bAisaya 56.7

Mark 11

Yesus king nog iyim le uliq Jerusalem-ub gwahtim

(Matyu 21.1-11; Luk 19.28-40; Jon 12.12-19)

Ari Yesus ago disaipel nenaq le Jerusalem sinsin tuqugad in le uliq giger Betfage teq Betaniy gigerab tugwahtiqiy, garah Oliv asenab. Gwahtiqim Yesus in ago disaipel giger giqeman danmeb lehsa in gibilan, Ne le uliq ginobun ban usaqta kob gwahtiqeqmo donki amidon araq amalib asit a hi luwiyta nawa am wazan tursa ne ahol tuwaq daqay ham. Ahol waqeq ne haseq a boliy ham. Sa mat araq gibileneq bilaqdaq, “Ne nagaqgo nazaq emay?” haqid ne kazaq buloniy ham. Iyahta ago kabiy inaq iyan haqiy ham. Kabiy na hiqiyid teq in hidmo emid ta boldaq haqad ne buloniy ham.

Haqan giger na lehim donki araq minminta bit araq aqezab am wazan tursa ahol tuwaqiy. Ahol waqad in donki na aqamun tihasiy. Hassa mataw nab turiyta na tisusumun negiy, Ne giger nagaqgo donki minminta na aqamun hasay? haqiy.

Haqan Yesus gibilanta nazaqmo in mataw na tigibileniy. Gibilenan mataw na ‘dimunmo’ haqanmo in donki amidon na tuwaqiy. Waqim in Yesus agerab a lehim in gigo tubusan asor hasim donki amalib emanmo Yesus donki amalib tuqos. Osim lehsa mataw kabemmo in gigo tubusan hasim danib gihureniy. Gihurensa asor ay aben amikmikta giwaqim a bolim danib gihunegim giqad lehiy. Dan balaw tonim hulosad teq mataw asor ameb lehad mataw asor abeb bolad in lileyim bilaq yaqay,

 • God abin soriy haq yaqay.
 • Mat ka Iyahta abinib bolan i ginad bilaq gigayinaq haq yaqay.
10 
 • Teq kwaziqmo i gises Devit maror iyim osta na akaman diq a ta gwahtiqsa i ginad tidimniy hasaq haq yaqay.
 • I God abin sorid ulilibmo diq gwalan haq yaqay.
 • 11 Ari Yesus le uliq Jerusalem-ub gwahtiqim Tempel-ib tilah. Lehim Tempel ago gel aduganib gwahtiqim luwad in nagah bunmo ahol waqad luwsa tarom tiqiynan tonsa in ago disaipel 12 na nenaq usnan haqad uliq Betaniy-ib muleqim ta lehiy.

  Yesus bilaqan ay fik araq may

  (Matyu 21.18-19)

  12 Lehim usim tarommo in eraqim Betaniy hulosim Jerusalem-ub ta lehad luwimmo Yesus agem moqsa in ay fik araq pesanmo tursa ahol waqad in anon waqnan agerab tilom. Loqim in anon araq ahol a hi wam. Haiqgam. Ananmo us. Na ezaqgo kam na in ay fik anon emgo akaman a haiq. 14 An Yesus ay na bulonim bilam, Ni ninon a ta hi emsa mataw ninon araq waqeq a ta hi neq daqay ham. Haqsa ago disaipel tuhuritiy.

  Mataw Tempel-ib mani akabiyan emsa Yesus gimuzan asan ban gwahtiqiy

  (Matyu 21.12-17; Luk 19.45-48; Jon 2.13-22)

  15 Ari Yesus ago disaipel nenaq le Jerusalem-ub tugwahtiqiy. Gwahtiqim Yesus le Tempel agelin aduganib gwahtiqim in mataw nagah gizayad osiyta na gimuzan in tukim asan ban gwahti tileh yaqay. Lehsa in mataw mani amo amo waqad amenin bit na ago mani negayta na gigo ban otbuliyan tuwom. Teq in mataw ah hushusta
  11.15Ah na God ayon tamaz emgo gizay yaqayta.
  God ayon tamaz emgo gizayayta na gigo ban nagan inaqmo giqot buliyan woqiymo.
  16 Sa mataw Tempel a hi wazinad in saw na agem siseyim nagah sorim leh bolad luwsa Yesus gibiyad in gunun emim gibilan, Ne Tempel ago saw ka wazinad nagah haresmo sorad uliq gem ka siseyad hi luwiy ham. 17 Haqad in mataw suleq negim kazaq gibilan, God ago marib in gamuk araq kazaq bilam ham.

  Mataw yaqgo bit anan bilaq daqay, On mataw en bunmo God inaq gamuk emgo abitan haq daqay haqad in bilam ham. b 
  Ta teq ne bit ka eman in mataw rin tonayta gigo bit nog tiqiy ham.

  18 Ari mataw tamaz emayta gigo aseseqta na giyogniz mataw Moses ago gunun hurit kemiyta na nenaq in Yesus ago gamuk nazaq huritim in wol emid moqgo adanteqin tinagun yaqay. Teq in Yesus rabun yaqaymo. Na ezaqgo on mataw bunmo Yesus ago suleq huritad gihol turuh nemsa in wazin yaqayta na ago iyan.

  Mat helmo diq haqad God bulonsa in nagah ugaqta

  (Matyu 21.20-22)

  19 Ari imisor tiqiysa Yesus ago disaipel nenaq Jerusalem hulosim tilehiy. 20 Lehim usim eraqim tarommo in Jerusalem-ub ta lehad luwimmo in ay fik na a ahol ta waqiy. Ay na aninin, abeqar teq anan inaqmo tumay bugim tur. 21 Sa Pita in irimo Yesus gamuk bilamta na anadin emad in Yesus bulon, Iyahta ham ni ay ka ahol waq ham. Irimo ni ay fik anan bilam ‘meqniydaq’ hamta ka tumay bug ham. 22 Haqan Yesus bilam, Ni ninad ayahmo God amomo ago hib usan ham. 23 Ya helmo ne gibilenaiq ham. Mat anad amulikmo ussa in helmo God nagah yaqmen tiqem yagdaq haqaqta, mat na garah ko bulonid in eraqeq sortukeq le kamismeb tuwoqdaq ham. 24 Na alulin nazaq iyan ya ne gibilenaiq ham. Ni nagah araq anan God susumun ugad bilaqeq “Helmo God tiyagdaq” haqid God nagah na tinigdaq ham. 25 Ari ni God inaq gamuk tiqemnan haqad luweq ni mat araq nimeqin tonta na anadin emdaq ham. Nazaq iyid danmeb ni mat na ago daq meqinta na walemad anadin ta hi em ham. Ad teq ni Gimam Iyah Heven-ib osaqta na ningo gamuk bulon ham. Ni nazaq tonid teq God nazaqmo ningo daq meqinta giwalemad in ni niqez tuhuritdaq ham. [ 26 Ari ni mat na ago daq meqinta a hi walemid i Gimam Ulilib Osaqta na in ningo daq meqinta a hi giwalemdaqmo ham.]

  Mataw aseseqta in nog Yesus ahol abin ugta na anan susumun ugiy

  (Matyu 21.23-27; Luk 20.1-8)

  27 Ari Yesus ago disaipel nenaq Jerusalem-ub a ta lehiy. Lehim Yesus Tempel agelin aduganib loq gelad luwsa mataw tamaz emayta na giyogniz mataw Moses ago gunun hurit kemiyta na teq Juda gigo mataw marorta nagan in Yesus agerab tuboliy. 28 Bolim in Yesus tisusumun ugiy, Ni nibin ezaqta iyim ni daq kagan emaq? haqiy. Teq nog diq nibin na nigan ni kazaq emaq? haqiy.

  29 Haqan Yesus gibilan, Ta ya nazaqmo nagah araq ago susumun negid ne amenin emiy ham. Ne yaqgo susumun ka amenin emid teq nog ibin yagan ya daq kagan emaiqta na ago ya tigibilendaiqmo ham. 30 Ari Jon mataw huz negyaqta na ago kabiy Heven-ib bol o haiq in matawmo gigo hib kabiy na wamta? ham. Ne yaqgo gamuk ka amenin bilaqid ya huritiq ham.

  31 Haqan mataw aseseqta na in gimo an mugad bilaqiy, I bilaqam, Kabiy na God ago hib bolta haqid in tibilaqdaq, Ta nagaqgo ne Jon ago gamuk huritim anan helmo a hi haqiy? haqdaq haqiy. 32 Ari i bilaqam, Kabiy na matawmo gigo hib bolta haqid mataw biyahta ka eraqeq i ezaq giton daqayta na i a hi hurit haqiy. Na ezaqgo on mataw na bunmo Jon anan God ago nantut araqmo diq haqsa mataw marorta nagan in ginan tirab yaqay. 33 Nazaq iyan in Yesus ago susumun na amenin emim buloniy, I a hi hurit haqiy. Haqan Yesus gibilan, Ya nazaqmo ham. Nog ibin yagan ya daq kagan emaiqta na ago ya a hi gibilendaiqmo ham.

  Copyright information for `MLP