aAisaya 53.12

Luke 22

Judas in Yesus waqeq Juda gigo mataw marorta gibenab emgo bilam

(Matyu 26.1-5, 14-16; Mak 14.1-2, 10-11; Jon 11.45-53)

Ari bret yis haiqmo neqayta akaman anan Pasova haqayta na bo sinsin tiqiy. An mataw tamaz emayta gigo aseseqta na teq mataw Moses ago gunun hurit kemiyta na in on mataw ginan rabad iyan in gime titoneq Yesus wol emid moqdaqta na ago adanteqin tinagun yaqay.

In Yesus wol emgo adanteqin nagunad luwsa Satan in Yesus ago disaipel gigo araq Judas uliq Kariyot-ibta na aholib tugwal. Gwalan in lehim mataw tamaz emayta gigo aseseqta na teq mataw Tempel-ib hurmey osayta gigo aseseqta na nenaq gamuk tiqemiy. Gamuk emad Judas ezaq toneq Yesus waqeq mataw na gibenab emdaqta na ago agamukan tuwastitayiy. Mataw aseseqta na ginad diq dimniysa in Judas inaq an adugan wazim buloniy, I ni nizayeq mani tinigam haqiy. Haqan Judas gamuk na huritim bilam, Na dimunmo ham. Haqadmo in kam araq dimunta on mataw dauh biyahmo a hi ossa in gime titoneq Yesus waqeq mataw na gibenab emdaqta na akaman tinagunyaq.

Disaipel giger le Pasova adidaqan neqgo abanan wastitayiy

(Matyu 26.17-25; Mak 14.12-21; Jon 13.21-30)

Ari bret yis haiqmo neqayta na akaman tugwahtim. Kam nab Juda on mataw God ayon tamaz emad in Pasova ayon sipsip amidgot wol emayta. Nazaq iyan Yesus in Pita ayow Jon inaq giqeman lehsa in gibilan. Ne leheq i Pasova adidaqan neqamta na abanan wastitayid teq i leheq nequq ham. Haqan giger na Yesus buloniy, I bit edob diq leheq Pasova adidaqan neqamta na abanan wastitayam? haqiy. 10 Haqan Yesus gibilan, Huritiy ham. Ne uliq ayahta nab le gwahtiqsa mat araq reb ayuwun inaqta soreq a bo lehad in ne danib tigibiydaq ham. Ne mat naqmo muzeq inaq leheq bit edob in gwahtiqdaqta nab ne bit na anamren kazaq susumun ugiy ham. Tisa bilam, Yaqgo disaipel nenaq didaq neqamta na ago bit adugan edowa? ham haqad ne buloniy ham. 12 Bulonid teq mat na bit adugan araq ayahta ulilib usaqta na tigiqisihundaq ham. Bit adugan nab didaq neqayta anaghan bunmo usaqta ham. Nab ne leheq i Pasova adidaqan neqamta na abanan wastitayiy ham. 13 Haqan giger na tilehiy. Lehim Yesus nagah bunmo ginan gibilanta nazaqmo in ahol tuwaqiy. Ahol waqad in Pasova adidaqan neq daqayta na abanan tuwastitayiy.

Yesus in ago disaipel bret teq wain ayun inaq nag

(Matyu 26.26-30; Mak 14.22-26; 1 Korin 11.23-25)

14 Ari imisor didaq neqgo akaman tiqiyan Yesus ago disaipel nenaq humab wolim banab osad didaq tineq yaqay. 15 Neqad teq Yesus in ago disaipel gibilan, Ya nenaq Pasova adidaqan ka neqeq teq ya santitiy sordaiq haqad ya inad awaz meqin usta ham. 16 Teq ya kazaq ne gibilenaiq ham. Abeb ya nenaq Pasova adidaqan ka a ta hi neqdaiq ham. Ari i gigo Pasova ka anon diq tugwahtiqid kam nab teq ya nenaq God ago maror aduganib osad Pasova adidaqan ka a ta neqdaiq ham.

17 Haqad in wain agogin inaq waqim God esey ugim gibilan, Ka ne waqeq an ugeq uluwiy ham. 18 Ad in bilam, Ya ne gibilenaiq ham. Ya wain ayun ka a ta hi uluwdaiq ham. Abeb God ago maror og kab tugwahtiqid nab teq ya wain ayun ka a ta uluwdaiq ham.

19 Haqad in bret asor waqim God esey ugim in orqayim tinag. Negad in gibilan, Ka ya inon ne giyon hulosdaiqta ham. Abeb ne ya inadin emad kazaq em daqay ham. 20 Ari in didaq tineqim hulosad Yesus wain agogin inaq waqim in emim bilam, Gog kab ya inedan God ago maror muturta na zaway ugdaqta usaq ham. Ya ned ka ne giwastitaynan wazbaldaiqta ham.

21 Ari ne ahol waqiy ham. Mat ya iwaqeq bab gibenab iqemdaqta na in ya inaq humab kab osaq ham. 22 God kwaziqmo Mat Atatin ayon bilaqan usaqta nazaqmo in dan muzeq tilehdaq ham. Ta teq mat bab gibenab Mat Atatin emdaqta na timeqniy hasdaq ham. 23 Yesus nazaq bilaqan disaipel bunmo in gimo an tisusumun ug yaqay, Nog diq teq daq na emdaq? haq yaqay.

Yesus santitiy sorim moqim teq ta eram

Disaipel gilikmanib nog diq in ayah diqta na ago in an mugiy

24 Ari disaipel eraqim nog diq in gilikmanib mat ayah diqta iydaqta na ago in an tumug yaqay. 25 An mugsa Yesus gibilan, On mataw en ta asor Juda a haiqta nagan gigo maror aseseqta na in igmo ag haqad gihol wazan eraqaqta ham. Sa in gigo walmataw in gihaqenib osayta na in maror na gibin iluwad bilaqay, I gigo maror ka i gilumsihan i dimunmo osauqta haqayta ham. 26 Ari ne nazaq hi emiy ham. Ne gilikmanib mat ayahta na in ahol wazid woqsa in mat minminta abin haiqta nog iyan ham. Ad ne

gigo mat danmebta na in ne gigo kabibiy mat samanta nog iyan ham.
27 Ne ginad emiy ham. Mat banab ossa inmen didaq a bolim anognib emayta na in abin inaq o haiq kabibiy mat didaq iberim a lehaqta naqmo in abin inaqta? ham. Mat banab ossa didaq a bolim ugayta naqmo in mat ayah diqta ham. Teq ya nazaq a hi emaiqta ham. Ya ne gilikmanib osad ya ne gigo kabibiy mat nog iyim ne gilumsihad osaiqta ham.

28 Kwaziqmo mataw afaqan yagad ibaymuzsa negmo a hi ihulos yaqay ham. 29 Nazaq iyan ya imam ibenab maror amta nazaqmo ya ne gibenab maror tiqemaiqmo ham. 30 Abeb yaqgo maror aduganib teq ne maror iyeq osad ne yaqgo banab didaq neqad yuw tuquluw daqay haqad ya ne gibenab maror ka emaiq ham. Kam nab teq ne yaqgo maror aduganib marorgo banab osad ne Isrel gigo gem 12 na tigibiy muz daqay ham.

Yesus bilam, Pita teq gileh yagdaq ham

(Matyu 26.31-35; Mak 14.27-31; Jon 13.36-38)

31 Haqad Yesus in Pita bulon, Saimon, Saimon ham ni hurit ham. Satan ne bunmo giwaqeq wit nog giqiwornan haqad atoranmo tibilamta ham. 32 Teq ya God inaq gamuk emim ninmen tubulon ham. In nilumsihid ni ninad helmo haqaqta na a hi woq hasdaq haqad ya tubulonta ham. Abeb ni ninad buliyeq yaqgo hib ta bolad teq ni nimaqbaban zaway negad in gigo ginad helta na ni wazid ta eraqan ham. 33 Haqan Pita bulon, Iyahta ham, ya ninaq bit giqirquran osayta nab tilehgo ham. Ningo bab in ya ninaq garabmo ginol emgo bilaqsa ya a hi rabdaiq ham. 34 Haqan Yesus bulon, Pita ham ya nibilenaiq ham. Tarom kab kurek a hi gayonsamo ni nime ezeqmanmo gileh tiyagdaq ham.

Yesus in ago disaipel gidek waz

35 Ari Yesus in ago disaipel gibilenim bilam, Kwaziqmo ya giqeman ne yaqgo kabiy emnan lehad ne mani aziynaq teq kuram teq baqir a hi soriy ham. Ad ne gisendugan gisenab a hi emiymo ham. Kam nab ne nagah araq ago siqim iyiy ye? ham. Haqan disaipel bilaqiy, Haiq haqiy. 36 Haqan Yesus gibilan, Ari muran ya kazaq ne tigibilenaiq ham. Ne gigo mani aziynaq ussun ne waqiy ham. Ad ziy araq ne gigo es siheneq a luw daqayta na ne waqiymo ham. Ne baqir haiqta iyeq ne gigo giholsihen mat araq ago hib zayeq amenin waqeq ne giholyon baqir zayiy ham. 37 Ya helmo gibilenaiq ham. Daq araq teq ya iholib gwahtiqdaqta na in God ago marib gamuk araq ya inan bilamta na tuwol net bugdaq ham. Gamuk na bilam,

In mat na anan mat gunun othasaqta araq haqiy ham. a 
Daq na teq ya iholib tugwahtiqdaq ham.
38 Haqan disaipel bilaqiy, Iyahta haqiy i gigo baqir giger kawa haqiy. Haqan Yesus bilam, Na dimunmo tiqiy ham.

Yesus garah Oliv-ub God inaq gamuk am

(Matyu 26.36-46; Mak 14.32-42)

39 Ari Yesus eraqim uliq hulosim lehad in ago daq muzinim garah Oliv-ub tilah. Lehsa ago disaipel muzim inaq tilehiymo. 40 Lehim saw nab tugwahtiqim teq Yesus tigibilan, Ne God inaq gamuk emad osiy ham. Osad ne God bulonid in ne gilumsihid daq ne gilum waqdaqta na ne giholib gwahtiqsa ne hi woqgo haqad buloniy ham. 41 Haqadmo in disaipel gihulosim asitmo ta leh nog iyim in abakbakan ulum laquwim turad God inaq gamuk tiqemyaq. 42 In bilaqyaq, Ya imam haqyaq ni ninad bilaqsun iyid teq ni ya iholib afaqan ka walem haqyaq. Teq ni ya inad ka hi muz haqyaq. Ninmo ninad muz haqyaq. [ 43 Sa Heven-ib angelo araq gehitiqim Yesus ulumsihad zaway tuqugyaq. 44 Zaway ugsa Yesus aholib afaqan ayah diqta loyinad in anad awaz meqin amalib God inaq a gamuk ta emyaq. Emsa ahol qwal wolad ned nog ogib tiqyaq.]

45 Ari in God inaq gamuk tiqemim hulosad in eraqim ago disaipel gigerab muleqim ta lah. Lehim disaipel gihol afaqan diq iyad ussa in gibiy. 46 Gibiyad in gibilan, Ne ezaq haqad usay? ham. Ne eraqeq God inaq gamuk emad osiy ham. Gamuk emad daq ne gilum waqdaqta na bo giholib gwahtiqsa ne hi woqgo buloniy ham.

Judas Yesus waqim bab gibenab am

(Matyu 26.47-56; Mak 14.43-50; Jon 18.3-11)

47 Yesus nazaq gamuk bilaqad tursamo mataw dauh biyahmo tuboliy. Bolad Yesus ago disaipel 12 na gigo araq anan Judas haqay na in mataw na dan giqisihunim ameb bol. Bolim in Yesus agerab loqimmo tiqilawun. 48 Ilawunan Yesus bulon, Judas ham ni daq kaqmo amalib Mat Atatin bab gibenab emaq e? ham. 49 An disaipel Yesus inaq turiyta na in daq na ahol waqad ginad emim bilaqiy, Iyahta haqiy i baqirib tiginolam e? haqiy. 50 Haqadmo in gigo araq eraqim tamaz mat danmebta ago kabibiy mat araq baqirib wolim adeksan aqabun ger qwatayanmo ogib tuwom. 51 Anmo Yesus bilam, Daq na hulosiy ham. Haqad in mat na adeksan usta asawnib aben emim wazanmo in tidimniy.

52 Ari mataw tamaz emayta gigo aseseqta na teq mataw Tempel-ib hurmey osayta na teq Juda gigo mataw marorta asor in Yesus waznan bolan Yesus gibiyad gibilan, Ne baqir sebur wazim a boliyta ka ne mat rin tonaqta waznan boliy ye? ham. 53 Kam kabemmo ya nenaq Tempel-ib ossa ne a hi iwaziy ham. Teq muran kam ka in ne gigo kamta ham. Muran romriq awaz meqniyim in saw anuwan tiqisih bugaq ham.

Pita Yesus gileh ug

(Matyu 26.57-58, 69-75; Mak 14.53-54, 66-72; Jon 18.13-14, 19-24)

54 Ari mataw na Yesus wazim ad tamaz mat danmebta ago bitab tilehiy. Lehsa Pita gimuzim lehad in gibeb pesan nogmo lehyaq. 55 Mataw na bit nab lehim gel aduganib gwahtiqim bit aqezab faq ulamim iterad tuqosiy. Ossa Pita gigerab lehim nenaq faq iterad tuqosmo. 56 In faq iterad anuwanib ossa kabibiy aw araq Pita ahol waninunadmo tibilam, Mat ka in Yesus inaq luwtamo ham. 57 Haqan Pita bilam, Neng ham ya mat na ago a hi huritta ham. 58 Haqad in asitmo ta osanmo mat ta araq Pita ahol waqad tubulon, Ni inaqmo mataw na gigo gisenlul araq ham. Haqan Pita bilam, Mang ham na ya a haiq ham. 59 Haqad in asit sisaq nog ta ossamo mat ta araq awaz meqniyim tibilaqyaq, Helmo diq haqyaq mat ka in mat Galiliy-ibta iyim iyan in Yesus inaq luwta daqag haqyaq. 60 Sa Pita bilam, Mang ham ni gamuk bilaqaqta na ago ya inad a hi emaiq ham. In nazaq bilaqanmo kurek tigayon. 61 Gayonan Iyahta ahol buliyim Pita ahol tuwam. Ahol waqsa Pita in Iyahta gamuk bulonta na anadin tiqam. Kurek a hi gayonsamo ni nime ezeqmanmo gileh tiyagdaq ham. 62 Pita gamuk na anadin emadmo in gel asan ban gwahtiqim lehim gaq naqmo diq hiqiy.

Mataw Yesus wolad yuquwun yaqay

(Matyu 26.67-68; Mak 14.65)

63 Ari mataw Yesus waz yaqayta na in Yesus woltitayad teq in tibilawun yaqay. 64 Ad in tubusan waqim Yesus ame isihim teq in wolad bulon yaqay, Ni God ago nantut iyeq teq nog kawa ninolaqta ka anan biysa i hurituq haq yaqay. 65 Ad in gamuk meqmeqinta kabemmo amalib Yesus bilawun yaqay.

Mataw aseseqta Yesus ayon hazizir emiy

(Matyu 26.59-66; Mak 14.55-64; Jon 18.19-24)

66 Ari abeb zeq tigabolan Juda gigo mataw marorta nagan humab tuwoliy. Mataw tamaz emayta gigo aseseqta na teq mataw Moses ago gunun hurit kemiyta na bo humab wolim ossa teq mataw Yesus waqim a bolim ginognib eman titur. Tursa mataw aseseqta na Yesus tubuloniy, Ni mat anan Krais haqayta na iyeq teq ni i gibilen kem haqiy. Haqan Yesus gibilan, Ya ne gibilenid ne helmo a hi haq daqay ham. 68 Ad ta ya ihol alulin anan ne susumun negid ne amenin a hi ibilen daqaymo ham. 69 Teq ya kazaq bilaqdaiq ham. Muran teq abeb Mat Atatin in God Awaz Meqin Diqta na aben aqabun ban tuqosdaq ham. 70 Haqan mataw na bunmo bilaqiy, Nazaq iyan ni God atatin e? haqiy. An Yesus gibilan, Nawaqmo ne tibilaq sireqiy ham. 71 Haqan mataw na bilaqiy, I naga gamukin a ta huritam? haqiy. Inmo aqezab aholyon bilaqan i tuhurit haqiy.

Copyright information for `MLP