Mark 3

Juda gigo lotu akamnib Yesus mat araq aben meqinta wastitayan dimniy

(Matyu 12.9-14; Luk 6.6-11)

Ari kam araqab Yesus in Juda gigo bit humab wolaytab tilah. Lehan mat araq aben akogan anedan mayim aditinmo usaqta in nab os. Ossa Yesus ago bab in Yesus wamuzim nab osiymo, Yesus i gigo lotu akaman kab mat ka wastitayid dimniyid i amalib nan emam haqad. Haqsa Yesus mat aben meqinta na tubulon, Ni boleq mataw ka gimeb tur ham. Haqad in mataw na tisusumun nag, I Juda gigo maror ezaq usaqta? ham. Lotu akamnib i mataw gidimun tonamta o i gimeqin tonamta? ham. Kam na i mat moqaqta ulumsihamta akaman o i mat na aholib hiqiyid in moqdaqta akaman? ham. Haqan mataw na giqezmo hiqiyim osiy.

Ossa Yesus in mataw na bunmo ginad ahol waqim le bolsa in ginad soqotim us. Ussa Yesus ahol afaqan diq iyad in mataw na ginan agem timeqniy. Agem meqniysa in mat na bulon, Ni niben itiwun ham. Haqan mat na aben itiwunan aben akogan na tidimniy. Dimniyan Farisi na hidmo lehim in Herot ago dauh nenaq humab wolim osad in ezaq toneq Yesus wol emid moqdaqta na agamukan tibilaq yaqay.

Yesus in asenlul ago zaway giqisihunsa teq in anan helmo a hi haqiy

On mataw kabemmo yuw-kurorqan Galiliy aqurumnib humab woliy

(Luk 6.17-19)

Ari Yesus ago disaipel nenaq yuw-kurorqan Galiliy-ib tilehiy. Lehsa mataw kabemmo Yesus muzim inaq tilehiymo. Sa mataw saw Galiliy-ibta teq saw Judiya-ibta teq uliq Jerusalem-ubta teq saw Idumea-ibta teq mataw kabemmo yuw Jodan aqurumnibta teq uliq giger Tair teq Saidon-ibta nagan kabemmo diq in kabiy daq bunmo Yesus emyaqta na abin huritim in agerab tuboliymo. Bolan Yesus in ago disaipel gibilan, Ne yaqmen muy araq ahol waqid teq usan ham. Luweq mataw ka ya iqisih daqay ham. 10 Na ezaqgo Yesus in mataw kabemmo gigo moq tuwastitayan iyan biyahta na gigo asor gigo moq inaq na bunmo in agerabmo diq loq yaqay, i Yesus wazeq teq gihol tidimniydaq haqad. 11 Sa mataw gigo bugaw meqinta inaq na in Yesus ahol waqadmo in anognib woqeq usad lileyeq bilaq yaqay, Ni God atatin haq yaqay. 12 Haqsa in bugaw meqinta na atoran diqmo gibileneq bilaqyaq, Ne ya ihol abin na ulalab hi bilaqiy haqyaq.

Yesus Aposel 12 na gitowun am

(Matyu 10.1-4; Luk 6.12-16)

13 Ari kam araqab Yesus garah araqab tugwalah. Gwalehim in mataw asor in ginan anad bilaqaqta naqmo gibilenan agerab tuboliy. 14 Bolan in mataw 12 nazaq gitowun emim ginan Aposel haqad tibiy. In anad mataw na in inaq ossa teq in giqemid in uliq-uliqgo lehad inmo ahol abinib ago gamuk dimunta na gibilenad teq in bugaw meqinta gimuz daqay haqad in anad am.

16 Ari in mataw 12 giwamta na ginan kazaq: Saimon, Yesus anan araq Pita haqad biyim ugta. 17 Teq Sebediy atatniz Jems ama Jon inaq. Yesus in maqbab giger na ginan araq Bowanerges haqad biyta. Nan Bowanerges na alulin mat ago daq atoranta kait ahulan iyaq nazaq nogta haqayta. 18 Teq Andru teq Filip teq Bartolomyu teq Matyu teq Tomas teq Alfiyus atatin Jems teq Tadiyus teq Saimon, mat Rom nenaq bab emyaqta amatin na teq Judas uliq Kariyot-ibta na. Mat naqmo Yesus waqim bab gibenab amta.

Mataw asor bilaqiy, Yesus bugaw meqinta Belsebul inaq kabiy emaqta haqiy

(Matyu 12.22-32; Luk 11.14-23; 12.10)

20 Ari Yesus bitab tilah. Lehan mataw in ahol waqnan haqad lehim bit nab humab a ta woliy. Humab wolim ossa Yesus ago disaipel nenaq in gikabiyan kabemmo emad didaq neqgo akaman haiq iy yaqay.

21 Sa Yesus asenlul huritim in Yesus waqnan haqad tuboliy, i gigo amun ahol agadan tiqiy daqag haqad.

22 Sa mataw Moses ago gunun hurit kemiyta na asor Jerusalem-ub osim gewoqim osad teq in bilaqiy, Bugaw meqinta gigo amebta Belsebul in Yesus aholib usaq haqiy. Ussa Yesus in Belsebul ago zaway amalib bugaw meqinta gimuzaqta haqiy. 23 Haqan Yesus in mataw aseseqta na gibilenan agerab bolan in gamuk awowun araq kazaq gibilan, Ezaq teq Satan inmo ago dauhta tigimuzdaq? ham. 24 Kantri araq ago on mataw gihol husereq an gihar ugad an wolad osad in zaway iyeq a hi tur daqay ham. 25 Teq bit araqab on mataw gihol husereq an gihar ugad an wolad osad in zaway iyeq a hi tur daqaymo ham. 26 Ad nazaqmo Satan ago dauh nenaq gihol huserad an geg ugad Satan zaway iyeq a hi turdaq ham. In tihiqiydaq ham.

27 Haqad in bilam, Mat araq in mat awaz meqinta ago bit aduganib samanmo gwahtiqeq ago nagah a hi ginuwdaq ham. Haiq ham. In mat awaz meqinta na abensen irqureq teq in mat na ago bit aduganib gwahtiqeq ago nagah tiginuwdaq ham.

28 Ya helmo ne gibilenaiq ham. God in on mataw gigo daq meqinta teq in bilawunayta na bunmo tigiwalem bugdaq ham. 29 Ari on mataw God ago Bugaw Dimunta bilawunid God in gigo daq meqinta na a hi walemdaq ham. Haiq ham. Daq meqinta na in giholib tuqus tutdaq ham. 30 Na ezaqgo mataw aseseqta na Yesus anan bilaqiy, In aholib bugaw meqinta usaq haqiyta na ago Yesus nazaq gibilan.

Yesus anenan teq amagniz na gingan?

(Matyu 12.46-50; Luk 8.19-21)

31 Ari kam nab Yesus anen teq in amagniz bolim asanib turad in Yesus ayon nan eman tilah, in gigerab boldaq haqad. 32 Teq mataw kabemmo Yesus lilut ugim osiy. Osad in Yesus buloniy, Ni ko gibiy haqiy. Ni ninen teq ni nimagniz bolim asanib kowa turad in ni ninan saw waqay haqiy. 33 Haqan Yesus amenin emim gibilan, Ya inen teq ya imagniz gingan diq? ham. 34 Haqad in on mataw lilut ugim osiyta na gibiyim le bolim bilam, Ne ahol waqiy ham. Ya inen teq ya imagniz kawa osay ham. 35 Mat aw nog in God anad muzad ago kabiy emayta naqmo in ya ima teq in ya ihiy teq in ya inen ham.

Copyright information for `MLP