Luke 6

Mataw Juda gigo lotu akamnib kabiy a hi emayta na ago Yesus bilam

(Matyu 12.1-8; Mak 2.23-28)

Ari Juda gigo lotu akaman araqab Yesus ago disaipel nenaq kabiy araq wit leyiyta aduganib gwahtiqim tileh yaqay. Lehad Yesus ago disaipel wit anagin asor guraqim gibenab iworad tineq yaqay. Neqsa Farisi asor gibiyad bilaqiy, Nagaqgo ne lotu akaman ago gunun itiyonim kabiyab wit tuguraqay? haqiy. Haqan Yesus in gigo gamuk amenin emim gibilan, Nabag ne Devit ago dauh nenaq gigem moqsa Devit daq amta na awagamun ne ahol a hi waqiy-ya ham. Devit le God ago bit aduganib gwahtiqim God ameb bret eman osta na in waqim tinam ham. Bret na gunun emiyta ham. Mataw tamaz emayta naqmo gimomo bret na neqayta ham. Teq haiq ham. Devit agem moq titaysa neqad in bret tawonta na asor in ayogniz negan tineqiymo ham. Ta teq in daq meqinta a hi emiy ham. Haqad in gibilan, Mat Atatin in lotu akaman anamrenmo diq iyim inmo mataw kam nab ezaq luw os daqayta na ago tigibilendaqta ham.

Juda gigo lotu akamnib Yesus mat araq aben meqinta wastitayan dimniy

(Matyu 12.9-14; Mak 3.1-6)

Ari Juda gigo lotu akaman ta araqab Yesus le Juda gigo bit humab wolayta araq aduganib gwahtiqim in on mataw suleq tinegyaq. Negsa mat araq aben akogan aqabun ger anedan mayim aditinmo usaqta in nab os. Ossa mataw Moses ago gunun hurit kemiyta na giyogniz Farisi nenaq in Yesus ahol waq kemad nab osiymo, Yesus lotu akamnib mat aben meqinta na wastitayid dimniyid i amalib nan emam haqad. Haqsa Yesus in ginad na tuhuritim in na ago a hi bilaqadmo in mat aben meqinta na tubulon, Ni eraqeq bo kab tur ham. Haqan mat na eraqim le nab titur. Tursa Yesus mataw aseseqta na gibilan, Ya ne susumun negaiq ham. I Juda gigo maror ezaq usaq? ham. Lotu akamnib i mataw gidimun tonamta o i gimeqin tonamta? ham. Kam na i mat moqaqta ulumsihamta akaman o i mat na aholib hiqiyid in moqdaqta akaman? ham. 10 Haqad in ame le mataw na gibiy bugim teq in mat na bulon, Niben itiwun ham. Haqan mat na aben itiwunimmo in aben akogan na tidimniy. 11 Dimniyan mataw Moses ago gunun hurit kemiyta na giyogniz Farisi nenaq in Yesus anan gigem meqin diq iysa in gimo an bulonad in Yesus ezaq ton daqayta na ago tibilaq yaqay.

Yesus Aposel 12 na gitowun am

(Matyu 10.1-4; Mak 3.13-19)

12 Ari kam nagab Yesus God inaq gamuk emnan haqad garah araq abigmanib tugwalah. Gwalehim tarom nab in God inaq gamuk emad ossa le saw tihastitay. 13 Saw hastitayan tarommo zeq tugwalsamo Yesus in ago disaipel gililewunan agerab tuboliy. Bolan in gilikmanib mataw 12 nazaq in aholyon gitowun emim in ginan Aposel haqad tibiy. 14 Na in ginan kazaq: Saimon, Yesus anan araq Pita haqad biyta. Teq Saimon amikqan Andru teq Jems ama Jon inaq teq Filip teq Bartolomyu teq Matyu teq Tomas teq Alfiyus atatin Jems teq Saimon ta araq mat Rom nenaq bab emyaqta amatin na 16 teq Jems atatin Judas teq Judas ta araq uliq Kariyot-ibta na. Mat naqmo anad buliyim Yesus waqim bab gibenab amta.

Yesus on mataw suleq negad teq in kabemmo giwastitayan dimniy yaqay

(Matyu 4.23-25; Mak 3.7-12)

17 Ari Yesus ago mataw na nenaq garahab gewoqim in le saw agemqantab ago disaipel dauh biyahta na nenaq tituriy. Tursa on mataw kabemmo saw Judiya-ibta teq uliq Jerusalem-ubta teq uliq giger Tair teq Saidon gigo lan ezabta na in bolim Yesus ago hib humab tuwoliy. 18 Mataw na Yesus ago suleq huritnan teq in gigo moq emid dimniynan haqad in boliyta. Bolan Yesus in gigo bugaw meqinta giholib usad gimeqin ton yaqayta na gimuzan lehsa in tidimniy yaqay. 19 Sa on mataw biyahta na bunmo Yesus asan waz waqnan ton yaqay. Na ezaqgo in aholib zaway gwahtiqeq le mataw gigo moq inaqta na bunmo giqemid dimniy yaqayta na ago iyan.

Yesus on mataw tidimniyim osayta na ginan bilam

(Matyu 5.1-12)

20 Ari Yesus ame gwalim ago disaipel gibiyad gibilan,

 • Ne mataw ginaghan haiqta ham ne teq God ago maror aduganib gwahtiqeq anononmo tuqos daqay ham.
 • Nazaq iyan ne tidimniyim osayta ham.
21 
 • Teq ne mataw gigemnan moqayta ham God teq nagah negid ne tigiyunindaq ham.
 • Nazaq iyan ne tidimniyim osayta ham.
 • Teq ne mataw gaqad osayta ham ne teq tiyuquw daqay ham.
 • Nazaq iyan ne tidimniyim osayta ham.
 • 22 Ne Mat Atatin muzinad inaq luwsa mataw ne ginan gigem meqniysa tigibaymuz daqay ham. Ad in ne gibilawunad gigilehunan tibilaq daqaymo ham. In nazaq ne gitonsa ne ginad dimniyan ham. Ne tidimniyim osayta ham. 23 Mataw nazaq ne gitonsa ne gigem dimniysa ginad dimun dikan iyan ham. Na ezaqgo ne gigo naw ayahmo Heven-ib ne gibaq tunim usaqta ham. Mataw ne gimeqin tonayta na gisesan in nazaqmo God ago nantut gimeqin ton yaqaymo ham.

  24 
  • Ari ne mataw ginaghan kabemmo usaqta ham ne timeqniyim osayta ham.
  • Nagah ne gigem emid dimniydaqta na ne muranmo tuwaqay ham.
  • Abeb teq ne God abenab naw araq dimunta a ta hi waq daqay ham.
  25 
 • Teq ne mataw muran didaq neqad gigem aseseqmo iyayta ham ne timeqniyim osayta ham.
 • Abeb teq ne gigemnan tumoq daqay ham.
 • Teq ne mataw muran yuquwayta ham ne timeqniyim osayta ham.
 • Abeb ne gaq wazad atoranmo tigaq daqay ham.
 • 26  Teq mataw og kabta bunmo in ne ginan dimunta haqsa ne gihol waziy ham. In nazaq ne gibin iluwsa ne timeqniyim osayta ham. Kwaziqmo mataw na gisesan gibaqbaqniz in nantut katiyta na nazaqmo ginan dimunta haq yaqaytamo ham.

  Ne gibabun ginan ginad bilaq ago adan

  (Matyu 5.38-48)

  27 Haqad Yesus bilam, Ne mataw ya iqez huritayta na ya ne kazaq gibilenaiq ham. Ne gibabun ginan ginad bilaqan ham. Ad mataw gigem meqinta negsa ne gilowan toniy ham. 28 Mataw ne kusluw negsa ne gidimun toniy ham. Ad mataw ne gibilawunsa ne in gimen God susumun ugid gilumsihan ham. 29 Mat araq nimanmanan asor ger wolid ni nimanmanan ta asor ger buliyid in wol tonanmo ham. Ad mat araq ningo saket waqsa ni ningo niholsihen ugid in waq tonanmo ham.

  30 Mat aw nog in ningo nagah anan sunid na ni neg ham. Ad mat araq ningo nagah araq waqid ni anan ta hi bilaq ham. 31 On mataw in ne ezaq gitonid ne ginad dimniydaqta nazaqmo ne in gigo hib daq emiymo ham.

  32 Ari mataw ni ninan ginad bilaqsa ta ni in ginan ninad bilaqaqta na in nagah diq a haiq ham. Daq nazaqta na anawun araq ne God abenab a hi waq daqay ham. Mataw God gileh ugim daq meqintab osayta na in nazaqmo an anan ginad bilaqaqta ham. 33 Ad mataw ni nidimun tonsa ta ni in gidimun tonaqta na in nagah diq a haiqmo ham. Daq nazaqta na anawun araq ne God abenab a hi waq daqaymo ham. Mataw daq meqintab osayta na in nazaqmo an dimun tonad osayta ham. 34 Ad ne mataw ginaghan inaqta naqmo gibiyad nagah negayta na in nagah diq a haiqmo ham. Ne mataw naqanta nagah negad ginad emay, In teq amenin tiqem daqay haqayta ham. Daq nazaqta na anawun araq ne God abenab a hi waq daqay ham. Mataw daq meqinta emayta na in nazaqmo amenin waqgo haqad nagah an ugayta ham.

  35 Ta teq negmo kazaq emiy ham. Ne gigo bab ginan ginad bilaqsa ne gidimun toniy ham. Ad ne gibabun nagah negad in amenin neg daqayta na ago ne ginad hi usan ham. God in mataw meqinta teq mataw igmo ag haqad osayta na gilowan tonaqta ham. Nazaq iyan ne daq nazaqmo emeq teq abeb ne God abenab naw ayahmo tuwaq daqay ham. Ad ne God Ulilib Diqta atatnizmo diq iyeq tuqos daqay ham. 36 Ne Gimam in mataw ginan anad meqniyaqta nazaqmo ne mataw ginan ginad meqniyanmo ham.

  Ne on mataw gigo daq hi ulum kemiy

  (Matyu 7.1-5)

  37 Ari ne mataw gigo daq ulum kemad ginan meqin a hi bilaqid God ne gigo daq ulum kemad ne ginan meqin a hi bilaqdaqmo ham. Mataw ne gigo hib daq meqinta emsa ne daq meqinta na walemad anadin ta hi emiy ham. Ne nazaq emid teq God in ne gigo daq meqinta na giwalemad anadin a ta hi emdaqmo ham. 38 Ne nagah asitmo mataw negid God amenin asitmo ne negdaq ham. Ari ne mataw nagah ayahmo negsa God amenin ayahmo tinegdaq ham. Nazaq iyan ne mataw nagah negiy ham. Negid teq God ne nagah tinegdaqmo ham. Helmo ham. In nagah ayahmo diq negid ne wazlilin ton daqay ham.

  39 Haqad Yesus gamuk awowun araq gibilenim bilam, Mat ame haiqta in mat ta araq ame haiqtamo dan isihuneq a lehdaq e? ham. Haiq ham. In nazaq toneq in giger garabmo le yayib tuwoq daqay ham. 40 Ad nazaqmo disaipel araq in ago tisa uriyameq danmeb a hi lehdaqmo ham. Haiq ham. Ari disaipel na in suleq tuwaq bugeq teq in ago tisa nogmo tiqiydaq ham.

  41 Haqad Yesus bilam, Nagaqgo ni niyow ameb rohroh amik diqta ussa ni ahol waqad ta ninmo nimeb ay anabun ayahta usaqta na ni ahol a hi waqaq? ham. 42 Ni ninad ezaq emad ni niyow bulonaq, Ya iyow haqaq rohroh nimeb usaqta na ya walemnan haqaq ham. Haqad ta ninmo nimeb ay anabun na ni ahol a hi waqaq ham. Ni nimileq meqin ham. Itureqmo ninmo nimeb ay anabun usaqta na ni walemeq nime saw anononmo ahol waqad teq ni le niyow ameb rohroh usaqta na walem ham.

  Ay meqinta anon meqinta emaqta

  (Matyu 7.16-20; 12.33-35)

  43 Ay dimunta anon meqinta a hi emaqta ham. Ad nazaqmo ay meqinta anon dimunta a hi emaqtamo ham. 44 Mataw ay amulik-mulikmo ginon ahol waq kemim teq in ay ezaqta na ago ginad tiqem hasayta ham. Mataw ay fik anon waqnan haqad in am asasuqin inaqtab le a hi waqayta ham. Ad nazaqmo in wain anagin waqnan haqad le am asasuqin inaqtab a hi waqaytamo ham. 45 Mat dimunta agemab anad dimunta kabemmo usaqta na in daq dimuntaqmo emaqta ham. Sa mat meqinta agemab anad meqinta kabemmo usaqta na in daq meqintaqmo emaqta ham. Nagah mat agemab ayahmo usaqta naqmo in aqezab gwahtiqaqta ham.

  Bit emgo adan gigermo

  (Matyu 7.24-27)

  46 Doq tonnan ne ya inan Iyahta, Iyahta haqad teq ne yaqgo gamuk a hi muzinayta? ham. 47 Ari mat yaqgo hib bolim yaqgo gamuk huritim muzinaqta na ago ya ne tigibilennan ham. Mat naqanta in bilaqne mat bit awaz meqinta amta nazaq nog ham. Mat na bit waznan haqad iturimmo in og tayan sisaqmo wolehan gig tugwahtiqan teq in tituq hunegan wom ham. Abeb uq araq ayahta hitiqim bit na dedibmo ulum has ham. Teq haiq ham. Bit na ahol asit a hikidik wol ham. Na ezaqgo mat na bit alulin dimunmo amta ham.

  49 Ari mat yaqgo gamuk huritim teq a hi muzinaqta na in bilaqne mat bit atituqin haiqta ogibmo wazan eramta nazaq nog ham. Abeb uq hitiqim bo bit na wol haman bit na hidmo tuwom ham. Woqim timeqniy hasan in waz ta eraqgo haiq tiqiy ham.

  Copyright information for `MLP