bKisim Bek 13.2, 12, 15
cWok Pris 12.8

Luke 2

Mariya in ago amun Yesus am

(Matyu 1.18-25)

Ari Elisabet Jon iqamta kam nagab Rom gigo maror ayah diqta anan Sisa Ogastus haqayta na in gamuk araq kazaq bilam, Yaqgo on mataw bunmo ginulinad teq ginan waqiy ham. Na in gime ameb diqta on mataw ginuliniyta. Mat anan Kwiriniyus haqayta na in on mataw saw Siriya-ibta giwamuzim ossa daq na gwahtimta. Ari Sisa nazaq haqan on mataw bunmo in gigo uliq diqtab ginan emnan tilehiy.

Lehsa mat anan Josep haqayta na in Devit ago ned teq in asenlul araq iyim in uliq Nasaret saw Galiliy-ibta hulosim in Devit ago uliq Betlehem-ub saw Judiya-ibtab tilah. Lehad in ayow Mariya waqim inaq tilahmo. Ad in Mariya

inaq nanmo wastitayim an a hi waqadmo Mariya agem tiqiy. Agem tiqiyan teq in giger ginan emnan haqad uliq Betlehem-ub tilehiy.
Lehim in uliq nab osad Mariya amun emgo akaman tiqiy. Iyan in ago amun aqenta matta na tiqam. Emim in tubusanib isihim bulmakau didaq neqayta adegnib eman wo tuqus. Na ezaqgo bit bunmo ban haiq tiqiyan in asanib karuw abitnibmo osiy.

Angelo asor mataw sipsip giwamuzayta na gigerab gehitiqiy

Ari saw nab mataw sipsip giwamuzayta na asor in uliq adek ban pesan nog osad teq in taromab gigo sipsip giwamuz yaqay. Sa Iyahta ago angelo araq in gigerab tugwahtim. Gwahtiqanmo Iyahta ahol anuwan hitiqad mataw na tigiqisih nat. Giqisih netsa in tirab yaqay. 10 Rabsa angelo na gibilan, Ne hi rabiy ham. Ad ne huritiy ham. Ya gamuk araq dimun diqta on mataw bunmo gimen a bol ham. On mataw kabemmo gamuk ka huriteq teq in ginad tidimniy daqay ham. 11 Muran diqmo aw araq in Devit ago uliqab amun tiqam ham. Amun na ayah iyeq teq in ne gilumsiheq ta giwaqdaqta ham. In anan Krais
2.11Gamuk Krais ka alulin in “God mat emid bo i gilumsihdaqta na amatin” haqayta.
ham. In ne gigo Iyahta ham.
12 Ne leheq amun na kazaq ahol tuwaq daqayta ham. In tubusanib isihim bulmakau didaq neqayta adegnib eman woqim usaq ham.

13 Ari angelo na in nazaq haqad tursamo God ago hib angelo kabemmo in agerab tugwahtiqiy. Gwahtiqim in God abin iluwad bilaqiy,

14 
 • I God anan sorid ulilibmo gwaleh bugan haqiy.
 • Sa og kab on mataw God agem dimunta negaqta na in ginad dimniysa gigem kute nemsa osiy haqiy.
15 Angelo nazaq haqadmo in mataw na gihulosad muleqim Heven-ib ta gwalehiy.

Mataw sipsip giwamuzayta na le Yesus ahol waqiy

Ari angelo gwalehsamo mataw sipsip giwamuzayta na an bulonim bilaqiy, I Betlehem-ub leheq nagah Iyahta anan bilamta ka i le ahol waquq haqiy.
16 Haqad in hidmo tilehiy. Lehim in Mariya aduw Josep inaq ossa tigibiyiy. Ad amun bulmakau didaq neqayta adegnib ussa in ahol tuwaqiymo. 17 In amun na ahol waqim teq in angelo amun anan gibilanta na ananin tutim tibilaqiy. 18 Bilaqsa mataw huritiyta na bunmo in mataw sipsip giwamuzayta gigo gamuk na anan ginadnad emad gihol turuh nam. 19 Teq amun anen Mariya in gamuk na huritan gamuk na bunmo in anadib tuqus

bugyaq. Ussa in gamuk na anadin emad teq in anadibmo bilaqyaq, Ka yaqgo amunmo anan bilaqiyta ka in gamuk adugan ezaq diqta bilaqiy? haqyaq.
20 Teq mataw sipsip giwamuzayta na muleqim ta lehiy. Lehad angelo gamuk gibileniyta na teq in le nagah ahol waqiyta na bunmo ago in ginad dimniysa in God abin diq tiqiluw yaqay. Na ezaqgo angelo gibileniyta nazaqmo diq in le ahol waqiyta na ago iyan.

Mataw Yesus aholnan ugiy

21 Ari abeb kam 8 nazaq tihiqiyan teq mataw in amun ahol abatan asan tuqurotim teq in anan Yesus haqad tibiyiy. Amun anen agemab a hi gwahtiqsamo angelo anan bilaqan usta nazaqmo in tibiyiy.

Josep awe Mariya inaq amun Yesus ad Tempel-ib lehan Simeon teq Ana inaq ahol waqiy

22 Ari Mariya amun tiqemim in ahol udinim os. Osim tihiqiyan aw amun inaq gihol zaygo akaman tugwahtim, Moses ago marib gunun bilamta nazaq. Gwahtiqan Josep awe Mariya inaq in gigo amun ad Jerusalem-ub tilehiy, in amun Iyahta abenab emgo haqad. 23 Na ezaqgo Iyahta ago maror Moses mar tonta na in kazaq bilam,

Ne amun matta aqenta Iyahta ugid in agota iyeq tuqosdaq ham. b 
24 Nazaq iyan in Jerusalem-ub lehim Mariya amun emim ahol busirin iyta na ago tamaz ah amikmikta in tiqemiy. Na ezaqgo Iyahta ago maror in kazaq bilammo,

Ne muluk amidgot giger o ah husta amikmikta giger tiqem daqay ham. c 
25 Teq mat araq anan Simeon haqayta uliq Jerusalem-ub os. In mat titnonta teq in God anadin diq emyaqta. In mat Isrel on mataw gilumsihid dimunmo os daqayta na amatin baq tunim osyaqta. Ossa God ago Bugaw Dimunta in aholib usyaqta. 26 Usad tekomo in Simeon tubulon. Ni hidmo a hi moqdaq ham. Iyahta ago mat Isrel gilumsihdaqta na amatin gwahtiqid ni ahol waqeq teq ni moqdaq ham.

27 Ari kam nab God ago Bugaw Dimunta Simeon abe yahsa in le Tempel agelin aduganib tugwahtim. Gwahtiqim luwsa Yesus anen amam in gigo amun ad Tempel-ib tuboliymo. Giger na God ago gunun Moses bilamta na muzinim in Yesus ayon naw emnan haqad boliy. 28 Bolan Simeon gibiyad in gibenab amun waqim wazad in God abin iluwim kazaq bilam,

 • Iyahta ham ya ningo kabibiy mat ham.
 • Muran ni ya iwaqid ya inad dimniysa tumoqdaiq ham.
 • Kwaziqmo ni ya ibilanta nazaq ham.
30 
 • Na ezaqgo ham mat ni emid bo i gilumsiheq ta giwaqdaqta na kawa ya ime anonabmo ahol tuwaqaiq ham.
 • 31 
 • Daq ka ni on mataw dauh bunmo gimeb eman tugwahtim ham.
 • 32 
 • Amun ka in on mataw en ta asor Juda a haiqta nagan giqemid in ningo tuhurit daqay ham.
 • Bilaqne lam anuwan lehsa mataw saw ahol waq kemay nazaq ham.
 • Amun ka in Isrel on mataw giduganib gwahtiqan iyan on mataw bunmo in Isrel gibin tiqiluw daqay ham.
 • 33 Haqan amun anen amam in Simeon ago gamuk in amun anan bilamta na huritim in gihol turuh nemyaq.

  34 Sa Simeon gibar tonad in amun anen Mariya kazaq bulon, Ni hurit ham. Amun ka in Isrel on mataw kabemmo eraqim turayta na giqothasid tuwoq daqay ham. Ad in on mataw kabemmo woqim usayta na giwazid tiqeraq daqay ham. Amun ka tarin nog osdaqta ham. Ossa mataw kabemmo ahol waqad tubaymuz daqay ham. Bay muzsa ni ahol waqad ni ninad ayahmo meqniydaq ham. Bilaqne baqir niqutil ulum tayaq nazaq nog ham. Amun ka ayah iyeq teq in mataw kabemmo ginad ulilemim usaqta na giqemid in ginad na ulal tiqiydaq ham.

  36 Ari Simeon gamuk emim tihiqiyanmo aw araq anan Ana haqayta in gigerab tubol. Aw na in God ago nantut araq. In amam Fanuwel teq in ago gem anan Aser haqayta. Teq in aw adinowan diqta. Kwaziqmo in mat waqim inaq ulig 7 nazaqmo osta. 37 Osim aduw tumoqan in wabur osad ago ulig 84 nazaq tiqiy. Aw na Tempel

  a hi hulosyaqta. Kam bunmo zeqab taromab inaqmo in God ayon lotu emad sirisirimo in didaq udinad teq in God inaq gamuk emyaqta.
  38 Yesus anen amam in amun wazim nab tursamo aw na gigerab bolim amun ahol waqad in God esey tuqugyaq. Esey ugad teq in mataw asor nab turiyta na amun anan gibilenim bilam, God mat emid boleq i gilumsihdaqta na amatin i amen emim osauqta na in kawaqmo tugwahtim ham.

  Josep ago aw amun nenaq muleqim Nasaret-ib ta lehiy

  39 Ari Josep awe Mariya inaq in nagah bunmo Iyahta ago marorib gunun bilamta na tiqem bugiy. Em bugim teq in muleqim gigo uliq Nasaret saw Galiliy-ibtab tilehiy. 40 Lehan amun na ayah iyad in ago zaway inaq tiqiyyaq. Ad in anad awaz timeqniyyaqmo. Sa God agem dimunta ugad tidimun tonyaq.

  Yesus amomo Tempel-ib lah

  41 Ari ulig bunmo Yesus anen amam uliq Jerusalem-ub leh yaqayta, in Juda gigo lotu akaman ayahta anan Pasova haqay na ahol waqnan haqad. 42 Ad Yesus ago ulig 12 nazaq tiqiyan teq in anen amam gigo daq na muzinim in bunmo Jerusalem-ub tilehiy. 43 Lehim Pasova akaman na tihiqiyan in muleqim giquliqab ta bol yaqay. Bolsa amun Yesus uliq Jerusalem-ub tuqos tut. Os tutsa anen amam in Yesus Jerusalem-ub osaqta na a hi huritiy. 44 In giger ginad emiy, Yesus tabag on mataw ta asor na nenaq tilehaq haqiy. Haqad kam amulikmo in muleqim danmo ta lehad teq imisor tiqiysa in gisenlul teq gikadoyniz gilikmanib amun tinagun yaqay. 45 In amun nagunim le ahol a hi waqadmo in muleqim Jerusalem-ub amun nagim a ta lehiy.

  46 Lehim in bit ban bunmo amun nagunad luwad le kam ezeqmanta nab in Tempel ago gel aduganib amun ahol tuwaqiy. In gigo amun na in mataw Moses ago gunun asuleqin bilaqayta na gilikmanib osad in gigo gamuk huritad teq in gisusumun negyaq. 47 Sa mataw aseseqta na nazaqmo Yesus susumun ug yaqaymo. Susumun ugsa Yesus amenin emsa mataw nab osiyta na bunmo in Yesus anad awaz meqinta na teq in ago gamuk na huritad in ginadnad emad gihol turuh nemyaq. 48 Samo Yesus anen amam nazaq in gigo amun ahol waqad in gihol ritan. Sa anen bulon, Ya itatin ham doq tonnan ni i giger kazaq giton? ham. Ya nimam inaq ginad meqniysa i ninagunad luwta ham. 49 Haqan Yesus gibilan, Nagaqgo ne bit bitmo ya inagunad luwiy? ham. Ya imammo ago bitab osdaiqta na ago ne a hi huritim teq ne ya inagunad luwiy ye? ham. 50 Haqan anen amam in Yesus ago gamuk na huritim in alulin ginad a hi emiy.

  51 Samo Yesus eraqim anen amam nenaq uliq Nasaret-ib tilehiy. Lehim nab in anen amam giqez huritad ginad muzad tiluwyaq. Sa daq nagan bunmo anen anadib us bugsa in anadin emad osyaq.

  Ari Yesus uliq nab osad ayah tiqiy bugim in anad teq ahol bunmo tizilim bug. Sa God teq on mataw bunmo in Yesus ahol waqad in gigem dimunta ug yaqay.

  52 

  Jon Yesus ayon dante wastitayta na awagamun

  Copyright information for `MLP