Mark 6

On mataw uliq Nasaret-ibta Yesus gileh ugiy

(Matyu 13.53-58; Luk 4.16-30)

Ari Yesus uliq na hulosim inmo ago uliq diq Nasaret-ib lehsa in ago disaipel muzim inaq tilehiy. Lehim Juda gigo lotu akamnib Yesus bit humab wolaytab gwahtiqim in mataw God ago gamuk tigibilenyaq. Gibilensa mataw kabemmo Yesus ago gamuk huritad in gihol turuh nemsa bilaq yaqay, Mat ko gamuk bilaqaqta na in edob diq wam? haq yaqay. In anad usaqta ko ezaq diqta in wam? haq yaqay. In ezaq diq tonim anad emsamo nagah gwahtiqaq? haq yaqay. Mat ko in igmo gisenlul araq haq yaqay. In bitmo emaqta amatin araqta haq yaqay. In anen Mariya teq in amagniz Jems teq Josep teq Judas teq Saimon kawa osay haq yaqay. Teq ahiyan kawa i nenaq osauqmo haq yaqay. In nazaq haqad Yesus anan gigem timeqniy yaqay.

Gigem meqniysa Yesus gibilan, Mat God ago nantut bilaqaqta na abin uliq bunmo usaqta ham. Ari inmo ago uliqab teq in asenlulib teq in ago bitabmo diq in ahol abin haiqta ham.

Nazaq iyan in daq azawayin inaqta araq diq uliq nab a hi emyaq. In mataw gigo moq inaqta naqmo amulik-mulikmo giholib aben emim giwazsa in dimniy yaqay. Teq mataw uliq nabta na in anan helmo a hi haqsa iyan in anadnad emyaq.

Yesus in ago disaipel ago zaway giqisihunsa teq in ago a hi hurit kem yaqay

Yesus disaipel 12 na kabiy nag

(Matyu 10.5-15; Luk 9.1-6)

Ari Yesus saw nab uliq-uliqgo luwad in God ago gamuk on mataw tigibilenyaq.
In nazaqmo emad luwim kam nab in ago disaipel 12 na gibilenan boliy. Bolan inmo ahol abinib bugaw meqinta gimuzgo azawayin in negim teq in giqeman giger giger tilehiy. Lehsa in gibilan, Ne lehad es araq waqeq ad hi lehiy ham. Ne katekmo wazeq ulum ugeq a lehiy ham. Teq ne ziy araq es sihengo hi waqiy ham. Ad didaq araq neqgota ad hi lehiymo ham. Teq mani araq ne giholib hi usanmo ham. Ne gigo gisendugan gisenab tiqem daqay ham. Teq ne tubusan gigermo gihol siheneq hi lehiy ham.

10 Haqad in gibilan, Ne uliq araqab le tugwahtiqeq bitbitmo leheq hi osiy ham. Bit amulikmo ne os daqayta nabmo ne osiy ham. Oseq teq ne era uliq araqab lehiy ham.

11 Ari ne le uliq araqab gwahtiqid mataw uliq nabta na in ne gibaymuzad gigo gamuk a hi huritsa teq ne uliq na huloseq uliq ta araqab lehiy ham. Lehad ne gisen aqogin uliq nab wolhamid woqan ham. Woqid teq mataw na in gigo daq na anadin tiqem daqay ham.

12 Haqan disaipel lehim on mataw gibileneq bilaq yaqay, Ne ginad buliyeq gigo daq meqinta gileh ugiy haq yaqay. 13 Haqad in bugaw meqinta kabemmo gimuzad teq in mataw gigo moq inaqta na giholib masil emad giwastitay yaqay.

Jon mataw huz negyaqta na wol eman mom

(Matyu 14.1-12; Luk 3.19-20; 9.7-9)

14 Ari mataw saw nabta gigo king Herot in Yesus abin tuhurit. Na ezaqgo Yesus abin saw bunmo lehim ayah tiqiy bug. An mataw asor in anan bilaq yaqay, Jon mataw huz negyaqta na moqan God hodhodab wazan ta eram haq yaqay. Nazaq iyan in aholib zaway ayahmo usaqta haq yaqay. 15 Sa mataw asor bilaq yaqay, Ko Elaija haq yaqay. God mat emid bo Iyahta ayon dan wastitaydaqta na amatin inmo haq yaqay. Teq mataw asor bilaq yaqay, Ko God ago nantut araq haq yaqay. Mataw kwaziqmo God ago nantut bilaq yaqayta naqanta araq haq yaqay.

16 Haqsa Herot gamuk na huritim bilam, Kwaziqmo ya bilaqan Jon mataw huz negyaqta na anat urot tayiyta ham. Ta teq God in hodhodab wazan ta eram daqagya ham.

17 Na ezaqgo kwaziqmo Herot in ama Filip awe Herodiyas hureqim aholyon wam. In daq nazaq eman Jon tutimmo bulonyaq, Ni God ago gunun ayahta itiyonim ni nima awe wamta haqyaq. Haqsa teq Herot in ago mataw asor giqeman lehim in Jon wazim tiqirquriy.

19 Irquran ossa Herot awe Herodiyas agem meqin diq Jon ugad in anad emyaq, In moq nagta haqyaq. Haqad teq in wol emgo dan nagun yo hiqiyyaq. 20 Na ezaqgo aduw Herot in Jon rabunad alowan tonyaqta na ago. Herot anad emyaq, Jon in mat dimun diqta daq araq meqinta a hi amta haqyaq. Haqad in Jon gamuk bilaqsa huritad anad kabemmo emyaqta teq in huritnan anad bilaqyaqmo.

21 Ari abeb Herodiyas aduw Herot anen iqamta na akaman tugwahtim. Gwahtiqan kam nab Herot humab araq ayahta tiqam. Emim in mataw aseseqta in nenaq gavman ago kabiy muzayta na teq mataw bab emayta gigo aseseqta na teq saw Galiliy-ib mataw marorta nagan in gibilenan bolan nenaq humab wolim didaq neqad tuqosiy. Ossa Herodiyas gibiyad anad tiqam, Ari muran ya Jon wol emdaiqta adanteqin inaq tiqiy ham. 22 Haqad Herodiyas in amiy eman lehim bit na aduganib gwahtiqim dorsa Herot ago mataw nenaq in amun aw na ahol waqad gime tisiriryaq. An abeb Herot aw barasta na bulonim bilam, Ni naga diq waqnan ninad bilaqaq? ham. Na ni ya ibilenid ya tinigdaiq ham. 23 God ya ibiysa ya bilaqaiq ham. Ni naga diq anan susumun yagid ya tinigdaiq ham. Ari ni ninad yaqgo og ya wamuzaiqta na liqabmo uroteq asor nigdaiq haqid na dimunmo ya tinigdaiq ham.

24 Haqan amun aw na asanib gwahtiqim lehim in anen tisusumun ug, Ya le naga diq anan bilaqdaiq? ham. Haqan anen bilam, Ni Jon mataw huz negyaqta naqmo afaqin waqgo bilaq ham. 25 Haqan amun aw na hidmo lehim in Herot atoranmo bulon, Muranmo ni Jon mataw huz negyaqta na anat uroteq afaqin degib emeq a bo yag ham.

26 In nazaq bilaqan Herot afaqan tiqiy. Na ezaqgo in ago mataw na gimeb helmo ulilib hamta na anadin emad in amun aw na aqez othasnan atuw tihiqiy. 27 Ad hidmo in ago mat araq bab emaqta eman in Jon afaqin waqeq a bolnan tilah. Lehim in bit giqirquran osaytab gwahtiqim Jon anat urot tayim afaqin tuwam. 28 Waqim in degib emim a bolim aw barasta na ugan in waqim a le anen tuqug. 29 An abeb Jon ago disaipel in Jon wol emiyta na ago huritim in bolim asan waqim a le hodhodab tiyay toniy.

Yesus on mataw 5,000 nazaq didaq nag

(Matyu 14.13-21; Luk 9.10-17; Jon 6.1-13)

30 Ari Yesus ago mataw in giqeman uliq-uliqgo lehiyta na muleqim ta bolim Yesus agerab humab tuwoliy. Humab wolim in lehim kabiy emiyta na teq gamuk bunmo in mataw gibileniyta na awagamun in Yesus tubuloniy.

31 Bulonsa kam nabmo mataw kabemmo leh bolsa Yesus ago disaipel nenaq gikabiyan emad in didaq neq daqayta akaman haiq iy yaqay. Nazaq iyan Yesus in ago disaipel gibilan, Bolsa i gimomo saw araq amatawun haiqtab leheq asitmo ginamur emuq ham. 32 Haqad in muyib gwalim saw araq amatawun haiqtab in gimo tilehiy.

33 Lehsa mataw kabemmo gibiyad ginad emiy, Ko in saw nabmo tilehay haqiy. Haqsa mataw uliq kabemmo era gisenab yuw adek muzim ameb lehim saw nab tugwahtiqiy. Gwahtiqim tuqossa teq Yesus ago disaipel nenaq muyib abeb le gwahtiqiy.

34 Gwahtiqim Yesus muy hulosad le dubub gwalimmo ame le on mataw kabemmo gibiyad in ginan anad timeqniy. Mataw na bilaqne sipsip ginamren haiqta os nog iy yaqay. Nazaq iyan Yesus suleq dimdimunta kabemmo tigibilenyaq. 35 Gibilenad ossa zeq tuwolehnan tonsa Yesus ago disaipel bolim tubuloniy, Zeq tuwolehaq haqiy. Teq saw ka amatawun haiqta haqiy. 36 Ni on mataw ka giqemid leheq kabiy uliq sinsin usayta kogab giholmen didaq zayeq neqiy haqiy.

37 Haqan Yesus amenin emim gibilan, Negmo didaq negid neqiy ham. Haqan in bilaqiy, Sey haqiy, i gigo 200 kina
6.37200 kina in bilaqne mat araq kalam 8 nazaq aduganib kam bunmo kabiy emdaqta na amenin nog.
i a leheq bret kabemmo zayeq mataw biyahta ka negid neq daqayta na edowa? haqiy.
38 Haqan Yesus tisusumun nag, Ta ne gigo bret ganim usaq? ham. Leheq ahol waqiy ham. Haqan in lehim ahol waqim bolim Yesus buloniy, I gigo bret abaynagin teq nabiq giger nazaqmo usaq haqiy.

39 Haqan Yesus gibilan, Ne mataw gibilenid in humab ame ame emeq teq sisihun dimunta kogab osiy ham. 40 Haqan in mataw gibilenan tuqosiy. Mataw humab asor 100 teq mataw humab asor 50 nazaq in osiy. 41 Ossa Yesus bret abaynagin na teq nabiq giger na waqim ame ulilib gwalsa in God esey ugim teq in bret na orqayim ago disaipel tinag. Negan in a le mataw negan tineqiy. Teq nabiq giger na Yesus nazaqmo orqayim mataw bunmo negan tineqiymo. 42 Neqan tigiyuninan teq bret na nabiq inaq abeyan ayahmo ussa disaipel kuram 12 nazaqmo giwaqim gisihenan ate tugwal bug. 44 Ari mataw didaq neqiyta na ginulinqan kabemmo diq 5,000 nazaq.

Yesus yuw amalib bayim lah

(Matyu 14.22-33; Jon 6.16-21)

45 Ari Yesus in ago disaipel giqeman muyib gwalim in ameb yuw-kurorqan Galiliy urotim aqurumun kozaq uliq Betsaida-ib tilehiy. Lehsa inmo osim mataw dauh biyahta na giqeman giquliqab tilehiy. 46 Lehsa Yesus gihulosim garahab God inaq gamuk emnan tugwalah. 47 Gwalehim ossa imisor diq tiqiysa ago disaipel gimuyin inaq yuwmeb liqabmo tiqiyiy. Iysa Yesus wole yuw aqurumnib titur. 48 Tursa ago disaipel na tim ginobun ban bolsa in giholtuw bulad luwsa in tigibiy. Gibiyad saw tihastitaynan tonsa tarom asor ussamo in disaipel gigerab yuw bayim tilah. Lehim in disaipel gimeb gwahtiqeq bo lehdaiq haqsamo disaipel in Yesus yuw bayim lehsa ahol waqad in rabim ek tonim bilaqiy, Ko witag bo lehaq haqiy.

50 Haqsamo Yesus hidmo gibilan, Ne giwaz meqniyiy ham. Ka yaqmo lehaiq ham. Ne hi rabiy ham. 51 Haqad in muyib gwalanmo tim timidam. Mideman disaipel gihol riten lamsa ginadnad tiqem yaqay. 52 Na ezaqgo in ginad gigem soqotim ussa in Yesus mataw didaq nagta na abe alulin anan ginad a hi em hasiy.

Yesus uliq Genesaret-ib mataw moqayta kabemmo giwastitayan dimniyiy

(Matyu 14.34-36)

53 Ari Yesus ago disaipel nenaq yuw-kurorqan Galiliy urotim lehim urum kozaq ban uliq Genesaret ago lan ezab tugwaliy. Gwalim saw nab in muy am wazan us. 54 Ussa Yesus muy hulosim hitiqsa mataw hidmo ahol tuwaq hasiy. 55 Ahol waq hasad in saw nab uliq haresmo sibim lehad gibilensa mataw bunmo Yesus edob osaqta na huritad in giyogniz gigo moq inaq na banab giqemim gisorim giqad tubol yaqay.

56 Sa Yesus saw nabmo uliq aseseqtab teq uliqben amikmiktab in lehsa mataw in giyogniz gigo moq inaqta na giwaqeq maket-ib giqad leheq giqemid us yaqay. Usad in Yesus atoran diqmo bulon yaqay, Ni on mataw gigo moq inaqta ka gihulosid in giben ningo tubusan adekmo waziy haq yaqay. Haqsa on mataw Yesus ago tubusan adek waz yaqayta na bunmo gihol tidimniy yaqay.

Copyright information for `MLP