aAisaya 6.9

Luke 8

On asor Yesus muzeq inaq leh yaqay

Abeb Yesus uliq aseseqta amikmikta inaqmo kabemmo gigo hib leheq luwad in God ago maror agamukan dimunta tigibilenyaq. Sa disaipel 12 na in Yesus inaq tiluw yaqay. Teq kwaziqmo on asor Yesus in giholib bugaw meqinta gimuzad gigo moq eman hiqiyta na in Yesus inaq tileh yaqaymo. On na gilikmanib araq anan Mariya uliq Magdala-ibta haqayta. Kwaziqmo Yesus in aholib bugaw meqinta 7 nazaq gimuzta. Teq araq anan Jowana haqayta. Aw na aduw anan Kusa. Mat na King Herot ago bit wamuzim osyaqta. Teq aw araq anan Susana haqayta. Sa on asor kabemmo in Yesus muzeq inaq leh yaqaymo. On nagan in gimo gigo nagahta amalib Yesus ago disaipel nenaq gilumsih yaqayta.

Mat araq kabiyab wit anagin hunagta ago gamuk awowun

(Matyu 13.1-9; Mak 4.1-9)

Ari uliq saw bunmo on mataw kabemmo in Yesus ago hib bolim humab tuwoliy. Humab wolim ossa Yesus gamuk awowun araq gibilenim bilam, Mat araq ago kabiyab wit anagin hunegnan tilah ham. In lehim wit anagin hunegad luwsa asor danib wom ham. Woqan mataw loq gelad gisenab bay ninalsa ah boleq tineq yaqay ham. Sa didaq anagin asor saw agigin inaqtab wom ham. Woqim wit anagin na gwalad og na ayuwun haiqgam iyan in tumay ham. Sa wit anagin asor am asasuqin inaqta gilikmanib wom ham. Woqan am asasuqin inaqta na inaq araqibmo gwalad in wit na isih bugan abesbesan iy ham. Sa wit anagin asor og dimuntab wom ham. Woqim in gwalim alulin amulik-mulikmo anon kabemmo diq 100 nazaq am ham. Ad Yesus bilam, Mat aw nog in gidek nan huritgo usaqta na in gamuk ka hurit kemiy ham.

Yesus anad ezaq emad gamuk awowunmo on mataw gibilenyaq

(Matyu 13.10-17; Mak 4.10-12)

Ari Yesus ago disaipel gamuk awowun na alulin hurit kemnan haqad in Yesus tisusumun ugiy. 10 Susumun ugan Yesus gibilan, Negmo God ago maror aduganib osayta ham. Nazaq iyan in ago maror abe alulin ulilemim usaqta na in negmo tigiqisihunaq ham. Ari on mataw asan banta na ya gamuk awowun hulim gibilenaiq ham. Ya nazaq gitonsa teq,

Mataw na gime saw waqad teq in nagah araq ahol a hi waq daqay ham. Ad in gamuk huritad teq in ginad a hi em has daqay ham. a 

Mat kabiyab wit anagin hunagta na ago alulin

(Matyu 13.18-23; Mak 4.13-20)

11 Ari gamuk awowun na alulin in kazaq ham. Wit anagin na in God ago gamuk ham. 12 Teq mataw asor in wit anagin danib womta na nog ham. Mataw na God ago gamuk huritan teq abeb Satan bolim gigemab gamuk na ta walemaqta ham. Satan anad emaq, Luweq mataw na God anan helmo haqsa God in aholyon tigiwaqdaq haqad in mataw na gigemab God ago gamuk walemaqta ham.

13 Teq mataw asor in wit anagin saw agigin inaqtab womta na nog ham. Mataw na God ago gamuk huritim in ginad bilaqsa wazayta ham. Teq mataw na in wit aninin haiqta nog ham. In God ago gamuk gigemabmo diq a hi wazayta ham. Kam asitmoqmo in helmo haqsa teq gilumwaq akaman bolsa in ginad helta na hulosayta ham.

14 Teq mataw asor in wit anagin am asasuqin inaqtab womta na nog ham. Mataw na God ago gamuk huritim teq in og kab luw ossa og ka ago afaqan amo amo gamuk na isihaqta ham. Mataw na in mani akabiyan emad daq gihol bilaqaqta nagan emad in God ago gamuk anadin a hi emsa gamuk na gigemab a hi zilimaqta ham.

15 Ari mataw asor in wit anagin og dimuntab womta na nog ham. Mataw na God ago gamuk huritim in waz naqmo hiqiyayta ham. Ad in gigem titnonimmo ussa in daq helta emayta ham. In afaqan sorad gituw a hi hiqiyayta ham. In giwaz meqniyim ossa God ago gamuk na in gigemab anon giqemaqta ham.

Mataw lam miderim kuramab a hi sihenayta

(Mak 4.21-25)

16 Ari mataw lam miderim kuramab a hi sihenayta ham. Ad in ban ahaqenib a hi emaytamo ham. Haiqgam ham. In lam miderim ulilib othenan oyad usaqta ham. Ussa mataw lam anuwan ahol waqad in bolim bit aduganib gwahtiqayta ham. 17 Nazaq iyan nagah bunmo ulilemim usaqta na in teq ulal tiqiydaq ham. Ad nagah bunmo giqisihan usaqta na in teq saw anuwanib gwahtiqid mataw ahol tuwaq daqay ham. 18 Nazaq iyan ne ginad em hasad yaqgo gamuk huritiy ham. Na ezaqgo God in on mataw gigo nagah inaqta na bunmo nagah asor a ta negdaq ham. Ari mataw ginaghan haiqta gihol kat ugad bilaqay, I gigo nagah inaq haqayta na God in gibenab nagah asitmo in wazayta na tigiwalem bugdaq ham.

Yesus anenan teq amagniz na gingan?

(Matyu 12.46-50; Mak 3.31-35)

19 Ari kam nabmo Yesus anen teq in amagniz in ago hib tuboliy. Bolim teq haiq on mataw kabemmo humab wolim ossa in Yesus agerab loqgo dan haiqgam. 20 Samo mataw asor Yesus tubuloniy, Ni ninen teq ni nimagniz bolim in nibiynan haqad kowa asanib turay haqiy. 21 Haqan Yesus amenin emim gibilan, On mataw God ago gamuk huritad muzinayta naqmo in ya inen teq in ya imagniz ham.

Yesus bilaqan tim ayahta kute nam

(Matyu 8.23-27; Mak 4.35-41)

22 Ari kam araqab Yesus ago disaipel nenaq muyib gwalim osad Yesus gibilan, I yuw urumun kozaq ban lehuq ham. Haqad in tilehiy. 23 Lehadmo Yesus ame rursa tuqus lah. Ussa tim ayahta eraqim bolad yuw eman muyib gwalsa muy ame tugwalnan tonyaq. Sa disaipel timeqniynan ton yaqaymo. 24 Ad in le Yesus wazan eraqanmo tubuloniy, Iyahta, Iyahta haqiy i tumoqnan tonauq haqiy. In nazaq haqan Yesus eraqim tim yuw inaqmo ginadan tim moqim hiqiysa yuw kute nemim ahol a ta hi wolyaq. 25 Sa Yesus disaipel gibilan, Ne ginad God anan helmo haqayta na edowa? ham. Haqan disaipel rabad gihol turuh nemsa bilaq yaqay, Ka naga matin diq? haq yaqay. In tim yuw inaqmo gibilensa aqez huritayta haq yaqay.

Yesus mat araq aholib bugaw meqinta muz

(Matyu 8.28-34; Mak 5.1-20)

26 Ari Yesus ago disaipel nenaq muyib yuw urotim le uliq Gerasa gigo og saw ban tugwahtiqiy. Uliq na yuw urumun kozaq ban ussa saw Galiliy yuw urumun kazaq ban usaqta. 27 Yesus muy hulosim lan ezab hitiqanmo uliq nab mat araq aholib bugaw meqinta giqusaqta in agerab tubol. Mat na kam sisaqmo abe aholmo tubusan haiqmo luwyaqta. In bitab asit a hi osad in hodhodabmo luw osyaqta. 28 In Yesus ahol waqad ek tonim anognib asen agerab woqim usad bilam, Yesus ham ni God Ulilibta atatin ham. Ni ya ezaq itonnan bol? ham. Ya inad meqniysa nibilenaiq ham. Ni santitiy hi yag ham. 29 Na ezaqgo Yesus tekomo bugaw meqinta na mat huloseq lehgo gibilanta na ago iyan in nazaq Yesus bulon. Tuteqmo bugaw meqinta na in mat na anad wamuzyaqta. Wamuzsa mataw sen teq hankap amalib in irqureq waz waq yaqayta. Teq haiq. Mat na sen nagan bul titaysa bugaw meqinta abe yahsa in saw amatawun haiqtab le luwyaqta.

30 Ari Yesus mat na tisusumun ug, Ni ninan ezaq? ham. Haqan in bilam, Ya inan Kuluwmo ham. Na ezaqgo bugaw meqinta kabemmo diq mat na aholib ussa in ahol anan nazaq biyim bilam. 31 Teq bugaw meqinta nagan ginad meqniysa gime kabemmo Yesus bulon yaqay, Ni i gimuzid i yay abe milhasta aromriq inaqta nab hi lehuq haq yaqay.

32 Sa bul gihumaban araq ayahta garah nab didaq neqad turiy. Tursa bugaw meqinta nagan ginad meqniysa Yesus buloniy, Ni i giqemid i bul ko giduganib lehuq haqiy. Haqan Yesus bilam, Lehiy ham. 33 Haqan bugaw meqinta nagan in mat na hulosad gwahtiqim le bul na giduganib tuwoqiy. Woqanmo bul bunmo sibim wole garah asibsibranib bayhilek tonim yuwmeb woqan yuw gineqanmo tumoq bugiy.

34 Sa mataw bul giwamuzim osiyta na in daq na ahol waqad in tukim uliqab teq saw haresmo lehad in nagah ahol waqiyta na awagamun tibilaqiy. 35 Bilaqsa on mataw nagah na ahol waqnan tilehiy. Lehim in Yesus ago hib tubolim in mat aholib bugaw meqinta gwahtiqim lehiyta na ahol waqiy. Mat na anad dimunta waqim tubusan welim Yesus asen agerab ossa in ahol waqad tirab yaqay. 36 Sa mataw gimeb daq ahol waqiyta na in mat aholib bugaw meqinta usan Yesus gimuzan lehiyta na awagamun on mataw biyahta na tigibilen yaqay. 37 Gibilensa uliq Gerasa ago saw ban on mataw bunmo rabad bo Yesus buloniy, Ni i gihuloseq leh haqiy. Haqan Yesus muyib ta gwalim in muleqim ta lah.

38 Lehsa mat aholib bugaw meqinta gwahtiqim lehiyta na in Yesus inaq lehnan haqad anad awaz meqin amalib bulonyaq, Ya ninaq lehdaiq haqyaq. Haqsa Yesus hulos. Ad in mat na eman ago uliqab muleqim ta lehsa in bulon, Ni ningo uliqab muleqeq ta leh ham. Leheq God daq ayahta em nigta na awagamun ni on mataw gibilen ham. Haqan mat na muleqim lehim in uliq nab bitbitmo luwad Yesus ayahmo ulumsihta na ago in on mataw tigibilenyaq.

Yesus aw araq ned hunegaqta wastitayim teq in maror araq amiy tumomta wazan eram

(Matyu 9.18-26; Mak 5.21-43)

40 Ari Yesus muleqim ta bolanmo on mataw biyahta saw nab in amen emim osiyta na in Yesus ahol waqad ginad tidimniyiy. 41 Samo mat araq anan Jairus haqayta tubol. Mat na in Juda gigo bit humab wolayta ago danmebta araq. In bolim Yesus asen agerab ahol hulosan ogib woqim usad Yesus in ago bitab bolgo haqad in anad meqniysa ame kabemmo tubulonyaq. 42 Mat na amiy amulikmoqmo osta na tumoqnan tonsa iyan in bolim Yesus nazaq bulonyaq. Amun aw na ago ulig 12 nazaqta. Ari mat na nazaq Yesus bulonan in inaq tilehsa on mataw dauh biyahmo Yesus aholib soqotim diq inaq tileh yaqaymo.

43 Lehsa aw araq ulig 12 nazaq moqad ned hunegad luwyaqta na in mataw na gilikmanib tilehyaqmo. Mataw kabemmo in aw na ago moq wastitay waqiyta. Teq haiq. In ago moq asit a hi hiqiyyaq. 44 Ari aw na Yesus abun ban muzim inaq lehadmo in agerab diq loqim ago tubusan adek tuwaz. Wazim muran diq nawaqmo in aholib ned usta na tihiqiy.

45 Anmo Yesus tisusumun, Nog ya iwaz? ham. Haqan on mataw bunmo bilaqiy, I asit a hi niwaz haqiy. Haqsa Pita bilam, Iyahta ham on mataw dauh biyahta ka bunmo nililut nigad soqot nigim ninaq lehayta ham. 46 Haqan Yesus bilam, Haiq ham. Ne gilikmanib guyaqag diq ya iwaz ham. Iwazan yaqgo zaway asor ihulos yagim lehsa ya ihol loyin ham.

47 Yesus nazaq bilaqsa aw na anad tiqam, Ya daq emta ka ulal tiqiyaq ham. Haqad in ahol harara nemsamo bolim Yesus anognib ahol hulosan ogib tuwom. Woqim usad on mataw na bunmo gimeb in anad ezaq emad Yesus wazta na teq in wazanmo ahol tidimniyta na ago in tibilaq bug. 48 Bilaq bugan Yesus bulon, Ya imiy ham ni ya inan helmo hamta naqmo niqeman ni nihol tidimniy ham. Ni nigem dimniysa leh ham.

49 Ari Yesus gamuk bilaqad nab tursa Jairus ago bitab mat araq osim bolim in ago mat ayahta na danib ahol waqad tubulon, Ningo amun aw tumom ham. Nazaq iyan ni Tisa atuw ta hi bul ham. 50 Haqan Yesus gamuk na huritim in Jairus bulon, Ni hi rab ham. Ni God amomo anan helmo haqid teq ni nimiy tidimniydaq ham.

51 Haqad in Jairus ago bitab tubol. Bolim on mataw kabemmo amun aw na anan gaq wazad ossa Yesus gibilan, Ne hi gaqiy ham. Amun aw na a hi mom ham. In usaq ham. Haqan on mataw na bunmo in aqez tiyuquwuniy. Na ezaqgo amun tumoq hasta na ago in tuhuritiyta iyan. Yuquwunsa Yesus in on mataw biyahta in inaq boliyta na bunmo giwasihan asanib tursa in Pita teq Jems ama Jon inaq teq amun na anen amam naqmo giwaqim nenaq bit aduganib tugwahtiqiy.

54 Gwahtiqim Yesus lehim amun aw na aben wazim in lilewunim bulon, Yaqgo amun ham ni eraq ham. 55 Haqanmo amun aw na awitan muleqim asanib ta woqanmo in hidmo tiqeram. Eraqan Yesus amun didaq ugid neqgo tigibilan. 56 Sa amun aw momta na kayeq ta iyan anen amam in ahol waqad in gihol riten lamyaq. Sa Yesus in gidek wazim gibilan, Kawa ya daq emta ka ago ne mat araq hikidik buloniy ham.

Copyright information for `MLP