aBuk Song 118.22-23
bKisim Bek 3.6, 15, 16
dWok Pris 19.18
fBuk Song 110.1

Mark 12

Mataw meqinta am wain akabiyan emiyta gigo gamuk awowun

(Matyu 21.33-46; Luk 20.9-19)

Haqad Yesus in mataw aseseqta na gamuk awowun araq gibilenim bilam, Mat araq am wain anagin kabemmo leyim in tigel ton ham. Gel tonim in yay araq wain anon em woqid bay ninaleq ayun waqgota na titay ham. Na tihiqiyan in mat kabiy wamuzdaqta ayon bit araq asen sisaqta emim in kabiy na mataw asor gibenab tiqam ham. In anad mataw na in gimo giholyon kabiy emad wain anagin asor waqad asor in ya yag daqay haqad ham. Kabiy anamren anad nazaq emad gibilenim hulosad in era uliq araq pesantab tilah ham. Lehim ossa wain anagin waqgo akaman tugwahtiqan in ago kabibiy mat araq eman mataw wain akabiyan emayta na gigerab tilah ham. In leheq kabibiy mataw na gibenab wain anagin asor tuwaqdaq haqad ham. Teq haiq ham. Kabibiy mat na lehanmo mataw wain akabiyan emayta na in wazim woltitayim muzan samanmo muleqim tilah ham. Lehan kabiy anamren in kabibiy mat ta araq eman tilah ham. Lehan in mat na afaqin wolturim meqin diq toniy ham. Anmo in kabibiy mat araq eman a ta lah ham. Lehan in mat na wol eman tumom ham. Moqan kabiy anamren in ago kabibiy mataw kabemmo giqeman leh yaqay ham. Lehsa mataw akabiyan emayta na in asor ginolad asor in ginol eman tumoqiy ham.

Ari kabiy anamren ago mat amulikmo tiqiy ham. Na in atatinmo in anan anad bilaq naqmo hiqiyyaqta ham. In anad am, Ya itatin em lehid teq mataw na in aqez tuhurit daqay haqad in eman abebtanta tilah ham. Teq haiq ham. Mataw kabiy wamuzayta na in gimo an bulonim bilaqiy, Abeb mat ko amam moqid in amam ago ahuran nagah bunmo tuwaqdaqta haqiy ham. Bolsa i mat ko wol emid moqanmo haqiy ham. Moqsa amam ago kabiy ka igmo waquq haqiy ham. Haqadmo in mat na wazim wol eman moqan in asan waqim kabiy asan ban hunegan tilah ham.

Nazaq iyan kabiy anamren na ezaq tondaq? ham. In boleq mataw wain akabiyan wamuzayta na ginol em bugad teq in ago kabiy na mataw ta asor bunta gibenab tiqemdaq ham. 10 Haqad Yesus bilam, Ne God ago mar ahol a hi waqayta ye? ham. Mar nab gamuk araq kazaq bilam ham.

Tituq mataw anan bilaqiy ‘meqin’ haqiyta naqmo in awaz meqin diq turad bit anon bunmo soraq haqad in bilam ham.
11 Iyahtaqmo nagah na eman gwahtiqan i ahol waqsa in dimun diq iyaq haqad in bilam ham. a 
12 Yesus nazaq haqan mataw aseseqta na ginad tiqemiy. Yesus i gibin wazid woqgo haqad gamuk awowun na bilam haqiy. Haqad in Yesus waznan ginad bilaqsa teq in ta on mataw girabun yaqay. Nazaq iyan in Yesus hulosim tilehiy.

Mataw Sisa takis ugayta na ago in Yesus ulum waqiy

(Matyu 22.15-22; Luk 20.20-26)

13 Ari mataw aseseqta na lehim in Farisi asor teq Herot ago matawta asor nenaq gibilenan tilehiy, in leheq Yesus kat ugid in gavman gigo gunun araq itiyonad gamuk araq hi bilaqnanta bilaqid i tuwazam haqad. 14 In lehim Yesus buloniy, Tisa haqiy, i ningo tuhurit haqiy. Ni a hi katiyaqta haqiy. Ni mataw gibin inaqta a hi girabunad gigomo a hi lehaqta haqiy. Ad ni on mataw God ago dan titnonta giqisihunad ni hel diqmo gibilenaqta haqiy. Ni ninad ezaq emaq? haqiy. I gibabun Rom gigo king Sisa in i gituw bulsa i takis ugauqta na in daq dimun o daq meqin? haqiy. I Juda gigo maror ezaq bilamta? haqiy. I tuqugam o haiq? haqiy.

Haqan Yesus in gigo gamuk katiyta na tuhurit. In ya imeqin tongo adanin tiqemay ham. Haqad in gibilan, Nagaqgo ne ya ilum waqay? ham. Ari mani araq waq a bolid ya ahol waqiq ham.
16 Haqan in araq a bolim tuqugiy. Ugan ahol waqad in tisusumun nag, Ka nog diq adulan teq ahol anan usaq? ham. Haqan in bilaqiy, Na Sisa-mo agota haqiy. 17 Haqan Yesus gibilan, Sisa ago nagah na ne Sisa-mo ugiy ham. Ad God ago nagah na ne God-mo ugiy ham. Haqan mataw na ginadnad emad tuqosiy.

Sadyusi in mataw hodhodab eraq daqayta na ago Yesus ulum waqiy

(Matyu 22.23-33; Luk 20.27-40)

18 Sa Sadyusi asor Yesus ago hib tuboliy. Mataw na ginad kazaq emayta. Mataw tumoqiyta hodhodab a hi eraq daqay haqayta. Na in bolim Yesus buloniy, Tisa haqiy Moses i gimen gamuk araq mar tonim in kazaq bilam haqiy. Mat araq aw waqeq amun a hi emsamo moqid ago aw amomo ossa teq in amikqan araq abab aqoburan na waqeq alulib abab ayon onmin tigiqemdaq ham haqiy.

20 Ari gamuk araq kazaq lahta haqiy. Mat araq amikqaniz nenaq 7 nazaq diq iyim osiy haqiy. Osim in gibab na aw araq tuwam haqiy. Waqim inaq osad in ago amun haiqmo osimmo tumom haqiy. 21 Moqan ama ta araq aw naqmo tuwam haqiy. Waqim in nazaqmo amun haiqmo osim tumommo haqiy. Ta in gima ezeqmanta na nazaqmo ton haqiy. 22 Na moqan in amagniz bunmo nazaqmo titoniymo haqiy. Mataw maqbab 7 na in aw amulik naqmo waqim amun araq eman a hi gwahtiqsamo in tumoq bugiy haqiy. An abeb aw na tumommo haqiy. 23 Nazaq iyan abeb mataw bunmo hodhod huloseq eraq daqayta nab teq aw na in nog diq awe tiqiydaq? haqiy. Maqbab 7 na bunmo in aw amulik naqmo waqiyta haqiy.

24 In nazaq haqanmo Yesus gibilan, Ne God ago marib gamuk usaqta na ago ginad a hi em hasay ham. Teq ne God ago zaway a hi hurit kemaymo ham. Na ago iyan ne gamuk menmen bilaqay ham. 25 Ari on mataw hodhodab eraqeq in an a ta hi waq daqay ham. In bilaqne God ago hib angelo osayta nazaq nogmo in os daqay ham. 26 Teq God mataw tumoqiyta giwazid hodhodab eraq daqayta na agamukan Moses ago marib usaqta ham. Mar nab ne ay amikta faq oyad a hi oyworta awagamun na ne ahol a hi waqiyta daqagya ham. Wagam nab God in Moses bulonim bilam,

Abraham ago God, teq Aisak ago God, teq Jekob ago God na yaqmo haqad in bilam ham. b 
27 Nazaq iyan God in mataw moqim kayeqmo osayta gigo God iyim in gibiy muzaqta ham. Mataw moqim a hi hiqiyayta ham. Ne gigo gamuk nawa na ne menmen diq bilaqiy ham.

God ago gunun ameb diqta

(Matyu 22.34-40; Luk 10.25-28)

28 Ari mat araq Moses ago gunun hurit kamta na bolim Yesus Sadyusi nenaq gamukib an bayad tursa in tuhurit. Huritsa Yesus in gigo gamuk amenin dimun diqmo bilaqan mat na era Yesus tisusumun ug, God ago gunun doqag diqta in gunun bunmo giquriyamim in danmeb diqta? ham.

29 Haqan Yesus bilam, Gunun ameb diqta na kazaq bilam ham.

Ne Isrel huritiy haqad in bilam ham. I gigo Iyahta God in amomo Iyahta iyim osaqta haqad in bilam ham.
30 Sa ne gigem, giqutil, ginad, teq ne gigo zaway bunmo amalib ne gigo Iyahta God anan ginad bilaqan haqad in bilam ham. c 
31 Teq gunun gigerta na in kazaq ham.

Ni nihol anan ninad bilaqaqta nazaqmo ni niyow anan ninad bilaqan haqad in bilam ham. d 
Gunun giger na in God ago daq dimdimunta bunmo giquriyamim in ameb diqta ham.

32 Haqan mat Moses ago gunun hurit kamta na in Yesus bulon, Mat Iyah ham helmo ni dimunmo bilam ham. God amomo in Iyahta iyim osaqta ham. God araq haiq ham. 33 Ad i giqutilibmo teq i ginadibmo teq i gigo zawayibmo i God anan ginad bilaqdaq ham. Teq igmo gihol anan ginad bilaqaqta nazaqmo i on mataw bunmo ginan ginad bilaqdaq ham. Daq giger na in mataw God ayon tamaz emad naw ugayta na bunmo giquriyamim in ameb diqta ham.

34 In nazaq anad em hasim bilaqan Yesus huritim tubulon, Ni God ago maror sinsin diq ugim osaqta ham.

Ari Yesus in mataw na gigo susumun bunmo amenin anononmo eman mataw bunmo rabad in Yesus ulum waqnan a ta hi susumun ug yaqay.

Krais ahol alulin ezaqta na ago Yesus Farisi susumun nag

(Matyu 22.41-46; Luk 20.41-44)

35 Ari Yesus Tempel agelin aduganib mataw suleq negad tuqos. Osad in bilam, Ezaq haqad mataw Moses ago gunun hurit kemiyta na bilaqay, Krais in Devit atatin
12.5Mak 10.47 nab teq ni gamuk ‘Devit atatin’ ka alulin ahol waqdaq.
haqayta? ham.
36 Kwaziqmo God ago Bugaw Dimunta in Devit anad ugsa Devit in Krais anan bilam,

Iyahta in yaqgo Iyahta kazaq bulonim bilam ham. Ni ya iben iqabun ban kab ya imen emad ossa ya ningo bab giqemid nisen ahaqenib tiqiy bug daqay haqad in bilam ham. f 
37 Ari Devit-mo in Krais anan bilam, ‘Yaqgo Iyahta’ haqad in bilam ham. Nazaq iyan ezaq toneq Krais in Devit ago Iyahta iyeq teq in Devit atatin a ta iydaq? ham. Haqan on mataw biyahta nab turiyta na in Yesus ago gamuk huritim ginad tidimniyiy. Na ezaqgo Yesus in mataw aseseqta na gigo gamuk adanin qway bugta na ago iyan.

Yesus in mataw Moses ago gunun hurit kemiyta na gigo daq anan bilam

(Matyu 23.1-36; Luk 11.37-54; 20.45-47)

38 Ari Yesus mataw na suleq negad osim gibilan, Ne mataw Moses ago gunun hurit kemiyta na gigo ne gihol waz naqmo hiqiyiy ham. In tubusan dimun diqta giholib emim dan muzad luwayta ham. Luwsa mataw gibiyad ginan ‘mat ayah’ haqsa in ginad diq dimniyaqta ham. 39 Mataw na bit humab wolaytab ban ulilibta nabmo osnan ginad bilaqaqta ham. Ad in humab adidaqan inaqtab ogib garuruhab osnan hulosmo diq hulosayta ham. 40 Teq in on waburta kat negad gigo bit samanmo waqayta ham. Ad in mataw gimeb God inaq gamuk sisaqmo bilaqim a lehayta ham, mataw gibiyad ginan dimun diqta haq daqay haqad ham. God hazizir ayahta emdaqta nab teq mataw na in on mataw bunmo giquriyameq faq ayah diqmo tuwaq daqayta ham.

Aw anaghan haiqta araq in God naw ug

(Luk 21.1-4)

41 Ari teq Yesus Tempel agelin aduganib osad mataw gigo naw hunegan mani emayta abanab woqsa in gibiyad os. Ossa mataw ginaghan inaqta na kabemmo boleq mani kabemmo giqem yaqay.

42 Sa teq aw waburta araq anaghan haiqta bolim mani amikmikta gigermo hunag. 43 Hunegan Yesus ahol waqad in ago disaipel gibilenan agerab boliy. Bolan in gibilan, Ya helmo ne gibilenaiq ham. Aw waburta ahol anaghan haiqta ko in mani amik diqta emim in on mataw mani kabemmo emiyta ko giquriyam bug ham. 44 Na ezaqgo mataw ko bunmo in gigo mani kabemmo usaqta na ago asitmo emiyta ham. Ari aw ko haiq ham. In aholib mani asitmo usta na bunmo em bugim in ago mani araq in didaq zayeq neqdaqta na haiq tiqiy ham.

Copyright information for `MLP