aAisaya 29.13

Mark 7

God ago maror i gisesan gigo gunun giquriyam

(Matyu 15.1-19)

Ari Farisi asor teq mataw Moses ago gunun hurit kemiyta na asor in Jerusalem hulosim bolim Yesus ago hib humab tuwoliy. Humab wolim osad in Yesus ago disaipel gisesan Juda gigo gunun a hi muzinim giben a hi suholimmo didaq neqsa in tigibiyiy.

Na Farisi teq Juda bunmo in gisesan gigo gunun muzinad in giben a hi suholim didaq a hi neqayta, luweq God ameb i gihol anumlan inaq iydaq haqad. Teq mataw na maket-ib lehim muleqim a hi huzimmo in didaq a hi neqaytamo. Ad in gisesan gigo gunun naqanta kabemmo muzinayta. Muzinad in gigo reb, deg, gog teq ban gisuholaytamo.

Nazaq iyan Farisi giyogniz mataw Moses ago gunun hurit kemiyta na nenaq in Yesus tisusumun ugiy, Ezaq tonim ningo disaipel in i gisesan Juda gigo gunun a hi muzinim in giben a hi suholimmo didaq tineqay? haqiy.

Haqan Yesus gibilan, Ne mataw gimileq meqinta ham. Kwaziqmo God ago nantut Aisaya in ne gilum kemim gamuk araq kazaq mar ton ham.

On mataw ka giqezabmo God abin iluwayta haqad in bilam ham. Teq in ginad gigem pesanmo God ago hib usaqta haqad in bilam ham.
Mataw na God abin samanta iluwayta haqad in bilam ham. In mataw og kabtaqmo gigo gunun anan bilaqay, God ago maror dimunta haqayta haqad in bilam ham. Ad in gunun naqmo mataw giqisihunayta haqad in bilam ham. a 
Ari Aisaya bilamta nazaq diqmo ne emad ne God ago gunun tuhulosim ne gisesan gigo gunun naqmo waz naqmo hiqiyayta ham.

Haqad Yesus bilam, Ne God ago gunun dimunta walemad ne gisesan gigo daq naqmo wazgo ne tuhurit kemiyta ham. 10 Moses bilam, Ni ninen nimam giwazinad gilumsih haqad in bilam ham. Teq in bilam, Mat araq anen amam a hi giqudinad gamuk meqinta amalib gibilawunid ne wol emid moqan haqad in bilam ham. 11 Ta teq negmo kazaq bilaqayta ham. Mat araq in anen amam gilumsihgo ago nagah giqusdaqta teq in gibileneq bilaqdaq, Yaqgo nagah ka inKorban iyim usaqta haqdaq haqayta ham. (Hibru nanKorban haqayta na alulin in kazaq. Nagah God abinib eman usaqta haqayta.) 12 Mat na gamuk awaz meqinta nazaq gibileneq teq abeb in anad buliyeq ago nagah na amalib anen amam gilumsihgo haqsa ne wasihayta ham. 13 Nazaq iyan ne gisesan gigo gunun waqiyta naqmo ne muzinad ne God ago gamuk bayan woqim samanta usaq ham. Ad ne daq naqanta kabemmo emayta ham.

Yesus daq meqmeqinta mataw giqeman God ameb gihol anumlan inaq iyaqta na ginan bilam

(Matyu 15.10-20)

14 Haqad Yesus on mataw nab turiyta na a ta gibilenan bolan in gibilan, Ne bunmo yaqgo gamuk ka huriteq teq ne ginad em hasiy ham. 15 Nagah asanib usaqta na mat aduganib lehim in mat na ahol eman God ameb anumlan a hi iyaqta ham. Haiq ham. Nagah mat aduganib usaqta naqmo bo asanib gwahtiqim in mat na ahol eman God ameb anumlan inaq iyaqta ham. [ 16 Mat aw nog in gidek nan huritgo usaqta na in gamuk ka hurit kemiy ham.]

17 Haqad Yesus ago disaipel nenaq mataw gihulosim bitab tilehiy. Lehimmo disaipel in Yesus gamuk awowun bilamta na ago tisusumun ugiy. 18 Susumun ugan Yesus gibilan, Ne mataw aseseqta ginad a hi em hasayta ko nog ne ham. Ne ginad a hi emay daqag ham. Nagah bunmo asanib usaqta na mat aduganib lehim in mat na ahol eman anumlan inaq a hi iyaqta ham. 19 Na ezaqgo nagah nazaqta na in mat agemab lehim aholib a hi usaqta ham. Haiq ham. Na mat abekoqib lehim le yayib wolehaqta ham. (Yesus nazaq haqad, in didaq bunmo anan dimunmo ham.)

20 Haqad in bilam, Nagah mat aduganib usaqta naqmo bo asanib gwahtiqim in mat na ahol eman God ameb anumlan inaq iyaqta ham. 21 Ari mataw giduganib daq meqinta gigemab gwahtiqad giqeman gihol anumlan inaq iyayta na kagzaq ham. Ni ninad meqmeqinta nigemab usaqta ham. Teq ni an a hi waqadmo an haresmo hureqim inaq usaqta ham. Teq ni rin tonaqta ham. Teq ni mat wol emaqta ham. 22 Teq ni an alulib hureqaqta ham. Teq ni mataw gigo nagah utetaqta ham. Teq ni daq meqinta amo amo emaqta ham. Teq ni nan katiyta bilaqaqta ham. Teq ni yaqmo ag haqad daq daq emaqta ham. Teq ni mataw ginan nigem meqniyaqta ham. Teq ni mataw gibilawunaqta ham. Teq ni nihol abin wazan eraqaqta ham. Teq ni ninad a hi em hasadmo daq emaqta ham. 23 Daq meqinta nawa nagan bunmo in mat aduganib usim bo asanib gwahtiqim in mat na eman God ameb ahol anumlan inaq iyaqta ham.

Aw araq Fonisiya-ibta Yesus anan helmo ham

(Matyu 15.21-28)

24 Ari Yesus uliq na hulosim in uliq araq anan Tair haqaytab tilah. Lehim in bit araq aduganib gwahtiqim ulilemim os, mataw ya edob osaiqta na a hi hurit daqay haqad. 25 Teq haiq. Amun aw araq aholib bugaw meqinta usaqta na anen in Yesus edob osaqta na tuhurit. Huritim in hidmo lehim Yesus anognib abakbakan ulum laquwim turad afaqin mulbunim ogib wom.

26 Aw na in Juda aw a haiqta. In Grik nan bilaqyaqta teq in ago uliq diq Fonisiya saw Siriya-ibta. In lehim Yesus anogib abakbakan ulum laquwim turad tubulonyaq, Ni ya imiy aholib bugaw meqinta usaqta na muzid lehan haqyaq. 27 Haqsa teq Yesus bulon, Ni hulossa yaqgo onmin didaq negid giyunin bugid teq ham. Luweq ya onmin gimen didaqta na waqeq gaun negid neqsa yaqgo onmin gigemnan moq daqay ham. Daq nawa na in dimun a haiq ham.

28 Haqan aw na amenin emim bulon, Mat Iyah ham ni helmo bilaqaq ham. Ta teq ningo onmin didaq neqsa aneglan ban ahaqenib woqsa gaun neqaytamo ham.

29 Haqan Yesus bulon, Ni nazaq haqaq na ni muleqeq leh ham. Bugaw meqinta na ni nimiy tuhulos ug ham.

30 Haqan aw na muleqim aquliqab ta lehim bugaw meqinta na amiy tuhulos ugan amiy banab dimunmo ussa in ahol tuwam.

Yesus mat araq adek haiqta gamuk a hi emaqta wastitayan dimniy

31 Ari Yesus uliq Tair hulosim in uliq Saidon-ib tilah. Lehim uliq na hulosadmo in saw araq anan Dekapolis
7.31Mak 5.20 nab teq ni gamuk ‘Dekapolis’ ka alulin ahol waqdaq.
haqaytab gwahtiqim yuw-kurorqan Galiliy aqurumnib tilah.
32 Lehan teq mataw in mat araq adek haiqta gamuk a hi emaqta waqim ad Yesus agerab tuboliy, in bulonid aben mat na aholib emeq wastitaydaq haqad. 33 An Yesus mat na waqim mataw na gihulosad lehim in giholbinmo tituriy. Turad Yesus aben balaw-waz gigermo mat na adeksanib tiqam. Emim teq aben ta waqim abenab kusluwim in mat na amileqib tiqammo. 34 Emadmo in ame ulilib gwalsa ahol aqurin ayahmo gwahtiqsa inmo ago nanib bilam,Efata ham. Na in kazaq bilam, Ni nidek hastitayan ham.

35 Haqanmo mat na adeksan hastitaysa amileq abunbunan iyim usta na hulos uganmo in gamuk dimunmo tibilaqyaq. 36 Sa Yesus mataw na gibilan, Ne nagah kawa ya emta ka ago ne mat araq hikidik buloniy ham. Teq haiq. Mataw na bilaqnan zaway diq iy yaqay. 37 Sa mataw bunmo huritim bilaqiy, Helmo haqiy. Mat na nagah bunmo dimunmo emaqta haqiy. In mataw gidek haiqta na giwastitaysa in gamuk tuhuritayta haqiy. Ad in mataw giqez haiqta na giwastitaysa in gamuk tibilaqaytamo haqiy.

Copyright information for `MLP