Matthew 10

Yesus Aposel 12 na gitowun am

(Mak 3.13-19; Luk 6.12-16)

Ari Yesus in ago disaipel 12 na gibilenan agerab tuboliy. Bolan in ahol abinib bugaw meqinta gimuzgo azawayin tinag. Negad in moq bunmo wastitaygo azawayin teq mataw gihol asor meqniyta na bunmo giwastitaygo azawayin tinagmo.

Teq Aposel 12 na ginan kazaq: Saimon, in anan araq Pita haqayta teq Saimon amikqan Andru teq Sebediy atatniz giger Jems ama Jon inaq teq Filip teq Bartolomyu teq Tomas teq Matyu mat takis waqyaqta na teq Alfiyus atatin Jems teq Tadiyus teq Saimon mat Rom nenaq bab emyaqta amatin na teq Judas uliq Kariyot-ibta na. Mat naqmo in Yesus waqim bab gibenab amta.

Yesus Aposel 12 na kabiy nag

(Mak 6.7-13; Luk 9.1-5)

Ari Yesus in mataw 12 na giqeman lehsa in gibilan, Ne on mataw en ta asor Juda a haiqta nagan gigo hib hi lehiy ham. Ad ne Samariya gigo uliq araqab le hi gwahtiqiymo ham. Ne Isrel on mataw gimomo gigo hib lehiy ham. Mataw na in bilaqne sipsip nabag haresmo le luwayta nog ham. Ne leheq luwad gamuk dimunta kazaq gibileniy ham. God ago maror bolim sinsin tiqiy haqad ne gibileniy ham. Ad ne on mataw moqayta na giwastitayid dimniyiy ham. Mataw tumoqiyta na ne giwazid ta eraqiy ham. Ad mataw gigo moq lepra inaqta na ne giwastitayid in gihol dimniyan ham. Ya zaway negta na ne samanmo waqiy ham. Ne zayim a hi waqiyta ham. Nazaq iyan ne on mataw samanmo tigilumsih daqaymo ham. Gilumsihad ne amenin waqgo hi bilaqiy ham.

Ad ne mani gol teq mani silva teq mani kapa-ta araq waqeq ad hi lehiy ham. 10 Teq ne ziy araq es siheneq danib a lehgo hi waqiymo ham. Tubusan amulik giholib usaqta naqmo ne a lehad araqmo ta hi waqiy ham. Ne gigo gisendugan gisenab hi emiy ham. Ad ne katek wazeq ad hi lehiymo ham. Na ezaqgo ne mataw gimen kabiy samanmo a hi em daqayta ham. Ne yaqgo kabiy emsa mataw didaq nagah tineg daqay ham.

11 Ari ne leheq uliq araqab gwahtiqeq nab ne on mataw gibiy kemiy ham. Uliq nab nog in mat dimunta teq titnonta na ne ahol waqeq teq ne mat naqmo inaq oseq le ne uliq na tuhulos daqay ham.

12 Ne bit aqez araqab loqeq on mataw nabta gibilen waqiy ham. 13 In on mataw dimdimunta iyid teq ne gigem dimunta in gigo hib tilehdaq ham. Ari in dimunta a haiq iyid ne gigem dimunta negiyta na in ne gigo hib muleqeq ta boldaq ham. 14 Bit nab mat araq ne giwazinad nenaq a hi osid teq ne bit na hulosad gisen aqogin wolhamid nab woqan ham. Ad nazaqmo uliq araqab on mataw ne gigo gamuk a hi huritid ne uliq na hulosad gisen aqogin wolhamid uliq nab woqanmo ham. 15 Ya ne helmo gibilenaiq ham. Abeb God hazizir ayahta emdaqta nab uliq giger Sodom teq Gomora afaqan waq daqayta nazaq nog uliq na a hi waq daqay ham. Uliq ne gibaymuz daqayta na in uliq giger na giquriyameq afaqan ayah diqta tuwaq daqay ham.

Yesus bilam, Afaqan kabemmo teq gwahtiqdaq ham

(Mak 13.9-13; Luk 21.12-17)

16 Ne huritiy ham. Ya ne giqeman ne bilaqne sipsip gaun kwasikta gilikmanib leh nog iyay ham. Nazaq iyan nagah ahulinaqta anad em hasim daq emaqta nazaqmo ne gihol waz naqmo hiqiyiy ham. Ad ah muluk kiskismo luwaqta nazaqmo ne luwiymo ham. 17 Ne mataw ginan gihol waz naqmo hiqiyiy ham. In teq ne giwazeq kaunsel gibenab giqem daqay ham. Ad in gigo bit humab wolaytab ne giwazeq ginol titay daqay ham.

18 Ne ya inan helmo haqad imuzad luwayta na ago in ne giwazeq in gigo king teq in gigo gavman aseseqta gigo hib ne giqad tileh daqay ham. Giqad lehid teq ne nagah gimeb ahol waqiyta na awagamun gibilensa mataw aseseqta teq on mataw en ta asor Juda a haiqta nagan in tuhurit daqay ham. 19 Mataw na ne giwazeq giqad mataw aseseqta gimeb lehid ne hi rabiy ham. Ad ne naga gamukin bilaq daqayta na ago ginadnad hi emiymo ham. Kam nabmo teq God in ne naga gamukin bilaq daqayta na tinegdaq ham. 20 Nazaq iyan negmo diq gamuk na a hi bilaq daqay ham. Haiqgam ham. Ne Gimam ago Bugaw Dimunta naqmo in gamuk emid ne giqezab gwahtiqdaqta ham.

21 Kam nab teq mataw in gimaqbaban giwaqeq bab gibenab giqemid in ginol emid tumoq daqay ham. Sa gimaman in nazaqmo gigo onmin giwazeq bab gibenab giqem daqaymo ham. Teq onmin in nazaqmo ginenmaman gihar negad bab gibenab giqemid in ginol emid tumoq daqaymo ham. 22 Ya ihol abin ne giholib usaqta na ago on mataw bunmo gigem meqinta ne neg daqay ham. Ari mat aw nog in zaway diq iyeq ossa le in gigo kam abebtanta iydaqta nab teq God in gilumsiheq ta giwaqdaq ham. 23 Teq uliq araqab on mataw eraqeq ne gimeqin tonsa ne tukeq uliq ta araqab lehiy ham. Ya helmo ne gibilenaiq ham. Ne Isrel gigo uliq a hi wolnet bugsa Mat Atatin tuboldaq ham.

24 Ne ginad emiy ham. Disaipel araq in ago tisa uriyameq danmeb a hi lehdaq ham. Sa kabibiy mat in ago ayahta a hi itiyondaqmo ham. 25 Disaipel na in ago tisa nogmo iyid na in dimunmo ham. Teq kabibiy mat na in ago mat ayah nogmo iyid na in dimunmo tiqiydaqmo ham. Nazaq iyan mataw bit anamren bilawunad anan Belsebul haqeq in nazaqmo bit anamren na ago asenlul ginan meqin diq tibilaq daqaymo ham.

On mataw nog diq rabun daqayta?

(Luk 12.2-7)

26 Nagah bunmo mataw giqisihan usaqta na abeb teq God hasid mataw bunmo ahol tuwaq daqay ham. Ad nagah bunmo mataw gikasnaknib usaqta na abeb teq God emid ulalab tugwahtiqdaq ham. Nazaq iyan ne yaqgo gamuk mataw gibilengo hi rabiy ham. 27 Ya romriqab gamuk gibilenaiqta na ne saw anuwanibmo mataw gibileniy ham. Ad ne gamuk kiskismo gidekib huritayta na ne bit ahuqunib gwale turad teq ne dedibmo lileyeq mataw gibileniy ham.

28 Mataw ne gisanmo wol em daqayta ham. Ari in ne giwitan wol emgo in gigo zaway haiqta ham. Nazaq iyan ne mataw hi girabuniy ham. Haiq ham. Mat araq ne rabun daqayta nawa osaq ham. In mataw gisan teq giwitan inaqmo gihunegan saw faq oyad a hi miyaqtab wolehim timeqniy hasayta ham.

29 Mataw mani asit diqmo hulosim ah amikmikta giger gizayayta ham. Teq ah amik diqta nagan giholib daq araq gwahtiqsa ne Gimam Iyah tuhuritaqta ham. 30 Ad God ne gibiy kemad ne gifaqnib giqensan na in ginulinim ganim diq usaqta na in tuhurit bugta ham. 31 Nazaq iyan ne hi rabiy ham. Ne ah amikmikta na nog a haiq ham. Ne ah amikmikta na ayahmo giquriyamiyta ham.

I Yesus abin bilaqgo gimebay hi woqan

(Luk 12.8-9)

32 Ari mat aw nog in mataw gimeb bilaqdaq, Ya Yesus-mo ago matta iyim osaiqta haqdaqta na ya nazaqmo ya imam Heven-ib osaqta na ameb mataw na ginan bilaqdaiq, In yaqgota tihaqdaiqmo ham. 33 Ad mat aw nog in on mataw girabunad gimeb gileh yagid ya nazaqmo ya imam Heven-ib osaqta na ameb mataw na gileh tinegdaiqmo ham.

Yesus on mataw gihusernan bol

(Luk 12.51-53; 14.26-27)

34 Ne luweq ginad em daqay, Ya og kab on mataw bunmo giqemid zib alowab osgo haqad ya bolta haq daqay ham. Haiqgam ham. Ya bab emid gwahtiqgo haqad bolta ham. 35 Na in kazaq ham. Mat araq ya inan helmo haqsa in amam gileh yagdaq ham. In giger nazaq emad,

 • Mat na amam inaq an gihar ug daqay ham.
 • Ad nazaqmo amun awta anen inaq an gihar ug daqay ham.
 • Sa aw in aduw anen inaq an gihar ug daqaymo ham.
36 
 • Mat asenlulmo diq eraqeq mat na bab ug daqay ham.
 • 37 Ari mat in anenmaman ginan anad bilaqsa teq in ya inan anad a hi diq bilaqaqta, mat na in yaqgo disaipel iyeq osgo dimun a hi iydaq ham. Ad mat in atatin o in amiy anan anad bilaqsa teq in ya inan anad a hi diq bilaqaqta, mat na in yaqgo disaipel a hi iydaqmo ham. 38 Teq mat in ago kruse waqim abetarib emim ya imuzim a hi bolaqta, mat na in yaqgo disaipel iyeq osgo dimun a haiqmo ham. 39 Na ezaqgo mat inmo ahol anadin emdaqta na in nabag tihiqiydaq ham. Ari mat yaqgo kabiy emad ahol nog hulosdaqta na in dimunmo kuluwa-kuluwmo tuqosdaq ham.

  Mat Yesus ago on mataw gilumsihdaqta na in teq naw araq dimunta tuwaqdaq

  (Mak 9.41)

  40 Ari on mataw ne giwazinad in bilaqne ya iwazinayta nog tiqiyaymo ham. Ad in ya iwazinad in mat ya iqeman bolta na tuwazinaymo ham. 41 Mat aw nog in God ago nantut araq bolsa ahol waq hasad wazinayta na, on mataw na in God ago nantut naw waqayta nazaq in tuwaq daqaymo ham. Ad mat aw nog in mat araq titnonta bolsa ahol waq hasad wazinayta na, on mataw na in mataw titnonta bunmo naw waq daqayta nazaq in tuwaq daqaymo ham. Ad mat aw nog in yaqgo disaipel gibin haiqta kagan gigo araq ahol waq hasad anan Yesus ago disaipel haqad yuw soqoreq ugid uluwdaqta na, ya ne helmo gibilenaiq ham. On mataw na God abenab naw dimunta tuwaq daqaymo ham.

  42 

  Yesus in naga matin diq?

  Copyright information for `MLP