moses maror nagta na itiyon daqay haqad ne nazaq emayta ham. Ari ne lotu akamnib amun asan urotayta ham. Ta teq doh haqad ya lotu akamnib mat moqad osta na ahol bunmo wastitayan ne gigem meqinta yagay? ham. 24 Ne gimebmo daq ahol waqad hid naqmo ne ulum kemim anan meqin haqayta ham. Ne nazaq hi emiy ham. Ne ginad em haseq teq yaqgo daq anononmo ulum kemiy ham.

Yesus in naga matin diq?

25 On mataw Jerusalem-ubta asor osim in Yesus gamuk bilaqsa huritad bilaqiy, Mataw aseseqta in mat wol emnan bilaqayta na amatin kawaqmo daqagya haqiy. 26 Ahol waqiy haqiy. In mataw aseseqta ko gimeb gamuk bilaqsa in nan araq a hi bulonay haqiy. Nabag mataw aseseqta ko in ago tuhuritim ginad emay, In Krais haqay daqagya haqiy. 27 Ta teq mat ko uliq edob bolta na ago i tuhurit haqiy. Ari Krais helmo boldaqta nab mat araq diq in uliq edob osim bolta na ago a hi huritdaq haqiy.

28 In nazaq haqsa iyan Yesus Tempel ago gel aduganib mataw suleq negad osimmo in lileyim bilam, Ne yaqgo tuhuritiy ye? ham. Ad ya edob bolta na ago ne ginad emay ye? ham. Ya inadibmo a hi bol ham. Mat araq ya iqeman bolta ham. In gamuk helta bilaqaqta ham. Teq ne in ago a hi huritayta ham. 29 Ya mat na inaq osta ham. Ossa inmo ya iqeman ya bolta ham. Nazaq iyan ya in ago tuhurit ham. 30 Yesus nazaq haqanmo mataw na asor in irqurnan haqad tuwaznan ton yaqay. Teq haiq. Yesus bab gibenab osdaqta na akaman teqmo bolsa iyan mataw na a hi waziy. 31 Sa mataw biyahta na gigo asor kabemmo in Yesus anan helmo tihaq yaqay. Ad in bilaq yaqay, Mat ko daq azawayin inaqta kabemmo tiqamta haq yaqay. Mat araq boleq mat ko a hi uriyam nagta haq yaqay. Nazaq iyan inmo Krais daqagya haq yaqay.

Juda mataw aseseqta asor hurmey giqeman Yesus waznan lehiy

32 Ari mataw biyahta na Yesus anan gamuk kabemmo bilaqsa Farisi tuhuritiy. Huritsa mataw tamaz emayta gigo aseseqta na giyogniz Farisi nenaq in hurmey asor giqeman Yesus wazeq irqurnan tilehiy. 33 Lehan teq Yesus tibilam, Ya nenaq kam asitmo a ta osdaiq ham. Oseq teq ya muleqeq mat ya iqeman bolta na agerab ta lehdaiq ham. 34 Lehid teq ne ya tiqinagun daqay ham. Ta teq ne ya a hi ibiy daqay ham. Uliq ya le osdaiqta nab ne a hi leh daqay ham. 35 Haqan Juda mataw aseseqta na in gimo an bulonim bilaqiy, Na in edob lehid i naguneq ahol a hi waqam? haqiy. Luweq in Grik mataw gigo sawab leheq i gisenlul asor nab osayta na nenaq osdaq haqiy. Osad in Grik mataw na suleq negdaq haqiy. 36 Haqad in bilaqiy, Mat na bilam, Ne ya inagunad teq ne ya a hi ibiy daqay ham haqiy. Teq in bilam, Uliq ya le osdaiqta nab ne a hi leh daqay ham haqiy. Gamuk na alulin ezaq diq? haqiy.

Yesus yuw dimunta anan bilam

37 Ari humab ayahta na ago kam abebtanta na in kam ayah diqta. Kam nab Yesus eraqim turad in lileyim bilam, On mataw yuwnan moqayta na in yaqgo hib boleq yuw uluwiy ham. 38 On mataw ya inan helmo haqsa teq God ago mar bilamta nazaq in giholib gwahtiqdaq ham. In gigemab yuw dimunta gwahtiqad in tuteqmo nazaq sibad tuqusdaq ham. 39 Yesus in God ago Bugaw Dimunta anan gamuk na bilam. Abeb on mataw Yesus anan helmo haqeq teq in Bugaw na tuwaq daqay. Ari Yesus gamuk bilamta kam nab in ahol abin ayahta waqim amam agerab a hi gwalehsa God ago Bugaw Dimunta og kab a hi gewoqyaq.

On mataw gihol huserim dauh giger iyiy

40 On mataw na Yesus ago gamuk na huritim asor bilaq yaqay, God ago nantut boldaqta na amatin diq kawaqmo tubol haq yaqay. 41 Sa asor bilaq yaqay, Ka Krais-mo haq yaqay. Haqsa ta asor bilaq yaqay, Haiq haq yaqay. Krais saw Galiliy-ib a hi gwahtiqdaqta haq yaqay. 42 God ago gamuk bilam, Krais in Devit ago uliq Betlehem-ub Devit asenlul gimuganib gwahtiqdaqta haqad in bilam haq yaqay. 43 Nazaq iyan mataw na ginad giger iyan in gimo gihol huserim dauh gigermo tiqiyiy. 44 Sa mataw na gigo asor Yesus wazeq irqurnan ginad bilaqsa teq haiq. In nazaq a hi toniy.

Mataw aseseqta Yesus anan helmo a hi haqiy

45 Nazaq iyan hurmey na muleqim mataw tamaz emayta gigo aseseqta na giyogniz Farisi nenaq gigo hib ta lehiy. Lehan mataw aseseqta na tisusumun negiy, Ne nagaqgo mat na wazim ad a hi boliy? haqiy. 46 Haqan hurmey na bilaqiy, Mat ko ago gamuk in lul araq diq haqiy. Kwaziqmo i mat araq gamuk nazaq bilaqsa a hi huritta haqiy. 47 Haqan Farisi bilaqiy, Mat na ne inaqmo kat negan ne in anan helmo haqaymo daqagya haqiy. 48 Mataw marorta bunmo mat na anan helmo a hi haqayta haqiy. Sa Farisi bunmo in nazaqmo mat na anan helmo a hi haqaytamo haqiy. 49 Mataw biyahta na ginad haiq haqiy. In God ago maror Moses igta na ago a hi hurit kemayta haqiy. Nazaq iyan God kusluw negan in oseq teq timeqniy daqay haqiy.

50 Haqan Farisi gigo araq anan Nikodemus, mat kwaziqmo Yesus ago hib lahta na, in osim gibilan, I mat araq samanta nan ugam nazaq i gigo maror a hi bilam ham. Mat na i gimeb turad in naga daqin diq emaqta na ago bilaqsa i huriteq teq i in ago daq ulum kemam ham. Nazaq a haiq e? ham. 52 Haqan mataw na amenin emim buloniy, Ni inaqmo saw Galiliy-ibta daqagya haqiy. Ni leheq God ago marib gamuk usaqta na ahol ta waq kem haqiy. Ahol waq kemeq teq ni ninad em hasdaq haqiy. God ago nantut araq saw Galiliy-ib gwahtiqdaq nazaq in a hi usaq haqiy. Hikidik haqiy.

[
53 Ari gamuk na tihiqiyan mataw bunmo gibit gibit tilehiy.

Copyright information for `MLP