aBuk Song 118.22
bKisim Bek 3.6, 15, 16
dBuk Song 110.1

Luke 20

Mataw aseseqta in nog Yesus ahol abin ugta na anan susumun ugiy

(Matyu 21.23-27; Mak 11.27-33)

Kam araqab Yesus le Tempel agelin aduganib osad in on mataw God ago gamuk tigibilenyaq. Gibilensa mataw tamaz emayta gigo aseseqta na teq mataw Moses ago gunun hurit kemiyta na teq mataw marorta asor in Yesus ago hib tuboliy. Bolim in Yesus susumun ugiy, Ni i gibilen haqiy. Ni nibin ezaqta iyim ni daq kagan emaq? haqiy. Teq nog diq nibin na nig? haqiy.

Haqan Yesus amenin emim gibilan, Ta ya nazaqmo nagah araq ago ne tisusumun negnan ham. Ne ya ibileniy ham. Jon mataw huz negyaqta na ago kabiy Heven-ib bol o haiq in matawmo gigo hib kabiy na wamta? ham.

Haqan mataw aseseqta na in gimo an bulonim bilaqiy, I bilaqam, Kabiy na Heven-ib bolta haqid in bilaqdaq, Ta nagaqgo ne Jon ago gamuk huritim anan helmo a hi haqiy? haqdaq haqiy. Ari i bilaqam, Kabiy na matawmo gigo hib bolta haqid on mataw bunmo i gimalib gig tuhuneg daqay haqiy. Na ezaqgo in bunmo ginad awaz timeqniyim Jon anan bilaqay, Hel diqtaqmo in God ago nantut araq haqayta haqiy. Nazaq iyan in Yesus ago susumun na amenin emim bilaqiy, I a hi hurit haqiy. Haqan Yesus gibilan, Ya nazaqmo ham. Nog ibin yagan ya daq kagan emaiqta na ago ya a hi gibilendaiqmo ham.

Mataw meqinta am wain akabiyan emiyta gigo gamuk awowun

(Matyu 21.33-46; Mak 12.1-12)

Ari Yesus on mataw gamuk awowun ka gibilenim bilam, Mat araq am wain anagin kabemmo og araqab tilay ham. Leyim in wain na akabiyan mataw asor gibenab tiqam ham, in gimo giholyon kabiy emad teq in wain anagin asormo ya yag daqay haqad ham. In kabibiy mataw gibilenim hulosad era uliq araq pesantab lehim kam sisaqmo in nab tuqos ham. 10 Osad wain anagin waqgo akaman tugwahtiqan in ago kabibiy mat araq eman mataw wain akabiyan emayta na gigo hib tilah ham. In lehid mataw na yaqmen wain anaginta na tuqug daqay haqad ham. Teq haiq ham. Kabibiy mat na lehan mataw wain akabiyan emayta na in wazim woltitayim muzan samanmo muleqim tilah ham.

11 Lehan kabiy anamren in kabibiy mat ta araq eman tilah ham. Lehan na nazaqmo in wazim woltitayad nan meqinta ugad teq in muzan samanmo tilahmo ham. 12 An in kabibiy mat ezeqmanta eman lehan na in wazim wolan anedan woqsa in kabiy asan ban hunegan tilahmo ham.

13 In nazaq eman kabiy anamren bilam, Teq ya ezaq tondaiq? haqad in bilam ham. Ya itatin amulikmoqmo ya anan inad diq bilaqaqta naqmo ya emid tilehdaq haqad in bilam ham. Nabag in lehid teq kabibiy mataw na in aqez tuhurit daqay haqad in bilam ham. 14 Haqad in eman lehan mataw kabiy wamuzayta na in bolsa ahol tuwaqiy ham. Ahol waqad in gimo an bulonim bilaqiy, Abeb mat ko amam moqid in amam ago ahuran nagah bunmo tuwaqdaqta haqiy ham. In bolid i wol emuq haqiy ham. Wol emid teq amam ago kabiy ka igmo gigota tiqiydaq haqiy ham. 15 Haqad in mat na wazim kabiy asan ban hunegan lehan in wol eman tumom ham.

Nazaq iyan kabiy anamren in mataw wain akabiyan wamuzayta na ezaq gitondaq? ham.
16 In boleq mataw kabiy wamuzim osayta na ginol em bugad teq in ago kabiy na mataw ta asor gibenab tiqemdaq ham. Haqan mataw nab turiyta na ginad emim bilaqiy, Haiq kidik! haqiy. Kabiy anamren nazaq hi eman haqiy. 17 Haqan Yesus gibiyad gibilan, Ne ginad nazaq emay ye? ham. Ta gamuk araq God ago marib usaqta ka alulin ezaqta? ham. Gamuk na bilam,

Tituq mataw anan bilaqiy ‘meqin’ haqiyta naqmo in awaz meqin diq turad bit anon bunmo soraq haqad in bilam ham. a 
18 An ya ne gibilenaiq ham. Mat aw nog tituq na amalib woqeq in giditin bunmo tuwolbiyay daqay ham. Ari tituq naqmo in mat araq amalib woqeq in mat na tuwol ninal bugdaq ham.

19 Haqan mataw Moses ago gunun hurit kemiyta na teq mataw tamaz emayta gigo aseseqta na in ginad tiqem hasiy. Yesus i gibin wazid woqgo haqad gamuk awowun ka bilam haqiy. Haqad muran diq nabmo in Yesus wazeq irqurgo ginad emad teq in ta on mataw girabun yaqay.

Mataw Sisa takis ugayta na ago in Yesus ulum waqiy

(Matyu 22.15-22; Mak 12.13-17)

20 Nazaq iyan mataw aseseqta na in Yesus wamuz naqmo diq hiqiy yaqay. Ad in mataw asor giqeman lehim in katiyad Yesus ago gamuk huritnan haqad teq in wirinad luw yaqay. I Yesus kat ugid in gavman gigo gunun araq itiyonad nan araq hi bilaqnanta bilaqid teq i gavman abenab emid in hazizirib titurdaq haqad. 21 In nazaq haqad Yesus tubuloniy, Tisa haqiy i ningo tuhurit haqiy. Ni gamuk hel diqta amalib on mataw suleq negaqta haqiy. Ni mataw gibin inaqta a hi girabunaqta haqiy. Ad ni on mataw God ago dan titnonta giqisihunad ni gamuk hel diqmo gibilenaqta haqiy. 22 Ni ninad ezaq emaq? haqiy. I gibabun Rom gigo king Sisa in i gituw bulsa i takis ugauqta na in daq dimun o daq meqin? haqiy. I Juda gigo maror ezaq bilamta? haqiy.

23 Haqan Yesus anad tiqam. Mataw ka tikat yagay ham. Haqad in gibilan, Mani araq iqisihunid ya ahol waqiq ham. Haqan in mani araq ugan ahol waqad bilam, Ka nog diq adulan teq ahol anan mani kab usaq? ham. Haqan in bilaqiy, Na Sisa-mo agota haqiy. 25 Haqan Yesus gibilan, Nazaq iyan Sisa ago nagah na ne Sisa-mo ugiy ham. Ad God ago nagah na ne God-mo ugiy ham.

26 Ari Yesus ago gamuk bunmo dimunmo iyan mataw aseseqta na in on mataw gimeb Yesus waz daqayta ago adanteqin haiqgam tiqiyiy. Ad in Yesus ago gamuk huritim ginadnad emad giqezmo hiqiyim tuqosiy.

Sadyusi in mataw hodhodab eraq daqayta na ago Yesus ulum waqiy

(Matyu 22.23-33; Mak 12.18-27)

27 Ari Sadyusi asor Yesus ago hib tuboliy. Mataw na ginad kazaq emayta. Mataw tumoqiyta hodhodab a hi eraq daqay haqayta. 28 Na in bolim Yesus buloniy, Tisa haqiy, Moses i gimen gamuk araq mar tonim in kazaq bilam haqiy. Mat araq aw waqeq amun a hi emsamo moqid ago aw amomo ossa teq in amikqan araq abab aqoburan na waqeq alulib abab ayon onmin tigiqemdaq ham haqiy.

29 Ari gamuk araq kazaq lahta haqiy. Mat araq amikqaniz nenaq 7 nazaq diq iyim osiy haqiy. Osim in gibab na aw araq tuwam haqiy. Waqim inaq amun araq a hi emimmo in tumom haqiy. 30 Moqan ama ta araq in abab aqoburan na wam haqiy. Waqim in amun haiqmo osim tumommo haqiy. 31 An gima ezeqmanta na in aw naqmo wammo haqiy. Nazaqmo mataw maqbab 7 na in aw naqmo waqim amun araq eman a hi gwahtiqsamo in tumoq bugiy haqiy. 32 An abeb aw na tumommo haqiy. 33 Nazaq iyan abeb mataw bunmo hodhod huloseq eraq daqayta nab teq aw na in nog diq awe tiqiydaq? haqiy. Maqbab 7 na bunmo in aw amulik naqmo waqiyta haqiy.

34 Haqan Yesus gibilan, Muran on mataw og kab osayta na in an waq agamukan wastitayim teq in an waqayta ham. 35 Ari on mataw God in gibiyan titnonta iyiyta na God in giwazid hodhodab eraqeq in ago maror aduganib gwahtiqeq tuqos daqay ham. Osad nab in an a ta hi waq daqay ham. 36 Na ezaqgo in a ta hi moq daqayta na ago ham. In angelo nogmo iyeq tuqos daqay ham. God in hodhodab giwazan eraqan iyan in God atatniz tiqiyiy ham.

37 Teq God mataw tumoqiyta giwazid hodhodab eraq daqayta na ago Moses ne tigiqisihunmo ham. In ago marib ay amikta araq faq oyad a hi oyworta awagamun nab in gamuk kazaq mar tonim bilam ham.

Iyahta in Abraham ago God, teq Aisak ago God, teq Jekob ago God haqad in bilam ham. b 
38 Nazaq iyan God in mataw moqim kayeqmo osayta gigo God iyim in gibiy muzaqta ham. Na ezaqgo mataw tumoqiyta teq mataw a hi moqayta inaqmo in God ameb kayeqmo osayta ham.

39 Yesus nazaq bilaqan mataw bunmo rabad in Yesus ulum waqnan a ta hi susumun ug yaqay. Nazaq iyan mataw Moses ago gunun hurit kemiyta na asor in Yesus buloniy, Tisa haqiy ni gamuk amenin bunmo dimunmo bilam haqiy.

Krais ahol alulin ezaqta na ago Yesus Farisi susumun nag

(Matyu 22.41-46; Mak 12.35-37)

41 Ari Yesus on mataw nab turiyta na gibilan, Ezaq haqad mataw bilaqay, Krais in Devit atatin
20.41Luk 18.38 nab teq ni gamuk ‘Devit atatin’ ka alulin ahol waqdaq.
haqayta? ham.
42 Devit Buk Song-ib gamuk araq mar tonim bilam,

Iyahta in yaqgo Iyahta kazaq bulonim bilam ham. Ni ya iben iqabun ban kab ya imen emad ossa ya ningo bab giqemid nisen ahaqenib tiqiy bug daqay haqad in bilam ham. d 
44 Ari Devit in Krais anan bilam, ‘Yaqgo Iyahta’ haqad in bilam ham. Nazaq iyan ezaq toneq Krais in Devit ago Iyahta iyeq teq in Devit atatin a ta iydaq? ham.

Yesus in mataw Moses ago gunun hurit kemiyta na gigo daq ginan bilam

(Matyu 23.1-36; Mak 12.38-40; Luk 11.37-54)

45 Haqad Yesus in on mataw bunmo gimeb ago disaipel gibilenim bilam, Ne mataw Moses ago gunun hurit kemiyta na ginan gihol waz naqmo hiqiyiy ham. In tubusan sisaqta giholib emeq mataw gimeb luwnan ginad bilaqaqta ham. Ad in maket-ib luwsa mataw gibiyad ginan ‘mat ayah’ haqsa in ginad diq dimniyaqta ham. Mataw na bit humab wolaytab ban ulilibta nabmo osnan ginad bilaqaqta ham. Ad in humab adidaqan inaqtab ogib garuruhab osnan hulosmo diq hulosayta ham. 47 Teq in on waburta kat negad gigo bit samanmo waqayta ham. Ad in mataw gimeb God inaq gamuk sisaqmo bilaqim a lehayta ham, mataw gibiyad ginan dimun diqta haq daqay haqad ham. God hazizir ayahta emdaqta nab teq mataw na in on mataw bunmo giquriyameq faq ayah diqmo tuwaq daqayta ham.

Copyright information for `MLP