Luke 21

Aw anaghan haiqta araq in God naw ug

(Mak 12.41-44)

Ari on mataw gigo nagah kabemmo inaqta asor Tempel agelin aduganib bo gwahtiqad gigo naw hunegan mani emayta abanab woqsa Yesus in gibiyad os. Ossa aw waburta araq anaghan haiqta bolim mani amikmikta giger hunegsa in ahol tuwam. Ahol waqad in ago disaipel gibilan, Ya helmo ne gibilenaiq ham. Aw waburta ahol anaghan haiqta ko in mani amik diqta emim in on mataw bunmo gigo nawta na giquriyam bug ham. Na ezaqgo mataw bunmo in gigo mani kabemmo usaqta na ago asitmo emiyta ham. Ari aw ko haiq ham. In ago mani in didaq zayeq neqdaqta na tiqem bug ham.

Yesus bilam, Tempel teq meqniydaq ham

(Matyu 24.1-2; Mak 13.1-2)

Ari mataw asor Tempel anan bilaqiy, Bit ko haqiy mataw gig dimdimunta amalib emim teq in mataw God naw ugiyta na anawun waqim amalib balaw tonan in awaqan dimun diq iyaq haqiy. Haqan Yesus bilam, Ne nagah dimdimunta ahol waqayta ko ago akaman gwahtiqid teq gig ko bunmo wolzizilayeq gihunegid tuwoq bug daqay ham. Gig an amalib usayta ko teq muruwoqeq tiqmo bug daqay ham.

Yesus bilam, Afaqan kabemmo teq gwahtiqdaq ham

(Matyu 24.3-14; Mak 13.3-13)

Haqan disaipel Yesus tisusumun ugiy, Iyahta haqiy kam gineh teq nagah ni anan bilamta na tugwahtiqdaq? haqiy. Naga daqin ameb gwahtiqsa i ahol waqad ginad emam, Nagah na gwahtiqgo akaman sinsin tiqiy haqam? haqiy.

Haqan Yesus gibilan, Ne gihol waz naqmo hiqiyeq osiy ham. Luweq mataw asor boleq kat neg daqay ham. Mataw kabemmo teq boleq ya inan biyad bilaq daqay, Mat naqmo ya kawa haq daqay ham. Ad in bilaq daqay, Kam abebtanta na sinsin tiqiy haq daqay ham. In nazaq haqsa ne helmo haqad gimuzeq nenaq hi lehiy ham.

Abeb mataw bab emsa ne gihulan huritad teq ta saw haresmo mataw eraqeq gavman gigo maror othassa ne in gibin hurit daqaymo ham. Huritad ne hi ninoriy ham. Daq nagan danmeb tugwahtiqdaqta ham. Teq kam abebtanta na in bab na muzeq hidmo a hi gwahtiqdaq ham. 10 Haqad in gibilan, Mataw en araq eraqeq leheq mataw saw araqabta nenaq an wol daqayta ham. Sa king araq ago dauh nenaq eraqeq king ta araq ago dauhta nenaq an wol daqaymo ham. 11 Kanawrigrig aseseqta sibad og ahol wolsa saw asor moq aseseqta teq zarow meqin diqta tugwahtiqdaq ham. Teq nagah arab inaqta amo amo teq daq hares lul araq diqta kaitab gwahtiq daqay ham.

12 Ari daq nagan a hi gwahtiqsamo mataw asor ne giwazeq gimeqin ton daqay ham. Ad in ne giqad bit humab wolaytab leheq ne gimen hazizir emad teq in ne tigiqirqur daqay ham. Ya ihol abin ne giholib usaqta na ago in ne giqad gavman gigo aseseqta na gimeb leh daqay ham. 13 Kam nab ne nagah gimeb ahol waqiyta na awagamun bilaqgo adanteqin inaq tiqiy daqay ham. 14 Teq muranmo ne naga gamukin amalib gihol adanin qway daqayta na ago ne ginadnad hi emiy ham. 15 Yaqmo teq inad dimunta negad gamuk ne bilaq daqayta na yaqmo ne giqezab emid tugwahtiqdaq ham. Gwahtiqsa mataw ne gimeqin ton daqayta na in ne gigo gamuk amenin em yo hiqiyad in ne gigo gamuk bayid a hikidik woqdaq ham.

16 Kam nab ne ginenmaman teq ne gimaqbaban teq ne gisenlulniz teq ne giyogniz in ne giwaqeq bab gibenab tigiqem daqay ham. Ad in ne gilikmanib asor ginol emid ne tumoq daqay ham. 17 Ya ihol abin ne giholib usaqta na ago on mataw bunmo gigem meqinta neg daqay ham. 18 Teq God ne giwamuzsa ne gifaqinib giqensan araq diq a hi milhesdaq ham. Ne giwaz diq meqniyeq oseq teq abeb ne le os dimunta kuluwa-kuluwmo osayta nab gwahtiqeq ne anononmo tuqos daqay ham.

Yesus bilam, Jerusalem teq meqniydaq ham

(Matyu 24.15-21; Mak 13.14-19)

20 Ari abeb bab bo Jerusalem lilut ugeq tursa ne gibiyad teq ne ginad em daqay, Uliq meqniydaqta akaman na tugwahtim haq daqay ham. 21 Kam nab mataw saw Judiya-ib os daqayta na in tukeq garah ban gwalehiy ham. Ad on mataw uliq Jerusalem-ub os daqayta na in uliq na hulosad saw asor ban lehiymo ham. Teq mataw garanab luw daqayta na in muleqeq le uliqab ta hi gwahtiqiy ham. 22 Kam nab God in on mataw daq meqinta emad luwiyta na amenin tinegdaqta ham. In nazaq emeq in ago gamuk mar tonan usaqta na bunmo tuwol net bugdaq ham. 23 Kam nab on gigem iyayta na teq on amun muturta sus ugayta na in timeqniy daqay ham. Na ezaqgo afaqan na ayah diqmo og kab gwahtiqdaqta ham. Gwahtiqadmo God ago agem meqniy in on mataw na tigimeqin diq tondaq ham. 24 Sa mataw en Juda a haiqta nagan boleq Juda on mataw nenaq bab emeq in Juda kabemmo baqirib tiginol em daqay ham. Ginol emad asor in giwazeq giqad in gigo ogib ta leheq giqemid tuqos daqay ham. Mataw en Juda a haiqta nagan bo Jerusalem meqin tonad luwsa le God kam nagta na tihiqiyid teq in muleqeq in gigo uliqab ta leh daqay ham.

Mat Atatin teq ta boldaq

(Matyu 24.29-31; Mak 13.24-27)

25 Ari Yesus bilam, Kaitab zeq teq kalam teq ulig in gihol buliyeq giwaqan lul araq diq iy daqay ham. Sa ogib kab on mataw dauh bunmo nagah na gwahtiqsa ahol waqad in ginadnad emad rabad tuqos daqay ham. Kamis eraqeq woleq bolsa ahulan ayahmo iysa on mataw huritad in tirab naqmo diq hiqiy daqay ham. 26 Teq in nagah aseseqta zawayta ulilib usayta nagan gihol wolsa gibiyad in ginad em daqay, Og ka timeqniynan tonaq haq daqay ham. Haqsa rab meqin diqta gilum netsa in gime sinsanid ogib woqeq moq nog iyeq tuqus daqay ham. 27 Ussamo Mat Atatin kaitab onqas amalib oseq ago zaway teq ahol anuwan ayahta inaq bolsa in ahol tuwaq daqay ham. 28 Nazaq iyan abeb daq nagan tugwahtiqsamo ne eraqeq gime ulilib gwalehsa usan ham. Ussa mat ne gizayeq bab gibenab giwaqdaqta na gehitiqsa ne ahol tuwaq daqay ham.

Ay fik kam ulum kemaqta

(Matyu 24.32-35; Mak 13.28-31)

29 Ad Yesus in ago disaipel gamuk awowun araq gibilenim bilam, Ne ay fik teq ay bunmo inaqmo gibiyiy ham. 30 Ay nagan gihokan muturta gwahtiqsa ne ahol waqad ginad emay, Zeq akaman tiqiynan tonaq haqayta ham. 31 Nazaqmo teq abeb daq ya anan bilayta nagan bunmo tugwahtiqsa ne ahol waqad ginad kazaq emiy, God ago maror bolim sinsin tiqiy haqiy ham. 32 Ya helmo ne gibilenaiq ham. On mataw muran kam kab osayta ka a hi moq bugsa daq nagan bunmo tugwahtiqdaq ham. 33 Kait og inaq teq tihiqiydaqta ham. Ari yaqgo gamuk ka a hi hiqiydaq ham.

Yesus in ago disaipel gibilan, Ne gihol waziy ham

34 Ari ne gihol waz naqmo hiqiyiy ham. Luweq ne daq haresmo emad yuw atoranta uluwad ginad agadan iyad os daqay ham. Ad ne og ka ago afaqan amo amo loyinad ne ginad meqniydaqmo ham. Daq nazaqta na ne gime isihid Iyahta ago kam na gwahtiqsa ne riten daqay ham. Bilaqne karuw dobub woqim ritenaq nazaq ham. 35 Mat Atatin ta boldaqta na akaman in on mataw og saw bunmo gigo hib tugwahtiqdaqta ham. 36 Nazaq iyan ne tuteqmo gihol asawan woltayad osiy ham. Ad sirisirimo ne God inaq gamuk bilaqsa in ne zaway negan ham. Zaway negid ne giwaz meqniyeq osad daq nawa ya anan bilayta na in ne gigo hib gwahtiqsa ne dimunmo tuqos daqay ham. Oseq abeb ne Mat Atatin anognib turad ne gimebay a hi woqdaq ham.

37 Ari Yesus kam bunmo Tempel ago gel aduganib le gwahtiqeq in on mataw suleq negyaqta. Ad taromab in le garah anan Oliv haqayta nab usyaq. 38 Sa on mataw bunmo tarom naqmo saw a hi hastitaysamo in eraqeq Yesus ago gamuk huritnan haqad Tempel-ib tileh yaqay.

Copyright information for `MLP