aAisaya 6.9-10

Mark 4

Mat araq kabiyab wit anagin hunagta ago gamuk awowun

(Matyu 13.1-9; Luk 8.4-8)

Ari kam araqab Yesus yuw-kurorqan Galiliy aqurumnib mataw suleq a ta gibilenyaq. Gibilensa mataw kabemmo bolim Yesus agerabmo diq loqsa iyan in giban emim muy araqab gwalim yuwmeb tuqos. Ossa mataw bunmo yuw aqurumnib osiy. Ossa Yesus suleq kabemmo negad gamuk amo amo tigibilenyaq. Gibilenad in kazaq bilam,

Ne huritiy ham. Mat araq ago kabiyab wit anagin hunegnan tilah ham. In lehim wit anagin hunegad luwsa asor dan adekib woqan ah bolim tineqiy ham. Teq wit anagin asor saw agigin inaqtab og asitmo usaqta nab wom ham. Woqim og ayah diq haiqgam iyan wit hidmo tugwal ham. An zeq gwalim oysa wit na aninin haiqgam iyan in mayim tumom ham. Teq wit anagin asor am asasuqin inaqta aduganib wom ham. Woqan am asasuqin inaqta na gwalad isihan wit na anon a hi am ham. Teq wit anagin asor og dimuntab woqim ahokan gwalim anon tiqam ham. Wit anagin na asor anon 30 nazaq giqam ham. Sa asor anon 60 nazaq giqam ham. Teq asor anon kabemmo diq 100 nazaq giqam ham. Haqad Yesus gibilan, Mat aw nog in gidek nan huritgo usaqta na in gamuk ka hurit kemiy ham.

Yesus anad ezaq emad gamuk awowunmo on mataw gibilenyaq

(Matyu 13.10-17; Luk 8.9-10)

10 Abeb mataw biyahta na haresmo tilehsa Yesus ago disaipel 12 na teq mataw asor nenaq in Yesus lilut ugim osad gamuk awowun in bilaqyaqta nagan ago tisusumun ugiy. 11 Susumun ugan in gibilan, Negmo God ago maror aduganib osayta ham. Nazaq iyan ya God ago maror abe alulin ulilemim usaqta na bilaqsa ne huritayta ham. Teq mataw God ago maror asan ban osayta na ya gamuk awowunmo amalib gibilenaiqta ham. Ya nazaq gitonsa,

12 Mataw na gime saw waqad teq in nagah araq ahol a hi waqayta ham. In gamuk huritad teq in ginad a hi em hasayta ham. Luweq in ginad em hasad ginad buliyid God in gigo daq meqinta na tigiwalem nag ham. a 

Mat kabiyab wit anagin hunagta na ago alulin

(Matyu 13.18-23; Luk 8.11-15)

13 Haqad Yesus gibilan, Ne gamuk awowun ka ago ginad a hi em hasay ye? ham. Ne gamuk awowun ka alulin ginad em haseq teq ne yaqgo gamuk awowun bunmo ago ginad tiqem has daqaymo ham.

14 Ari ne huritiy ham. Wit anagin na in God ago gamukmo ham. 15 Sa mataw asor in wit anagin dan adekib woqaqta na nog ham. In God ago gamuk huritiyta nabmo Satan bolim God gamuk dimunta mataw na gigemab layta na ta walemaqta ham.

16 Teq mataw asor in wit anagin og agigin inaqtab woqaqta na nog ham. In God ago gamuk huritim in ginad bilaqsa hidmo waqayta ham. 17 Teq mataw na in bilaqne wit aninin haiqta nog ham. In God ago gamuk na gigemabmo diq a hi wazad in muzinad sisaqmo a hi luwayta ham. Na ezaqgo in God muzayta na ago mataw in gimeqin tonad afaqan amo amo negsa in God hulosayta ham.

18 Teq mataw asor in wit anagin am asasuqin inaqta amuganib woqaqta na nog ham. Mataw na God ago gamuk huritayta ham. 19 Teq in og ka ago nagah kabemmo anadin emsa mani-mo kat negad ginad hureqsa in nagah kabemmo diq utetayta ham. Ginad meqinta na ginadib bolad in God ago gamuk isihaqta ham. Isihsa iyan gamuk na in gigemab anon a hi emaqta ham.

20 Teq mataw asor in wit anagin og dimuntab woqaqta na nog ham. In God ago gamuk huritim in waqim wazayta ham. An gamuk na in gigemab anon emaqta ham. Mataw na asor gigemab God ago gamuk anon 30 nazaq giqemaqta ham. Sa mataw asor gigemab God ago gamuk anon 60 nazaq giqemaqta ham. Teq mataw na asor gigemab God ago gamuk anon kabemmo diq 100 nazaq giqemaqta ham.

Mataw lam miderim kuramab a hi sihenayta

(Luk 8.16-18)

21 Ari teq Yesus bilam, Mataw lam miderim kuramab a hi sihenayta ham. Ad in ban ahaqenib a hi emaytamo ham. In lam miderim ulilib othenan oyad usaqta ham. 22 Nazaq iyan nagah bunmo ulilemim usaqta na in teq ulal tiqiydaq ham. Teq nagah bunmo giqisihan usaqta na in teq saw anuwanib tugwahtiqdaq ham. 23 Mat aw nog in gidek inaq iyeq teq in gamuk ka huriteq ginad emiy ham.

24 Haqad Yesus gibilan, Gamuk ne huritayta ka ago ne ginad em hasiy ham. Mat God ago gamuk huritad anad a hi em hasaqta na, God in mat naqanta anad emid a hi hastitaydaq ham. Ari mat God ago gamuk huritim anad em hasaqta na, God in mat naqanta anad emid ayahmo diq tihastitaydaq ham. 25 Na ezaqgo God in on mataw gigo nagah inaqta na bunmo nagah asor a ta negdaq ham. Ad in mataw ginaghan haiqta na gibenab nagah asitmo wazayta na tigiwalem bugdaq ham.

Didaq ahokan gwalaqta ago gamuk awowun

26 Haqad Yesus gamuk awowun araq kazaq ta bilam, God ago maror in bilaqne mat araq didaq anagin ogib hunegaq nazaq nog ham. 27 Mat na taromab usad zeqab in luwsa ago didaq gwalim ezaq ayah iyaqta na ago in a hi huritaqta ham. 28 Og inmo didaq eman kabiyab gwalaqta ham. Danmeb diq ahokan gwalaqta ham. Ahokan sisaq iyim in azizorin emaqta ham. Ari abeb in anon emaqta ham. 29 Anon na gihemeq ussa teq mat na baqir waqeq a le tigiqurotdaq ham. Na ezaqgo in didaq waqgo akaman tugwahtim ham.

Ay mastet anagin ago gamuk awowun

(Matyu 13.31-32; Luk 13.18-19)

30 Haqad Yesus bilam, Ya naga diq atowun emeq bilaqid teq ne God ago maror anan ginad em daqay? ham. Teq ya naga gamukin amalib awowun hulsa ne hurit kem daqay? ham. 31 Ari God ago maror na in bilaqne ay mastet anagin amulikmo nog ham. Mataw ay anagin na kabiyab leyan in didaq anagin bunmo giquriyamim amik didiq iyim usaqta ham. 32 Teq abeb in gwalim ayah iyim in kwasin-kwasan kabiyabta na bunmo giquriyamim turaqta ham. In gwalim aben aseseqmo iyan ah bolim abenab giririn emim amurnib osayta ham.

Yesus gamuk awowunmo on mataw gibilenyaqta

(Matyu 13.34-35)

33 Ari Yesus in on mataw God ago gamuk gibilenad in gamuk awowun kabemmo amalib nazaqmo gibilenyaqta. Gibilenad mataw naga gamukin hurit daqayta na in anad emadmo in gamuk awowun nazaqmo gibilenyaqta. 34 Teq in gamuk araq diq alulin a hi gibilenyaq. Haiqgam. In gamuk awowunmo gibilenyaq. Ari in ago disaipel-mo nenaq giholbinmo osad teq in gamuk alulin tigibilen kemyaqta.

Yesus bilaqan tim ayahta kute nam

(Matyu 8.23-27; Luk 8.22-25)

35 Ari kam nabmo imisor Yesus in ago disaipel gibilan, I yuw urumun kozaq ban lehuq ham. 36 Haqan disaipel in mataw biyahta na gihulosadmo in Yesus muy amalib osta nab le gwalim Yesus inaq tilehiy. Lehsa mataw asor gimuyin inaqta na Yesus muzim inaq tilehiymo. 37 Lehsa tim ayahta eraqad yuw eman sortukim muy amuganib woqad ate tugwalnan tonyaq. 38 Ari na teko Yesus muy abe ban hartiy qwayim tuqus. Ussamo tim eraqsa ago disaipel bo bulonan in kayeq tiqiy. Kayeq iyan in buloniy, Tisa haqiy, i tumoqnan tonauq haqiy. Ni i ginan ninad a hi meqniyaq e? haqiy. 39 Haqan Yesus eraqim tim wadad teq in yuw atoranmo bulon, Muleqeq woq ham. Haqanmo tim hiqiysa yuw midemim ahol a ta hi wol. 40 An Yesus in ago disaipel gibilan, Ne nagaqgo kazaq rabay? ham. Ne ezaq tonim God anadin a hi emay? ham. 41 Haqan disaipel rabad in an tubulon yaqay, Mat ka nog diq? haq yaqay. Tim yuw inaq in aqez huritayta haq yaqay.

Copyright information for `MLP