aMalakay 3.1

Luke 7

Yesus bab mataw gigo ayahta araq ago kabibiy mat wastitayan ahol tidimniy

(Matyu 8.5-13)

Ari Yesus on mataw gibilenim hulosadmo in le uliq Kapaneam-ub tugwahtim. Gwahtiqan uliq nab mataw bab emayta gigo ayahta araq in os. Ossa in ago kabibiy mat araq in anan anad diq bilaqaqta na ago moq inaq iyim moqnan tonad usyaq. Ussa bab mataw gigo ayahta na in Yesus bolim uliq nab osaqta na ago abin huritim in Juda gigo mataw marorta asor giqeman tilehiy, in Yesus bulonid boleq ago kabibiy mat na wastitayid dimniydaq haqad. Mataw na le Yesus ago hib gwahtiqim in ginad awaz meqin amalib buloniy, Mat ko in mat dimunta haqiy. Ni leheq tuqulumsihdaq haqiy. In i Juda ginan anad bilaqaqta haqiy. Inmo i giyon bit humab wolayta araq waz igta haqiy.

Haqan Yesus era nenaq tilah. In le bit sinsin tuqugsamo bab mataw gigo ayahta na in ago kadoyniz asor giqeman bolim Yesus danib ahol waqad bulonim bilaqiy, I gigo amebta na in ninmen gamuk kazaq bilam haqiy. Mat ayah ni niholtuw hi bul haqad in bilam haqiy. Ni yaqgo bit aduganib bo gwahtiqdaqta na ago ya mat dimun a haiq haqad in bilam haqiy. Ya nazaq haqad ya ningo hib lehim a hi nibilen haqad in bilam haqiy. Ya inad emaiq ni gamukmo bilaqid yaqgo kabibiy mat ka ahol tidimniydaq haqaiq haqad in bilam haqiy. Na ezaqgo ya inaqmo yaqgo amebta ahaqenib osaiqta haqad in bilam haqiy. Ad yaqgo mataw bab emayta na in ya ihaqenib osaytamo haqad in bilam haqiy. Ossa ya araq bulonaiq, “Ni leh” haqsa in lehaqta haqad in bilam haqiy. Teq ya araq bulonaiq, “Ni bol” haqsa in bolaqtamo haqad in bilam haqiy. Ad yaqgo kabibiy mat bulonaiq, “Ni kabiy ka em” haqsa in kabiy na emaqta haqad in bilam haqiy. Nazaq iyan ya inad emaiq ni gamukmo bilaqid yaqgo kabibiy mat na ahol tidimniydaq haqaiq haqad in bilam haqiy.

Haqan Yesus gamuk na huritim ahol turuh nam. Ahol turuh nemsa in ahol buliyim on mataw dauh biyahta in muzim inaq boliyta na kazaq gibilan, Ya ne gibilenaiq ham. Mataw bab emayta gigo ayahta na in Juda mat a haiq ham. Teq in Juda mataw bunmo giquriyamim in ya inan helmo diq haqaqta ham. 10 An mataw marorta Yesus ago hib giqeman boliyta na in muleqim bitab ta lehim kabibiy mat na ahol tidimniyim ossa in ahol waqiy.

Yesus uliq Nain-ib mat minminta araq wazan eram

11 Ari Yesus usim ta tiqim in uliq araq anan Nain haqaytab tilah. Lehsa in ago disaipel teq on mataw dauh biyahta in inaq tilehiymo. 12 Lehan uliq nab aw waburta araq os. Sa in atatin amulikmo osta na tumom. Moqan mataw in asan banab emim sorim hodhodab ad tilehsa uliqab on mataw biyahmo aw na inaq hodhodab tileh yaqaymo. 13 Lehsa Iyahta in aw waburta na ahol waqad in anan anad meqniysa bulon, Ni hi gaq ham. 14 Haqad in mat momta asan banab usaqta na agerab loqim in aben banab emim wazsa mataw mat aban inaq sorim a lehiyta na wasihim tituriy. Tursa Yesus bilam, Mat minminta ham ya tinibilenaiq ham. Ni eraq ham. 15 Haqanmo mat tumomta na kayeq iyim eraqim osad gamuk tibilaqyaq. Sa Yesus amun na waqim anen tuqug.

16 An on mataw na bunmo daq na ahol waqim tirab yaqay. Ad in God abin iluwad teq in bilaq yaqay, God ago nantut araq awaz meqin diqta i gilikmanib tugwahtim haq yaqay. Haqad in bilaq yaqay, God in ago on mataw tigilumsihnan haqad nob tinegaq haq yaqay. 17 Ad in le Juda gigo og saw bunmo luwad Yesus daq amta na awagamun tibilaq yaqay.

Jon mataw huz negyaqta na in ago disaipel giger giqeman Yesus ago hib lehiy

(Matyu 11.2-19)

18 Ari Jon irquran ossa in ago disaipel bolim nagah bunmo Yesus giqamta na ago in Jon tubuloniy. Bulonan Jon in ago disaipel giger gibilenim giqeman Iyahta ago hib susumun ugnan tilehiy. Lehsa in gibilan, Ne leheq Yesus kazaq susumun ugiy ham. Ni i nibaq tunim osta naqmo amatin ni bol o haiq mat ta araq teq abeb boldaqta i baq tunam? haqad ne buloniy ham. 20 An mataw giger na le Yesus ago hib gwahtiqim tubuloniy, Jon mataw huz negyaqta na i giqeman i kawa tubol haqiy. Ad in i gibilenim bilam, Ne leheq mat na susumun ugiy haqad in bilam haqiy. Ni i nibaq tunim osta naqmo amatin ni bol o haiq mat ta araq teq abeb boldaqta i baq tunam? haqad nazaq in bilam haqiy.

21 Ari kam nabmo Yesus in mataw gigo moq amo amo inaqta na giwastitaysa tidimniy yaqay. Ad in bugaw meqinta mataw giholib usaqta na gimuzsa tileh yaqay. Teq in mataw gime haiqta na giwastitaysa in gime rireqim nagah ahol tuwaq yaqay. In kabiy nagan emsamo Jon ago disaipel giger na susumun ugnan boliy.

22 Nazaq iyan Yesus in giger na gigo gamuk amenin emim gibilan, Ko gibiyiy ham. Mataw gime haiqta saw ahol tuwaqay ham. Mataw gisen meqinta tiloq gelay ham. Mataw gigo moq lepra inaqta gisanib ginumlan usta na tihiqiyaq ham. Teq mataw gidek haiqta gamuk tuhuritay ham. Mataw tumoqiyta kayeq iyim ta eraqay ham. Ad mataw ginaghan haiqta God ago gamuk dimunta tuwaqay ham. Ne muleqeq leheq nagah ne gimeb kawa ahol tuwaqiyta ka teq gamuk kawa ne tuhuritiyta ka bunmo ne Jon buloniy ham. 23 Mat ya ibiyad anadnad a hi emad teq in ya inan helmo diq haqaqta, mat na tidimniyim osaq ham.

24 Ari Jon ago mataw giger na tilehsa teq Yesus in on mataw biyahta nab turiyta na Jon anan gibilenim bilam, Kwaziqmo ne nog diq ahol waqnan saw amatawun haiqtab lehiy? ham. Ne mat araq bilaqne tuqir tim retsa ahol wolad ahulan iysa ne ahol waqnan lehiy ye? ham. 25 Teq ne nog diq ahol waqnan saw nab lehiy? ham. Ne mat araq tubusan dimunta welim ossa ahol waqnan lehiy ye? ham. Haiqgam ham. Mataw ginaghan kabemmota tubusan dimdimunta giholib emim didaq dimdimunta neqayta na in king gigo bit aseseqtabmo osayta ham. 26 Ne ya ibileniy ham. Ne nog diq ahol waqnan lehiy? ham. Ne God ago nantut araq ahol waqnan lehiy ye? ham. Helmo ham. Mat na in God ago nantut araq ham. Teq mat nawa na in God ago nantut bunmo giquriyamta ham. 27 Mat naqmo God ago marib ananin mar tonan usaqta ham. Gamuk na bilam ham,

Ahol waqiy ham, ya teq mat araq emid in yaqgo gamuk ad danmeb lehdaq haqad in bilam ham. Leheq in ninmen dante tuwastitaydaq haqad in bilam ham. Wastitayid teq ni lehdaq haqad in bilam ham. a 
28 Ya ne gibilenaiq ham. Jon in mataw og kabta na bunmo giquriyamim in abin ayah diqta ham. Ta teq mat aw nog God ago maror aduganib gibin amik diq usaqta na in Jon tuquriyamiyta ham.

29 Ari on mataw nab turiyta na bunmo kwaziqmo in Jon ago hib lehan Jon tuhuz nagta, mataw takis waqayta na inaqmo. Nazaq iyan in Yesus ago gamuk na huritim bilaqiy, Helmo haqiy God daq titnonta emaqta haqiy. 30 Ta teq Farisi giyogniz mataw Moses ago gunun hurit kemiyta na nenaq in ginad a hi bilaqan in Jon huz neggo hulosiyta. Hulosad in God anad in gigo hib usta na othasim God in giyon dante dimunta amta na in gileh tuqugiy.

31 Ari Yesus gamuk bilaq tutim a lehad in gibilan, Ya on mataw kam kabta gigo daq anan bilaqnan teq ya gamuk awowun ezaq diqta amalib bilaqdaiq? ham. Teq in on mataw ezaq diqta? ham. 32 In bilaqne onmin maket-ib an bulonad osayta nazaq nog ham. In bilaqay,

  • I ne gimen kadug ulamsa ne ginad dimniysa a hi doray haqayta ham.
  • Teq i gaq wazsa ne ginad meqniysa a hi gaqay haqayta ham.
33 Ari Jon mataw huz negyaqta na bolim didaq amo amo a hi neqad wain ayun a hi uluwyaqta ham. Sa ne in anan bilaq yaqay, Bugaw meqinta aholib usaqta haq yaqay ham. 34 Ta teq Mat Atatin bolim didaq neqad wain uluwsa ne bilaqay, Mat ko meqin haqayta ham. In didaq kabemmo neqad wain ayun ayahmo uluwaqta amatin haqayta ham. In mataw gibin meqinta takis waqayta na teq mataw daq meqinta emayta na giyowmo diq haqayta ham. 35 O tob iyan ham. Mataw ginad em hasim daq emayta na bunmo in God ago anad awaz meqinta eman ulal iyaqta ham.

Aw araq danatabta Yesus asen suhol

36 Ari Farisi araq Yesus bulonim inaq ago bitab didaq neqnan tilah. Lehan Yesus in Farisi na ago bitab didaq neqad tuqos. 37 Ossa uliq nab aw araq danatabta in Yesus bo Farisi na ago bitab didaq neqaqta na abin tuhurit. Huritim in kagoh amikta gig anan alabasta haqay na sisoqim emiyta araq waqim aduganib masil ahuran dimunta tenim teq in wazim a bol. 38 A bolim Yesus ahol wol emim banab us nog iyad didaq neqsa aw na lehim abun ban asen agerab turad teq in tigaqyaq. In gaqad ameqil woqsa ameqil ayunib Yesus asen suholad teq in aqensanib bayan tumay. Mayan in Yesus asen ilawunad teq in masil ahuran dimunta na wazbalan Yesus asenab tuwom.

39 Samo Farisi Yesus bulonan ago bitab bolta na in daq nazaq ahol waqadmo anad kazaq am. Mat ka in God ago nantut diq iyeq teq aw ka in naga awun diqta na ago in tuhurit nagta ham. Ad in aw ka baymuzid in asan a hi waz nagta ham. Aw ka daq meqinta emad luwaqta ham. 40 Mat na anad nazaq emsa Yesus anan biyim bulon, Saimon ham ya gamuk araq tinibilennan ham. Haqan Saimon bilam, Tisa ham ningo gamuk bilaqsa ya huritiq ham.

41 Haqan Yesus bilam, Ari ni nidek em ham. Mataw giger mat araq ago hib mani waqiyta ham. Mat na araq 500 kina nazaq wam ham. Sa araq na 50 kina nazaqmo wam ham. 42 Waqim abeb in mani waqiyta na amenin emgo in giholib gimeq araq diq a hi us ham. Nazaq iyan mani anamren na in mataw giger na ginan anad meqniysa in ago mani amenin giholib usta na tuwalam ham. Ari ya susumun nignan ham. Mataw giger na gilikmanib nog in mani anamren na anan anad ayahmo diq bilaqdaq? ham. 43 Haqan Saimon bilam, Ya inad emaiq mat ago mani amenin ayahmo usan in walamta naqmo in mani anamren na anan anad ayahmo diq bilaqdaqta haqaiq ham. Haqan Yesus bulon, Na ni ulum kemim dimunmo tibilam ham.

44 Haqad in ahol buliyim aw na ahol waqadmo in Saimon bulon, Ni aw ka ahol waqaq e? ham. Ya ningo bitab bolan ni yuw yagan ya isen a hi suhol ham. Teq aw ka ameqil ayunib isen suholim in aqensanib bayan tumay ham. 45 Ya ningo bitab bolan ni ya a hi ilawun ham. Teq ya ningo bit aduganib gwahtiqim ossa bo muran kawa aw ka ya isen tiqilawunaq ham. 46 Ni ya ifaqinib masil ahuran dimunta wazbalan a hi wom ham. Teq aw ka ya isen amalib masil ahuran dimunta wazbalan tuwom ham. 47 Nazaq iyan ya ni nibilenaiq ham. Aw ka in daq meqinta kabemmo amta ham. Teq in ya inan anad ayahmo bilaqaqta ham. Na ezaqgo ya in ago daq meqinta na tigiwalem bugta na ago iyan ham. Ari mat bilaqaq, Ya iholib daq meqinta kabemmo haiq haqaqta na in ya inan anad asitmoqmo bilaqaqta ham.

48 Haqad in aw na bulon, Ya ningo daq meqinta na tigiwalem bug ham. 49 Haqan mataw Yesus inaq garab banab didaq neqad osiyta na in gimo an bulonim bilaqiy, Ka naga matin diq? haqiy. In mataw giholib daq meqinta usaqta na inaqmo giwalemaqta haqiy. 50 Haqsa Yesus aw na bulon, Ni ya inan helmo hamta naqmo in nawa nilumsihan ni niholib daq meqinta usta na tihiqiy ham. Ni leheq nigem dimniysa os ham.

Copyright information for `MLP