Mark 13

Yesus bilam, Tempel teq meqniydaq ham

(Matyu 24.1-2; Luk 21.5-6)

Ari Yesus ago disaipel nenaq Tempel hulosim lehadmo disaipel araq in Yesus tubulon, Mat Iyah ham gig aseseqta amalib bit dimdimunta giqemiyta ko ni gibiy ham. Haqan Yesus bilam, Ni bit aseseqta ko gibiyaq e? ham. Gig ko bunmo teq wolzizilayeq gihunegid tuwoq bug daqay ham. Gig an amalib usayta ko teq muruwoqeq tiqmo bug daqayta ham.

Yesus bilam, Afaqan kabemmo teq gwahtiqdaq ham

(Matyu 24.3-14; Luk 21.7-19)

Haqad in tilehiy. Lehim Yesus garah anan Oliv haqayta nab osad teq in ame lehim Tempel na ahol waqad osyaq. Ossa Pita, Jems, Jon teq Andru nazaqmo in agerab tuboliy. Bolim in tisusumun ugiy, Yesus haqiy ni i gibilen haqiy. Kam gineh teq nagah ni anan bilamta na tugwahtiqdaq? haqiy. Naga daqin diq gwahtiqsa i ahol waqad ginad emam nagah na tugwahtiqnan tonaq haqam? haqiy.

Haqan Yesus gibilenim bilam, Ne gihol waz naqmo hiqiyiy ham. Luweq mat araq ne kat negdaq ham. Mataw kabemmo teq boleq ya inan biyad bilaq daqay, Mat naqmo ya kawa haq daqay ham. Haqad in mataw kabemmo kat negsa in ginan helmo haq daqay ham.

Ad mataw bab emsa ne gihulan huritad teq ta mataw pesanta bab emsa ne gibin hurit daqaymo ham. Huritad ne ginad haresmo emad hi rabiy ham. Daq nagan nazaq tugwahtiqdaqta ham. Ta teq kam abebtanta na teqmo ham. Afaqan na bunmo gwahtiqeq le hiqiyid teq kam na tugwahtiqdaq ham. Na ezaqgo mataw en araq in eraqeq mataw saw araqabta nenaq an wol daqayta ham. Sa king araq ago dauh in king ta araq ago dauhta nenaq an wol daqaytamo ham. Saw haresmo og ahol woleq lehsa uliq saw asor zarow ayahta gwahtiqdaqta ham. Daq nagan bunmo bilaqne aw agemab amun tubaysa loyinaqta nazaq nog iydaq ham.

Ari negmo gihol waz naqmo hiqiyiy ham. Mataw teq ne giwazeq kaunsel gibenab giqem daqay ham. Ad in bit humab wolayta nagab ne ginol titay daqay ham. Ne ya inan helmo haqad imuzad luwayta na ago in ne giqemid ne king teq gavman aseseqta gimeb tur daqay ham. Turad teq ne nagah gimeb ahol waqiyta na awagamun tigibilen daqay ham. 10 On mataw ya iwagamun dimunta uliq saw bunmo a leheq gibilensa teq nagah ya anan bilayta na tugwahtiqdaq ham.

11 Ari in ne giwazeq giqad gavman gimeb lehid teq ne naga gamukin bilaq daqayta na ago ginadnad hi emiy ham. Gamuk bunmo ne bilaq daqayta na God tinegdaq ham. Kam nab in gamuk negdaqta nazaqmo ne bilaqiy ham. Nazaq iyan negmo diq gamuk na a hi bilaq daqay ham. Haiq ham. God ago Bugaw Dimunta inmo gamuk na ne giqezab tibilaqdaq ham.

12 Kam nab teq mataw in gimaqbaban giwaqeq bab gibenab giqemid in ginol emid tumoq daqay ham. Sa gimaman in nazaqmo gigo onmin giwazeq bab gibenab giqem daqaymo ham. Ad onmin in nazaqmo ginenmaman gihar negad bab gibenab giqemid in ginol emid tumoq daqaymo ham. 13 Ya ihol abin ne giholib usaqta na ago on mataw bunmo gigem meqinta neg daqay ham. Ari on mataw zaway diq iyeq ossa le in gigo kam abebtanta iydaqta nab teq God in gilumsiheq ta giwaqdaq ham.

Yesus bilam, Jerusalem teq meqniydaq ham

(Matyu 24.15-28; Luk 21.20-24)

14 Haqad Yesus bilam, Teq nagah meqin diqta uliq saw meqin tonaqta na in ban a hi osnagta nab ossa ne ahol tuwaq daqay ham. (Mat gamuk ka ahol waqad bilaqaqta na in anad em hasad bilaq sireqan.) Kam nab on mataw saw Judiya-ib os daqayta na in tukeq garah ban gwalehiy ham. 15 Sa mat bit ahuqunib ban osnantab osdaqta na in ogib hitiqeq tukeq lehanmo ham. In ago es nagah giwaqgo bit aduganib lo hi gwahtiqan ham. 16 Teq mat kabiyab luwdaqta na in ago aholsihen waqnan uliqab muleqeq ta hi bolanmo ham. 17 Kam nab on gigem iyayta na teq on amun muturta sus ugayta na in timeqniy daqay ham. 18 Nazaq iyan ne God susumun ugid in kam meqinta na emid urom akamnib hi gwahtiqan ham. 19 Kam nab mataw afaqan ayah diqmo tisor daqay ham. God nagah bunmo giqeman gwahtiqiyta nab iyim bo muran kam kabmo afaqan araq nazaqta a hi gwahtimta ham. Teq abeb afaqan araq nazaqta a ta hi gwahtiqdaqmo ham. 20 Ari Iyahta kam meqinta na siqim diq hi emid on mataw bunmo tihiqiy bug nagiy ham. Teq inmo ago on mataw in gilumim aholyon giwamta na ginadin emad in kam na emid siqim tiqiydaqta ham.

21 Kam nab mat araq ne gibileneq bilaqdaq, Ahol waqiy, Krais kawa osaq o Krais kowa osaq haqsa ne in aqez na hikidik huritiy ham. 22 Na ezaqgo krais katiyta teq nantut katiyta kabemmo tugwahtiq daqay ham. Gwahtiqeq in daq azawayin inaqta kabemmo giqemad in kabiy lul araq diqta amo amo giqem daqayta ham. In nazaq emad teq in God ago on mataw in gilumim aholyon giwamta na gihureqnan diq ton daqayta ham. 23 Ne gihol waz naqmo hiqiyiy ham. Daq nagan bunmo a hi gwahtiqsa kawa ya ne tigibilen kemaiq ham.

Mat Atatin teq ta boldaq

(Matyu 24.29-31; Luk 21.25-28)

24 Haqad Yesus bilam, Kam nab afaqan ayahta na tihiqiyid teq

 • Zeq ame romriq iysa kalam a ta hi oydaq ham.
25 
 • Sa kaitab ulig milheseq ogib tuwoq daqay ham.
 • Woqsa nagah aseseqta zawayta ulilib usayta nagan gihol tuwol daqaymo ham.
 • 26 Kam nabmo Mat Atatin onqas amalib oseq ago zaway ayahta teq ahol anuwan inaqmo bolsa on mataw ahol tuwaq daqay ham. 27 Sa in angelo asor giqemid in og saw bunmo lehad inmo ago on mataw in gilumim aholyon giwaqan osayta na giwaqeq giwaqeq a lehad teq in tigiwaq bug daqay ham.

  Ay fik kam ulum kemaqta

  (Matyu 24.32-35; Luk 21.29-33)

  28 Haqad Yesus bilam, Ay fik ago hib teq ne ginad tiqem has daqay ham. Ay na aben hur tonad atitoqin muturta gwahtiqsa ne ahol waqad ginad emay, Zeq akaman tiqiynan tonaq haqayta ham. 29 Nazaqmo teq abeb nagah ya anan bilayta ka bunmo tugwahtiqsa ne ahol waqad ginad kazaq emiy ham. Nagah Yesus anan bilamta na bolim sinsin tiqiy haqiy ham, bilaqne mat dan ezab turad bit aduganib gwahtiqnan tonaq nazaq haqiy ham. 30 Ya helmo ne gibilenaiq ham. On mataw muran kam kab osayta ka a hi moq bugsa daq nagan bunmo tugwahtiqdaq ham. 31 Kait og inaq teq tihiqiydaqta ham. Ari yaqgo gamuk ka a hi hiqiydaq ham.

  Mat araq diq Yesus ta boldaqta na akaman a hi hurit

  (Matyu 24.36-44)

  32 Ari teq Mat Atatin kam gineh diq ta boldaqta na teq in zeq adulan ganimtab bo gwahtiqdaqta na mat araq a hi hurit ham. Angelo Heven-ib osayta na teq God Atatin inaqmo in kam na a hi huritiymo ham. God amomo kam na ago tuhuritta ham.

  33 Nazaq iyan ne saw waqad gihol waz naqmo hiqiyeq osiy ham. In boldaqta akaman na ne a hi huritiy ham. 34 Na in bilaqne mat ayahta araq ago uliq hulosim saw araq pesantab lehaqta nazaq nog iydaq ham. Mat na a hi lehadmo in kabiy iberim ago kabibiy mataw amulik-mulikmo negad gibilenan in ago nagah wamuzayta ham. Sa mat ayahta na in mat dan ez wamuzim turaqta na bulonaq, Ni dan ez wamuz naqmo hiqiyeq os haqaqta ham. Haqad in gihulosim tilehaqta ham.

  35 Haqad Yesus bilam, Nazaq iyan ne gihol waz naqmo hiqiyeq osiy ham. Kam gineh bit anamren ta boldaqta na ne a hi huritayta ham. In taromab o tarom alihanib o saw hastitaysa o tarommo in boldaqta na ne a hi huritayta ham. 36 Luweq in hidmo boleq ne ussa in gibiydaq ham. 37 Gamuk kawa ya ne gibilenaiqta ka ya on mataw uliq saw bunmo gibilenaiqmo ham. Ne bunmo gihol asawan woltayad osiy ham.

  Copyright information for `MLP