aSekaraya 13.7

Mark 14

Mataw marorta in Yesus wol emid moqgo an adugan waziy

(Matyu 26.1-5; Luk 22.1-2; Jon 11.45-53)

Ari abeb kam giger le tihiqiyid teq Juda gigo lotu akaman ayahta anan Pasova haqayta na teq bret yis haiqmo neqayta na akaman tugwahtiqdaq. Sa mataw tamaz emayta na teq mataw Moses ago gunun hurit kemiyta na in mataw gime titoneq Yesus wazeq wol emid moqdaqta ago adanteqin tinagun yaqay. Na ezaqgo in bilaqiy, I Pasova akamnib Yesus ulalabmo a hi wazam haqiy. Luweq mataw biyahta na gigem meqniysa bab araq ayahta wazid eraqdaq haqiy.

Aw araq Yesus afaqinib masil ahuran dimunta wazbalan wom

(Matyu 26.6-13; Jon 12.1-8)

Ari Yesus uliq Betaniy-ib mat araq kwaziqmo aholib moq lepra usim tihiqiyta anan Saimon haqayta ago bitab os. Osad in didaq neqsa aw araq tubol. Aw na kagoh araq amikta gig anan alabasta haqay na sisoqim emiyta nab in masil ahuran dimunta anan nard haqayta anawun ayahmota tenim teq in wazim a bol. A bolim in aqez orqayim Yesus afaqinib wazbalan tuwom. Wazbalan woqsa mataw asor nab osiyta na gigem timeqniysa in ginadibmo bilaqiy, Nagaqgo aw ko masil dimunta ko abu ulumaq? haqiy. I masil ko mat araq inaq zayeq 300 kina nazaq waq nagta haqiy. Waqeq i mataw ginaghan haiqmo osayta na neg nagta haqiy. Haqad in aw na tuwad yaqay.

Wadsa Yesus bilam, Ne hulosiy ham. Nagaqgo ne aw na afaqan ugay? ham. In ya ilowan tonad yaqmen daq dimun diqta tiqem yag ham. Tutimmo mataw ginaghan haiqta na ne nenaq osayta ham. Ossa ne gilumsih daqayta akaman kabemmo ham. Ari ya nenaq tuteqmo a hi osdaiqta ham. Aw ka ya inadin emim in yaqmen emdaqta na kawa tiqem yag ham. In masil ya iholib amta ka in ya isan wastitayeq hodhodab iqemgo in kawa tiqam ham. Ya helmo ne gibilenaiq ham. Mataw edobya leheq ya iwagamun dimunta bilaqad in aw ka daq amta ka awagamun tibilaq daqaymo ham. Bilaqsa mataw huritad teq in aw ka anadin tiqem daqay ham.

Judas in Yesus waqeq Juda gigo mataw marorta gibenab emgo bilam

(Matyu 26.14-16; Luk 22.3-6)

10 Ari kam nab disaipel 12 na gigo araq anan Judas uliq Kariyot-ib haqayta na in mataw tamaz emayta gigo aseseqta gigerab lehim gibilan, Ya Yesus waqeq ne gibenab tiqemdaiq ham.

11 In nazaq bilaqan mataw aseseqta na huritim ginad tidimniyiy. Ginad dimniysa in Judas naw uggo tubuloniy. Bulonan Judas huritim teq in Yesus waqeq mataw na gibenab emdaqta adanteqin araq dimunta tinagunyaq.

Yesus ago disaipel nenaq Pasova abebtanta neqiy

(Matyu 26.17-25; Luk 22.7-14, 21-23; Jon 13.21-30)

12 Ari bret yis haiqmo neqayta na akaman tugwahtim. Kam nab in Pasova ayon sipsip amidon wol emayta. Nazaq iyan disaipel in Yesus tisusumun ugiy, Ni ninad i bit edob leheq ni Pasova adidaqan neqdaqta abanan wastitayam? haqiy. 13 Haqan Yesus in ago disaipel gigermo gibilan, Ne giger le uliq kob gwahtiqid teq mat araq reb ayuwun inaqta soreq a bo lehad in ne danib tigibiydaq ham. Mat naqmo ne muzeq inaq lehiy ham. 14 Leheq mat na bit edob gwahtiqdaqta nab ne loqeq bit na anamren kazaq susumun ugiy ham. Tisa bilam, Yaqgo disaipel nenaq Pasova adidaqan neqamta na ago bit adugan edowa? haqad ne buloniy ham. 15 Ne nazaq bulonid teq in bit adugan araq ayahta ulilib usaqta na tigiqisihundaq ham. Bit adugan nab didaq neqayta anaghan bunmo usaqta ham. Nab ne leheq i bunmo Pasova adidaqan neqamta abanan wastitayiy ham. Haqad Yesus in giqeman tilehiy.

16 Lehim uliq nab gwahtiqim in Yesus nagah bunmo ginan gibilanta nazaqmo ahol tuwaqiy. Ahol waqad in nab Pasova adidaqan neq daqayta abanan tuwastitayiy. 17 An imisor diq tiqiyan Yesus ago disaipel 12 na nenaq didaq neqnan tilehiy. 18 Lehim in banab didaq neqad osad Yesus bilam, Ya helmo ne gibilenaiq ham. Ne gilikmanib teq mat araq ya iwaqeq bab gibenab iqemdaq ham. Mat ya inaq araqib didaq neqauqta naqmo ham.

19 Haqan disaipel gihol afaqan tiqiysamo in amulik-mulikmo Yesus tisusumun ug yaqay, Yaqmo ye? haq yaqay. 20 Haqsa Yesus gibilan, Ne disaipel 12 gilikmanib mat ya inaq degib aben woqaq naqmo ham. 21 Helmo diq ham. God ago mar Mat Atatin anan bilamta nazaqmo diq in dan muzeq tilehdaqta ham. Teq mat in Mat Atatin bab gibenab emdaqta na timeqniy hasdaq ham. Mat na anen a hi em nagta in am ham.

Yesus in ago disaipel bret teq wain ayun inaq nag

(Matyu 26.26-30; Luk 22.15-20; 1 Korin 11.23-25)

22 Ari in didaq neqad osad Yesus bret asor waqim God esey ugim in orqayim ago disaipel tinag. Negad in gibilan, Ne bret ka waqeq neqiy ham. Ka ya inon ham. 23 Haqad in wain agogin inaq waqim God esey ugim teq in negan in bunmo tuquluwiy. 24 Uluwan Yesus gibilan, Ka ya inedan God ago maror muturta na zaway ugdaqta ham. Ya ned ka on mataw kabemmo giwastitaynan haqad wazbaldaiqta ham. 25 Ya ne helmo gibilenaiq ham. Ya wain ayun ka a ta hi uluwdaiq ham. Abeb ya God ago maror muturta aduganib osad teq ya wain ayun ka a ta uluwdaiq ham.

26 Admo in lotu ago bar araq wazim hulosadmo in uliq hulosim garah Oliv-ub tilehiy.

Yesus bilam, Pita teq gileh yagdaq ham

(Matyu 26.31-35; Luk 22.31-34; Jon 13.36-38)

27 Lehad Yesus in ago disaipel gibilan, Ne bunmo ginad ya inan helmo haqayta na hulosad gileh tiyag daqay ham. Na ezaqgo God ago marib gamuk araq kazaq bilam ham.

Ya mat sipsip giwamuzaqta na wol emsa in ago sipsip haresmo tukeq tileh daqay haqad in bilam ham. a 
28 Ari ya hodhodab eraqeq teq ya ameb saw Galiliy-ib tilehdaiq ham.

29 Haqan Pita bulon, Mataw ka bunmo in ginad helta na hulosad gileh nigsa ya haiq ham. 30 Haqan Yesus bulon, Ya helmo nibilenaiq ham. Tarom kab kurek ame gigerta a hi gayonsamo ni nime ezeqmanmo gileh tiyagdaq ham.

31 Haqan Pita atoranmo bilam, Nab iyan ham. Mataw ya ninaq ginol emnan bilaqsa ya gileh a hi nigdaiq ham. Hikidik ham. Haqan disaipel bunmo gamuk nazaqmo bilaqiy.

Yesus og Getsemaniy-ib God inaq gamuk am

(Matyu 26.36-46; Luk 22.39-46)

32 Ari Yesus ago disaipel nenaq le og araq awaqan dimunta anan Getsemaniy haqayta nab tugwahtiqiy. Gwahtiqim Yesus in ago disaipel gibilan, Ne kab osiy ham. Sa ya leheq God inaq gamuk emnan ham. 33 Haqad in Pita, Jems teq Jon giwaqim nenaq tilah. Lehad in ahol afaqan diq iysa ahol meqin diq tiloyinyaq. 34 Ad in gibilan, Ya ihol afaqan diq iysa ya tumoqnan tonaiq ham. Ne kab saw waqad osiy ham.

35 Haqad in asitmo ta leh nog iyim in ogib woqim usad God tubulonyaq, God anad bilaqid in afaqan ka ya iholib walemdaq haqad. 36 In bilaqyaq, O kabay haqyaq ni ya imam haqyaq. Ni nagah araq a hi emdaqta a haiq haqyaq. Ya iholib afaqan ayahta ka ni walem haqyaq. Teq ni ya inad ka hi muz haqyaq. Ninmo ninad muz haqyaq.

37 Haqad in muleqim ta lehim disaipel ezeqman na ussa in gibiy. Gibiyad in Pita bulon, Saimon ham ni nagaqgo usaq? ham. Ni asitmo saw waqad a hi osdaq e? ham. 38 Ne saw waqad God inaq gamuk emad osiy ham. Gamuk emad daq ne gilum waqdaqta na bo giholib gwahtiqsa ne hi woqgo haqad buloniy ham. Helmo ne ya inad muznan ginad bilaqaqta ham. Teq ne gihol awaz meqin a haiq ham.

39 Haqad in lehim a God ta bulon. Teko in God bulonta nazaqmo in a ta bulon ton. 40 Bulonim in muleqim ta lehim disaipel gime rursa ussa in gibiy. Gibiysa in kayeq ta iyim in gamuk araq bilaq daqayta hiqiyan in giqezmo hiqiyim tuqosiy.

41 Sa Yesus ame ezeqmanta lehim teq ta bol. Bolim in gibilan, Ne ginamur emad us tutay ye? ham. Ne dimunmo tuqusiy ham. Ahol waqiy ham. Muran in Mat Atatin waqeq mataw meqinta gibenab em daqayta akaman tiqiy ham. 42 Ne eraqiysa i lehuq ham. Ahol waqiy ham. Mat ya iwaqeq bab gibenab iqemdaqta na bo tugwahtim ham.

Judas Yesus waqim bab gibenab am

(Matyu 26.47-56; Luk 22.47-53; Jon 18.3-12)

43 Yesus nazaq gamuk bilaqad tursa hid naqmo disaipel 12 na gigo araq anan Judas haqayta na tubol. In bolsa mataw dauh biyahta baqir sebur wazim ad in inaq tuboliymo. Mataw tamaz emayta gigo aseseqta na teq Juda gigo mataw marorta na teq mataw Moses ago gunun hurit kemiyta na in mataw na giqeman boliyta. 44 Ari mat Yesus waqeq bab gibenab emdaqta na in naga daqin emid in Yesus ahol waqad waz daqayta na ago in teko tigibilanta. In bilam, Ya leheq mat nog ya wazeq ilawundaiqta naqmo ne wazeq bab mataw na gibenab emid in mat na wamuzeq ad lehiy ham.

45 Nazaq iyan in hidmo Yesus agerab loqimmo tibilam, Tisa ham. Haqadmo in wazim tiqilawun. 46 Ilawunanmo mataw na eraqim Yesus tuwaziy. 47 Wazsa mat araq Yesus agerab turta na ago baqir hureq hasim wam. Waqim in tamaz mat danmebta ago kabibiy mat araq wolim adeksanmo qwatayan ogib tuwom. 48 An teq Yesus in bab mataw na gibilan, Ne baqir sebur giwaqim a boliyta ka ne mat rin tonaqta waznan boliy ye? ham 49 Kam kabemmo ya ne suleq negad nenaq Tempel-ib ossa ne ya a hi iwaziy ham. Teq daq kagan bunmo gwahtiqad in God ago mar tuwol net bugaq ham.

50 Haqanmo disaipel bunmo Yesus hulosim titukiy.

Mat araq minminta tuk

51 Disaipel tukim lehsa mat araq minminta ago tubusan dimunta husta amta na in Yesus muzim inaq lehsa mataw na ahol waqad tuwaziy. 52 Wazan haiq in giben lelhasadmo ago tubusan gibenab hulosadmo in abe aholmo tukim tilah.

Mataw aseseqta Yesus amalib nan kabemmo emiy

(Matyu 26.57-68; Luk 22.54-55, 63-71; Jon 18.13-14, 19-24)

53 Ari mataw na Yesus wazim ad tamaz mat danmebta ago bitab tilehiy. Lehan mataw tamaz emayta gigo aseseqta na teq Juda gigo mataw marorta na teq mataw Moses ago gunun hurit kemiyta na in bolim humab tuwoliy. 54 Sa Pita in Yesus muzim lehad teq in pesan nog lehyaq. Lehim in tamaz mat danmebta na ago bit agelin aduganib le gwahtiqim in mataw Tempel-ib hurmey gan turayta na nenaq faq iterad tuqos. 55 Ossa mataw tamaz emayta gigo aseseqta na teq Juda gigo kaunsel ayahta na amatawun bunmo in mat araq Yesus ago hib nan bilaqid teq in wol emid moqgo na tinagun yaqay. Ta teq in gamuk araq amalib Yesus wol em daqayta na ahol a hi waq yaqay. 56 Mataw kabemmo bolim Yesus amalib nan katiyta em yaqayta. Teq haiq in gigo gamuk katiyta na araqibmo a hi iyyaq.

57 Sa mataw asor turad in katiyim kazaq bilaq yaqay, Yesus kazaq bilaqsa i hurit haq yaqay. Yaqmo teq Tempel mataw gibenab emiyta ka wol inereq kam ezeqmanmo aduganib ya Tempel ta araq gibenab a hi em daqayta na wazid tiqeraqdaq haqad in bilamta haq yaqay. 59 Teq gamuk in bilaq yaqayta na araqib diq a hi iyyaqmo.

60 Anmo tamaz mat danmebta na eraqim liqabmo turad in Yesus tisusumun ug, Mataw ka bolim ni ninan gamuk bilaqayta ka in ezaq diq? ham. Ni gamuk ka araq amenin a hi emdaq e? ham. 61 Haqanmo Yesus aqez hiqiyim in mat na ago gamuk amenin araq a hi bilam. Sa tamaz mat danmebta na a ta susumun ug, Mat Iyah Ulilib Diqta na atatin mataw anan Krais haqayta na ninmo ye? ham. 62 Haqan Yesus bilam, Eqe ham. Na yaqmo kawa ham. Teq Mat Atatin in God Awaz Meqin Diqta aben aqabun ban ossa ne ahol tuwaq daqay ham. Ahol waqsa in kaitab onqas inaq bolsa ne ahol tuwaq daqaymo ham.

63 Haqanmo tamaz mat danmebta na era inmo aholib tubusan bulsireqim bilam, Mat araq in ayon nan araq ta hi bilaqan ham. 64 Mat ka God bilawunsa ne tuhuritiy ham. Ne in ayon naga gamukin bilaq daqay? ham. Haqan mataw bunmo bilaqiy, Na in daq meqin diq haqiy. Mat daq nazaq amta na in moq nagta haqiy. 65 Haqad mataw na gigo asor in Yesus tukusluw ug yaqay. Ad in tubusanib ame isihim wolad teq in bulon yaqay, Ni nantut iysun nog ninolaqta ka anan biy haq yaqay. Haqsa mataw tamaz emayta gigo hurmey na in Yesus waqim tuwoltitay yaqaymo.

Pita Yesus gileh ug

(Matyu 26.69-75; Luk 22.56-62; Jon 18.15-18, 25-27)

66 Ari in Yesus nazaq tonsa Pita bit asisuranib ossamo tamaz mat danmebta na ago kabibiy aw araq tubol. 67 Bolim Pita faq iterad ossa in ahol waninunadmo bulon, Ni Yesus Nasaret-ibta na inaq luwta ham. 68 Haqan Pita bilam, Haiq ham. Ya ni gamuk bilaqaqta na inad a hi emaiq ham. Ni nog diq anan bilaqaq? ham. Haqad in asanib bit aqez ban le tugwahtim. [Gwahtiqsamo kurek araq tigayon.]

69 An kabibiy aw na in Pita nab tursa ahol waqad in mataw nab turiyta na tigibilan, Mat ka in Yesus ago mat araq kawa ham. 70 Haqan Pita a ta bilam, Na ya a haiq ham. Haqan mataw in agerab turiyta na asitmo ta tur nog iyim bilaqiy, Helmo diq haqiy ni mat Galiliy-ibta iyim iyan ni Yesus ago mat araq daqag haqiy. 71 Haqan Pita atoranmo bilam, God Ulilibta ibiysa ya helmo bilaqaiq ham. Ya mat na ago a hi huritta ne anan bilaqay ham.

72 Haqanmo kurek ame gigerta tigayon. Gayonanmo Pita in Yesus gamuk bilamta na anadin tiqam. Yesus bilam, Kurek ame gigerta a hi gayonsamo ni nime ezeqmanmo gileh tiyagdaq ham. Pita gamuk na anadin emad in anad meqniysa gaqad tuqos.

Copyright information for `MLP