Luke 23

Mataw Yesus waqim ad Pailat ago hib lehiy

(Matyu 27.1-2, 11-14; Mak 15.1-5; Jon 18.28-38)

Ari Juda mataw aseseqta na bunmo eraqim in Yesus waqim ad Pailat ago hib tilehiy. A lehim in Yesus amalib nan emad bilaqiy, Mat ka i gigo on mataw bunmo kat negad ginad buliysa in i gigo maror a ta hi muzinayta haqiy. Ad i Sisa takis ugnan bilaqsa in i gidanin qwayaqta haqiy. Teq in bilaqaq, Mat anan Krais haqayta na yaqmo kawa haqaqta haqiy. Ad inmo aholnan bilaqaq, Yaqmo king haqaqta haqiy.

Haqan Pailat Yesus tisusumun ug, Ni Juda gigo king e? ham. Haqan Yesus amenin emim bilam, Ni nawaqmo tibilam ham. Haqan Pailat in mataw tamaz emayta gigo aseseqta na teq on mataw biyahta na bunmo gibilan, Ya mat ka ago afaqan araq nagunim ahol a hi way ham. Haqan mataw na atoranmo bilaq yaqay, Mat ka saw Galiliy-ib ago kabiy alulin emim in mataw suleq negad luwim bo saw Judiya-ibmo iyim bo uliq kabmo tiqiy haq yaqay. In mataw gamuk gibilenad giqutil wazan eraqsa in ginad haresmo tiqemay haq yaqay.

Ari Pailat gamuk na huritim in mataw nab turiyta na tisusumun nag, Ka Galiliy-ib mat araq e? ham. Haqan mataw na Pailat bulonan in anad tiqam, Yesus in og saw Herot wamuzaqta na amatinta ham. Nazaq iyan in Yesus eman Herot ago hib tilah. Kam nab Herot in saw Galiliy hulosim bolim in uliq Jerusalem-ub tuqosyaq.

Ari Pailat Yesus eman Herot ago hib lehan Herot ahol waqad anad tidimniy. Kam sisaqmo in Yesus abin huritad in ahol waqnan anad usta, Yesus daq araq azawayin inaqta emsa ya ahol waqdaiq haqad. Teq in nagah kabemmo ago Yesus tisusumun ugyaq. Susumun ugsa Yesus gamuk araq amenin a hi emyaq. 10 Sa mataw tamaz emayta gigo aseseqta na teq mataw Moses ago gunun hurit kemiyta na in bo sinsin diq turad Yesus amalib nan kabemmo emad gamuk atoran diqmo bilaq yaqay. 11 Bilaqsa Herot ago mataw bab emayta na nenaq in inaqmo Yesus kamolmol ugad bilawun yaqaymo. Bilawunad in tubusan araq sisaqta awaq dimunta waqim Yesus aholib emim teq in eman Pailat ago hib muleqim ta lah. 12 Ari kam nab Herot Pailat inaq yow tiqemiy. Kwaziqmo in giger an gihar ugad os yaqayta.

Pailat bilam, Yesus ayib dom woliy ham

(Matyu 27.15-26; Mak 15.6-15; Jon 18.3819.16)

13 Ari Pailat in mataw tamaz emayta gigo aseseqta na teq Juda gigo mataw marorta na gigo on mataw asor nenaq gibilenan boliy. 14 Bolan in gibilan, Ne mat ka waqim yaqgo hib a bolim bilaqiy, Mat ka on mataw gihureqsa ginad agadan iysa in gisesan gigo gunun a ta hi muzinayta haqiy ham. Haqan ya ne gimeb gamuk na ulum muzad ya mat ka tisusumun ug ham. Susumun ugim ya in ago hib daq araq meqinta ahol a hi way ham. Ne gigo hazizir ka alulin haiqta ham. 15 Ad ya Herot ago hib eman lehan Herot nazaqmo alulin araq ahol a hi waqad in mat ka eman yaqgo hib muleqim ta bol ham. Helmo ham. Mat ka daq araq meqinta i wol emid moqdaqta na a hi amta ham. 16 Nazaq iyan ya mataw gibilenid in gusib woltitayid teq ya hasid tilehdaq ham.

[
17 Ari ulig bunmo Pasova akamnib Pailat ago daq in mataw giqirquran osayta na gigo araq hasid gwahtiqyaqta.] 18 Nazaq iyan in Yesus woltitayeq hulosid lehgo bilaqan on mataw bunmo araqibmo dedibmo bilaqiy, Mat na wol emiy haqiy. Ad ni Barabas-mo hasid i gigo hib bolan haqiy. 19 Mat anan Barabas haqayta na in Rom gimuznan haqad nenaq bab emim gigo mataw asor ginol amta na ago in irquran osta. 20 Ari mataw nazaq bilaqan Pailat in Yesus hasid gwahtiqnan haqad a ta gibilan. 21 Gibilenan haiq. On mataw na dedibmo a ta bilaq yaqay, Ayib dom wolid moqan haq yaqay. Ayib dom wolid moqan haq yaqay. 22 Haqsa Pailat ame ezeqmanta a ta gibilan, Nagaqgo? ham. Mat ka naga daqin meqinta am? ham. Ya in ago hib daq araq meqinta ya wol emid moqdaqta na ahol a hi way ham. Nazaq iyan ya woltitayeqmo hasid tilehdaq ham. 23 Teq haiq. Mataw na zaway diq iyim lileyad in ayib dom wolgo atoran diqmo bilaq yaqay. Ad in giqez na Pailat ago gamuk bayan tuwom. 24 Nazaq iyan Pailat bilam, On mataw dauh biyahta ka ginad usaqta nazaqmo tiqiydaq ham. 25 Haqad in giqez muzinim in mat Rom nenaq bab emim mataw ginol eman bit giqirquran osaytab eman osta na hasan lehsa in Yesus ayib dom wolgo tibilam.

Mataw Yesus ayib dom woliy

(Matyu 27.32-44; Mak 15.21-32; Jon 19.17-27)

26 Ari in Yesus waqim ad tilehad teq in mat araq anan Saimon haqayta uliq Sairin-ibta ahol waqadmo tuwaziy. Mat na uliq Jerusalem ban bolad luwsa in wazim Yesus ay soryaqta na ugan in ay na sorim Yesus muzim inaq tilah. 27 Lehsa on mataw dauh biyahmo Yesus muzim inaq lehad in gilikmanib on asor giban wolad gaq wazim leh yaqay. 28 Sa Yesus ahol buliyim on na gibilan, Ne Jerusalem on ham ne ya inan hi gaqiy ham. Negmo giholnan teq ne gigo onmin ginan ne gaqiy ham. 29 Ne huritiy ham. Abeb kam araq meqin diqta tugwahtiqdaq ham. Gwahtiqid kam nab ne bilaq daqay, On nignigta onmin giqemim sus a hi negiyta na in tidimniyim osayta haq daqay ham. Na ezaqgo in gigo amun araq moqsa in ahol a hi waqayta haq daqay ham. 30 Kam meqinta nab mataw garah gibileneq bilaq daqay, Ne i gimalib woqeq giqisihiy haq daqay ham. Giqisihid bab bo i a hi ginol em daqay haq daqay ham. 31 Ne ginad emiy ham. Kam dimunta kab mataw ya iholib daq meqinta kazaq emid kam meqinta nab daq timeqniy hasdaq ham.

32 Ari in mataw daq meqin emiyta gigermo Yesus inaq ginol emnan giqad lehiymo. 33 Giqad lehim in le garah akululqan araq anan Gifaqin Agolgolan haqayta nab tugwahtiqiy. Gwahtiqim saw nab in Yesus ayib dom tuwoliy. Ad mataw meqinta giger na inaqmo ayib dom giwoliymo. Dom wolan mat araq Yesus aqabun ban tursa araq anasaran ban turyaq. [ 34 Sa Yesus bilam, Ya imam ham mataw ya imeqin tonayta gigo daq meqinta ka ni walemad anadin ta hi em ham. In ginad a hi em hasadmo daq ka emay ham.] Ari mataw Yesus ayib dom wolim hulosad teq in ago tubusan nagan ibereq giholyon waqgo haqad gig amikmikta tuhuneg yaqay.

35 Sa on mataw Yesus aholmo waqad turiy. Tursa Juda gigo mataw marorta na in Yesus bilawuneq bilaq yaqay, In mataw asor gilumsihan a hi moqiyta haq yaqay. In mat God atowun emim kabiy ugta anan Krais haqayta na iyeq teq in awaz meqniyeq inmo ahol ulumsiheq hi moqan haq yaqay. 36 Haqsa mataw bab emayta na nazaqmo Yesus bilawun yaqaymo. Bilawunad in agerab loqim wain ayun agon iyta ugnan ton yaqay. 37 Ad teq in bulon yaqay, Ni Juda gigo king iyeq teq ni ninmo nihol ulumsiheq hi moq haq yaqay. 38 Teq in Yesus ayib dom woliyta na ago ananin mar tonim afaqinib othenan us. Gamuk na in kazaq mar toniy.

Ka Juda gigo king

39 Ari mataw daq meqinta emiyta giger Yesus agerab giqotheniyta na gigo araq in Yesus bilawunim bilam, Ni mat anan Krais haqayta ye? ham. Ni mat na iyeq teq ninmo nihol ulumsihad ni i giger gilumsihmo ham. 40 Haqan ta araq na in gamuk na huritim in araq na wadim bulon, Ni in afaqan waq nogmo ni waqaq ham. Ni God anan a hi rabaq e? ham. 41 I giger ginol emid moqamta na dimunmo ham. I daq meqinta emad luwta na ago afaqan i kawa tisorauq ham. Ari mat ka daq araq meqinta a hi amta ham. 42 Haqad in Yesus bulon, Yesus ham abeb ni king iyeq teq ni ya inadin em ham. 43 Haqan Yesus bulon, Ya helmo nibilenaiq ham. Muran ya ninaq i giger Paradais-ibmo tuqosam ham.

Yesus mom

(Matyu 27.45-56; Mak 15.33-41; Jon 19.28-30)

44 Ari zeq gabolim liqab tiqiysa saw bunmo romriq iyad le 3 kilok imisor tiqiy. 45 Kam nab zeq anuwan hiqiysamo tubusan ayahta Tempel-ib othenan usta na aliqabmo tartayim gigermo iy. 46 Samo Yesus dedibmo lileyim bilam, Ya imam ham ya iwitan eman ni nibenab tilehaq ham. Haqadmo in tumom. 47 Moqanmo bab mataw gigo amebta na in daq nazaq ahol waqad in God abin iluwad bilam, Helmo diq ham. Mat ko aholib daq araq meqinta a hi usta ham. 48 An on mataw biyahta mareren boliyta na in daq nagan bunmo ahol waqim in muleqim ta lehad giqutil tartaysa in giban wazim gigo uliqab tilehiy. 49 Lehsa Yesus ayogniz bunmo teq Galiliy-ib on Yesus muzim inaq boliyta na inaqmo in pesan nogmo turad nagah na bunmo gwahtiqsa in ahol tuwaqiy.

Yesus moqan asan hodhodab a lehiy

(Matyu 27.57-61; Mak 15.42-47; Jon 19.38-42)

50 Ari Juda gigo uliq anan Arimatea haqayta na amatin araq anan Josep haqayta in Jerusalem-ub tubolim os. Mat na in Juda gigo mat marorta araq teq in mat dimunta ago daq titnonimmo usta. Juda gigo maror bunmo in Yesus wol emid moqgo an adugan wazsa Josep asor a hi bilamta. Teq in God ago maror og kab gwahtiqsa ahol waqnan haqad amen emyaqta. 52 Mat naqmo Pailat ago hib lehim Yesus asan waqeq a le yay tongo tisusumun ug. 53 Susumun ugim in lehim Yesus asan ayib walemim ogib eman ussa in tubusan husta araq amalib il tonim hodhod aduganib tiqam. Hodhod na gig araq ayahta adugan qwayim emiyta. Teq kwaziqmo in mat araq momta asan hodhod nab eman a hi usta.

54 Ari kam Yesus momta na in Juda gigo lotu ayon nagah wastitayayta akaman. Kam nab imisor zeq tuwolehsa Juda gigo lotu akaman diq na tugwahtiqnan tonyaq. 55 Samo Galiliy-ib on Yesus muzim inaq boliyta na in Josep muzim inaq hodhodab tilehiy. Lehim in hodhod na ahol tuwaqiy. Ahol waqad Josep Yesus asan wastitayim hodhodab emsa in ahol waqiymo. 56 Ahol tuwaqim teq in muleqim in gigo bitab tilehiy. Lehim in masil nagah amo amo ahuran dimunta Yesus asanib em daqayta na tuwastitayiy. Wastitayim eman ussa lotu akaman na tugwahtiqan in ginamur emad tuqosiy, God ago gunun bilamta nazaq.

Copyright information for `MLP