aKisim Bek 20.12-16

Luke 18

Aw araq megistret bulonan ulumsihta ago gamuk awowun

Ari Yesus in ago disaipel gibilenid in kam bunmo God inaq gamuk emad gituw a hi hiqiy daqay haqad in gamuk awowun araq kazaq gibilan, Uliq araqab megistret araq os ham. Osad in God anan a hi rabad teq in on mataw ginadin diq a hi emyaqtamo ham. Sa uliq nab aw araq waburta in osad teq tuteqmo in megistret na ago hib boleq bulonyaq, Yaqgo bab samanta imeqin tonaq haqyaq ham. Ni hazizirib teq yaqgo afaqan sorad yaqmen daq titnonta em yag haqyaq ham. Haqsa megistret hulosyaq ham. Hulossa aw na sirisirimo bulonsa iyan abeb megistret na inmo ahol bulonim bilam, Ya God anan a hi rabaiqta haqad in bilam ham. Ad ya on mataw ginadin diq a hi emaiqtamo haqad in bilam ham. Ta teq aw waburta ka kam bunmo ya ituw bulsa ya inamur asit a hi emaiq haqad in bilam ham. Nazaq iyan ya hazizirib ulumsiheq daq titnonta tiqem ugdaiq haqad in bilam ham. Luweq kam bunmo tuteqmo in bolad ya ituw bulsa ya ihol a hi bilaqdaq haqad in bilam ham.

Haqad Iyahta bilam, Ne megistret meqinta na ago gamuk hurit kemiy ham. God ago on mataw in gilumim aholyon giwamta na in zeqab teq taromab inaqmo God bulonsa in giqez huritad gimen daq titnonta a hi em negdaq e? ham. Haiqgam ham. Teq God in ago on mataw tigilumsihnan haqad agudan emdaq e? ham. Na haiqmo ham. Ya ne gibilenaiq ham. God hidmo ago on mataw gimen daq titnonta tiqem negdaqta ham. Ari teq abeb Mat Atatin og kab ta boldaqta kam nab in on mataw asor God anan helmo haqad ossa gibiydaq o haiq, on mataw naqanta nabag tihiqiy bug daqay? ham.

Farisi araq ayow mat takis waqaqta na inaq gigo gamuk awowun

Ari kam nab mataw asor ginad em yaqay, Igmo gimomo God ameb titnonim luw osauqta haq yaqay. Haqad in bilaq yaqay, Mataw ta asor ko in i nog a haiq haq yaqay. In nazaq ginad emsa Yesus gamuk awowun ka gibilenim bilam, Mataw giger God inaq gamuk emnan haqad Tempel-ib tugwalehiy ham. Mat araq na in Farisi ham. Teq araq na in mat abin meqinta takis waqaqta amatin ham.

11 Farisi na aholbin turad in God bulonim bilam, O God ham ya mataw asor ko nog a haiq haqad in bilam ham. Ya a hi rin tonaiqta teq ya daq meqinta a hi emaiqta haqad in bilam ham. Ad ya aw tuwaqim teq ya aw araq inaq a hi luwaiqta haqad in bilam ham. Ya mat takis waqaqta ko nog a haiqmo haqad in bilam ham. Nazaq iyan ya esey diq tinigaiq haqad in bilam ham. 12 Wik amulik-mulikmo ya ime gigermo ninadin emad didaq udinaiqta haqad in bilam ham. Ad ya nagah bunmo waqaiqta na huseran le humab 10 nazaq iyan ya humab amulikmo ni nigaiqta haqad in bilam ham.

13 Ari mat takis waqaqta na le pesanmo turad in ame Heven-ib a hi gwalehyaq ham. In afaqin kuh tonim turad anad meqniysa in aban wolim bilam, O God ham ya mat daq meqinta emaiqta haqad in bilam ham. Ni ya inan ninad meqniysa ilumsih haqad in bilam ham.

14 Haqad Yesus bilam, Ya helmo ne gibilenaiq ham. Mataw giger na Tempel-ib osim gwahtiqim in gigo bitab tilehad in gilikmanib mat takis waqaqta naqmo in God ameb mat titnonta iy ham. Ari Farisi na teq haiq ham. Na ezaqgo on mataw in gimo gihol abin iluwayta na bunmo God in gibin wazid tuwoqdaq ham. Sa on mataw gihol abin wazan woqaqta na God in gibin wazid tiqeraqdaq ham.

Yesus onmin amikmikta gidimun tonad gibar ton

(Matyu 19.13-15; Mak 10.13-16)

15 Ari on mataw gigo onmin amikmikta teq susibta inaqmo giqad Yesus ago hib tubol yaqay, Yesus giwazad gidimun tondaq haqad. Teq haiq. In onmin giqad bolsa disaipel gibiyad ginadad tigimuz yaqay. 16 Sa Yesus onmin na gibilenan agerab bolsa teq in ago disaipel gibilan, Ne onmin gihulosid yaqgo hib boliy ham. Ne hi giwasihiy ham. On mataw naqantaqmo God ago maror aduganib gwahtiqayta ham. 17 Ya helmo ne gibilenaiq ham. Mat aw nog in onmin gibin haiqta ka nogmo iyad God ago maror ahaqenib a hi oseq in God ago maror na aduganib le a hi gwahtiq daqay ham.

Mat araq ago nagah kabemmo usaqta na Yesus inaq gamuk bilam

(Matyu 19.16-30; Mak 10.17-31)

18 Ari mat marorta araq bo Yesus susumun ugim bilam, Tisa dimunta ham ya ezaq tonid teq God in ago os dimunta kuluwa-kuluwmo osayta na tiyagdaq? ham. 19 Haqan Yesus bulon, Ni ninad ezaq emad ya inan dimun haqaq? ham. God amomo in dimunta ham. 20 Haqad in mat na bulon, Gunun bunmo Moses bilamta na ni tuhurit ham.

Ni an alulib hureqeq inaq hi us ham.
Ni mat araq wol emid hi moqan ham.
Ni hi rin ton ham.
Ni hazizirib mat araq hi kat ug ham.
Ni ninenmaman giqez hurit ham. a 
21 Yesus nazaq haqan mat marorta na bilam, Ya amunibmo osad gunun nagan bunmo muzim bolim muran ya mat ayah tiqiy ham. 22 Haqan Yesus gamuk na huritim in mat na bulon, Ni daq amulikmo emnanta a hi emaq ham. Ningo nagah bunmo gizayeq amenin waqeq teq ni mataw ginaghan haiqta gigo hib ibereq neg ham. Ni nazaq toneq teq Heven-ib ningo nagah kabemmo inaq iydaq ham. Ni daq na emeq teq ni ya imuzeq bol ham. 23 Haqan mat marorta na ago nagah kabemmo diq giqusta iyan in Yesus ago gamuk na huritim ahol afaqan tiqiy.

24 Anmo Yesus mat na ahol waqad bilam, Mataw gigo nagah kabemmo inaqta na in God ago maror aduganib gwahtiqgo afaqan diq ham. 25 Haqad in bilam, Karuw ayahta anan kamel haqayta na in nidel akwiyaknib le tugwahtiqdaq e? ham. Hikidik ham. An nazaqmo mat ago es kabemmo ginadin emaqta na in God ago maror aduganib le a hi gwahtiqdaqmo ham. 26 Yesus nazaq haqan on mataw nab turiyta na huritim bilaqiy, Nazaq iyid teq mat araq diq le God ago os dimunta nab a hi gwahtiqdaqya haqiy. 27 Haqan Yesus gibilan, Mataw gigo zawayibmo le a hi gwahtiq daqayta ham. Teq nagah mataw emgo biyab a hi iyayta na God inmo emid tugwahtiqdaq ham.

28 Haqan Pita bulon, Ni i gibiy ham. I gigo og nagah bunmo gihulosim i ninmo nimuzim ninaq tilehauq ham. 29 Haqan Yesus in ago disaipel bunmo gibilan, Ya helmo ne gibilenaiq ham. Mat God ago maror aduganib gwahtiqnan haqad in ago aw teq amaqbaban teq anenmaman teq ago onmin gihulosta, mat naqanta og kab osad amenin ayah diqmo tuwaqdaq ham. Ad abeb kam muturta nab teq in God ago os dimuntab gwahtiqeq kayeqmo kuluwa-kuluwmo tuqosdaqmo ham.

Yesus ame ezeqmanta bilam, Ya moqeq teq ta eraqdaiq ham

(Matyu 20.17-19; Mak 10.32-34)

31 Ari Yesus in ago disaipel 12 na giwaqim giqad giholbinmo lehim teq in gibilan, Ne huritiy ham. Muran i Jerusalem-ub tugwalehauq ham. Gwalehid teq kwaziqmo God ago nantut Mat Atatin anan bilaqad gamuk mar toniyta na adan bunmo in aholib tugwahtidaq ham. 32 Mataw in Mat Atatin wazeq mataw en ta araq Juda a haiqta na gibenab tiqem daqay ham. Emid teq in Mat Atatin bilawunad kamolmol ugad tukusluw ug daqay ham. 33 Kusluw ugad in wazeq woltitayad teq in wol emid tumoqdaq ham. Moqeq kam ezeqmanmo useq teq in kayeq iyeq ta eraqdaq ham. 34 Yesus nazaq bilaqan in ago gamuk na disaipel ginadib ulal a hi iyyaq. Gamuk na alulin ulilemim usta iyan disaipel ginad a hi em has yaqay.

Yesus mat araq ame haiqta wastitayan dimniy

(Matyu 20.29-34; Mak 10.46-52)

35 Ari Yesus danib lehad in uliq ayahta anan Jeriko haqayta na sinsin tuqugim lehsa mat araq ame haiqta dan adekib nagah anan sunad osyaq. 36 Ossa on mataw dauh biyahta bo lehsa in gihulan huritad tisusumun nag, Ne gingan lehay? ham. 37 Haqan in buloniy, Yesus uliq Nasaret-ibta na bo tilehaq haqiy. 38 Haqan in dedibmo bilam, Yesus ham Devit atatin
18.38Isrel on mataw ginad em yaqay, God mat emid bo i gilumsihdaqta amatin na in i gises Devit asenlulib tugwahtiqdaq haq yaqay. Haqad luweq Yesus in mat naqmo iydaq haqad teq mataw asor in anan Devit atatin haq yaqay.
ham. Ni ya inan ninad meqniyan ham.
39 Haqan mataw danmeb leh yaqayta na in mat ame haiqta na wadad buloniy, Ni niqez hiqiy haqiy. Haqsa haiq mat ame haiqta na dedibmo lileyeq a ta bilaqyaq, Devit atatin haqyaq. Ni ya inan ninad meqniyan haqyaq.

40 Haqsa Yesus ahol wasihim nab titur. Turad in gibilan, Mat na waqeq ya igerab a boliy ham. Haqan in mat na Yesus agerab a bolan Yesus tisusumun ug, Ya ni ezaq nitondaiq? ham. Haqan in bilam, Iyahta ham ya saw ahol waqnan inad bilaqaq ham. 42 Haqan Yesus bulon, Ni nime hastitayan ham. Ni ya inan helmo hamta naqmo niqeman ni nime tidimniy ham. 43 Haqan muran diq nawaqmo mat na ame hastitayan in saw ahol tuwaqyaq. Saw ahol waqad in Yesus muzim inaq lehad in God abin tiqiluwyaq. Sa on mataw bunmo daq na ahol waqim in God abin tiqiluw yaqaymo.

Copyright information for `MLP