John 8

Aw aduw hulosim mat ta araq hureqsa in ad Yesus agerab boliy

Mataw bunmo gibit gibit tilehsamo Yesus garah anan Oliv haqayta nab tilah. Lehim usim tarommo diq in eraqim Tempel-ib a ta lah. Lehan nab on mataw bunmo in ago hib bolan in os woqim osad suleq tinegyaq. Suleq negsa mataw Moses ago gunun hurit kemiyta na asor giyogniz Farisi asor nenaq in aw araq wazim a boliy. Aw na aduw ame titonim le mat araq inaq ussa in ahol waqad waziyta. Wazim a bolim in liqabmo on mataw bunmo gimeb eman titur. Tursa mataw aseseqta na Yesus buloniy, Tisa haqiy, aw ka aduw ame titonim le mat araq inaq ussa i ahol waqadmo i wazim ningo hib a bol haqiy. God ago maror Moses igta na bilam, Aw kazaqta ka amalib gig hunegid in moqan haqad in bilam haqiy. Ari teq ninmo ezaq haqdaq? haqiy.

Mataw na Yesus ulum waqnan haqad nazaq buloniy, Yesus daq na agamukan bilaq kireh tonid teq in nan na ginuwid amalib gwaldaq haqad. Teq haiq. Yesus ahol holosan woqan abakbakan ulum laquwim in abenab mar ogib tiqemyaq. Emsamo mataw aseseqta na Yesus a ta susumun ug yaqay. Susumun ugsa Yesus eraqim turad tigibilan, Ne gilikmanib nog diq in aholib daq meqinta haiqta naqmo in ameb diq aw ka amen gig hunegan ham. Haqad in ahol hulosan ta woqan in ogib mar a ta emyaq.

Emsa mataw na in ago gamuk na huritim in amulik-mulikmo hulosadmo tileh yaqay. Mataw marorta na ameb lehsa ta biyahta na abeb lehiy. In tileh bugan teq aw na amomo Yesus anognib tur. 10 Tursa Yesus eraqim turad tubulon, Neng ham mataw nimalib nan emiyta na edowa? ham. Mat araq nimalib nan emdaqta kabag turaq e? ham. 11 Haqan aw na bilam, Mat Iyah ham araq diq kab a hi turaq ham. An Yesus bilam, Ya inaqmo nan a hi nigdaiqmo ham. Ni leh ham. Ad abeb ni daq meqinta na ta hi em ham.]

Og ka ago saw anuwan Yesus-mo

12 Ari Yesus in on mataw ta gibilenim in kazaq bilam, Yaqmo og ka ago saw anuwan ham. Mat ya imuzeq boldaqta na in romriqab a hi luwdaq ham. Haiq ham. In ya inuwanib luwad in kayeqmo tuqosdaq ham. 13 Haqan Farisi gamuk na huritim in Yesus buloniy, Ni nimomo nihol anan bilaqaq haqiy. Mat araq nisen baysihim gamuk a hi emaq haqiy. Nazaq iyan ningo gamuk na in helta a hi haiq haqiy.

14 Haqan Yesus amenin emim gibilan, Helmo ham ya imomo ihol anan bilaqaiqta ham. Ta teq yaqgo gamuk ka in heltaqmo ham. Na ezaqgo ham, ya uliq edob bolta na ago ya tuhurit kem ham. Teq uliq edob ya lehdaiqta na ya tuhuritmo ham. Ari ne yaqgo uliq diqmo ago a hi huritayta ham. Ad ya edob lehdaiqta na ne a hi huritaymo ham. 15 Ne mataw og kabta gigo ginadta amalib mataw gilum kemayta ham. Yaqmo mat araq a hi ulum kemaiqta ham. 16 Ari teq ya mat araq ulum kemnan haqad na ya imomo mat na anan a hi bilaqdaiq ham. Haiq ham. Ya imam iqeman bolta na inaq i araqibmo nan na bilaqamta ham. Nazaq iyid i gigo nan in heltaqmo iydaq ham. 17 Negmo gigo maror bilam, Mataw giger an ulumsiheq nan amulikmo bilaqid teq nan na in heltaqmo tiqiydaq haqad in bilam ham. 18 An nazaqmo ya iholyon gamuk bilaqsa ya imam iqeman bolta na in ya iyon gamuk bilaqaqtamo ham.

19 Haqanmo Farisi buloniy, Ta ni nimam edob osaq? haqiy. Haqan Yesus bilam, Ne yaqgo a hi huritim iyan ne ya imam ago a hi huritaymo ham. Ari ne yaqgo huriteq teq ne ya imam ago tuhurit daqaymo ham. 20 Yesus Tempel-ib bit adugan mani eman usta nab osad in on mataw suleq negim gamuk na gibilanta. Gibilensa mat araq diq bolim Yesus wazim a hi irqur. Na ezaqgo Yesus ago kam a hi gwahtiqsa iyan na ago in a hi waziy.

Yesus bilam, Ya lehdaiqta nab ne a hi leh daqay ham

21 Ari Yesus a ta gibilenim bilam, Ya ne gihuloseq tilehdaiq ham. Lehid teq ne ya inagunad tiluw daqay ham. Luwad ne gigo daq meqinta ne giholib soqoteq ussamo ne inaq tumoq daqay ham. Moqeq ya lehdaiqta nab ne a hi leh daqay ham.

22 Ari Juda mataw aseseqta na in gamuk na huritim in gimo an bulonim bilaqiy, Ezaqgo in i ginan bilam, Ya uliq lehdaiqta nab ne a hi leh daqay ham? haqiy. Luweq inmo ahol wol emid moqdaqta na ago in bilaqdaq haqiy. 23 Haqsa Yesus gibilan, Ne mataw og kabta ham. Teq ya ulilibmo osim gehitiyta ham. Ne gibe alulin og kab usaqta ham. Teq ya ihol alulin og kab a hi usaq ham. 24 Ya ne gibilenim bilay, Ne gigo daq meqinta ne giholib soqoteq ussamo ne inaq tumoq daqay hayta ham. Na ezaqgo ne ya inan helmo a hi haqeq teq ne gigo daq meqinta ne giholib ussa ne inaq tumoq daqayta na ago ya nazaq gibilenta ham. 25 Haqan mataw na susumun ugim buloniy, Ni nog? haqiy. Haqan Yesus gibilan, Ya kabiy alulin emim gibilenim gibilenim bolta naqmo ham. 26 Yaqgo gamuk kabemmo ya ne ginan bilaqdaiqta usaq ham. Ad ya ne gigo daq meqinta kabemmo gilum kemeq ginan bilaqdaiqta usaqmo ham. Ta teq mat ya iqeman bolta na in gamuk helta bilaqaqta ham. Nazaq iyan ya in ago hib nan huritta naqmo amalib ya on mataw og kabta gibilenaiq ham.

27 Ari Yesus in amam anan gibilensa mataw na ginad a hi em has yaqay. 28 Nazaq iyan Yesus gibilan, Ne Mat Atatin wazid eraqeq tursa teq ne yaqgo tuhurit kem daqay ham. Ya daq araq inadib a hi emaiqta ham. Ya gamuk kagan bilaqaiqta ka ya imammo isihunan ya bilaqaiqta ham. 29 Mat ya iqeman bolta na in ya inaq osauqta ham. Osad ya tutimmo in anad muzim daq emaiqta ham. Nazaq iyan in ya ihulosan ya imomo a hi osaiq ham. 30 Yesus gamuk na bilaqan on mataw kabemmo huritim anan helmo tihaqiy.

Gamuk helta naqmo in on mataw giqamun hasid in samanmo tiluw os daqay

31 Ari Yesus in Juda on mataw in anan helmo haqiyta na gibilenim bilam, Ne gituw a hi hiqiysa yaqgo gamuk muzinad teq ne yaqgo disaipel-mo diq tiqiy daqay ham. 32 Ad ne yaqgo nan helta na ago ginad tiqem has daqaymo ham. Ginad em hassa nan helta naqmo ne giqamun hasid ne samanmo tiluw os daqay ham. 33 Haqan mataw na amenin emim bilaqiy, I Abraham ago anaynayniz asor kawa haqiy. I mat araq ago kabibiy mataw samanta a hi osauq haqiy. Ni ezaq haqad i ginan bilam, Ne giqamun hasid samanmo tiluw os daqay ham? haqiy. Ni nazaq bilaqsa i ginad a hi em hasauq haqiy.

34 Haqan Yesus in gigo gamuk amenin emim gibilan, Ya helmo ne gibilenaiq ham. Mat daq meqinta emaqta na in daq meqinta naqmo ago kabibiy mat samanta iyim osaqta ham. 35 Kabibiy mat in ago ayahta ago bitab tuteqmo a hi osdaqta ham. Ari mat ayahta na atatin teq in amam ago bitab tuteqmo tuqosdaqta ham. 36 Nazaq iyan Mat Atatinmo ne giqamun hasid teq ne saman diqmo tiluw os daqay ham. 37 Ne Abraham ago anaynayniz osayta na ya inad emaiq ham. Ta teq yaqgo gamuk ne gigemab usdaqta na abanan haiq ham. Nazaq iyan ne ya inol emid moqgo adanteqin nagunay ham. 38 Ya imam ago hib osad nagah ahol wayta naqmo ago ya bilaqaiqta ham. Sa nazaqmo negmo gimam gibilanta nazaq ne daq emaytamo ham.

39 Haqan Juda mataw na amenin emim bilaqiy, I gimam Abraham-mo haqiy. Haqan ta Yesus gibilan, Ne Abraham atatniz diq iyeq teq Abraham daq emyaqta nazaq ne em nagiymo ham. 40 Ya God ago hib gamuk helta huritta naqmo gibilensa ta ne ya inol emid moqgo adanteqin tinagunay ham. Daq nawa na in Abraham ago daqta nog a haiq ham. 41 Ne gimam diq ago daq ne muzayta ham. Haqan mataw na buloniy, I ginenan in danatab mataw ginaq daq meqinta emad luwim i a hi giqemiy haqiy. I gimam amulikmo na God-mo haqiy.

42 Haqan ta Yesus gibilan, God in ne gimam diq iyid teq ne ya inan ginad bilaq nagiy ham. Na ezaqgo ya God inaq osim teq ya bolim kawa osaiq ham. Inmo ya iqeman bolta ham. Ya inadibmo a hi bol ham. 43 Ne ginad soqotim ussa ne yaqgo gamuk anan helmo a hi haqayta ham. Nazaq iyan ne yaqgo gamuk ka huritim ginad a hi em hasay ham. 44 Ne gimam Satan alulibmo ne gwahtiqiyta ham. Nazaq iyan ne gimam na daq emaqta nazaqmo ne emnan ginad emayta ham. Kwaziq diqmo Satan mutur gwahtimta nab in mataw ginol emim emim bo muran kawa tiqiyaq ham. In daq helta a hi muzinaqta ham. Na ezaqgo in aholib daq araq helta haiqgam ham. In nan katiyta naqmo anamren ham. In aholib nan katiytamo ussa iyan in nan katiyta naqmo bilaqad luwaqta ham. 45 Nazaq iysa iyan ya nan helta gibilensa ne anan helmo a hi haqayta ham. 46 Yaqgo daq meqinta edowa? ham. Ne gilikmanib nog bilaqdaq? ham. Ari ya nan helta bilaqsa teq ta nagaqgo ne yaqgo nan na anan helmo a hi haqay? ham. 47 On mataw God alulib gwahtiqiyta na in God ago gamuk huritayta ham. Ta ne God alulib a hi gwahtiqiyta na ago ne God aqez a hi huritayta ham.

Yesus bilam, Abraham a hi gwahtiqsamo ya tuqosta ham

48 Ari Juda mataw aseseqta na in Yesus ago gamuk amenin emim bilaqiy, I bilaqauq, Ni i gibabun Samariya-ibta gigo araq niholib bugaw meqinta usaq haqauqta na in helmo diq haqiy. 49 Haqan ta Yesus amenin emim bilam, Ya bugaw meqinta haiqgam ham. Ya imammo abin wazinad iluwaiqta ham. Ta teq ne ya ihol abin bilawunaiqta ham. 50 Yaqmo ihol abin ayah iydaq haqad ya kabiy a hi emaiqta ham. Mat araq ya ibin emid ayah iynan anad bilaqsa nawa osaqta ham. Mat naqmo teq i tigilum kemdaq ham. 51 Ya helmo ne gibilenaiq ham. On mataw yaqgo gamuk muzin daqayta na in a hikidik moq daqay ham.

52 Haqan Juda mataw na buloniy, Muran i ningo tuhurit kemauq haqiy. Hel diqtaqmo ni niholib bugaw meqinta usaq haqiy. Abraham tumomta haqiy. Teq God ago nantut bunmo tumoq bugiymo haqiy. Ta teq ni bilam, On mataw yaqgo gamuk muzin daqayta na a hikidik moq daqay ham haqiy. 53 Ezaq? haqiy. I gimam Abraham tumomta haqiy. Teq ni Abraham uriyamaq e? haqiy. God ago nantut bunmo tumoq bugiymo haqiy. Ni nihol anan ezaq diq haqad nazaq bilaqaq? haqiy.

54 Haqan Yesus bilam, Yaqmo ihol abin iluwid teq ya ibin na ayah a hi iydaq ham. Ta teq ya imam inmo ya ibin iluwaqta ham. Mat ne anan bilaqay, I gigo God haqayta naqmo in ya ibin iluwaqta ham. 55 Ta teq ne ya imam ago a hi huritayta ham. Ari yaqmo in ago tuhurit kemta ham. Ya in ago a hi huritta nazaq ya a hi bilaqdaiq ham. Ya nazaq bilaqeq ya mat katiyta ne ginogmo tiqiynag ham. Teq ya God ago huritim ya in ago gamuk muz bugaiqta ham.

56 Ne gises Abraham in yaqgo kam ka ahol waqnan anad ayahmo bilamta ham. Ad in yaqgo kam ka ahol tuwaqim in agem dimun diq iyaq ham. 57 Yesus nazaq bilaqanmo Juda mataw aseseqta na tubuloniy, Ningo ulig 50 nazaq a hi iyaq haqiy. Ni ezaq tonim Abraham ahol wam? haqiy. 58 Haqan Yesus gibilenim bilam, Ya helmo ne gibilenaiq ham. Abraham a hi gwahtiqsa yaqmo tuqosta ham. 59 In nazaq haqan mataw na gig waqim Yesus amen hunegeq wolnan tonsamo in gimeb ulilemim Tempel ago gel asan ban gwahtiqim tilah.

Copyright information for `MLP