Luke 9

Yesus disaipel 12 na kabiy nag

(Matyu 10.5-15; Mak 6.7-13)

Ari Yesus in ago disaipel 12 na gibilenan agerab bolan inmo ahol abinib bugaw meqinta bunmo gimuzgo azawayin teq moq amo amo wastitaygo azawayin tinag. Negad teq in disaipel giqeman in God ago maror agamukan mataw gibilenad gigo moq giwastitaynan tilehiy. Lehsa Yesus gibilan, Ne lehad es araq waqeq ad hi lehiy ham. Teq katek ulum ugayta na ne hi waqiymo ham. Ne ziy araq es sihengo hi waqad didaq danib neq daqayta na ne ad hi lehiymo ham. Ad mani araq ne giholib hi usanmo ham. Ne gigo tubusan amulik giholib usaqta naqmo ne a lehad araqmo ta hi waqiy ham.

Ari ne le bit aqez araqab gwahtiqid in ne gihol bulonid teq ne loqeq bit nabmo osiy ham. Osad kabiy hiqiyid teq ne eraqeq bit na huloseq lehiy ham. Ari uliq edob ne lehid mataw ne gibaymuzsa ne uliq na huloseq lehiy ham. Lehad ne gisen aqogin wolhamid uliq nab woqan ham. Woqid teq mataw na in gigo daq na anadin tiqem daqay ham. Yesus nazaq haqan disaipel tilehiy. Lehad in uliq bunmo God ago gamuk dimunta gibilenad teq in on mataw gigo moq inaqta na giwastitaysa gihol tidimniy yaqay.

King Herot Yesus abin hurit

(Matyu 14.1-12; Mak 6.14-16)

Ari saw Galiliy-ib king Herot in kabiy daq bunmo Yesus emyaqta na abin tuhurit. Huritim in anadnad diq emyaq. Na ezaqgo mataw asor bilaq yaqay, Jon mataw huz negyaqta na moqan God hodhodab wazan ta eram haq yaqay. Sa asor bilaq yaqay, Elaija a ta gwahtim haq yaqay. Sa asor bilaq yaqay, God ago nantut kwaziqta araq kayeq ta iyim luwaq haq yaqay. Mataw nazaq haqsa Herot bilam, Ya bilaqan Jon anat tuqurot tayiyta ham. Ta teq na naga matin ya abin kazaq diq huritaiq? ham. Haqad in Yesus ahol waqnan dan tinagunyaq.

Yesus on mataw 5,000 nazaq didaq nag

(Matyu 14.13-21; Mak 6.30-44; Jon 6.1-13)

10 Ari Yesus ago disaipel kabiy emad luwiyta na muleqim Yesus ago hib tuboliy. Bolim in kabiy bunmo emiyta na awagamun tubuloniy. Bulonim tihiqiyan Yesus in giwaqim nenaq in gimomo uliq anan Betsaida haqayta nab tilehiy.

11 Lehim ossa on mataw in Yesus ago disaipel nenaq uliq Betsaida-ib lehiyta na ago huritim in ginagunim tilehiy. In le Yesus ago hib tugwahtiqan Yesus in gibiyad anad tidimniy. Anad dimniysa in God ago maror asuleqin tigibilenyaq. Ad in mataw gigo moq inaqta na giwastitaysa tidimniy yaqay.

12 In nazaq emad ossa imisor diq tiqiy. Iysa disaipel 12 na bolim tubuloniy, Ni on mataw ko giqemid in uliq saw kogab haresmo lehad in usgo ban nagunad teq in gigemyon naguniymo haqiy. Saw i osauqta ka amatawun haiqta haqiy. 13 Haqan Yesus gibilan, Negmo didaq negid neqiy ham. Haqan disaipel bilaqiy, I gigo didaq kabem a haiq haqiy. Bret abaynagin teq nabiq gigermo kawa usaq haqiy. Ni ninad i leheq humab ka gimen didaq zayeq teq negam haqaq e? haqiy. 14 Na mataw 5,000 nazaq ossa iyan disaipel nazaq bilaqiyta. An Yesus in ago disaipel gibilan, Ne mataw gibilenid in humab 50 nazaq giholbin giholbin emeq osiy ham. 15 Haqan disaipel in aqez muzinim in on mataw bunmo gibilenan in nazaqmo tiqemiy. 16 In nazaq emim ossa Yesus bret abaynagin na teq nabiq giger na waqim ame ulilib gwalsa in God esey ugim teq in orqayim ago disaipel negan in on mataw tinegiy. 17 Negan in neqan tigiyunin. Giyuninan abeb disaipel le didaq abeyan ginuwim kuram 12 nazaqmo ta gisiheniy.

Pita Yesus ahol alulin bilaq siram

(Matyu 16.13-19; Mak 8.27-29)

18 Ari kam araqab Yesus amomo God inaq gamuk emad ossa ago disaipel agerab tuboliy. Bolan in tisusumun nag, On mataw ya inan nog diq haqsa ne huritay? ham. 19 Haqan disaipel amenin emim bilaqiy, Mataw asor ni ninan Jon mataw huz negyaqta na haqay haqiy. Sa asor ni ninan bilaqay, Ni Elaija haqay haqiy. Sa asor bilaqay, Ni God ago nantut kwaziqmo moqiyta na gigo araq tugwahtimya haqay haqiy. 20 Haqan Yesus a ta susumun nag, Ta negmo ya inan nog diq haqay? ham. Haqan Pita amenin emim tibilam, Ni Krais ham. God mat emid bo i gilumsihdaqta amatin na ninmo ham.

Yesus bilam, Ya moqeq teq ta eraqdaiq ham

(Matyu 16.20-28; Mak 8.309.1)

21 Pita nazaq haqan Yesus in ago disaipel bunmo gunun negim gamuk awaz meqinta kazaq gibilan, Ne ya ihol alulin na mat araq hikidik buloniy ham. 22 Haqad in gibilan, Mataw marorta na teq mataw tamaz emayta gigo aseseqta na teq mataw Moses ago gunun hurit kemiyta na in Mat Atatin gileh ugad santitiy ayahmo tuqug daqay ham. Ugad teq in wol emid tumoqdaq ham. Moqeq kam ezeqmanmo usid teq God in wazid ta eraqdaq ham.

23 Haqad in on mataw bunmo gibilenim bilam, Mat araq ya imuzeq bolnan haqad anad emeq in ahol wazid woqan ham. Ad ya afaqan soraiqta nazaqmo in sornan anad bilaqsa kam bunmo in ago kruse sorid abetarib gwalan ham. In nazaq toneq teq in ya imuzeq bolan ham. 24 Na ezaqgo mat nog inmo ahol anadin emad asan alowan tonaqta na in ahol awitan tihik hulesdaq ham. Ari mat nog in ya inadin emad ahol nog hulosdaqta na in ahol awitan ulumsihid kuluwa-kuluwmo tuqosdaq ham. 25 Nagaqgo mataw og kab osad in giholyon nagah kabemmo diq rom tonayta? ham. Mataw na gihol awitan hik hulesid nagah in giholyon rom toniyta na ezaq teq gilumsihdaq? ham. Na haiq ham. 26 Abeb Mat Atatin maror ayahta iyeq inmo ago ahol anuwan inaq ta bolad in amam teq amam ago angelo tawonta na nenaq gihol anuwanib tuboldaqta ham. Bolad mat aw nog in og kab osad ya teq yaqgo gamuk inaq ginan gimebay womta na kam nab Mat Atatin in mataw na ginan amebay tuwoqdaqmo ham. 27 Ya helmo ne gibilenaiq ham. On mataw muran kam kab osayta ka gigo asor a hi moqadmo in God ago maror og kab gwahtiqsa ahol tuwaq daqay ham.

Yesus ahol awaqan lul araq diq iy

(Matyu 17.1-13; Mak 9.2-13)

28 Ari Yesus gamuk na tiqemim abeb kam 8 nazaq tihiqiyan in Pita teq Jems ama Jon inaq giwaqim nenaq garah araq abigmanib God inaq gamuk emnan tugwalehiy. 29 Gwalehim Yesus God inaq gamuk emad ossa in anobun buliyim lul araq diq iy. Iysa ago tubusan inaqmo buliyim hus diq iymo. 30 Sa mataw giger Moses ayow Elaija inaq giwitan gwahtiqim Yesus inaq gamuk bilaqad tituriy. 31 In giger God ago anuwan inaq Yesus agerab gwahtiqim in Yesus Jerusalem-ub leheq ago kabiy emid hiqiyid in og ka huloseq gwa tilehdaqta na ago ananin in Yesus inaq bilaqad tur yaqay. 32 Tursa Pita ayogniz giger na nenaq gime sahuq iysa tuqusiy. Usim kayeq ta iyim in Yesus ahol anuwan inaq mataw giger na giwitan nenaq tursa tigibiyiy. 33 Gibiysa mataw giger na Yesus huloseq tilehnan tonsamo Pita era Yesus tubulon, Mat ayah ham i kab osauqta ka in dimun diq ham. I baybay ezeqmanmo emuq ham. Araq ninmen teq araq Moses amen teq araq Elaija amen ham. Pita anad a hi em hasadmo gamuk nazaq bilamta. 34 In gamuk nazaq emad tursamo onqas tihitim. Hitiqim in Yesus ayogniz giger Moses ayow Elaija inaq giqisih netim ussa disaipel ezeqman na gibiyad tirab yaqay. 35 Rabsa God aqez onqas na aduganib gehitiqim bilam, Ka ya itatin ham. Ya inmo atowun eman in osaqta ham. Ne in aqez huritiy ham.

36 God aqez na tihiqiyan disaipel Yesus amomo tursa ahol waqiy. Ad abeb in gewoqim luwad giqezmo hiqiyim tiluwiy. In nagah ahol waqiyta na mat araq diq a hi buloniy.

Yesus amun araq aholib bugaw meqinta muz

(Matyu 17.14-21; Mak 9.14-29)

37 Ari Yesus ago disaipel ezeqman na nenaq usim tarommo in eraqim garah na hulosim tigewoqiy. Gewoqanmo mataw dauh biyahta Yesus amen emim osiyta na in ahol tuwaqiy. 38 Ahol waqadmo mat araq gilikmanib era turad in lileyim bilam, Tisa ham ya inad meqniysa nibilenaiq ham. Ni ya itatin ka nob ugad ulumsih ham. Ka yaqgo amun amulikmota ham. 39 Kam buntab bugaw meqinta araq in yaqgo amun ahol waqsa in ritenad ek tonaqta ham. Sa bugaw na amun wazim ulelsa anosnosin ateb gwahtiqaqta ham. Ad in amun woltitayad in hulos ugnan atuw diq hiqiyaqta ham. 40 Ya ningo disaipel bugaw meqinta na muzgo haqad susumun negan in muznan biyab a hi iyiy ham. 41 Haqan Yesus bilam, On mataw kam kabta ne God anan helmo a hi haqayta ham. Ad ne ginad titnonim diq a hi usaqta ham. Kam ganim teq ya nenaq og kab osad ya ne ginad siqim iyaqta na ago a hi bilaqad ya ne gigo afaqan sordaiq? ham. Ningo amun a bol ham. 42 Haqan amun na Yesus agerab lehsamo bugaw meqinta na amun wazim hunegan woqan in tuqulelyaq. Ulelsa Yesus bugaw meqinta na wadim teq in amun ahol wastitayan tidimniy. Dimniyan in amun na waqim amam tuqug. 43 An on mataw bunmo God ago zaway na ahol waqim gihol riten lamiy.

Yesus ame gigerta bilam, Ya moqeq teq ta eraqdaiq ham

(Matyu 17.22-23; Mak 9.30-32)

Mataw biyahta na in Yesus daq amta na anan ginadnad emad an bulonsa Yesus in ago disaipel gibilan,
44 Ne gidek tih nemeq gamuk ka huritad gidek hi zizalan ham. Mat araq teq Mat Atatin waqeq mataw gibenab tiqemdaq ham. 45 Haqan teq haiq. Yesus ago disaipel gamuk na alulin ago ginad a hi em hasiy. Gamuk alulin na ulilemim ussa in ahol a hi waqiy. Ad teq in Yesus susumun ugnan rab yaqay.

God ago maror aduganib nog in mat ayah diqta?

(Matyu 18.1-5; Mak 9.33-37)

46 Ari disaipel in gimo an mugad in gilikmanib nog diq in ayah diqta na ago tibilaq yaqay. 47 Sa Yesus in disaipel ginad nazaq emsa huritim in amun amikta araq waqim inmo agerab eman titur. 48 Tursa Yesus gibilan, Mat nog in amun kaqanta ya ibinib bolsa ahol waqad wazinaqta na in ya iwazinaqmo ham. Ad nog ya iwazinaqta na in mat ya iqeman bolta na wazinaqmo ham. Nazaq iyan ne gilikmanib mat ahol abin haiqta na in ne bunmo giquriyamim in mat ayahta iyim luw osaqta ham.

Mat araq Yesus ananib bugaw meqinta gimuzsa disaipel wasihiy

(Mak 9.38-40)

49 Haqan Jon bilam, Iyahta ham mat araq ni nibinib bugaw meqinta gimuzsa i luwim ahol waw ham. Teq mat na i inaq araqib a hi luwad iyan i wasihad bulon, Ni nazaq ta hi em haqad i bulon ham. 50 Haqan Yesus bilam, Ne hi wasihiy ham. Na ezaqgo mat geg a hi negaqta na in ne giyowta ham.

Yesus ago disaipel nenaq uliq Jerusalem-ub lehiy

Samariya-ib on mataw Yesus baymuziy

51 Ari God Yesus waqeq ad Heven-ib gwalehgo akaman bolim sinsin tiqiy. Sinsin iysa Yesus uliq Jerusalem-ub lehnan anad awaz diq timeqniy. 52 Samo in mataw asor ameb leheq ago dan wastitay daqayta na giqeman tilehiy. Lehad luwim in Yesus ayon bit in usdaqta na wastitaynan haqad saw Samariya gigo uliqben araqab le tugwahtiqiy. 53 Teq haiq. Mataw uliq nabta in Yesus Jerusalem-ub lehaqta na ago huritim in Yesus waqeq inaq gigo bitab osnan tuhulosiy. 54 Hulosan Yesus ago disaipel giger Jems ama Jon inaq in daq na ahol waqad Yesus tubuloniy, Iyahta haqiy ni ninad bilaqid teq i God bulonid in kaitab faq emid hitiqeq mataw ka ginoy em bugan haqiy. 55 Haqan Yesus ahol buliyim giger na ginadim gibilan, Ne nazaq hi bilaqiy ham. 56 Haqad in ago disaipel nenaq uliq ta araqab tilehiy.

Yesus muzeq inaq lehgo adan

(Matyu 8.19-22)

57 In danib lehad luwsa mat araq Yesus bulon, Uliq saw edob ni lehdaqta nab ya nimuzeq ninaq tilehdaiqmo ham. 58 Haqan Yesus bulon, Ni ninad em haseq teq ya imuzeq bol ham. Gaun kwasikta kuduqib osayta ham. Ah in gigo rir inaqta ham. Ari Mat Atatin in ago us osad anamur emdaqta abanan araq diq haiqgam ham.

59 Haqad Yesus mat ta araq bulonim bilam, Ni ya imuzeq bol ham. Haqan mat na bilam, Iyahta ham ni ya ihulossa ya leheq imam tumomta na yay tonad teq ya boleq nimuzeq ninaq tilehdaiq ham. 60 Haqan Yesus bulon, Nab iyan ham. Mataw giwitan moqim usad God anadin a hi emayta na in gimo an wamuzad an yay toniy ham. Ari ninmo leheq God ago maror agamukan on mataw gibilenad luw ham.

61 Sa mat ta araq in Yesus bulon, Iyahta ham ya nimuzeq ninaq lehdaiqta ham. Teq ni ya ihulosid ya leheq isenlul giben wazeq teq ya ta boleq nimuzeq ninaq tilehdaiq ham. 62 Haqan Yesus bilam, Mat dante dimunta tuwaqim teq sirisirimo in ame agilehun ban ta lehaqta, mat na God ago maror aduganib le a hi gwahtiqdaqta ham.

Copyright information for `MLP