aAisaya 56.7

Luke 19

Sakiyus awagamun

Ari Yesus le uliq Jeriko-ib tugwahtim. Uliq nab mat araq anan Sakiyus haqayta in os. Mat na in mataw takis waqayta gigo amebta teq in ago mani kabemmo diq usta. Ari Yesus uliq nab gwahtiqim lehsa Sakiyus in ahol waq kemnan haqad turan haiq. On mataw kabemmo nab tursa in mat siqim diq iyim in Yesus ahol a hi waqyaq. Nazaq iyan in sibim ameb lehim ay fik araq regim teq ame woqsa tuqos. In anad am, Yesus dan kaqmo muzeq boldaqta ham. Haqad in ay alonib ossa Yesus bolad luwimmo in ame gwalim ahol waqadmo tubulon, Sakiyus ham ni hidmo gehitiq ham. Muran ya le ningo bitab ninaq tuqosdaiq ham. Haqan Sakiyus hidmo gehitiqim in Yesus waqim inaq anad dimniysa ago bitab tilah.

Lehsa mataw gibiyad in bunmo gigem meqniysa bilaqiy, Mat ko abin dimun a haiqta haqiy. Nagaqgo Yesus inaq osnan haqad ago bitab tilehaq? haqiy.

Ari Sakiyus Yesus inaq bitab lehim osad teq in eraqim turad Iyahta tubulon, Iyahta ni hurit ham. Muran yaqgo nagah bunmo ya liqabmo uroteq asor na ya mataw ginaghan haiqta tinegdaiq ham. Ad ya mataw kat negim gigo nagah samanmo wayta na bunmo amenin nazaqmo ime aweweqmo tinegdaiq ham. Haqan Yesus bulon, Ni Abraham asen muzim ni inaqmo God anan helmo haqan iyan muran God tiniwam ham. 10 Haqad in bilam, Mat Atatin in mataw God gileh ugim ginadibmo haresmo nabag luwayta naqmo ginaguneq ta giwaqnan haqad bolta ham.

Kabibiy mataw mani waqiyta gigo gamuk awowun

(Matyu 25.14-30)

11 Ari Yesus le uliq Jerusalem sinsin diq tuqugsa iyan mataw biyahta na ginad tiqem yaqay, Muran diq kam kabmo God ago maror ulal tiqiy bugdaq haq yaqay. Nazaq iyan mataw na Yesus ago gamuk huritad ossamo in gamuk awowun ta araq kazaq gibilan, 12 Mat ayahta araq saw araq pesantab king ayah diqta ago hib lehnan anad tiqam ham. In leheq maror na abenab zaway waqeq teq in muleqeq ta boleq king na aqumnib in ago walmataw tigiwamuzdaq haqadmo in tilah ham. 13 Lehad in ago kabibiy mataw 10 nazaq gibilenan bolan in mat amulik-mulikmo 20 kina nazaq tinag ham. Negim in gibilan, Ya le luwsa igilehnib ne mani ka amalib kabiy emsa le ya muleqeq ta boldaiq haqad in bilam ham. Haqadmo in tilah ham.

14 Lehsa mat ayahta na ago on mataw uliqabta na in mat na anan ginad a hi bilaqan in mataw asor giqeman uliq pesanta nab sibim ameb lehim in king na tubuloniy, Mat na i giwamuzgo i hulosauq haqiy ham.

15 Ari mat ayahta na abeb lehim king abenab zaway tuwaqim teq in muleqim ta bol ham. Bolim in ago kabibiy mataw na gimen nan eman tilah, in mani nagta na akabiyan emim amenin ganim amalibmo a ta waqiyta na in huritnan haqad ham. 16 Haqan kabibiy mat araq ameb bolim bilam, Iyahta ham ni mani yagta na amalib ya kabiy emim 200 kina nazaq a ta way haqad in bilam ham. 17 Haqan in ago ayahta bulon, Esey ham. Ni kabibiy mat dimun diqta haqad in bilam ham. Ni ya inad muzim kabiy anononmo emim ni nagah amikta na alowan diq tonta haqad in bilam ham. Nazaq iyan ya uliq 10 nazaq nigid ni in gigo maror iyeq tigiwamuzdaq haqad in bilam ham.

18 An kabibiy mat ta araq bolim bilam, Iyahta ham ni mani yagta na amalib ya kabiy emim 100 kina nazaq a ta way haqad in bilam ham. 19 Haqan ago ayahta bulon, Ari ya uliq abaynagin nazaq nigid ni in gigo maror iyeq tigibiy muzdaq haqad in bilam ham.

20 An kabibiy mat ta araq bolim bilam, Iyahta ham ni mani yagta na kawa haqad in bilam ham. Ya ningo tuhuritta haqad in bilam ham. Ni mat afanfanta kamolmol a hi emaqta haqad in bilam ham. Nagah ni akabiyan a hi amta naqmo ni niholyon waqaqta haqad in bilam ham. Ad didaq ni a hi layta naqmo ni niholyon tayim anon waqaqta haqad in bilam ham. Nazaq iyan ya nirabunim ningo mani tubusanib il tonim eman us haqad in bilam ham.

22 Haqan in ago ayahta bulon, Ni kabibiy mat meqin diq haqad in bilam ham. Ni ya inan bilam, Ni mat afanfanta haqad ni bilam ham. Ad ni ya inan bilam, Nagah ni akabiyan a hi amta na ni niholyon waqaqta haqad ni bilam ham. Ni bilam, Didaq ni a hi layta na ni niholyon tayaqta haqad ni nazaq ya inan bilam ham. Ni gamuk nawa bilamta naqmo amalib ya ningo daq tuqulum kemdaiq haqad in bilam ham. 23 Doq tonnan ni yaqgo nazaq huritim teq ni yaqgo gimeq na mani abitnib eman a hi us? haqad in bilam ham. Usid teq ya muleqeq boleq yaqgo gimeq na amenin mani ayahmo inaqmo waq nagta haqad in bilam ham.

24 Haqad mat ayahta na in mataw nab turiyta na gibilan, Ne mat atuw haiqta na abenab 20 kina in wazaqta na waqeq mat ago 200 kina inaqta na ugiy haqad in bilam ham. 25 Haqan mataw na bilaqiy, Iyahta haqiy mat na ago 200 kina inaq tiqiy haqad in bilaqiy ham. I mani araq na a ta ug tonam e? haqad in bilaqiy ham. 26 Haqan mat ayahta na bilam, Ya ne gibilenaiq haqad in bilam ham. Ya on mataw gigo nagah inaqta na bunmo nagah asor a ta negdaiq haqad in bilam ham. Teq ya mataw ginaghan haiqta na gibenab nagah asitmo in wazayta na walem bugdaiq haqad in bilam ham.

27 Teq ya ibabun mebmebmo ya inan bilaqiy, Mat ka i giwamuzgo hulosauq haqiyta na ne giwaqeq giqad kab boleq ya imeb ginol emid moq bugiy haqad in bilam ham.

Yesus le uliq ayahta Jerusalem-ub gwahtiqim teq in Tempel-ib on mataw suleq negyaq

Yesus king nog iyim le uliq Jerusalem-ub gwahtim

(Matyu 21.1-11; Mak 11.1-11; Jon 12.12-19)

28 Ari Yesus gamuk na bilaqim tihiqiyan in saw na hulosim ago disaipel nenaq uliq Jerusalem-ub tugwalehiy. 29 Gwalehad in uliq giger Betfage teq Betaniy gigerab garah Oliv asenab tugwahtiqiy. Gwahtiqim Yesus in disaipel giger giqeman danmeb lehsa in gibilan, Ne le uliq kob gwahtiqeqmo donki amidon araq am wazan tursa ne ahol tuwaq daqay ham. Donki na mat araq in amalib asit a hi luwta ham. Na ne haseq kab a boliy ham. 31 Sa mat araq na ago susumun negeq bilaqdaq, “Nagaqgo ne donki na aqamun hasay?” haqid ne kazaq buloniy ham. Iyahta ago kabiy inaq iyan haqad ne buloniy ham.

32 Haqan in giger lehim nagah bunmo Yesus anan bilamta nazaqmo in ahol tuwaqiy. 33 Ahol waqad in donki na aqamun hassa donki anamreniz tisusumun negiy, Ne giger nagaqgo donki na aqamun hasay? haqiy. 34 Haqan in bilaqiy, Iyahta ago kabiy inaq iyan haqiy. 35 Haqad in donki waqim ad Yesus ago hib muleqim tuboliy. Bolim in gigo tubusan asor donki amalib emim teq in Yesus bulonan donki amalib tuqos. 36 Ossa on mataw gigo tubusan danib gihurensa teq Yesus donki amalib osim tubusan na bayim bayim tilah.

37 In le Jerusalem sinsin tuqugad dante garah Oliv ban gewoqayta nab in tugwahtiqiy. Gwahtiqanmo on mataw dauh biyahta Yesus muzim inaq leh yaqayta na in Yesus daq azawayin inaq emyaqta nagan ginadin emad in ginad dimniysa dedibmo God abin tiqiluw yaqay. 38 Iluwad in bilaq yaqay,

  • I gigo king ka Iyahta abinib bolan i ginad bilaq gigayinaq haq yaqay.
  • Muran God nob igsa i dimunmo afaqan haiqmo tuqosam haq yaqay.
  • I God abin sorid ulilibmo diq gwalehan haq yaqay.
39 Haqsa Farisi asor on mataw biyahta na gilikmanib turim in Yesus buloniy, Tisa haqiy ningo disaipel gibilenid giqez hiqiyiy haqiy. 40 Haqan Yesus amenin emim gibilan, Ya ne gibilenaiq ham. I nagah ka ulilemamta abanan haiq ham. Mataw ka giqez hiqiyid gig haresmo kagab usayta ka in giqez inaq iyeq tililey daqay ham.

41 Haqad Yesus bo Jerusalem-ub tugwahtiqnan tonad in uliq na ahol waqad tigaqyaq. 42 Gaqad in uliq na anan bilam, On mataw Jerusalem-ubta ham ne gime haiqta ham. God ne nenaq an anobun wastitaynan tonsa ne ahol a hi waqay ham. Na ne ahol waqeq teq ne dimunmo os nagiy ham. Teq muran nagah na ulilemim ussa ne ahol a hi waqay ham. 43 Helmo diq ham. Abeb teq kam ta araq tugwahtiqdaq ham. Gwahtiqid ne gigo bab boleq gel ne gigo uliq lilut ugim turaqta nab in og tayeq humab emeq in og na bayeq bayeq gwaleheq ne gigo uliqab tugwahtiq daqay ham. Gwahtiqadmo in gigo asor gililut negad saw bunmo ne gitawanan tur daqay ham. 44 Turad in ne teq ne gigo onmin nenaqmo tiginol em bug daqay ham. Ad in ne gigo uliqab gig an amalib usayta na wolzizilayid tiq bug daqaymo ham. Na ezaqgo God ne gigo hib bolim nenaq osta na ne ginad a hi em hasiyta na ago ham.

Mataw Tempel-ib mani akabiyan emsa Yesus gimuzan asan ban gwahtiqiy

(Matyu 21.12-17; Mak 11.15-19; Jon 2.13-22)

45 Ari Yesus lehim Tempel agelin aduganib gwahtiqim in mataw nagah gizayad osiy na gimuzan in tukim asan ban tileh yaqay. 46 Lehsa in gibilan, God ago marib in gamuk araq kazaq bilam ham.

Yaqgo bit in ya inaq gamuk emgo abitan iydaq haqad in bilam ham. a 
Ta teq ne bit ka eman in mataw rin tonayta gigo bit nog tiqiy ham.

47 Ari kam bunmo Yesus Tempel agelin aduganib mataw suleq tinegyaq. Sa mataw tamaz emayta gigo aseseqta na giyogniz mataw Moses ago gunun hurit kemiyta na nenaq teq Juda gigo mataw marorta na in bunmo Yesus wol emid moqgo adanteqin tinagun yaqay. 48 Teq haiq. On mataw bunmo Yesus ago gamuk huritnan zaway diq iysa mataw aseseqta na dante araq ahol a hi waq yaqay.

Copyright information for `MLP