Luke 5

Yesus bilaqan Pita nabiq kabemmo giwam

(Matyu 4.18-22; Mak 1.16-20)

Ari kam araqab Yesus yuw Genesaret
5.1Yuw-kurorqan Galiliy anan araq ‘Genesaret’ haq yaqayta.
aqurumnib tursa on mataw kabemmo God ago gamuk huritnan haqad in agerabmo diq loqim os yaqay.
Ossa muy amikmikta giger kamis aqezab ussa Yesus tigibiy. Muy na ginamreniz muy hulosim in gigo dob nabiq waqayta na tisuhol yaqay. Samo Yesus le muy na araqab gwalim tuqos. Na in Saimon ago muyibmo gwal. Gwalim in Saimon bulon, Ni muy ulum hasid in lan ez asit hulos ugeq usan ham. Haqan Saimon nazaq eman Yesus muy nab osad on mataw gamuk tigibilenyaq.

Ari in gamuk gibilenim tihiqiyan in Saimon bulon, Muy hureqid kamismeb mayawabmo diq lehan ham. Lehid teq ne dob huneg woqid nabiq waqiy ham. Haqan Saimon amenin emim bilam, Mat Iyah ham i tarom kab nabiq nagunad luwsamo saw tihastitay ham. Sa i nabiq araq diq a hi waw ham. Ta teq ya na ago a hi bilaqad ya ni niqez muzineq le dob a ta hunegeq teq saw ta waqdaiq ham. Haqad in le dob a ta huneganmo nabiq kuluw diqmo dobub tuwoqiy. Woqan dob titartaynan tonyaq. Nazaq iysa Pita ayogniz nenaq in gigo kadoyniz asor muy araqab osiyta na gililewunan bo tigilumsihiy. In bolim muy giger nab nabiq ginuwan woqsa muy ame tugwal. Ame gwalan muy giger na munannan toniy. Samo Saimon Pita ayogniz nenaq muyib osad nabiq kabemmo diq waqiyta na gibiyad in gihol riten lamsa tirab yaqay. Rabsa Sebediy atatniz giger Jems ama Jon inaq in Pita inaq araqibmo kabiy em yaqayta na in muy ta araq nab osad tirab yaqaymo. Sa Pita in Yesus anognib kuh tonim asen ulum laquwim turad bilam, Iyahta ham ni ya ihuloseq leh ham. Ya mat dimun a haiq ham. Haqan Yesus bulon, Ni hi rab ham. Ni nabiq giwaqad luwaqta kazaqmo muran teq abeb ni on mataw nazaqmo tigiwaqdaq ham. 11 Ari mataw na muy hureqim a le lan ezab emad teq in gigo nagah bunmo hulosad in Yesus muzim inaq tilehiy.

Yesus mat araq ago moq lepra inaqta wastitayan dimniy

(Matyu 8.1-4; Mak 1.40-45)

12 Ari kam araqab Yesus le uliq araqab tuqos. Ossa mat araq ago moq lepra inaqta bolim Yesus ahol waqadmo in abakbakan ulum laquwim turad afaqin mulbunim ogib emim teq in tisusumun ug, Iyahta ham ni ninad bilaqsa teq ni ya iwastitayid ya God ameb isan anumlan ka tihiqiydaq ham. 13 Haqan Yesus aben itiwunim mat na wazad bulon, Ya inad bilaqaq ham. Ni nisanib ninumlan usaqta na hiqiyan ham. Haqan muran diq nawaqmo mat na ago moq lepra tihiqiy. 14 Hiqiyan Yesus atoranmo bulon, Ni leheq daq kawa ya niholib emta ka ago ni mat araq hikidik bulon ham. Ni leheq mat tamaz emaqta naqmo nihol isihun ham. Ad Moses bilamta nazaqmo ni nihol dimniyta na anawun em ham. Emid teq mataw in ningo moq tihiqiyta na ago tuhurit daqay ham. 15 Teq haiq. Daq na amalib Yesus abin ayah diqmo iyim saw bunmo tilehyaq. Lehsa on mataw dauh kabemmo in Yesus ago gamuk huritnan teq in giholib moq usaqta na wastitaygo haqad tubol yaqay. 16 Bolsa Yesus sirisirimo on mataw na gihulosad saw amatawun haiqtab leheq God inaq gamuk tiqemyaq.

Yesus mat araq abensen aditin moq bugta wastitayan dimniy

(Matyu 9.1-8; Mak 2.1-12)

17 Ari kam araqab Yesus on mataw suleq negad tuqos. Ossa Farisi asor giyogniz mataw Moses ago gunun asuleqin bilaqayta na nenaq in nab osiymo. Mataw aseseqta na in uliq bunmo saw Galiliy-ibta teq saw Judiya-ibta teq uliq Jerusalem-ub osim boliyta. Bolim nab ossa Iyahta ago zaway mataw giqemid dimniygo Yesus aholib ayahmo usyaq. 18 Sa mataw asor in mat araq abensen aditin tumoq bugta abanan inaq sorim a boliy. A bolim in mat na soreq ad bit aduganib leheq Yesus agerab loqgo em yo hiqiy yaqay. 19 Na ezaqgo on mataw kabemmo diq bolim ban tuwaq bugan in mat na ad Yesus agerab loqgo adanin haiq. Nazaq iyan in bit ahuqunib gwalehim asor tihikneriy. Hiknerim in mat na abanan inaqmo eman on mataw gilikmanib wolehim Yesus anognib tuqus.

20 Ussa Yesus in mataw na ginad helta ahol waqadmo in mat moqaqta na tubulon, Kadoy ham ya ningo daq meqinta tigiwalem bug ham. 21 Haqan mataw Moses ago gunun hurit kemiyta na giyogniz Farisi nenaq in Yesus ago gamuk na huritim in gimo an bulonad tisusumun yaqay, Ko nog in nazaq God ago ban waq nog iyim God bilawunaq? haq yaqay. Og kab mat araq mataw gigo daq meqinta walemdaqta haiqgam haq yaqay. Naqmo God amomo ago kabiyta haq yaqay. 22 Haqsa Yesus in gigo susumun na huritim gibilan, Doq tonnan ne ginad haresmo nazaq emay? ham. 23 Ya naga gamukin bilaqid teq ne nan a hi yag daqay? ham. “Ya ningo daq meqinta tigiwalem” haqdaiq o “Ni eraqeq loq gel” haqdaiq? ham. 24 Teq Mat Atatin in og kab daq meqinta walemgo azawayin aholib usaqta na ago ne hurit daqay haqad ya kazaq diq bilaqdaiq ham. Haqad in mat abensen moqan banab usaqta na tubulon, Ya nibilenaiq ham. Ni eraqeq ningo us ban waqeq ad ningo bitab a leh ham. 25 Haqanmo mat na on mataw gimeb eraqim ago ban in amalib usta na sorim ad ago bitab tilah. Lehad in God abin tiqiluwyaq. 26 Samo on mataw nab osiyta na bunmo ritenim in ginadnad tiqem yaqay. Ad in God abin iluwad bilaq yaqay, Muran i daq lul araq diqta ahol tuwaw haq yaqay.

Yesus Liway bulonan in muzim inaq lah

(Matyu 9.9-13; Mak 2.13-17)

27 Ari abeb Yesus lehim in mat takis waqaqta araq anan Liway haqayta takis abitnib ossa ahol tuwam. Ahol waqad in tubulon, Ni ya imuzeq bol ham. 28 Haqan Liway eraqim ago nagah bunmo hulosan ussamo in Yesus muzim inaq tilah.

29 Abeb Liway in ago bitab Yesus amen didaq oyad humab araq ayahta tiqam. Emim in Yesus inaq banab didaq neqad ossa mataw gibin meqinta takis waqayta na teq mataw ta asor kabemmo nenaq in Yesus inaq didaq neqad tuqosiymo. 30 Ossa Farisi asor teq in gigo mataw Moses ago gunun hurit kemiyta na asor nenaq gimot meqniysa in Yesus ago disaipel tigibileniy, Doq tonnan ne mataw takis waqayta na teq mataw daq meqinta emayta na nenaq garabmo didaq neqad yuw uluwad osay? haqiy. 31 Haqan Yesus in gigo gamuk amenin emim bilam, Mataw gigo moq haiqta na in le dokta ahol a hi waqayta ham. Mataw gigo moq inaqta naqmo dokta ago hib lehayta ham. 32 Ya on mataw titnonta gililewunnan a hi bol ham. Ya on mataw daq meqinta emad osayta naqmo gililewunnan bolta ham. Gililewunid in ginad buliyeq gigo daq meqinta na gileh ug daqay haqad ham.

Mataw didaq udinayta na ago Yesus bilam

(Matyu 9.14-17; Mak 2.18-22)

33 Haqan mataw aseseqta na in Yesus buloniy, Jon ago disaipel sirisirimo didaq udinad God inaq gamuk emayta haqiy. Ad Farisi gigo disaipel nazaqmo emayta haqiy. Ta teq ningo disaipel didaq a hi udinayta haqiy. In didaq neqad wain ayun uluwayta haqiy. 34 Haqan Yesus gibilan, Mat araq aw waqnan tonsa in ayogniz boleq inaq ossa ne in giqemid didaq udin daqay ye? ham. Haiqgam ham. 35 Ari abeb mataw asor boleq mat aw waqaqta na ayogniz gibenab tuwaq daqay ham. Kam na teq boldaqta ham. Bolid kam nab teq mat na ayogniz didaq tuqudin daqayta ham.

36 Haqad Yesus gamuk awowun ta araq kazaq gibilan, Mataw in gigo tubusan kwaziqta tartayan in gigo tubusan muturta asor hiksireqim tubusan kwaziqta na inaq a hi initayta ham. In nazaq tonid tubusan muturta na timeqniydaq ham. Ad tubusan asor muturta na in kwaziqta na inaq a hi iydaqmo ham. Muturta na a hi ulilemsa kwaziqta na awaq timeqniydaqmo ham.

37 Teq mataw wain ayun muturta memeq asan kwaziqtab a hi tenayta ham. In nazaq tonid wain aqurin gwalad huhuw nemsa memeq asan kwaziqta na tartayid wain ayun na tumutbaldaq ham. Ad memeq asan na timeqniydaqmo ham. 38 Mataw memeq asan muturtamo waqim wain ayun muturta tenayta ham.

39 Haqad Yesus bilam, Mataw wain ayun kwaziqta tuquluwiyta na bunmo in wain ayun muturta hulosayta ham. Hulosad in bilaqay, Wain kwaziqta naqmo aquluw dimunta haqayta ham.

Copyright information for `MLP