Luke 17

Yesus daq hihiq mataw ginad helta meqin tonaqta na ginan bilam

(Matyu 18.6-9, 21-22; Mak 9.42)

Ari Yesus ago disaipel gibilan, Daq hihiq on mataw ginad hureqsa in ginad helta hulosayta na teq gwahtiqdaqta ham. Teq on mataw daq hihiq nazaq em daqayta na timeqniy has daqay ham. Ya ne gibilenaiq ham. Mat naqanta in yaqgo onmin amikmikta no gigo araq
17.2Mataw asor ginad emay, Yesus onmin amikmikta ginan bilamta na in ago disaipel ta asor gibin haiqta na ginan bilam haqay.
emid in anad ya inan helmo haqaqta na hulosnan tonid mat na in yaqgo faq meqin diq tuwaqdaq ham. Na in kwaziqmo gig araq ayahta anatgumnib am wazeq kamismeb huneg nagiyta ham. Hunegid mat na moqeq daq meqinta na a hi emeq in yaqgo faq meqin diqta na a hi waq nagta ham.

Haqad Yesus bilam, Ni nimaqbab araq daq meqinta emid ni wad ham. Wadsa in anad buliyeq ago daq meqinta na gileh ugid ni ago daq meqinta na walemad anadin ta hi em ham. Ari ni nimaqbab na kam amulikmo aduganib ame 7 nazaq nimeqin tonad teq in ame 7 nazaq ningo hib boleq ninaq an aben wazgo nibilensa ni hi hulos ham. Ni ago daq meqinta na bunmo walemad anadin ta hi em ham.

Ni God anan helmo haqgo adan

Ari disaipel in Iyahta bulonim bilaqiy, Ni i ginad God anan helmo haqauqta na emid ayahmo iyan haqiy. Haqan Iyahta gibilan, Ne ginad helmo haqayta na in amik diq ay mastet anagin nog ussa teq ne ay araq buloneq bilaq daqay, Ni nibeqar teq nininin bunmo titeqeq ad leheq kamismeb woq haqid in nazaqmo ne giqez na tumuzindaq ham.

Yesus kabibiy mat anad ezaq emad kabiy emdaqta na ago bilam

Haqad Yesus bilam, Ne gilikmanib mat araq ago kabibiy mat in kabiyab og wolad luweq o in sipsip giwamuzad luweq in muleqeq bitab ta bolid ago ayahta na buloneq bilaqdaq, Ni sibeqmo bo osad didaq neq nazaq in a hi bulondaq ham. Hikidik ham. Mat ayahta na in ago kabibiy mat na kazaq bulondaq ham. Ni yaqmen didaq oy haqdaq ham. Ad ni nihol wastitayeq ya ibaq tunsa ya didaq neqeq yuw uluwid teq ningo abeb neq haqdaq ham. Ne ginad ezaq emay? ham. Kabibiy mat na in anamren aqez muz bugid anamren in abin tiqiluwdaq haqad ne ginad emay ye? ham. Haiqmo diq ham. 10 Ad ne nazaqmo God ne gibenab kabiy amta na ne em bugeq teq ne ginad kazaq emiy ham. I kabibiy mataw gibin haiqta haqiy ham. I gigo kabiy i emamta naqmo kawa i tiqem haqiy ham.

Yesus mataw 10 nazaq gigo moq lepra inaqta giwastitayan dimniyiy

11 Ari Yesus uliq Jerusalem-ub wolehad luwim in saw giger Samariya teq Galiliy gilikmanib tugwahtim. 12 Gwahtiqim in danib lehad luwim le uliq araqab tugwahtiqanmo mataw 10 nazaq gigo moq lepra inaqta bolad luwim in Yesus danib bolsa ahol tuwaqiy. Ahol waqad in pesanmo turad lileyim bilaqiy, Yesus haqiy ni mat ayah diqta haqiy ni i ginan ninad meqniyan haqiy. 14 Haqan Yesus gibiyad gibilan, Ne gihol ad leheq mataw tamaz emayta na giqisihuniy ham. Haqan in Yesus aqez muzim danib teqmo lehadmo in bunmo gihol tidimniyiy.

15 Gihol dimniyan in gilikmanib mat amulikmo ahol loyinim in muleqim Yesus agerab ta bol. Bolad in dedibmo God abin tiqiluwyaq. 16 In bolim Yesus asen agerab ahol hulosan ogib woqim usad teq in Yesus esey tuqugyaq. Ari mat muleqim bolta na in saw Samariya-ib matta araq. 17 Sa Yesus mat amulik naqmo ahol waqad bilam, Ya bilay mataw 10 nazaqmo gihol tidimniyiy hayta ham. Mataw ta asor na edowa? ham. 18 Nagaqgo yaqmo isenlul araq diq muleqim bolim God esey a hi ugaq? ham. Sa mat saw araqabta kaqmo bolim God esey ugaq ham. 19 Haqad in mat na bulon, Ni eraqeq leh ham. Ni ya inan helmo hamta naqmo niwastitayan ni tidimniy ham.

Mat Atatin teq ulal iydaq

(Matyu 24.23-28, 37-41)

20 Ari kam araqab Farisi asor Yesus susumun ugim bilaqiy, Kam gineh teq God ago maror boldaq? haqiy. Haqan Yesus amenin emim bilam, Muran God ago maror ayawalan inaq bolsa on mataw gimeb ahol a hi waqayta ham. 21 Teq in bolsa mataw ahol waqad bilaq daqay, “God ago maror kab usaq” o “God ago maror kob usaq” haq daqay nazaq a haiqmo ham. Na ezaqgo ham God ago maror ne gilikmanib tubolim usaq ham.

22 Haqad in ago disaipel gibilan, Abeb ne sirisirimo gihol buloneq bilaq daqay, Mat Atatin hidmo ta bolid i inaq ta osuq haq daqay ham. Teq haiq ham. Ne kam na hidmo ahol a hi waq daqay ham. 23 Mataw ne gibileneq bilaq daqay, Kazaq bo saw waqiy haq daqay ham. Kozaq le saw waqiy haq daqay ham. Haqsa ne gimuzeq nenaq hi lehiy ham. 24 Na ezaqgo Mat Atatin in mataw gime titoneq a hi boldaq ham. In ta boldaqta na in bilaqne mewlig kaitab hikliyanim anuwan saw bunmo waqaqta nazaq nog in boldaqta ham.

25 Ari nagah na hidmo a hi gwahtiqdaqta ham. Haiq ham. Nagah na a hi gwahtiqsa Mat Atatin santitiy waqsa mataw muran kam kab osayta ka gileh tuqug daqay ham. Gileh ugid kam abebag teq nagah na tugwahtiqdaq ham. 26 Nowa akamnib mataw daq em yaqayta nazaqmo Mat Atatin ta boldaqta na akamnib daq nazaq usdaqmo ham. 27 Nowa akamnib mataw didaq neqad yuw uluwad an waqad ossa le Nowa muy aduganib tugwahtim ham. Gwahtiqan uq ayahta na hitiqim on mataw na bunmo gimeqin ton ham. 28 Ari Lot ago kamub mataw nazaqmo em yaqayta ham. In didaq neqad yuw uluwad nagah gizayad kabiyab didaq leyad uliqab bit giqemad os yaqayta ham. 29 Ossa Lot uliq Sodom hulosim lehsa kam nabmo faq gig afanfanta inaq kaitab urom nog woqim on mataw na ginoyan tumoq bugiy ham.

30 Ari Mat Atatin ulalab ta boldaqta nab daq nazaqmo diq tugwahtiqdaqta ham. 31 Kam nab mat bit ahuqunib ban osnanta nab oseq in ogib hitiqeq tukeq lehad in ago es bit aduganib usaqta na le hi waqan ham. Ad nazaqmo mat kabiyab luwdaqta na in muleqeq ago bitab ta hi lehanmo ham. Luweq ne uliqabmo ossa afaqan ayahta na gwahtiqeq mataw gadgadmo osayta na gimeqin tonad in ne inaqmo gimeqin tondaqmo ham.

32 Ne Lot awe awagamun anadin emiy ham. 33 On mataw og ka ago es nagah waz naqmo hiqiyayta na in nazaqmo timeqniy daqay ham. Ari on mataw og ka ago nagah na hulosad anadin diq a hi emayta na in dimunmo tuqos daqay ham. 34 Ya ne helmo gibilenaiq ham. Taromab mataw giger ban amulikmo garabmo us daqay ham. Ussa in araq waqad araq in hulosid nab usdaq ham. 35 Ad on giger wit anagin wolworad mel emad os daqay ham. Ossa in araq waqad araq in hulosid nab osdaq ham. [ 36 Ad mataw giger leheq kabiyab luw daqay ham. Luwsa in araq waqad araq in hulosid nab luwdaq ham.]

37 Haqan disaipel Yesus tisusumun ugiy, Iyahta haqiy daq na uliq edob diq gwahtiqdaq? haqiy. Haqan Yesus gibilan, Kam nab daq na gwahtiqsa ne a hi nagun daqay ham. Ne gamuk araq mataw bilaqad luwayta ka anadin emiy ham. In bilaqay, Karuw tumomta asan lilihim usaqta nabmo tirgaw bolim humab wolay haqayta ham.

Copyright information for `MLP