Luke 24

Yesus hodhodab eram

(Matyu 28.1-10; Mak 16.1-8; Jon 20.1-10)

Ari Sande tarommo saw hastitay inaq on na in masil nagah ahuran dimdimunta tanabmo wastitayan usta na giwaqim ad hodhodab tilehiy. Lehim gig hodhod aqez ituqim usta na otbuliyan le ussa in ahol tuwaqiy. Ahol waqad in le hodhod aduganib gwahtiqim Yesus asawanmo ahol waqiy. Ahol waqad in ginadnad emad nab tursamo mataw giger gigo tubusan oy gigayinsa in gigerab tugwahtiqiy. Gwahtiqanmo on na rabad ginobun mulbunim ogib woqim usiy. Ussa mataw giger na gibileniy, Ne ezaq haqad mataw tumoqiyta gigo sawab mat kayeqmo osaqta na nagunay? haqiy. Mat na kab haiq haqiy. In tiqeram haqiy. In a hi moqadmo saw Galiliy-ib osad gamuk gibilanta na ne anadin emiy haqiy. In ne gibilan, Mat araq in Mat Atatin mataw meqinta gibenab tiqemdaq haqad in bilam haqiy. Gibenab emid in ayib dom tuwol daqay haqad in bilam haqiy. Dom wolid kam ezeqmanta nab in ta eraqdaq haqad in bilam haqiy.

In nazaq haqanmo on na in kwaziqmo Yesus gamuk bilamta na anadin a ta emiy. Ad in hodhod hulosim muleqim tilehiy. Lehim in disaipel 11 na teq mataw asor disaipel nenaq osiyta na bunmo in giholib daq gwahtimta na awagamun tigibilen bugiy. 10 Mariya uliq Magdala-ibta na teq Jowana teq Jems anen Mariya teq on asor in nenaq luwiyta naqmo in Aposel gibileniy. 11 Gibilenan mataw na in gigo gamuk huritim in ginadibmo bilaqiy, Gamuk na samanta alulin haiqta haqiy. Haqad in on na giqez anan helmo a hi haqiy. [ 12 Ta teq Pita eraqim hodhodab sibim tilah. Lehim in kuh tonim wiliyanim ame loqim tubusan husta na amomo ussa in ahol tuwam. Ahol waqim in muleqim bitab ta lehad teq in daq gwahtimta na ago anadnad diq tiqemyaq.]

Mataw giger uliq Emeus gigo dan ban Yesus ahol waqiy

(Mak 16.12-13)

13 Ari kam nabmo disaipel gilikmanib mataw giger eraqim uliq araq amikta anan Emeus haqaytab tilehiy. Dan Jerusalem hulosim le Emeus-ib gwahtimta na in 11 kilomita nazaq. 14 In giger danib lehad daq bunmo Jerusalem-ub gwahtimta na anan in an bulonim leh yaqay. 15 In gamuk emad an bulonim lehsa Yesus-mo in gigerab gwahtiqim nenaq tilehyaq. 16 Lehsa giger na nagah araq gime ituq nog iyan in Yesus ahol a hi waq has yaqay.

17 Sa Yesus gibilan, Ne giger naga diq ago bilaqim lehay? ham. In nazaq bilaqan giger na wasihim ginad meqniysa tituriy. 18 Turad araq anan Kliyopas haqayta na in Yesus ago gamuk amenin emim bilam, Mataw kabemmo uliq saw bunmo uliq Jerusalem-ub bolim osad in daq gwahtimta na ago tuhuritiyta ham. Ta teq ni edob luwim ni nimomo nagah na ago a hi huritta? ham. 19 Haqan Yesus tisusumun nag, Na naga? ham. An in buloniy, Yesus uliq Nasaret-ibta na ago hib daq gwahtimta naqmo haqiy. Mat na in God ago nantut araq haqiy. In God teq on mataw bunmo gimeb kabiy awaz meqin diqta emad in gamuk dimdimunta bilaqyaqta haqiy. 20 Sa mataw tamaz emayta gigo aseseqta na teq i gigo mataw marorta na in mat na wazim gavman gibenab emiy haqiy. Eman gavman gamuk emim anan bilaqiy, In moqan haqad bilaqiy haqiy. Haqad in ayib dom wolim othenan tumom haqiy. 21 Teq kwaziqmo i ginad emyauq, Mat naqmo Isrel on mataw bunmo gizayeq gibabun gibenab giwaqeq ban dimuntab giqemid in dimunmo tuqos daqay haqyauqta haqiy.

Teq ta nagah araqmo haqiy. Daq na gwahtimta ago akaman ezeqmanta muran tiqiy haqiy.
22 An muran i gisenlulib on asor in i giqeman i gihol turuh nam haqiy. Tarom naqmo in hodhodab lehiy haqiy. 23 Lehim in Yesus asan asawanmo ahol waqiy haqiy. Ad in muleqim ta bolim kazaq bilaqiy haqiy. I God ago angelo asor gibiy haqad in bilaqiy haqiy. Gibiysa angelo bilaqiy, Yesus hodhodab eraqim kayeqmo osaq haqiy haqad in i gibileniy haqiy. 24 Haqan i gilikmanib mataw asor hodhodab tilehiymo haqiy. Lehim on bilaqiyta nazaqmo in gimeb nagah ahol tuwaqiy haqiy. Teq in Yesus-mo ahol a hi waqiy haqiy.

25 Haqan Yesus gibilan, Ne giger ginad siqim diq ham. Ne God ago nantut gamuk bilaqan usta na anan helmo haqgo ne gigem soqotim usaq ham. 26 Gamuk na ezaq bilam? ham. In bilam, Krais boleq afaqan nagan bunmo sorad santitiy waqeq teq in abin ayahta inaq iyeq ago ban ulilibta nab tuqos woqdaq haqad in bilam ham. Nazaq a haiq e? ham. 27 Haqad in Moses teq God ago nantut inmo ananin mar toniyta na bunmo gibilenad in gamuk na alulin bilaq hasyaq.

28 Ari in lehim mataw giger na gigo uliqab tugwahtiqim Yesus in gihuloseqmo lehnan ton. 29 Sa mataw giger na Yesus wasihim buloniy, I ninaq osam haqiy. Zeq tuwolehsa tarom tiqiynan tonaq haqiy. In nazaq haqan Yesus le nenaq bitab gwahtiqim tuqosiy. 30 Osim abeb in didaq tineqgo haqad banab tuqosiy. Osad Yesus bret waqim God esey ugim in orqayim mataw giger na tinag. 31 In nazaq tonanmo giger na gime tihastitaysa in ginad tiqem

hasiy. Ka Yesus-mo haqiy. Haqsamo haiq muran diq nawaqmo Yesus in gime titonim nabag lehan in ahol a ta hi waqiy.
32 Ad in an bulonim bilaqiy, I mat na inaq danib bolsa in suleq igad God ago gamuk alulin gibilensa i giqutil bilaqne faq oy nog iyyaqta haqiy. Naqmo Yesus-mo i gamuk gibilenyaq haqiy.

33 In nazaq bilaqad kam nabmo in eraqim Jerusalem-ub a muleqim ta lehiy. Lehim in disaipel 11 na giyogniz asor nenaq humab wolim ossa gibiyiy. 34 Gibiysa in bilaq yaqay, Helmo diq haq yaqay. Iyahta tiqeram haq yaqay. Saimon ahol tuwam haq yaqay. 35 Haqsa teq ta giger na danib luwsa daq bunmo giholib gwahtimta na ago agamukan bunmo in tigibileniymo. Ad in bilaqiy, In bret orqayim igta nab i ahol tuwaq has haqiy.

Disaipel Yesus ahol waqiy

(Matyu 28.16-20; Mak 16.14-18; Jon 20.19-23; Aposel 1.6-8)

36 Ari in gamuk na bilaqad ossamo Yesus gilikmanib gwahtiqim titur. 37 Tursa in ahol waqad gihol riten lamsa rabad ginad emiy, Ka i mat momta awitan daqag ahol waqauq haqiy. 38 Haqsa Yesus gibilan, Doq tonnan ne gihol riten lamsa ginadnad tiqemay? ham. 39 Ne ya ibensen ahol waqiy ham. Ka yaqmo ham. Ne giben ya isanib emeq iwaz waqiy ham. Mat momta awitan in asan teq aditin kazaq haiqta ham. [ 40 In nazaq gibilenim teq in aben asen tigiqisihun.] 41 Giqisihunan disaipel ginad dimniysa teq in helmo haqgo ginad siqim iysa in ginadnad em yaqay. Sa Yesus gibilan, Ne gigo didaqag usaq e? ham. 42 Haqan in nabiq oyiyta asor tuqugiy. 43 Ugan in waqim neqsa in ahol tuwaqiy.

44 Ahol waqsa Yesus gibilan, Kwaziqmo ya nenaq osad gibilenyaiq ham. God ago maror Moses mar tonta nab ya inanin usaqta haqyaiq ham. Teq God ago nantut kwaziqta na gigo marib in yaqmo inan bilaqiyta haqyaiq ham. Sa Buk Song-ib bar usaqta nab ya ibin usaqtamo haqyaiq ham. Gamuk na bunmo adidaqan teq gwahtiqdaq haqyaiqta ham. 45 Haqad in disaipel na ginad eman hastitayan in God ago mar na ginad tiqem hasiy.

46 Sa Yesus ta gibilan, God ago marib gamuk kazaq bilam ham. Krais santitiy tisordaq haqad in bilam ham. Soreq kam ezeqmanta nab in hodhodab tiqeraqdaq haqad in bilam ham. 47 Eraqid teq mataw in abin ad leheq on mataw en bunmo tigibilen daqay haqad in bilam ham. Gibileneq in bilaq daqay, Ne Krais anan helmo haqad ginad buliyeq ne gigo daq teq ginad meqinta gileh ugid teq God ne gigo daq meqinta bunmo tigiwalem bugdaq haq daqay haqad in bilam ham. Daq na uliq Jerusalem-ub danmeb gwahtiqeq in og saw bunmo tuwaqdaq haqad in bilam ham. 48 Negmo gime anonabmo daq nagan bunmo ahol

tuwaqim iyan ne awagamun tibilaq daqay ham.
49 Ne huritiy ham. Ya imam in ago Bugaw Dimunta negnan hel diqmo bilamta na muran ya emid tubol negdaq ham. Ne uliq ayahta kabmo osiy ham. Ossa ulilib zaway na bo ne gimalib tuwoqid teq ne yaqgo kabiy na tiqem daqay ham.

God Yesus waqim ad Heven-ib tugwalah

(Mak 16.19-20; Aposel 1.9-11)

50 Ari Yesus in ago disaipel giwaqim nenaq uliq Betaniy-ibmo tilehiy. Lehim in aben giger wazan eraqan in ago disaipel gidimun tonad tigibar ton. 51 Gibar tonsamo God Yesus waqim ad Heven-ib tugwalah. 52 Gwalehsamo disaipel gibakbakan ulum laquwim turad in Yesus abin tiqiluwiy. Abin iluwim hulosadmo in muleqim ginad ayahmo dimniysa Jerusalem-ub tilehiy. 53 Lehim osad kam bunmo in Tempel-ib leheq God abin tiqiluw yaqay.

Copyright information for `MLP