cBuk Song 91.11-12
eAisaya 61.1-2

Luke 4

Satan Yesus ulum wam

(Matyu 4.1-11; Mak 1.12-13)

Ari God ago Bugaw Dimunta Yesus aholib ayahmo diq tuqusyaq. Ussa Yesus yuw Jodan hulosim muleqim ta lehsa God ago Bugaw Dimunta in waqim ad saw araq amatawun haiqtab tilah.

A lehan Satan kam 40 nazaqmo Yesus ulum waqad luwyaq. Luwsa kam nab Yesus didaq haiqmo osyaq. Ossa kam 40 na le tihiqiyan in agem tumoqyaq. In agemnan moqad ossa Satan bolim tubulon, Ni God atatin iyeq teq ni gig ka bulonid in buliyeq bret iyid ni neq ham. Haqan Yesus amenin emim bulon, God ago marib gamuk araq kazaq bilam ham.

Bret amomo in mat eman kayeqmo a hi osaqta haqad in bilam ham. a 
Haqan Satan in Yesus waqim garah araq abigmanib a gwalehim muran diq nawaqmo in kantri bunmo tiqisihun bug. Isihun bugad in Yesus bulon, Ya kantri aseseqta kogan bunmo giqemid ni nihaqenib iysa ni nibin ayahmo diq iydaqta ham. Nagah kogan bunmo ya ibenab ussa ya giwamuzaiqta iyan ya mat araq ugnan inad bilaqid ya tuqugdaiq ham. Nazaq iyan ni mulbuneq ya ibin iluwid teq nagah ko bunmo in ningo tiqiydaq ham. Haqan Yesus amenin emim bulon, God ago marib gamuk araq kazaq bilam ham.

Iyahta in ningo God haqad in bilam ham. Ni in amomo abin iluwad ago kabiy emdaq haqad in bilam ham. b 
Anmo mat meqinta na in waqim ad uliq Jerusalem-ub tilah. A lehim in Tempel abigmanib Yesus eman tursa in bulon, God ago marib gamuk araq kazaq bilam ham.

God in ago angelo gibilenid in ni nitawanan emad tinibiy muz daqay haqad in bilam ham. Nibiy muzad in boleq gibenab tinisor daqay haqad in bilam ham. Luweq ni nisen gigib woltaydaq haqad in bilam ham. c 
Nazaq iyan ni God atatin iyeq teq ni kab sortukeq woq ham. Woqsa ni nimam nilumsihsa ya nibiyiq ham.
12 Haqan Yesus amenin emim bulon, Teq God ago marib gamuk araq kazaq bilammo ham.

Iyahta in ningo God haqad in bilam ham. Nazaq iyan ni girerey emad in hi ulum waq haqad in bilam ham. d 
13 Ari Satan daq nag bunmo amalib Yesus tuqulum waqim in hulosadmo tilah. Lehad in anad emyaq, Kam ta araqab teq ya a ta ulum waqdaiq haqyaq.

Yesus saw Galiliy-ib lehim in God ago Bugaw Dimunta ago zaway amalib kabiy tiqemyaq

Yesus saw Galiliy-ib ago kabiy alulin am

(Matyu 4.12-17; Mak 1.14-15)

14 Ari God ago Bugaw Dimunta Yesus aholib zaway diq iyim ussa in muleqim saw Galiliy-ib a ta lah. Lehim ossa in abin saw nab uliq bunmo tilehyaq. 15 Sa Yesus saw nab uliq-uliqgo luwad in ago daq muzineq tuteqmo in mataw gigo bit humab wolaytab gwahtiqeq suleq tinegyaq. Negsa on mataw bunmo in ago gamuk huritad abin tiqiluw yaqay.

On mataw uliq Nasaret-ibta Yesus gileh ugiy

(Matyu 13.53-58; Mak 6.1-6)

16 Ari Yesus saw nagab luwimmo in ago uliq diq Nasaret-ib tilah. Uliq nab in osad ayah iy bugta. In nab le osad Juda gigo lotu akamnib in ago daq muzinim bit humab wolaytab le tugwahtim. Gwahtiqim osad teq in God ago gamuk bilaqnan haqad eraqim titur. 17 Tursa mat araq God ago gamuk nantut Aisaya mar tonta na waqim a bo Yesus tuqug. Ugan in hasim mar nagunim le ahol tuwaqim teq in kazaq bilam,

18 Iyahta ya itowun emim ibilan, Ni mataw ginaghan haiqta yaqgo gamuk dimunta tigibilendaq haqad in bilam ham. In ya inan nazaq haqad teq in ago Bugaw Dimunta yagan ya iholib tuqusaqta ham. Ussa Iyahta iqeman ya gamuk kazaq on mataw gibilennan tubol ham.
Mataw giqirquran osayta na ya ne giqamun hasid ne samanmo tiluw daqay haqaiq ham. Teq mataw gime haiqta na ya ne gime wastitayid ne saw ahol tuwaq daqay haqaiq ham. Ne mataw afaqan kabemmo gisorayta na ya ne gigo afaqan giholib walemid ne gihol tisinamoldaq haqaiq ham.
19 Teq ya bilaqaiq, Iyahta in ago on mataw gidimun tondaqta na akaman tugwahtiqaq haqaiq ham. e 
20 Yesus gamuk na bilaq bugim tihiqiyan in sansandek na tal tonim mat wamuzaqta na ugad in le tuqos wom. Os woqim ossa on mataw bit nab osiyta na bunmo in Yesus ahol tuwaninun yaqay. 21 Ahol waninunsa Yesus in gamuk bilamta na alulin emim gibilan, Muran mat araq God ago mar ne nawa tuhuritiyta na wol net bugsa ne ahol tuwaqiy ham.

22 Ari on mataw uliq nabta na bunmo Yesus abin tiqiluw yaqay. Ad in Yesus aqezab gamuk dimunta gwahtiqyaqta na huritad gihol turuh nemsa teq in bilaq yaqay, Ka Josep-mo atatin a haiq e? haq yaqay.

23 Haqsa Yesus gibilan, Helmo ham. Ne teq kazaq ibilen daqay ham. Ni i gimen daq araq a hi emaq haq daqay ham. Kapaneam-ub ni daq azawayin inaqta eman i abin huritta naqanta araq ninmo ningo uliq kabmo emsa i ahol a hi waqauq haq daqay ham. 24 Teq ya helmo ne gibilenaiq ham. God ago nantut ago uliqabmo diq in ahol abin haiqta ham.

25 Ya ne gibilen kemaiq ham. Kwaziqmo Elaija ago kamub zarow araq ayah diqta saw bunmo gwahtim ham. Gwahtiqan ulig ezeqman teq aweweqta na asormo urom a hi wom ham. Kam nab Isrel-ib on waburta kabemmo osiyta ham. 26 Ta teq God in Elaija eman ago on mataw Isrel gigo aw waburta araq ulumsihnan a hi lah ham. Haiq ham. In Elaija eman on mataw en ta araq Juda a haiqta naqmo gigo saw anan Saidon haqayta nab in lah ham. Lehim uliq anan Sarefat haqayta nabmo in aw waburta araq ulumsih ham.

27 Ad nazaqmo ham. God ago nantut anan Elisa haqayta na ago kamub mataw gigo moq lepra inaqta kabemmo Isrel-ib osiyta ham. Teq God in ago mataw Isrel na gilikmanib araq ago moq lepra wastitayan a hi dimniy ham. Haiq ham. In mat anan Naman haqayta naqmo amomo ulumsihan ahol dimniy ham. Mat na in on mataw en ta araq Juda a haiqta ginan Siriya haqayta naqmo gigo araq ham.

28 Yesus nazaq Isrel on mataw gibin wazan woqan bit nab mataw bunmo huritim gigem meqin diq iy. 29 Gigem meqniysa in eraqim Yesus muzan uliq asan ban gwahtim. Gwahtiqan in waqim ad in gigo uliqab garah araq abigmanib saw ban meqintab usaqta nab in hunegid woqdaq haqad adek ban a lehiy. Teq haiq. Yesus mataw na gilikmanib gwahtiqim gihulosad tilah.

Yesus mat araq aholib bugaw meqinta muz

(Mak 1.21-28)

31 Ari Yesus uliq Kapaneam saw Galiliy-ibtab tilah. Lehim Juda gigo lotu akamnib in on mataw suleq tinegyaq. 32 Suleq negsa on mataw in ago gamuk huritad gihol turuh nem yaqay. Na ezaqgo Yesus bilaqne God inmo abin ugan in suleq bilaq nog iyyaq. 33 Samo mat araq aholib bugaw meqinta usaqta na in Juda gigo bit humab wolayta nab osmo. Osim in dedibmo lileyim bilam, Sey! ham. Yesus Nasaret-ibta ham ni i ezaq gitonnan bol? ham. Ni i gimeqin tonnan daqag ni bolya ham. Ya ningo tuhurit ham. Ni God ago mat tawon diqta naqmo ham. 35 Haqsa Yesus wadim bulon, Ni niqez hiqiy ham. Ad bugaw meqinta ni mat na hulosad gwahtiqeq leh ham. Haqan bugaw meqinta na in mat na othasan le mataw gilikmanib woqsa in hulosad gwahtiqim tilah. Lehad in mat na santitiy araq a hi ug. 36 Anmo mataw bunmo gihol riten lamsa in an tubulon yaqay, Mat ka ago gamuk azawayin inaqta ka in naga gamukin diq? haq yaqay. In bugaw meqinta gamukmo gibilensa in gwahtiqim lehayta haq yaqay. Bilaqne in God ago zawayibmo bugaw gibilen nog iyaq haq yaqay. 37 Mataw nazaq haqad bilaqsa Yesus abin saw nab uliq bunmo tileh bugyaq.

Yesus Pita alen aqawun wastitayan dimniy

(Matyu 8.14-15; Mak 1.29-31)

38 Ari Yesus eraqim bit humab wolayta na hulosad in Saimon ago bitab tilah. Lehan Saimon alen aqawun moq waqim asan afan meqin diq iyim banab ussa in Yesus tubuloniy. 39 Bulonan in loqim ban aw usaqta na agerab turad gamuk atoranmo bilaqanmo aw asan afan iyim usta na hulos ugim nabag tilah. Lehanmo in eraqim gimen didaq anaran usta na a bolim tinag.

Yesus on mataw gigo moq inaqta kabemmo giwastitayan dimniyiy

40 Ari zeq tuwolehsa mataw in giyogniz gigo moq amo amo usaqta na giwaqim giqad Yesus ago hib tuboliy. A bolan Yesus mataw na amulik-mulikmo giholib aben emim giwazsa in tidimniy yaqay. 41 Sa bugaw meqinta on mataw kabemmo giholib usiyta na in gihuloseq lehad lileyeq bilaq yaqay, Ni God atatin haq yaqay. Haqsa Yesus ginadad gibilensa in giqezmo hiqiyeq leh yaqay. Na ezaqgo bugaw na in Yesus ahol alulin in Krais
4.41Ni Luk 2.11 nab teq gamuk ‘Krais’ ka alulin ahol waqdaq.
na ago tuhuritiyta iyan.

Yesus uliq asorib le luwad ago kabiy emyaq

(Mak 1.35-39)

42 Ari tarom iyim saw tihastitayim bolsa Yesus uliq na hulosim saw araq amatawun haiqtab tilah. Lehan teq on mataw in tinagun yaqay. Nagunim lehim ahol tuwaqim teq in tuwasih yaqay, luweq in i gihuloseq lehdaq haqad. 43 Sa Yesus gibilan, Ne ya hi iwasihiy ham. Ya mataw kabta gibilenta nazaqmo ya uliq bunmo leheq God ago maror agamukan dimunta na in tigibilendaiqmo ham. Ya kabiy naqmo emgo haqad God ya iqeman bolta ham. 44 Haqad teq in saw Judiya-ib uliq bunmo luwad in Juda gigo bit humab wolaytab gwahtiqeq God ago gamuk tigibilenyaq.

Copyright information for `MLP