Luke 14

Yesus mat araq ahol umta wastitayan dimniy

Ari Juda gigo lotu akaman araqab Yesus in Farisi gigo danmebta araq ago bitab didaq neqnan tilah. Lehim ossa mataw gibin inaqta nagan in Yesus anononmo diq wirinad os yaqay. Sa mat araq ahol umta Yesus anognib os. Ossa Yesus mat na ahol waqad in mataw Moses ago gunun hurit kemiyta na giyogniz Farisi nenaq tisusumun nag, I gigo lotu akamnib i mat ago moq inaqta na wastitayid dimniydaq o haiq? ham. I Juda gigo maror ezaq usaqta? ham. Haqan mataw aseseqta na giqezmo hiqiyim osiy. Nazaq iyan Yesus mat na wazim wastitayan ago moq dimniyan in eman tilah. Mat na tilehsa teq Yesus mataw aseseqta na gibilan, Ne gilikmanib mat araq ago amun o ago bulmakau araq lotu akamnib yuw yayibtab woqid tobag mat na hidmo hureqid a hi gwaldaqya ham. Haqan mataw aseseqta na in Yesus ago gamuk na amenin araq a hi emiy.

Mat ahol wazid woqgo adan

Ari Yesus humab nab osad in mataw didaq neqnan boliyta na gibiysa in ban ulilibta nabmo osnan ginad bilaqyaq. Nazaq iyan in gamuk awowun araq kazaq gibilan, Mat araq aw waqnan tonad in ni nibilenid ni ago humabub leheq itureqmo ni le ban ulilibtab hi os ham. Luweq humab na anamren mat ta araq in abin ni nibin uriyamta na lilewundaqmo ham. Nazaq iyid teq humab anamren ne giger gililewunan boliyta na in ni nigerab boleq nibileneq bilaqdaq, Ningo ban dimunta na ni mat ayahta ka ug haqdaq ham. Id teq ni nimebay woqsa leheq ogib garuruhab tuqosdaq ham. 10 Nazaq iyan mat araq nililewunid ni didaq neqnan leheq ni le ogib garuruhabmo os ham. Ni nazaq emid teq humab na anamren boleq nibilendaq, Kadoy haqdaq ni bo leheq ban ulilibta kob os haqdaq ham. In nazaq nibilenid on mataw ninaq didaq neqad osayta na bunmo in ni nibin tiqiluw daqay ham. 11 On mataw in gimo gihol abin iluwayta na bunmo gibin tuwoqdaq ham. Sa on mataw gihol abin wazan woqaqta na gibin tiqeraqdaq ham.

12 Haqad Yesus humab na anamren bulon, Ni humab araq a ta emnan haqad ni niyogniz teq nimaqbaban teq nisenlul teq ningo uliq araqibta gigo es kabemmo inaqta na ni hi gililewun ham. Luweq abeb in ni nililewunid ni le in gigo bitab didaq neqsa in ningo didaq neqiyta na amenin nig daqay ham. Nigid teq ni God ago hib amenin araq dimunta a ta hi waqdaq ham. 13 Ni nazaq hi em ham. Ni humab araq tiqemnan haqad ni mataw ginaghan haiqta teq mataw gibensen ayqayta teq mataw gisen meqinta teq mataw gime haiqta naqmo gililewun ham. 14 Ni nazaq tonid teq God tinidimun tondaq ham. Na ezaqgo ham mataw nazaqta na in ningo didaq amenin a hi em daqayta ham. Abeb God-mo teq ningo daq dimunta na amenin tinigdaq ham, kam mataw dimdimunta hodhodab eraq daqayta nab ham.

Maror araq atatin aw waqnan tonsa ayon didaq ayahta oyta ago gamuk awowun

(Matyu 22.1-10)

15 Ari mataw didaq neqad osiyta na gilikmanib mat araq gamuk na huritim in Yesus tubulon, On mataw God ago maror aduganib teq didaq neqad os daqayta na in muran tidimniyim osayta ham. 16 Haqan Yesus bulon, Wagam araq kazaq lahta ham. Mat araq didaq ayahta oynan haqad mataw kabemmo gimen nan am ham. 17 Nan eman teq abeb humab na ago kam diq tugwahtim ham. Gwahtiqan mat na in ago kabibiy mat bulonan in le mataw tanabmo gibilanta na a ta gibilan ham. Ne boliy haqad in bilam ham. Nagah bunmo neqgomo tiqiyim usaq haqad in bilam ham. 18 Haqan mataw na bunmo gituw tihiqiyiy ham. Gituw hiqiysa araq bilam, Ya le og araq muturta zayta na ahol tuwaqnan ham. Nazaq iyan ya humab nab a hi lehdaiq haqad in bilam ham. 19 Sa mat araq bilam, Ya bafalo 10 nazaqmo tigizay ham. Gizayim ya giqad leheq kabiyab og tuwol waqnan ham. Nazaq iyan ya humab nab a hi lehdaiq haqad in bilam ham. 20 Sa mat araq bilam, Muran diq kawa ya aw tuway ham. Nazaq iyan ya humab nab a hi lehdaiq haqad in bilam ham.

21 Haqan kabibiy mat na muleqim lehim in ago ayahta nagah na bunmo ago tubulon bug ham. Bulon bugan bit anamren na agem meqniysa in ago kabibiy mat na bulon, Ni hidmo uliq aduganib kob ta leheq mataw ginaghan haiqta teq mataw gibensen kok tonta teq mataw gime haiqta teq mataw gisen meqinta edob edob osayta na ni giwaq bugeq yaqgo bit aduganib giqad bol haqad in bilam ham. 22 An abeb kabibiy mat na bolim bilam, Iyahta ham ya ni niqez na tumuz bug ham. Teq ban asor samanmo usaq haqad in bilam ham. 23 Haqan mat ayahta na in kabibiy mat na bulon, Ni uliq asan ban leheq dante haresmo saw waq ham. Saw waqeq ni mataw gibiyad gibe yaheq gihureqeq giqad bo gwahtiq haqad in bilam ham. Gwahtiqid yaqgo bitab mataw ban waqmo bugiy haqad in bilam ham. 24 Ya nibilenaiq ham. Ya mataw mebmebmo gililewunan a hi boliyta na gigo araq diq in yaqgo didaq aneglan asit a hi neq waq daqay haqad in bilam ham.

Mat anad em haseq teq in bo Yesus asen muzan

(Matyu 10.37-38)

25 Ari on mataw dauh biyahmo Yesus muzim inaq tileh yaqay. Lehsa Yesus ahol buliyim gibilan, Mat nog ya imuzeq bolnan haqad in yaqmo imomo inan anad ayahmo bilaqan ham. Ari mat in anenmaman teq ago aw amun teq amaqbaban teq ahiyan ginadin emad teq inmo ahol anadin diq emaqta, mat naqanta in yaqgo disaipel a hi iydaq ham. Na ezaqgo in ya iqeman ya abeb iyaiq na ago ham. 27 Teq mat in ago kruse sorim ya imuzim a hi bolaqta na in yaqgo disaipel a hi iydaqmo ham.

28 Ne ginad emiy ham. Ne gilikmanib mat araq bit tuwaznan haqad itureqmo in osad ago mani tinulindaq ham. Luweq ago mani siqim iyid in bit a hi waz bugdaq haqad ham. 29 Ari mat na anad a hi em haseq in bit ago tituq teq kalik emeqmo tuhulosdaq ham. Huloseq in bit na a ta hi waz bugdaq ham. Sa mataw bunmo ahol waqad in mat na tibilawun daqay ham. 30 Ad in bilaq daqay, Mat kaqmo atuw haiqta haq daqay ham. In bit wazan eramta teq in a ta hi em bug haq daqay ham.

31 Teq king araq in le king ta araq inaq bab tiqemnan haqad itureqmo in osad anad ulumad tuqosdaq ham. Osad in anad emeq bilaqdaq, Yaqgo mataw bab emayta na in 10 tausen nazaq haqdaq ham. Ta yaqgo bab ko in ya iquriyamim in ago bab mataw 20 tausen nazaq haqdaq ham. Ya maror ko ago dauh nenaq bab emeq tiginol bugdaiq o haiq? haqdaq ham. 32 Haqad in ago zaway loyinsa biyab a hi iyid in ago bab na danib pesanmo bolsa in amen gamuk emid ameb lehid in bulondaq, Bab o tob iyan haqdaq ham. Ya ezaq tonid teq bab ka hiqiysa i zib alowab osam? haqdaq ham.

33 Ad Yesus bilam, Na nazaqmo ham. Ne gigo nagah bunmo gileh a hi ugeq ne yaqgo disaipel a hi iy daqay ham.

Kamis agon hiqiyta ago gamuk awowun

(Matyu 5.13; Mak 9.50)

34 Kamis in nagah araq dimunta ham. Teq in agon tihiqiyid i ezaq tonid teq kamis na agon inaq ta iydaq? ham. 35 Kamis agon hiqiyta na akabiyan haiqta ham. I kabiyab hunegid in didaq emid anonon a hi gwaldaq ham. Ad i bulmakau abekoq inaq buliyeq ay abeqarib emid in ay na emid anon a hi emdaqmo ham. Kamis nazaqta akabiyan haiqta na i hunegan lehaqta ham. Mat aw nog in gidek nan huritgo usaqta na in gamuk ka hurit kemiy ham.

Copyright information for `MLP