Mark 15

Mataw Yesus waqim ad Pailat ago hib lehiy

(Matyu 27.1-2, 11-14; Luk 23.1-5; Jon 18.28-38)

Ari tarommo diq mataw tamaz emayta gigo aseseqta na teq Juda gigo mataw marorta na teq mataw Moses ago gunun hurit kemiyta na teq Juda gigo kaunsel ayahta na amatawun bunmo in humab wolim an amugan tuwaziy. An amugan wazim in Yesus irqurim wazim ad lehim Rom gigo maror saw Judiya wamuzim osaqta anan Pailat haqay na tuqugiy. Ugan Pailat Yesus tisusumun ug, Ni Juda on mataw gigo king e? ham. Haqan Yesus bilam, Nawaqmo ni tibilam ham.

Haqanmo mataw tamaz emayta gigo aseseqta na in Yesus amalib nan kabemmo tiqem yaqay. Emsa Pailat in Yesus a ta susumun ug, Ni gamuk araq amenin a hi emdaq e? ham. Ni hurit ham. Mataw ko nan kabemmo nimalib tiqemay ham. Haqan Yesus gamuk amenin araq diq a ta hi bilam. Nazaq iyan Pailat anad kabemmo emyaq.

Pailat bilam, Yesus ayib dom woliy ham

(Matyu 27.15-26; Luk 23.13-25; Jon 18.3919.16)

Ari ulig bunmo Juda gigo lotu akaman ayahta nab Pailat in mat araq irquran ossa hasid gwahtiqyaqta. Juda on mataw nog anan bilaqid Pailat naqmo hasid in gigo hib lehyaqta. Teq kam nab mat araq anan Barabas haqayta na irquran os. Mat na in Rom gimuznan haqad ago dauh nenaq lehim Rom ginolad in mataw asor ginol amta amatin. Nazaq iyan Rom in mat na wazim a le mataw giqirquran osayta na nenaq eman osta. Ari Juda mataw kabemmo Pailat agerab lehim tisusumun ugiy, Pailat ago daq muzeq mat araq bit giqirquran osaytab hasid gwahtiqdaq haqad. Susumun ugan Pailat in gigo gamuk amenin emim bilam, Ne ginad ya Juda gigo king na hasid ne gigo hib lehdaq e? ham. 10 Na ezaqgo Pailat anad tiqam, Yesus mataw tamaz emayta gigo aseseqta ka gibayan woqiyta na ago in gigem meqniysa amalib nan emay ham.

11 Teq haiq. Mataw tamaz emayta gigo aseseqta na in mataw biyahta na gigem wazan eraqsa in Pailat buloniy, Ni Barabas hasid i gigerab bolan haqiy. 12 Haqan Pailat gibilan, Nazaq na teq mat ne anan bilaqay, Juda gigo king haqayta ka ya ezaq tondaiq? ham. 13 Haqan in lileyim bilaqiy, Ayib dom wolid moqan haqiy. 14 Haqan Pailat bilam, Nagaqgo? ham. Mat ka naga daqin meqinta am? ham. Haqsa teq haiq. Mataw na dedibmo lileyim a ta bilaq toniy, Ayib dom woliy haqiy. 15 Haqan Pailat in Juda mataw ginad emid dimniynan haqad in Barabas hasan in gigo hib tilah. Lehsa in ago mataw gibilenan in warig waqim hiklaquwim amalib Yesus tuwoltitayiy. Woltitayim hulosan Pailat in Yesus ayib dom wolgo haqad ago mataw bab emayta na gibenab tiqam.

Rom gigo mataw bab emayta na Yesus bilawuniy

(Matyu 27.27-31; Jon 19.2-3)

16 Ari mataw bab emayta na in Yesus waqim ad Pailat ago bitab lehim in bit na ago gel aduganib ad tugwahtiqiy. Gwahtiqim in giyogniz bunmo gibilenan bo humab tuwoliy. 17 Humab wolim in tubusan araq sisaqta kakaqta amalib Yesus ahol isihim teq in am araq asasuqin inaqta tal tonim king ago balaw nogta afaqinib emiy. 18 Emim teq in eraqim Yesus buloneq bilaq yaqay, Mat ayah haq yaqay, ni Juda gigo king-mo diq haq yaqay.

19 Haqadmo in tuqir araq waqim afaqin wolad tukusluw ug yaqay. Kusluw ugad in gibakbakan ulum laquwim turad bilaq yaqay, Maror haq yaqay i ni nibin tisorauq haq yaqay. 20 Ari in Yesus bilawunim hulosadmo in tubusan kakaqta na hasim waqad inmo ago tubusan na aholib ta em ugiy. Em ugim teq in ayib dom wolnan haqad waqim ad tilehiy.

Mataw Yesus ayib dom woliy

(Matyu 27.32-44; Luk 23.26-43; Jon 19.17-27)

21 Ari in Yesus waqim a lehsa Aleksanda ayow Rufus inaq gimam Saimon uliq Sairin-ibta na in uliqab bolad luwsa bab mataw in abe yahad bulonan in Yesus ulumsihim ayon ay tisor ug, Yesus ago zaway tihiqiy bugan iyan. 22 Sa bab mataw na in Yesus waqim ad garah akululqan araq anan Golgota haqaytab tilehiy. Gamuk Golgota na alulin ‘Gifaqin Agolgolan’ haqayta. 23 A lehim in wain ayun teq masil anan mir haqayta na inaq buliyim Yesus ugiy. Ugan teq haiq. Yesus tuhulos. 24 Anmo in Yesus ayib dom tuwoliy. Dom wolim hulosad teq in nog Yesus ago tubusan waqdaqta na ahol waqnan haqad in gig amikmikta hunegad tubusan nagan iberim giholyon tuwaqiy.

25 Ari tarommo 9 kilok nazaq in Yesus ayib dom woliy. 26 Teq Yesus naga daqin eman in ayib dom woliyta na agamukan in mar tonim ulilib ay nabmo tuqotheniy. Gamuk na in kazaq mar toniy.

Juda gigo king

27 Teq Yesus agerab in mataw rin tonayta gigermo ayib dom giwoliymo. Dom wolan araq Yesus aben aqabun ban tursa araq aben anasaran ban turyaq. [ 28 Nazaq iyan daq na in gamuk araq God ago marib usaqta na tuwol net bug. Gamuk na bilam, In mat na anan mat gunun othasaqta araq haqiy ham.]

29 Sa on mataw bo lehad in Yesus ahol waqad bilawun yaqay. Bilawunad gifaqin lelad teq in bilaq yaqay, Oyeq! haq yaqay. Mat Tempel wol inereq kam ezeqmanmo aduganib wazid a ta eraqdaqta na amatin ni haq yaqay. 30 Nazaq iyan ni niwaz meqniyeq ninmo nihol ulumsiheq ay na huloseq gehitiq haq yaqay.

31 Sa mataw tamaz emayta gigo aseseqta na teq mataw Moses ago gunun hurit kemiyta na in nazaqmo Yesus bilawunad in an bulonim kazaq bilaq yaqay, In mataw asor gilumsihan a hi moqiyta haq yaqay. Ta teq inmo ahol ulumsihgo ago zaway haiqta haq yaqay. 32 Ari in Isrel gigo king anan Krais haqayta na iyeq teq in ay na huloseq gehitiqan haq yaqay. Gehitiqid teq i ahol waqad anan helmo tihaqam haq yaqay. Sa mataw giger Yesus inaq ayib dom woliyta na in inaqmo Yesus bilawun yaqaymo.

Yesus mom

(Matyu 27.45-56; Luk 23.44-49; Jon 19.28-30)

33 Ari zeq gabolim liqabmo tiqiysa saw bunmo romriq iyad le 3 kilok imisor tiqiy. 34 Ad 3 kilok imisor nazaq tiqiyanmo Yesus dedibmo lileyim bilam,Eloy Eloy lama sabaktaniy ham. Gamuk na in kazaq bilam, Yaqgo God yaqgo God nagaqgo ni ya ihulosaq? ham.

35 Haqanmo mataw asor nab turiyta na in Yesus aqez huritim bilaqiy, Huritiy haqiy. Ko in Elaija lilewunaq haqiy. 36 Anmo mat araq sibim lehim tubusandek waqim tuqir amotnib am wazim teq in wain ayun agon iyta na ulum turim Yesus ateb tiqam, in sisowdaq haqad. Emim teq in bilam, Sa i ahol waqad teq ham. Elaija boleq walemid tiqdaq o haiq ham.

37 Haqanmo Yesus dedibmo ek tonimmo tumom. 38 Moqanmo tubusan ayahta Tempel-ib othenan usta na ulilib liqabmo tartayim giger iyim bo ogibmo tuwom. 39 Teq bab mataw gigo ayahta saw nab Yesus wamuzim turad in Yesus nazaq moqsa ahol waqad bilam, Helmo diq ham. Mat ko in God atatin ham.

40 Sa on asor pesanmo turad teq in nagah na ahol waqad turiy. In gilikmanib Mariya uliq Magdala-ibta na teq Jems ayow Josep inaq ginen anan Mariya haqayta na teq aw araq anan Salome haqayta na in nab turiy. 41 Kwaziqmo Yesus saw Galiliy-ib ossa on na in muzad ulumsihad luw yaqayta. Teq on kabemmo Yesus inaq Jerusalem-ub boliyta na in nab turiymo.

Yesus moqan asan hodhodab a lehiy

(Matyu 27.57-61; Luk 23.50-55; Jon 19.38-42)

42 Ari kam Yesus momta na in Juda gigo lotu ayon nagah wastitayayta na akamnib in momta. Babeq na Juda gigo lotu akaman diq na tugwahtiqdaqta. Nazaq iyan Yesus momta kam nab imisor tiqiysa uliq Arimatea-ib mat araq anan Josep haqayta na bolim Pailat ago hib tilah. Mat na in Juda gigo mat marorta araq teq in abin inaqta. In inaqmo God ago maror og kab gwahtiqsa in ahol waqnan haqad amen emyaqta. In awaz meqniyim lehim Yesus asan waqeq a le yay tongo Pailat tisusumun ug. 44 An Pailat in Yesus momta na huritim anadnad am. Anadnad emim in ago mat bab emaqta araq bulonan bolan in tisusumun ug, Yesus tumom e? ham. Haqan mat na bilam, Yesus tumom ham. 45 Pailat in mat na gamuk bilaqan huritad teq in Josep bulon, Ari ni Yesus asan tuwaqdaq ham. 46 Haqan Josep le tubusan araq husta tizay. Zayim a lehim in Yesus asan walemim ogib eman ussa teq in tubusan husta na amalib tiqil ton. Il tonim a lehim mataw gig qwayan hodhod iyta na amuganib tiqam. Nab emim teq in gig araq otbuliyan bo hodhod aqez tiqitum. 47 Sa Mariya uliq Magdala-ibta na ayow Josep ta araq na anen Mariya inaq in giger nab turad mat na Yesus asan hodhodab emsa in ahol tuwaqiy.

Copyright information for `MLP