Luke 15

Sipsip araq nabag lahta ago gamuk awowun

(Matyu 18.12-14)

Ari kam ta araqab mataw takis waqayta na teq mataw daq meqinta emayta na kabemmo in Yesus ago gamuk huritnan haqad agerab tubol yaqay. Bolsa Farisi giyogniz mataw Moses ago gunun hurit kemiyta na nenaq in nazaq gibiyad in Yesus wadad anan bilaq yaqay, Mat ko in mataw daq meqinta emayta kogan agem dimunta negad nenaq didaq neqaqta haq yaqay.

In nazaq haqsa Yesus gamuk awowun araq kazaq gibilan, Ne gilikmanib mat araq in ago sipsip 100 nazaq giwamuzad luwsa ta araq nabag lehid teq mat na le a hi nagundaq e? ham. Haiq ham. In ago sipsip 99 na gihulosid nab tursa in sipsip amulikmo nabag lahta na naguneq tilehdaq ham. Nagunad luweq le in ahol tuwaqdaq ham. Ahol waqad in waqeq abetarib emeq in anad dimniysa soreq ad tuboldaq ham. A boleq in ayogniz bunmo gibilenid bo humab woleq ossa teq in gibilendaq, Yaqgo sipsip araq nabag lehan ya nagunim le tuway haqdaq ham. Ne bolid ya nenaq ginad dimniysa osuq haqdaq ham.

Teq ya ne gibilenaiq ham. Daq nazaq Heven-ib usaqtamo haqaiq ham. Mat daq meqinta emad luwaqta amulikmoqmo in anad buliyeq ago daq meqinta na gileh ugsa Heven-ib God ago dauh nenaq in mat na anan ginad ayahmo dimniyayta ham. Ari on mataw kabemmo ginad emay, I giholib daq araq meqinta i gileh ugamta haiqgam haqayta na God ago dauh nenaq in mataw kabemmota na ginan ginad a hi dimniyayta ham.

Mani nabag lahta ago gamuk awowun

Ari ne gilikmanib aw araq ago mani silva 10 nazaq usid in araq nabag hunegeq teq in a hi nagundaq e? ham. Haiq ham. Aw na lam midereq in ago bitab saw wolrironad mani na nagunad luweq le in ahol tuwaqdaq ham. Ahol waqeq in ayogniz teq in ago uliq araqibta bunmo gibilenid bo humab woleq ossa teq in gibilendaq, Yaqgo mani araq nabag tuhuneg hayta na ya nagunim le ahol tuway haqdaq ham. Ne bolid ya nenaq ginad dimniysa osuq haqdaq ham.

10 Teq ya ne gibilenaiq ham. Daq nazaq Heven-ib usaqtamo haqaiq ham. Mat daq meqinta emad luwaqta amulikmoqmo in anad buliyeq ago daq meqinta na gileh ugsa Heven-ib God ago angelo in mat na anan ginad ayahmo dimniyayta ham.

Amun minminta amam hulosim lahta na ago gamuk awowun

11 Haqad Yesus bilam, Mat araq atatniz giger nenaq tuqosiy ham. 12 Osad atatin araq amikta na in amam bulon, Kabay ham abeb ni tumoqid ya ningo nagah asor ya ibab inaq waqamta na muranmo ni yaqmenta na yag ham. Haqan amam in ago nagah bunmo huserim atatniz giger na tinag ham. 13 Negan sisaq haiq atatin amikta na in ago nagah bunmo giwaqim a lehim saw araq pesantab tuqos ham. Osad in daq haresmo emad ago mani haresmo tuhunegyaq ham.

14 In nazaq emad luwsa ago nagah bunmo tihiqiy bug ham. Hiqiy bugan teq zarow ayahta saw nab tugwahtim ham. Gwahtiqan in aholib nagah araq diq haiqgam iyan in agemnan tumoqyaq ham. 15 Nazaq iyan in lehim mat araq saw nabta ago hib kabiy wam ham. Waqan kabiy anamren mat na eman lehim in ago bul gelibta giwamuzad osyaq ham. 16 Osad in agem moqsa anad tiqemyaq, Bul itez neqayta ko asor ya neq nagta haqyaq ham. Haqsa teq haiq ham. Mat araq in ulumsiheq didaq araq a hi ugyaq ham.

17 In nazaq meqin diq osad anad emwirad osim teq in tibilam, Ya imamgo kabibiy mataw gigo didaq kabemmo iysa in a hi neq bugayta haqad in bilam ham. Sa ya kab osad igemnan tumoqaiq haqad in bilam ham. 18 Nab iysa ya eraqeq muleqeq imam ago hib ta lehdaiq haqad in bilam ham. Leheq ya imam bulondaiq, Kabay haqdaiq ya daq meqinta ningo hib emim ya God ago hib em tonmo haqdaiq haqad in bilam ham. 19 Ya ningo amun dimunta a haiq haqdaiq haqad in bilam ham. Muran ni ya inan ‘yaqgo amun’ haqad ta hi bilaq haqdaiq haqad in bilam ham. Ni ya iqemid ya ningo kabibiy matmo araq iyiq haqdaiq haqad in bilam ham.

20 Haqad in eraqim amam ago hib muleqim ta lah ham. Lehsa amam osim atatin pesanmo danib bolsa in ame le ahol tuwam ham. Ahol waqad in ago amun anan anad ayahmo diq meqniysa in sibim lehim atatin wazim ay netim tiqilawun ham. 21 Ilawunan ago amun na bilam, Kabay ham ya daq meqinta ningo hib emim ya God ago hib em tonmo haqad in bilam ham. Ya ningo amun dimunta a haiq haqad in bilam ham. Muran ni ya inan ‘yaqgo amun’ haqad ta hi bilaq haqad in bilam ham.

22 Haqan haiqgam ham. Amam era ago kabibiy mataw gibilenim bilam, Ne yaqgo tubusan dimun diqta naqmo waq a boleq ya itatin ka ayon wel ugiy haqad in bilam ham. Ad ring araq aben akurganib em ugad teq gisendugan asenab em ugiymo haqad in bilam ham. 23 Em ugeq teq ne le bulmakau amidon anon ayahta naqmo waq a boleq wol emeq oyiy haqad in bilam ham. Oyid i inaq neqad ginad dimniysa osuq haqad in bilam ham. 24 Na ezaqgo ham yaqgo amun ka tumomta teq muran in kayeq ta iy haqad in bilam ham. In nabag tilahta teq muran i ahol a ta waqauq haqad in bilam ham. Haqad in atatin na ayon humab ayahta tiqemiy ham.

25 In humab emim ossa mat na atatin ayahta na kabiyab luwim tubol ham. Bolim bit agerab tugwahtiqadmo in mataw itiy wolad dorsa gihulan tuhurit ham. 26 Huritad in kabibiy mat araq bulonan bolan tisusumun ug ham. Ko ezaq tonay? haqad in bilam ham. 27 Haqan kabibiy mat na bulon, Ni nimikqan muleqim tubol haqad in bulon ham. Bolan ni nimam bulmakau amidon anon ayahta na wol emim oy haqad in bilam ham. Na ezaqgo ham in ago amun nabag lahta na in a ta wam haqad in bilam ham. Waqan in ago amun na afaqan araq a hi waqim in dimunmo osaq haqad in bilam ham.

28 Kabibiy mat nazaq haqan atatin aqenta na agem timeqniy ham. Agem meqniysa in bit aduganib lo gwahtiqnan atuw tihiqiy ham. Atuw hiqiysa in bit asan ban tursa amam asanib gwahtiqim anad waqad gamuk dimunta tubulonyaq ham. 29 Bulonsa in amam ago gamuk amenin emim bilam, Ulig kabemmo ya iholtuw bulad ningo kabiy emad teq ya amenin araq ahol a hi way haqad in bilam ham. Ya kam araq diq niqez a hi othasta haqad in bilam ham. Ta teq ni memeq amidon araq diq yagan yaqmo igo kadoyniz nenaq oyim humab wolim i ginad dimniysa a hi os haqad in bilam ham. 30 Ari ningo amun na in ningo nagah bunmo on danatabta gigo hib huneg bugim tihiqiyan in muleqim ta bolan ni ninad ugad bulmakau amidon anon ayahta na tuwol em ug haqad in bilam ham.

31 Haqan amam bulon, Ya itatin ham tutimmo i giger araqibmo osauqta haqad in bilam ham. Ad yaqgo nagah bunmo in ningota haqad in bilam ham. 32 Teq muran i humab woleq ginad dimniysa tuqosamta haqad in bilam ham. Na ezaqgo ham ni nima ka tumomta teq in kayeq ta iy haqad in bilam ham. I bilaw in nabag tilah hawta teq in muleqim ta bolan i ahol a ta waqauq haqad in bilam ham.

Copyright information for `MLP