bJenesis 1.27; 5.2
cJenesis 2.24
dKisim Bek 20.12-16

Mark 10

Yesus on mataw an tuwaqim teq an ta hulosayta na ginan bilam

(Matyu 19.1-12; Luk 16.18)

Ari Yesus saw na hulosim le saw Judiya-ib gwahtiqim teq in le yuw Jodan urotim aqurumun kozaq ban le luw. Luwsa mataw dauh kabemmo boleq agerab humab tuwol yaqay. Humab wolsa Yesus in ago daq muzim God ago suleq tigibilenyaq. Gibilensa Farisi asor Yesus ulum waqnan haqad agerab tuboliy. Bolim in Yesus tisusumun ugiy, I Juda gigo maror bilam, Mat in ago aw muznan tumuzdaq hamta na in daq dimun o daq meqin? haqiy.

Haqan ta Yesus in susumun negim gibilan, Moses naga gununin ne nag? ham. Haqan in bilaqiy, Moses gunun emim bilam,

Mat in aw muz agamukin mar toneq teq in ago aw tumuzdaq haqad in bilam haqiy. a 
Haqan Yesus gibilan, Ne gigem soqotim ussa ne God anad a hi muzinsa iyan Moses ne gimen gunun na mar ton nag ham. Teq mebmebmo diq,

God nagah bunmo giqamta nab in on mataw matmatta teq onqonta inaqmo giqam ham. b 
Daq alulin naqmo ago mat in anen amam gihuloseq in awe aholib tisoqotdaq ham. Soqoteq in giger gihol amulikmo iyeq tuqos daqay ham. c 
Nazaq iyan mat awe inaq in gihol giger a ta hi iyayta ham. Haiqgam ham. In giger gihol amulikmo tiqiyim osayta ham.
Nazaq iyan nagah God am tuwazan usaqta na mat araq in ta hi urotan ham.

10 Ari abeb Yesus ago disaipel nenaq le bit aduganib gwahtiqim teq disaipel in gamuk na ago tisusumun ugiy. 11 Susumun ugan Yesus gibilan, Mat awe muzad aw ta araq muturta waqaqta na in awe amebta na meqin tonad in bilaqne mat ta araq ago aw inaq luw nog iyaqta ham. 12 Ad daq nazaqmo aw aduw hulosim le mat ta araq muturta waqaqta na in aduw amebta na meqin tonad in bilaqne aw ta araq ago mat inaq luw nog iyaqtamo ham.

Yesus onmin amikmikta gidimun tonad gibar ton

(Matyu 19.13-15; Luk 18.15-17)

13 Ari on mataw gigo onmin amikmikta Yesus agerab giqad tubol yaqay, Yesus giwazad gidimun tondaq haqad. Teq haiq. In onmin giqad bolsa disaipel ginadad tigimuz yaqay. 14 Sa Yesus in disaipel nazaq tonsa gibiyad agem timeqniy. Agem meqniysa in gibilan, Ne onmin gihulosid yaqgo hib boliy ham. Ne hi giwasihiy ham. On mataw naqantaqmo God ago maror aduganib gwahtiqayta ham. 15 Ya helmo ne gibilenaiq ham. Mat aw nog in onmin gibin haiqta ka nogmo iyad God ago maror ahaqenib a hi oseq in God ago maror na aduganib le a hi gwahtiq daqay ham. 16 Haqadmo in onmin giqay netim aben giholib emim giwazad tigibar ton.

Mat araq ago nagah kabemmo usaqta na Yesus inaq gamuk bilam

(Matyu 19.16-30; Luk 18.18-30)

17 Ari Yesus eraqim danib lehad luwsa mat araq sibim bolim in anognib abakbakan ulum laquwim turad tubulon, Tisa dimunta ham, ya ezaq tonid teq God in ago os dimunta kuluwa-kuluwmo osayta na tiyagdaq? ham. 18 Haqan Yesus bulon, Ni ninad ezaq emad ya inan dimun haqaq? ham. God amomo in dimunta ham. 19 Haqad in mat na bulon, Gunun bunmo Moses bilamta na ago ni tuhurit ham.

Ni mat araq wol emid hi moqan ham.
Ni an alulib hureqeq inaq hi us ham.
Ni hi rin ton ham.
Ni hazizirib mat araq hi kat ug ham.
Ni mat araq kat ugeq ago nagah samanmo hi waq ham.
Ni ninenmaman giqez hurit ham. d 
20 Haqanmo mat na bulon, Tisa ham ya amunibmo osad gunun nagan bunmo muzim bolim muran ya mat ayah tiqiy ham. 21 Haqan Yesus mat na ahol waqad in anan anad bilam. Anad bilaqsa in bulon, Ni daq amulikmo em nagta a hi emaq ham. Ni leheq ningo nagah bunmo gizayeq amenin waqeq teq ni mataw ginaghan haiqta neg ham. Ni nazaq toneq teq Heven-ib ningo nagah kabemmo diq inaq iydaq ham. Ad ni daq na emeq teq ni ya imuzeq bol ham. 22 Haqan mat na gamuk nazaq huritim in anobun iyim anad ayahmo meqniysa tilah. Na ezaqgo in ago nagah dimdimunta kabemmo usta na ago iyan.

23 Ari mat na tilehsa teq Yesus ahol buliyim in ago disaipel gibiyad gibilan, Mataw gigo nagah kabemmo inaqta na in God ago maror aduganib gwahtiqgo afaqan diq ham. 24 Haqan disaipel gamuk na huritim gihol turuh nam. Samo Yesus a ta gibilan, Yaqgo onmin ham mataw God ago maror aduganib gwahtiqgo in afaqan diq ham. 25 Haqad in gamuk awowun araq gibilenim bilam, Karuw ayahta anan kamel haqayta na in nidel akwiyaknib le tugwahtiqdaq e? ham. Hikidik ham. Ad nazaqmo mat ago es kabemmo ginadin emaqta na in God ago maror aduganib le a hi gwahtiqdaqmo ham.

26 Haqan disaipel gihol turuh nemsa in an bulonim bilaqiy, Nazaq iyid teq mat araq diq God ago os dimunta nab le a hi gwahtiqdaqya haqiy. 27 Haqsa Yesus gibiyad gibilan, Mataw in gimo gigo zawayib le a hi gwahtiq daqayta ham. Ari God in mat nog a haiq ham. Inmo mataw gilumsihsa teq in le tugwahtiq daqay ham. Na ezaqgo in nagah araq a hi emdaqta a haiq ham.

28 Haqan Pita tubulon, Ni i gibiy ham. I nagah bunmo gihulosim i ninmo nimuzim ninaq tilehauq ham. 29 Haqan Yesus bilam, Ya helmo ne gibilenaiq ham. Mat aw nog in ya iwagamun huritim teq in ya imuzeq bolnan haqad in gigo bit teq gimaqbaban teq gihiyan teq ginenmaman teq in gigo onmin teq in gigo og gihulosiyta, on mataw na bunmo og kab osad in gigo nagah gihulosiyta na amenin 100 nazaq tuwaq daqay ham. Waqad in gigo bit teq gimaqbaban teq gihiyan teq ginenan teq gigo onmin kabemmo diq inaq iy daqay ham. Ta teq in ya imuzeq bolsa mataw in afaqan tineg daqaymo ham. Ad abeb kam muturta nab teq mataw na in God ago os dimuntab gwahtiqeq kuluwa-kuluwmo tuqos daqay ham. 31 Kam nabmo mataw gibin inaq iyim osayta na kabemmo in gibin hiqiyad bo abeb tiqiy daqay ham. Sa mataw kabemmo og kab gibin haiqta na in gibin inaq iyeq le danmeb tiqiy daqay ham.

Yesus ame ezeqmanta bilam, Ya moqeq teq ta eraqdaiq ham

(Matyu 20.17-19; Luk 18.31-34)

32 Ari kam nab Yesus danib gwahtiqim uliq Jerusalem-ub lehad in danmeb lehsa ago disaipel in abeb muzim inaq lehad teq in ginad haresmo em yaqay. Samo mataw ta asor in Yesus ago disaipel gibeb gimuzim nenaq lehad in gihol rabsa leh yaqaymo. Lehsa Yesus in ago disaipel 12 na giwaqim giqad le giholbinmo turad teq in aholib daq gwahtiqdaqta na anan tigibilan. 33 In bilam, Ne huritiy ham. Muran i Jerusalem-ub tugwalehauq ham. Nab teq mat araq in Mat Atatin waqeq mataw tamaz emayta gigo aseseqta na giyogniz mataw Moses ago gunun hurit kemiyta na nenaq gibenab tiqemdaq ham. Emid in ayon tibilaq daqay, Wol emid moqan haq daqay ham. Haqad in mataw en ta araq Juda a haiqta na gibenab tiqem daqay ham. 34 Emid teq in Mat Atatin bilawunad kusluw ugad tuwoltitay daqay ham. Woltitayeq teq in wolemid tumoqdaq ham. Moqeq kam ezeqmanmo useq teq in kayeq iyeq ta eraqdaq ham.

Jems ama Jon inaq maror iyeq osnan bilaqiy

(Matyu 20.20-28)

35 Haqan teq Sebediy atatniz giger Jems ama Jon inaq in Yesus buloniy, Mat Iyah haqiy i giger nagah araq ago tisusumun nignan haqiy. Nagah na ni i gimen tiqemdaqta haqiy. 36 Haqan Yesus gibilan, Ya ne giger gimen naga diq emdaiq? ham. 37 Haqan in bilaqiy, Abeb ni maror ayah diqta iyeq ni nibin saw bunmo lehsa teq ni i giger ban igid i ninaq tuqosam haqiy. I ni nigerab niqabun ban teq ninasaran ban ossa on mataw bunmo i gihaqenib os daqay haqiy.

38 Haqan Yesus gibilan, Ne nagah anan susumunayta ka ago ne a hi hurit kemiy ham. Gog ayuwun agon meqin diqta ya uluwdaiqta na asor ne giger tuquluw daqaymo ye? ham. Teq santitiy ya iqisih bugdaqta na in ne giqisihsa ne tisor daqay ye? ham. 39 Haqanmo giger na bilaqiy, I nazaq tiqemam haqiy. Haqan Yesus gibilan, Helmo ham. Ya gog ayuwun agon meqinta uluwdaiqta na nogmo ne tuquluw daqaymo ham. Teq ya santitiy sordaiqta nazaq ne tisor daqaymo ham. 40 Ari nog diq ya iben iqabun ban osdaqta na teq nog ya iben inasaran ban osdaqta na in yaqgo nagah a haiq ham. God in mataw gingan gimen ban tuwastitayan usaqta naqmo in ban na tuwaq daqay ham.

41 Ari disaipel 10 na gamuk na huritim in Jems ama Jon inaq gigem meqinta tineg yaqay. 42 Negsa Yesus gibilenan agerab bolan in gibilan, On mataw en ta asor Juda a haiqta nagan gigo maror aseseqta in gihol abin iluwad igmo ag haqad osayta ham. Ad in gigo walmataw giqemid in gimo ginad muzad gihaqenib iyeq osgo in giwaz meqniyayta ham. Na ago ne tuhuritiyta ham. 43 Teq ne in gigo daq na hikidik muziniy ham. Ne gilikmanib mat nog in mat ayahta iyeq osnan haqad in ahol wazid woqsa in ne gilumsiheq gimen kabiy eman ham. 44 Ad mat nog in ne gigo mat amebta iyeq osnan haqad in ne gigo kabibiy mat samanta iyeq osan ham. 45 Na ezaqgo Mat Atatin in mataw giqemid inmen kabiy sorgo a hi bol ham. In mataw gigo kabibiy mat nog iyeq in gigo afaqan inmo ahol ugad teq in ahol amalib mataw kabemmo gizayeq bab gibenab ta giwaqgo haqad in bolta ham.

Yesus mat araq ame haiqta wastitayan dimniy

(Matyu 20.29-34; Luk 18.35-43)

46 Ari Yesus ago disaipel nenaq teq mataw asor dauh biyahta nenaq in uliq ayahta Jerusalem-ub lehad luwim le uliq Jeriko-ib tugwahtiqiy. Gwahtiqim in uliq na hulosim lehsa Timeus atatin anan Bartimeus haqayta na in ame haiqta iyim dan adekib osad nagah anan sunad osyaqta. 47 Osad in Yesus mat Nasaret-ibta bolaq haqsa abin tuhurit. Huritim in dedibmo lileyeq bilaqyaq, Yesus haqyaq. Devit atatin
10.47Isrel on mataw ginad em yaqay, God mat emid bo i gilumsihdaqta amatin na in i gises Devit asenlulib tugwahtiqdaq haq yaqay. Haqad luweq Yesus in mat naqmo iydaq haqad teq mataw asor in anan Devit atatin haq yaqay.’ haqyaq. Ni ya inan ninad meqniyan haqyaq.
48 Haqsa mataw kabemmo mat na wadad buloniy, Ni niqez hiqiy haqiy. Teq haiq. In dedibmo lileyeq a ta bilaqyaq, Yesus haqyaq. Devit atatin haqyaq. Ni ya inan ninad meqniyan haqyaq.

49 Haqsa Yesus bolim turad in mat na aqez huritadmo bilam, Bulonid ya igerab bolan ham. Haqan mataw na in mat ame haiqta na bulonim bilaqiy, Kadoy haqiy ni ninad dimniyan haqiy. In tinibilenaq haqiy. Ni eraqeq agerab leh haqiy.

50 Haqan mat ame haiqta na ago tubusan ahol isihim usta na hasim hulosan woqsa in hidmo eraqim Yesus agerab tilah.

51 Lehan Yesus bulon, Ya ni ezaq nitondaiq? ham. Haqan mat ame haiqta na bilam, Mat Iyah ham ya saw ahol waqnan inad bilaqaq ham. Haqan Yesus bulon, Ni leh ham. Ni ya inan helmo hamta naqmo niqeman ni nime tidimniy ham. Haqan muran diq nawaqmo mat na ame hastitayan in saw ahol tuwaqyaq. Saw ahol waqad in Yesus muzim inaq Jerusalem-ub tilah.

52 

Yesus santitiy sorim moqim teq ta eram

Copyright information for `MLP