aAisaya 40.3-5

Luke 3

Jon mataw huz negyaqta na in on mataw gamuk gibilenyaq

(Matyu 3.1-12; Mak 1.2-8; Jon 1.19-28)

Ari mat anan Sisa Taiberiyas haqayta na in Rom gigo king iyim ossa ago ulig 15 nazaqmo tiqiy. Iyan kam nab Pontiyus Pailat saw Judiya wamuzyaq. Sa Herot saw Galiliy wamuzsa in amikqan Filip saw gigermo Ituriya teq Trakonitis giwamuzim osyaq. Ossa mat anan Lisaniyas haqayta na saw Abilin wamuzad osyaqmo. Sa Isrel gimuganib mat anan Anaz haqayta na amam Kayafas inaq in tamaz mataw danmebta iyim os yaqay. Ossa kam nabmo Sekaraya atatin Jon gwahtiqim saw araq amatawun haiqtab ossa God ago gamuk in anadib tugwahtim. Gwahtiqan in yuw Jodan aqurumnib uliq saw bunmo luwad in on mataw God ago gamuk tigibilenyaq. Gibilenad in bilaqyaq, Ne ginad buliyeq ne gigo daq teq ginad meqinta bunmo gileh ugiy haqyaq. Gileh ugad ne bolsa ya huz negiq haqyaq. Ne nazaq emsa teq God ne gigo daq teq ginad meqinta na tigiwalem bugdaq haqyaq.

Ari Jon gwahtiqim nazaq emad luwad in kwaziqmo God ago nantut Aisaya gamuk mar tonta na tuwol net bug. Aisaya bilam,

Mat na aqez saw amatawun haiqtab lileyim bilaqaq, Ne Iyahta ayon dan balaw toniy haqaq ham. Ad ne in ayon dante na wastitayid titnonan haqaq ham.
Iyahta boldaqta kam nab garah bunmo aseseqta teq amikmikta inaqmo giqurotid woqid saw agemqanmo tiqiydaq haqaq ham. Ad akalhonan usaqta na bunmo ituq bugid in nazaqmo agemqan tiqiydaqmo haqaq ham. Dan kok tonim usaqta na bunmo tititnon bug daqay haqaq ham. Ad dan bunmo gig ate usaqta na wolid in ate tihiqiy bugdaq haqaq ham.
Kam nab God in ago on mataw gilumsihad giwastitaysa og kab on mataw bunmo tigibiy daqay haqaq ham. a 
Ari on mataw kabemmo Jon i huz igdaq haqad agerab tubol yaqay. Bolsa Jon gibilan, Ne ured amidgotniz ham. God teq ne ginan agem meqniysa gimeqin tondaqta na nog gibilenan ne tukim gigbeb leh nog iyay? ham. Ne ginad meqniysa gigem buliyid teq ne gigo daq nazaqmo tubuliydaq ham. Luweq ne ginad kazaq em daqay ham. I Abraham asenlulibta haq daqay ham. Nazaq iyan God anad dimunta igad a hi gimeqin tondaq haq daqay ham. Nazaq ne ginad hi emiy ham. Ya ne gibilenaiq ham. God gig kag gibilenid buliyeq Abraham asenlulniz iygo azawayin in aholib usaqta ham. Talgis ay abeqarib tuqusaq ham. Ay bunmo anon dimunta a hi emaqta na in qwayeq faqab hunegid le tuqoydaq ham.

10 In nazaq haqanmo on mataw dauh biyahta na Jon tisusumun ugiy, I ezaq toneq teq i gigem tubuliyta na mataw tigiqisihunam? haqiy. 11 Haqan Jon gibilan, Ne daq kazaq emiy ham. Mat ago tubusan giger usaqta na in araq mat ago tubusan haiqta na ugan ham. Sa mat ago didaq inaqta na in nazaqmo eman ham.

12 Haqsa mataw takis waqayta na asor in Jon huz igdaq haqad ago hib tuboliymo. Bolim in Jon susumun ugiy, Ta igmo teq ezaq tonam? haqiy. 13 Haqan Jon gibilan, Gavman gibilanta nazaqmo ne takis waqiy ham. Ad ne katiyeq mani asor samanmo ta hi waqiy ham. 14 Haqan ta mataw bab emayta asor nab turiyta na in susumunim bilaqiy, Ta i teq ezaq tonam? haqiy. Haqan Jon gibilan, Ne mataw tor negad giqutil ulumad gigo mani hi rin toniy ham. Ad ne hazizirib katiyad mataw gimalib nan emad gigo mani samanmo hi waqiy ham. Teq ne kabiy emayta na anawun waqad nan kabemmo hi bilaqiy ham.

15 Haqsa on mataw bunmo Jon ahol waqad giqutil eraq yaqay. Ad in ginadnad emad in gimo gihol buloneq bilaq yaqay, Luweq mat ko in Krais iydaq haq yaqay. 16 Haqsa Jon in bunmo gibilenim bilam, Ya ne yuwibmo huz negaiqta ham. Ari mat araq teq ya ibeb boldaqta na abin in ya ibin uriyamta ham. Ya in ahaqenibta ham. In yaqgo Iyahta ham. Ya in ago kabibiy mat samanta ham. In boleq nagah giger God ago Bugaw Dimunta teq faq inaq gimalib ne tuhuz negdaq ham. 17 In abenab sabol wazim in ago wit wolayta asawnib wit tigiluwiynan ham. Giluwiyad in wit anagin dimunta na ginuweq ago wit abitnib humab tuwoldaq ham. Humab wolad in wit asan meqinta na ginuweq faq a hi miyaqtab hunegid le tuqoydaq ham.

18 Haqad Jon gamuk naqanta kabemmo amalib on mataw ginad wazan eraqsa teq in God ago gamuk dimunta gibilenyaq.

Herot Jon irqur

19 Teq king Herot in ama awe Herodiyas hureqim waqan Jon tuwadyaq. Wadad in Herot daq meqinta kabemmo amta na ago tuwadyaqmo. Wadsa Herot ago daq meqinta kabemmo aholib usta na amalib in daq ta araq meqin diqta emim in Jon wazim tiqirqur.

Jon Yesus huz ug

(Matyu 3.13-17; Mak 1.9-11)

21 Ari Herot in Jon a hi irqursamo Jon on mataw bunmo huz negad teq in Yesus tuhuz ugmo. Huz ugan Yesus God inaq gamuk emad tursa kait misireq nog iyim aqez hasan God ago Bugaw Dimunta ahol buliyim ah husta nog iyim Yesus amalib tigehitim. Gehitiqan Heven-ib God aqez bilam, Ni ya itatin ham. Ya ni ninan inad bilaqsa ya igem dimun diq iyaqta ham.

Yesus asesan ginan

(Matyu 1.1-17)

23 Ari Yesus ago ulig 30 nazaq tiqiyan teq in ago kabiy alulin tiqam. Teq on mataw in ahol alulin diq a hi huritim iyan in anan bilaq yaqay, Josep-mo atatin haq yaqay.

 • Teq Josep in Heli atatin.
24 
 • Sa Heli in Matat atatin.
 • Sa Matat in Liway atatin.
 • Sa Liway in Melki atatin.
 • Sa Melki in Janay atatin.
 • Sa Janay in Josep atatin.
 • 25 
 • Sa Josep in Matatiyas atatin.
 • Sa Matatiyas in Amos atatin.
 • Sa Amos in Nahum atatin.
 • Sa Nahum in Esli atatin.
 • Sa Esli in Nagay atatin.
 • 26 
 • Sa Nagay in Maqat atatin.
 • Sa Maqat in Matatiyas atatin.
 • Sa Matatiyas in Semen atatin.
 • Sa Semen in Josek atatin.
 • Sa Josek in Joda atatin.
 • 27 
 • Sa Joda in Jowanan atatin.
 • Sa Jowanan in Resa atatin.
 • Sa Resa in Zerubabel atatin.
 • Sa Zerubabel in Sealtiyel atatin.
 • Sa Sealtiyel in Neri atatin.
 • 28 
 • Sa Neri in Melki atatin.
 • Sa Melki in Adi atatin.
 • Sa Adi in Kosam atatin.
 • Sa Kosam in Elmadam atatin.
 • Sa Elmadam in Er atatin.
 • 29 
 • Sa Er in Josuwa atatin.
 • Sa Josuwa in Eliyezer atatin.
 • Sa Eliyezer in Jorim atatin.
 • Sa Jorim in Matat atatin.
 • Sa Matat in Liway atatin.
 • 30 
 • Sa Liway in Simeon atatin.
 • Sa Simeon in Juda atatin.
 • Sa Juda in Josep atatin.
 • Sa Josep in Jonam atatin.
 • Sa Jonam in Eliyakim atatin.
 • 31 
 • Sa Eliyakim in Melea atatin.
 • Sa Melea in Mena atatin.
 • Sa Mena in Matata atatin.
 • Sa Matata in Natan atatin.
 • Sa Natan in Devit atatin.
 • 32 
 • Sa Devit in Jesi atatin.
 • Sa Jesi in Obet atatin.
 • Sa Obet in Bowaz atatin.
 • Sa Bowaz in Salmon atatin.
 • Sa Salmon in Nason atatin.
 • 33 
 • Sa Nason in Aminadab atatin.
 • Sa Aminadab in Atmin atatin.
 • Sa Atmin in Arni atatin.
 • Sa Arni in Hesron atatin.
 • Sa Hesron in Peres atatin.
 • Sa Peres in Juda atatin.
 • 34 
 • Sa Juda in Jekob atatin.
 • Sa Jekob in Aisak atatin.
 • Sa Aisak in Abraham atatin.
 • Sa Abraham in Tera atatin.
 • Sa Tera in Nahor atatin.
 • 35 
 • Sa Nahor in Serug atatin.
 • Sa Serug in Rew atatin.
 • Sa Rew in Pelek atatin.
 • Sa Pelek in Eber atatin.
 • Sa Eber in Sela atatin.
 • 36 
 • Sa Sela in Kainan atatin.
 • Sa Kainan in Arpaksat atatin.
 • Sa Arpaksat in Siyem atatin.
 • Sa Siyem in Nowa atatin.
 • Sa Nowa in Lamek atatin.
 • 37 
 • Sa Lamek in Metusela atatin.
 • Sa Metusela in Enok atatin.
 • Sa Enok in Jaret atatin.
 • Sa Jaret in Mahalalel atatin.
 • Sa Mahalalel in Kainan atatin.
 • 38  Sa Kainan in Enos atatin. Sa Enos in Set atatin. Sa Set in Adam atatin. Sa Adam in God atatin.
  Copyright information for `MLP