Luke 12

Yesus bilam, Ne Farisi gigo yis anan gihol waziy ham

(Matyu 10.26-27)

Ari Yesus gamuk na bilaqad tursamo on mataw kuluw diqmo in agerab humab emim an ger ger diq turad in an asen tubay yaqay. Sa Yesus iturimmo inmo ago disaipel gibilenim bilam, Ne Farisi gigo yis anan gihol waz naqmo hiqiyiy ham. Ari ya Farisi gigo yis haqad bilayta na ya in gigo daq in gimileq iyayta naqmo anan bilayta ham. Nagah bunmo mataw giqisihan usaqta na abeb teq God hasid

mataw bunmo ahol tuwaq daqay ham. Ad nagah bunmo mataw gikasnaknib usaqta na abeb God emid ulalab tugwahtiqdaq ham.
Nazaq iyan gamuk bunmo ne mataw gime titonim romriqab bilaqiyta na abeb mataw gamuk na saw anuwanibmo bilaqsa on mataw bunmo tuhurit daqay ham. Ad ne ulilemim bit aduganib gamuk kiskismo an adekib bilaqiyta na bunmo abeb mataw bit ahuqunib gwale turad teq in dedibmo lileyeq tibilaq daqay ham.

On mataw nog diq rabun daqayta?

(Matyu 10.28-31)

Ya ikadoyniz ham ya ne gibilenaiq ham. Mataw ne gisanmo wol em daqayta ham. Gisan wol emeq in ne gigo hib daq araq emgo in gigo zaway haiqta ham. Nazaq iyan ne mataw hi girabuniy ham. Ari ne mat rabun daqayta na ago ya tigibilendaiq ham. In ago zaway kazaq usaqta ham. In ne ginol emeq teq in ne gihunegid saw faq oyad a hi miyaqtab tuwoleh daqayta ham. Helmo ya ne gibilenaiq ham. Ne mat naqmo rabuniy haqaiq ham.

Mataw mani asit diqmo hulosim ah amikmikta abaynaginmo gizayayta ham. Teq God in ah amikmikta na gigo araq diq anan adek a hi zizalaqta ham. Ad in ne gibiy kemad ne gifaqinib giqensan na in ginulinim ganim diq usaqta na in tuhurit bugta ham. Nazaq iyan ne hi rabiy ham. Ne ah amikmikta nog a haiq ham. Ne ah amikmikta na ayahmo giquriyamiyta ham.

I Yesus abin bilaqgo gimebay hi woqan

(Matyu 10.32-33; 12.32; 10.19-20)

Ya ne gibilenaiq ham. Mat aw nog in mataw gimeb bilaqdaq, Ya Yesus-mo ago matta iyim osaiqta haqdaqta na abeb Mat Atatin nazaqmo God ago angelo gimeb turad in mat na anan bilaqdaq, In yaqgota tihaqdaqmo ham. Ari mat nog in on mataw girabunad gimeb gileh yagid ya nazaqmo God ago angelo gimeb mat na gileh tuqugdaiqmo ham.

10 On mataw Mat Atatin bilawunayta na bunmo God in gigo daq meqinta na tuwalemdaq ham. Ari mat araq God ago Bugaw Dimunta bilawunid God in ago daq meqinta na a hi walemdaq ham.

11 Abeb mataw ne giqad Juda gigo bit humab wolaytab leheq mataw marorta gimeb teq gavman gimeb giqemid tursa ne hi rabiy ham. Ad ne mataw aseseqta na gigo gamuk amenin emeq ne naga gamukin bilaq daqayta na ago ne ginadnad hi emiymo ham. 12 Kam nabmo diq teq God ago Bugaw Dimunta in gamuk ne bilaq daqayta na tigiqisihundaq ham.

Mat ago es kabemmo ussa anad a hi em hasta ago gamuk awowun

13 Ari mat araq on mataw dauh biyahta na gilikmanib eraqim turad in Yesus bulon, Iyahta ham ni ya ibab bulonid in i gimam tumomta na ago ahuran nagah husereq asor ya yagan ham. 14 Haqan Yesus bulon, Kadoy ham. Nog diq ya iqeman ya ne gigo jas o megistret iyim ya ne gimen midiyesin wazdaiq? ham. 15 Haqad in on mataw bunmo gibilenim bilam, Ne gihol asawan woltayad osiy ham. Luweq ne amota gigo nagah utet daqay ham. Ne giholyon nagah kabemmo tuwal emgo og kab a hi osayta ham.

16 Haqad in gamuk awowun araq kazaq gibilan, Mat ago es kabemmo inaqta araq ago kabiyab didaq gwalim anon kabemmo diq giqam ham. 17 Sa mat na ahol bulonim bilam, Ya teq ezaq tondaiq? haqad in bilam ham. Yaqgo bit araq ayahta yaqgo didaq tuwal emid osdaqta na haiq haqad in bilam ham. 18 Haqad in anad tiqemim bilam, Ya kazaq tiqemdaiq haqad in bilam ham. Yaqgo didaq abitan amikmikta na giqiner tiqsa teq ya gisawnib bit muturta aseseqta tigiwazdaiq haqad in bilam ham. Giwazeq yaqgo wit anagin teq yaqgo es bunmo bit na giduganib tuwal em bugdaiq haqad in bilam ham. 19 Tuwal emid ussa teq ya ihol buloneq bilaqdaiq, Ya matmo diq haqdaiq haqad in bilam ham. Yaqgo nagah dimdimunta ulig kabemmo agota usaq haqdaiq haqad in bilam ham. Ya kabiy araq a ta hi emdaiq haqdaiq haqad in bilam ham. Ya inamur emad didaq neqad yuw uluwad inad dimniysa tuqosdaiq haqdaiq haqad in bilam ham. 20 Haqan teq haiq ham. In ahol nazaq bulonad ossamo God tubulon, Ni mat agadanta haqad in bilam ham. Muran tarom kabmo ni tumoqdaq haqad in bilam ham. Moqid ni nagah niholyon tuwal emad osta na nog teq waqdaq? haqad in bilam ham. 21 Haqad Yesus bilam, Mataw asor in giholyon es nagah kabemmo tuwal emayta ham. Teq God ago hib in gigo nagah araq dimunta a hi usaqta ham. Mataw naqanta gigo hib teq daq nawa ya anan bilayta na tugwahtiqdaq ham.

Yesus mataw ginad meqniysa ginad kabemmo emayta na ginan bilam

(Matyu 6.25-34)

22 Haqad Yesus in ago disaipel gibilan, Nazaq iyan ya ne gibilenaiq ham. Ne gigo luw os anan ginad haresmo hi emiy ham. Ad “I teq naga neqam?” o “I teq naga amalib i gihol sihenam?” haqad nazaq ne ginad hi emiymo ham. 23 Ne didaq neqgomo og kab a hi osayta ham. Ad ne gihol in tubusanib sihengomo a hi usaqta ham. 24 Ne ah ginadin emiy ham. In didaq a hi leyayta ham. Ad in didaq a hi tayaytamo ham. In gigo didaq abitan in giholyon didaq tuwal em daqayta na haiqmo ham. God-mo didaq negsa neqayta ham. Teq ne ah nog a haiq ham. Ne ah ayahmo giquriyamiyta ham.

25 Ne gilikmanib nog diq inmo ahol anan anad meqniysa in ahol moqdaqta akaman na ulum riyawuneq asitmo a ta osdaq? ham. Na haiqgam ham. 26 Ne nagah amik diqta na a hi em daqayta iyan nagaqgo ne nagah aseseqta na ginan ginad meqniyaq? ham. 27 Ne mazrewrew kabiyabta na anadin emiy ham. In aholyon kabiy araq a hi emaqta ham. Ad in aholyon tubusan a hi initaqtamo ham. Teq ya ne gibilenaiq ham. Kwaziqmo Isrel gigo king Solomon in ago balaw dimdimunta aholib emyaqta ham. Ta teq in ago balaw araq dimun diqta mazrewrew nogta haiqgam ham.

28 Mazrewrew na muran usid babeq mataw uroteq faqab ginuwid gwaldaq ham. Teq God nagah samanta na dimun diqmo balaw tonaqta ham. Nazaq iyan in ne tubusan tinegdaqmo ham. On mataw ham ne ginad God anan helmo haqayta na in amik diq ham. Ne ginad em hasiy ham. 29 Ginad em haseq ne nagah neq daqayta na teq ne nagah uluw daqayta na ago ne gituw bulad hi luwiy ham. Ad negmo gihol anan ginad hi meqniyan ham. 30 Og kab on mataw en bunmo in nagah osgota na waqgo giholtuw bulad luwayta ham. Teq ne nagah osgota na a hi waqeq ne meqin os daqayta na ago ne Gimam Iyahta na tuhuritta ham. 31 Nazaq iyan ne og ka ago nagah na waqgo gituw hi buliy ham. Haiq ham. Ne God ago maror aduganib gwahtiqgo giholtuw bulad luwiy ham. Ne nazaq emsa teq God nagah osgota na bunmo inaqmo tinegdaq ham.

Mataw Heven ago nagah dimunta giholyon humab emgo Yesus bilam

(Matyu 6.19-21)

32 Haqad Yesus bilam, Ne mataw zaway haiqta ne hi rabiy ham. Ne Gimam anad bilaqan in ne giqeman ne in ago maror aduganib tugwahtiqiyta ham. 33 Nazaq iyan ne gigo nagah bunmo gizayeq amenin waqad teq ne mataw gina haiqta nagan negiy ham. Negeq teq ne mani aziyan a hi tartaydaqta araq ne giholyon nayiy ham. Nayeq teq ziy nab ne giholyon nagah dimdimunta Heven-ib tuteqmo usdaqta na tuwal emid usan ham. Uliq nab mataw nagah rin tonayta a hi luwayta ham. Sa bidbid nagah a hi meqin tonaytamo ham. 34 Ne ginad emiy ham. Uliq edob ne gigo nagah dimdimunta usdaqta nabmo teq ne ginad ayahmo tuqusdaqmo ham.

Kabibiy mataw dimunta gigo gamuk awowun

(Matyu 24.42-44)

35 Ne gihol wastitayeq lam miderid oysa ne saw waqad osiy ham. 36 Bilaqne kabibiy mataw gigo ayahta an waq ahumabun araqab oseq bolsa in amen emayta nazaq nogmo ne osiy ham. Kabibiy mataw na saw woltayad ossa in gigo ayahta na bo dan ez wolhamsamo in hidmo era ayon dan tihas daqayta ham. 37 Kabibiy mataw na gime a hi rursa in saw waqad ossa in gigo ayahta na boleq nazaq gibiyid kabibiy mataw na tidimniyeq os daqay ham. Ya ne helmo gibilenaiq ham. Mat ayahta na ahol wazid woqsa in ago kabibiy mataw na gigo kabibiy mat nog tiqiydaq ham. Iyeq in ago kabibiy mataw na giqemid banab ossa teq in gimen didaq a bo negid in tineq daqay ham. 38 Mat ayahta na tarom alihanib o tarommo saw tihastitaynan tonsa in boleq ago kabibiy mataw na a hi usad saw waqad ossa in gibiyid, kabibiy mataw na tidimniyeq os daqay ham.

39 Ari ne gamuk ka huriteq teq ne ginad em hasiy ham. Bit anamren in mat rin tonaqta naga kamnib boldaqta na ago huritid teq mat rin tonaqta na bo ago bit wolzilayeq a hi gwahtiqdaq ham. 40 Ad nazaqmo ne saw waqad osiy ham. Ne bilaq daqay, Mat Atatin a hi boldaq haq daqayta nabmo diq in bo tugwahtiqdaq ham.

Kabibiy mat dimunta teq kabibiy mat meqinta gigo gamuk awowun

(Matyu 24.45-51)

41 Haqan Pita bilam, Iyahta ham gamuk awowun na ni i disaipel gimomo gibilenaq o haiq ni mataw bunmo gibilenaq? ham. 42 Haqan Iyahta bilam, Naga matin in kabibiy mat dimunta nog? ham. Kabibiy mat dimunta in anad em hasad ago ayahta aqez muzinaqta ham. Aqez muzinad in kabibiy mataw bunmo giwamuzad didaq neq akamnib in didaq negaqta ham. 43 Abeb ago ayahta boleq in kwaziqmo bilamta nazaqmo ago kabibiy mat na emsa in ahol waqsa in ago kabibiy mat na tidimniyeq osdaq ham. 44 Ya helmo ne gibilenaiq ham. Mat ayahta na in ago kabibiy mat dimunta na emid in ago nagah bunmo tigiwamuzdaq ham.

45 Ari luweq kabibiy mat na ahol buloneq bilaqdaq, Yaqgo ayahta lehim sisaqmo luwad in hidmo a hi boldaq haqdaq ham. Haqad in kabibiy on mataw ta asor giwamuzaqta na haresmo tiginoldaq ham. Ad in didaq neqad yuw uluwad ahol agadan iysa osdaq ham. 46 In nazaq emad ossamo ago ayahta bolsa in a hi huritdaq ham. Ad in ahol asawan a hi wastitaydaq ham. Sa mat ayahta na boleq in kabibiy mat na wazeq woltitayeq teq in mataw nan a hi huritayta na gigo sawab hunegid wo tilehdaq ham.

47 Haqad Yesus bilam, Kabibiy mat araq in ago ayahta anad huritdaqta ham. Huritad teq in ahol a hi wastitayad ago ayahta anad na a hi muzdaq ham. Abeb ago ayahta na in ago mataw gibilenid in kabibiy mat meqinta na woltitay naqmo diq hiqiy daqay ham. 48 Ari kabibiy mat ta araq in ago ayahta anad a hi huritdaqta ham. Ad teq in daq a hi em nagta tiqemdaq ham. Abeb mataw in kabibiy mat na asitmoqmo wol daqay ham. Ari mataw God ago hib nagah kabemmo tuwaqiyta na God in gigo hib amenin ayahmo waqdaqta ham. Ad God in mataw gibenab kabiy ayahmo amta na gibilenid in amenin emad in nagah asor bunta amalib emeq tuqug daqaymo ham.

Yesus on mataw gihusernan bol

(Matyu 10.34-36)

49 Ari Yesus bilam, Ya og kab faq araq ayahta ulamnan haqad bol ham. Ad ya inad emaiq faq na tekomo tiqeraq nagta haqaiq ham. 50 Teq haiq ham. Santitiy araq ayahta ya tiqiqisih bugid teq faq na tiqeraqdaq ham. Sa muran ya santitiy na a hi loyinadmo ihol afaqan diq tiqiyaq ham. 51 Ne ginad emay ya og kab on mataw bunmo giqemid zib alowab osgo haqad ya bolta haqay ye? ham. Haiqgam ham. Ya ne gibilenaiq ham. Ya on mataw gihusernan bol ham. 52 Abeb on mataw abaynagin in bit araqab osad teq in gihol husereq dauh gigermo iy daqay ham. Iyeq mataw ezeqman na ya inan helmo haqsa mataw giger na in haiq ham. Nazaq iyid teq in an gihar tuqug daqay ham. 53 In nazaq emad,

  • Onmin matmatta in gimaman gihar negsa gimaman in gitatniz gihar neg daqaymo ham.
  • Ad nazaqmo onmin onqonta in ginenan gihar negsa ginenan in gimigniz gihar neg daqaymo ham.
  • Sa on in gidugniz ginenan gihar negsa gidugniz ginenan in gilenan na gihar neg daqaymo ham.

Nagah teq gwahtiqdaqta na ago hurit kemgo adan

(Matyu 16.2-3)

54 Ad Yesus in on mataw dauh biyahta na gibilenim bilam, Zeq wolehaqta ban kait dub iyeq bolsa ne ahol waqad bilaqay, Ka urom tuwoqdaq haqayta ham. An helmo urom woqaqta ham. 55 Ad tim ayahta sibim bolsa ne ahol waqad bilaqay, Ka zeq afan meqin diq iydaq haqayta ham. An helmo in nazaqmo iyaqta ham. 56 Ne mataw gimileq meqinta ham. Ne og kait inaq giwaqan ahol waqad nagah teq gwahtiqdaqta na ago ne ginad em hasayta ham. Ari nagaqgo muran kam kab nagah ne gimeb gwahtiqsa ne ahol waqad ginad a hi em hasay? ham.

Yesus an anobun wastitay ago bilam

(Matyu 5.25-26)

57 Nagaqgo ne ginad a hi em hasad daq dimunta teq daq meqinta na a hi gilum kemay? ham. 58 Mat araq ni niqad hazizirib leheq nan nignan tonsa ni inaq danib lehad hidmo gamuk na wastitayiy ham. Luweq in nihureqeq niqad le megistret ameb gwahtiqdaq ham. Gwahtiqid megistret niwaqeq hurmey gibenab niqemid hurmey niwazeq bit giqirquran osaytab nihuneg daqay ham. 59 Ya ni nibilenaiq ham. Ni bit na hidmo a hi hulosdaq ham. Ni bit nab osad ningo daq meqinta amenin zay bugeq teq ni asanib gwahtiqdaq ham.

Copyright information for `MLP