Mark 2

Yesus mat araq abensen aditin moq bugta wastitayan dimniy

(Matyu 9.1-8; Luk 5.17-26)

Ari kam asor le tihiqiyan Yesus uliq Kapaneam-ub a ta lah. Lehim ossa mataw Yesus bolim bitab osaqta na ago tuhuritiy. Huritim mataw kabemmo bolim bit nab humab wolan ban tihiqiy bug. Bit aqezab nazaqmo ban haiq tiqiymo. Na matawmo osan lah. Sa Yesus gamuk dimunta tigibilenyaq. Gibilenad ossa mataw aweweqmo in mat araq moqaqta banab emim sorim a boliy. Mat na abensen aditin moqan in asit a hi luwyaqta. Ari in mat na a bolan bit nab mataw ban tuwaq bugan in ad Yesus agerab loqgo dan haiq. Nazaq iyan in bit ahuqunib gwalehim Yesus osaq diqta nab in asor tihikneriy. Hiknerim in mat moqaqta na abanan inaqmo am emim Yesus osaqta nabmo eman tuwolah. Wolehan Yesus mataw na ginad helta ahol waqadmo in mat moqaqta na tubulon, Yaqgo amun ham ya ningo daq meqinta tigiwalem bug ham.

Haqan mataw Moses ago gunun hurit kemiyta na asor Yesus agerab osad in ginadibmo susumunim bilaqiy, Nagaqgo mat ka God ago ban waq nog iyim kazaq God bilawunaq? haqiy. Og kab mat araq mataw gigo daq meqinta walemdaqta haiqgam haqiy. Naqmo God amulikmoqmo ago kabiyta haqiy. Mataw na nazaq ginadib susumunsa Yesus giloyin kemim gibilan, Doq tonnan ne ginad haresmo nazaq emay? ham. Ya naga gamukin bilaqid teq ne nan a hi yag daqay? ham. “Ya ningo daq meqinta tigiwalem” haqdaiq o “Ni eraqeq ningo ban waqeq a leh” haqdaiq? ham. 10 Teq Mat Atatin in og kab daq meqinta walemgo azawayin aholib usaqta na ago ne hurit daqay haqad ya kazaq diq bilaqdaiq ham. Haqad in mat abensen moqan banab usaqta na tubulon, 11 Ya nibilenaiq ham. Ni eraqeq ningo us ban waqeq ad ningo bitab a leh ham. 12 Haqanmo mat na eraqim mataw na gimeb ago ban sorim ad ago bitab tilah. A lehsa mataw bunmo gihol ritensa in God abin iluwad bilaq yaqay, I nagah kazaqta kwaziqmo ahol a hi wawta haq yaqay.

Yesus Liway bulonan in muzim inaq lah

(Matyu 9.9-13; Luk 5.27-32)

13 Ari Yesus yuw-kurorqan Galiliy aqurumnib a ta lehan mataw kabemmo in agerab tuboliy. Bolan Yesus in God ago suleq tigibilenyaq. 14 Gibilenad osim teq in era lehad luwim in Alfiyus atatin Liway ahol tuwam. Mat na takis abitnib ago kabiy takis waqad ossa Yesus ahol waqad tubulon, Ni ya imuzeq bol ham. Haqanmo Liway eraqim Yesus muzim inaq tilah.

15 Ari abeb Yesus in Liway ago bitab didaq neqad tuqos. Ossa mataw gibin meqinta takis waqayta teq mataw daq meqinta emayta nenaq kabemmo bolim Yesus ago disaipel nenaq bit nab didaq neqad tuqosiymo. Mataw naqanta kabemmo Yesus muzinad inaq luw yaqayta. 16 In bunmo nazaq Yesus inaq didaq neqad ossa Farisi asor gibiyad osim in Yesus ago disaipel tigibileniy, Nagaqgo Yesus in mataw daq meqin emayta ko teq mataw takis waqayta ko nenaq didaq neqaq? haqiy. 17 Haqsa Yesus huritim gibilan, Mataw gigo moq haiqta na in le dokta ahol a hi waqayta ham. Mataw gigo moq inaqta naqmo dokta ago hib lehayta ham. Ya on mataw titnonta gililewunnan a hi bol ham. Ya on mataw daq meqinta emad osayta naqmo gililewunnan bolta ham.

Mataw didaq udinayta na ago Yesus bilam

(Matyu 9.14-17; Luk 5.33-39)

18 Ari Jon mataw huz negyaqta na ago disaipel teq Farisi nenaq in tuteqmo didaq udin yaqayta. Nazaq iyan mataw asor bolim Yesus buloniy, Ezaqgo Jon ago disaipel na teq Farisi gigo disaipel na in udinsa ta ningo disaipel a hi udinayta? haqiy. 19 Haqan Yesus gamuk awowun araq kazaq gibilan, Mat araq aw waqnan tonsa in ayogniz boleq inaq osad in ginad meqniysa didaq udin daqay ye? ham. Haiqgam ham. Mataw na giyow inaq osad iyan in didaq a hi udin daqay ham. 20 Ari abeb mataw asor boleq mat aw waqaqta na ayogniz gibenab tuwaq daqay ham. Kam na teq boldaqta ham. Bolid kam nab teq mat na ayogniz didaq tuqudin daqayta ham.

21 Haqad in bilam, Mataw tubusan muturta waqim amalib tubusan kwaziqta misiramta na inaq a hi initayta ham. In nazaq toneq abeb in tubusan kwaziqta na suholsa tubusan muturta na irnik toneq le amik iyadmo in tubusan kwaziqta na bulsireqid ayahmo diq a ta tartaydaq ham.

22 Teq mataw wain ayun muturta memeq asan kwaziqtab a hi tenayta ham. In nazaq tonid wain aqurin gwalad huhuw nemsa memeq asan kwaziqta na tartayid wain ayun mutbaleq ogib woqsa memeq asan na timeqniydaqmo ham. Nazaq iyan mataw memeq asan muturtamo waqim wain ayun muturta tenayta ham.

Mataw Juda gigo lotu akamnib kabiy a hi emayta na ago Yesus bilam

(Matyu 12.1-8; Luk 6.1-5)

23 Ari teq Juda gigo lotu akaman araqab Yesus ago disaipel nenaq kabiy araq wit leyiyta aduganib gwahtiqim tileh yaqay. Lehad in ago disaipel gigem moqsa wit anagin asor tuguraq yaqay. 24 Guraqsa Farisi asor gibiyad in Yesus buloniy, Ni ko gibiy haqiy. Nagaqgo in lotu akaman ago gunun itiyonim kabiyab wit tuguraqay? haqiy.

25 Haqan Yesus gibilan, Nabag ne Devit ago dauh nenaq in nagah osgo siqim iyim gigemnan moqad teq Devit daq amta na awagamun ne ahol a hi waqiy-ya ham. 26 Tamaz mat danmebta Abiyatar akamnib Devit le God ago bit aduganib gwahtiqim God ameb bret eman usta na waqim tinam ham. Bret na gunun emiyta ham. Mataw tamaz emayta naqmo gimomo bret na neqayta ham. Teq haiq ham. Devit agem moq titaysa neqad in bret tawonta na asor in ayogniz negan tineqiymo ham. Ta teq in daq meqinta a hi emiy ham.

27 Haqad in gibilan, God mataw gimeqin tonnan lotu akaman eman a hi gwahtim ham. Haiq ham. In mataw gidimun tonnan haqad lotu akaman eman gwahtimta ham. 28 Nazaq iyan Mat Atatin in lotu akaman anamrenmo diq iyim inmo mataw kam nab ezaq luw os daqayta na ago tigibilendaqta ham.

Copyright information for `MLP