aMalakay 3.1

Matthew 11

Jon mataw huz negyaqta na in ago disaipel giqeman Yesus ago hib lehiy

(Luk 7.18-35)

Ari Yesus in ago disaipel 12 na suleq negim tihiqiyan teq in uliq na hulosim saw Galiliy-ib uliq-uliqgo lehad tiluwyaq. Luwad in God ago gamuk on mataw tigibilenyaq.

Sa Jon irquran osad in Krais kabiy emaqta na abin tuhurit. Huritim in ago disaipel asor giqeman Yesus ago hib tilehiy. Lehim in Yesus tisusumun ugiy, Ni i nibaq tunim osta naqmo amatin ni bol o haiq mat ta araq teq abeb boldaqta i baq tunam? haqiy. Haqan Yesus in gigo gamuk amenin emim bilam, Ko gibiyiy ham. Mataw gime haiqta saw ahol tuwaqay ham. Mataw gisen meqinta tiloq gelay ham. Mataw gigo moq lepra inaqta gisanib ginumlan usta na tihiqiyaq ham. Ad mataw gidek haiqta gamuk tuhuritay ham. Teq mataw tumoqiyta kayeq iyim ta eraqay ham. Mataw ginaghan haiqta God ago gamuk dimunta tuwaqay ham. Ne muleqeq leheq nagah ne gimeb kawa ahol tuwaqiyta ka teq gamuk kawa ne tuhuritiyta ka bunmo Jon buloniy ham. Mat ya ibiyad anadnad a hi emad teq in ya inan helmo diq haqaqta, mat na tidimniyim osaq ham.

Ari Jon ago disaipel muleqim tilehsa Yesus in on mataw biyahta nab turiyta na Jon anan gibilenim bilam, Kwaziqmo ne nog diq ahol waqnan saw amatawun haiqtab lehiy? ham. Ne mat araq bilaqne tuqir tim retsa ahol wolad ahulan iysa ne ahol waqnan lehiy ye? ham. Teq ne nog diq ahol waqnan saw nab lehiy? ham. Ne mat araq tubusan dimunta muturta welim tursa ahol waqnan lehiy ye? ham. Mataw tubusan dimunta muturta welayta na in king gigo bit aseseqtab osayta ham. Ne ya ibileniy ham. Ne nog diq ahol waqnan lehiy? ham. Ne God ago nantut araq ahol waqnan lehiy ye? ham. Helmo ham. Mat na in God ago nantut araq ham. Teq mat nawa na in God ago nantut kwaziqmo osiyta na bunmo giquriyamta ham. 10 Mat naqmo God ago marib ananin mar tonan usaqta ham. Gamuk na bilam,

Ahol waqiy ham, ya teq mat araq emid in yaqgo gamuk ad danmeb lehdaq haqad in bilam ham. Leheq in ninmen dan tuwastitaydaq haqad in bilam ham. Wastitayid teq ni lehdaq haqad in bilam ham. a 
11 Ya helmo ne gibilenaiq ham. Jon mataw huz negyaqta na in mataw og kab gwahtiqiyta na bunmo giquriyamim in abin ayah diqta ham. Ta teq mat aw nog God ago maror aduganib gibin amik diq usaqta na in Jon tuquriyamiyta ham.

12 God ago nantut kwaziqta na bunmo teq God ago maror Moses mar tonta na in nagah abeb teq gwahtiqdaqta na ago bilaqan ussa bo Jon ago kamubmo iy ham. An Jon mataw huz negyaqta na ago akamnib iyim bo muranmo God ago maror og kab gwahtiqim awaz diq meqniyim lehaqta ham. Sa mataw asor in giwaz diq meqniyim maror na geg ugad in ginadibmo wasihnan tonayta ham. 14 Ari ne yaqgo gamuk ka huritnan iysun ne huritiy ham. God ago gamuk bilam, Elaija bolid teq Krais boldaq haqad in bilam ham. Teq ya ne gibilenaiq ham. Elaija boldaq hamta na in Jon-mo anan bilamta ham. 15 Mat aw nog in gidek inaq iyeq teq in gamuk ka huritiy ham.

16 Ya on mataw kam kabta gigo daq anan bilaqnan teq ya gamuk awowun ezaq diqta amalib bilaqdaiq? ham. In bilaqne onmin maket-ib an bulonad osayta nazaq nog ham. 17 In bilaqay,

  • I ne gimen kadug ulamsa ne ginad dimniysa a hi doray haqayta ham.
  • Teq i gaq wazsa ne ginad meqniysa a hi gaqay haqayta ham.
18 Ari Jon bolim didaq amo amo a hi neqad wain ayun a hi uluwyaqta ham. Sa ne in anan bilaq yaqay, Bugaw meqinta aholib usaq haq yaqay ham. 19 Ta teq Mat Atatin bolim didaq neqad wain uluwsa ne bilaqay, Mat ko meqin haqayta ham. In didaq kabemmo neqad wain ayun ayahmo uluwaqta amatin haqayta ham. In mataw gibin meqinta takis waqayta na teq mataw daq meqinta emayta na giyowmo diq haqayta ham. O tob iyan ham. Abeb ya Jon inaq i gigo kabiy anon tiqemsa teq i giger ginad em hasim daq emta na ulal tiqiydaq ham.

On mataw ginad gigem a hi buliyayta na oseq timeqniy daqay

(Luk 10.13-15)

20 Ari Yesus uliq kagan gigo hib daq azawayin inaqta kabemmo amta ka tiginadyaq. Na ezaqgo in daq azawayin inaqta emsa on mataw uliq nagabta ginad a hi buliyiyta na ago iyan. 21 Ginadad in kazaq bilam, Uliq Korasin teq uliq Betsaida ham ne teq timeqniy daqay ham. Kwaziqmo mat araq leheq daq azawayin inaq ya ne gigo hib emta nazaq in uliq giger Tair-ib teq Saidon-ib emid on mataw na ginad tubuliy nagiy ham. Ginad buliyeq in gigo daq teq ginad meqinta gileh ugad in tubusan asorqan abiyornaqta weleq butbut huz nagiy ham. Teq ne yaqgo daq azawayin inaqta na ahol waqim ne ginad buliyim gigo daq meqinta gileh a hi ugiy ham. 22 Nazaq iyan ya ne gibilenaiq ham. Abeb God hazizir ayahta emdaqta nab Tair teq Saidon afaqan waq daqayta nazaq nog ne a hi waq daqay ham. Ne in giquriyameq afaqan ayah diqta tuwaq daqay ham.

23 Teq uliq Kapaneam ham ne gibin iluwid Heven-ib gwalehdaq e? ham. Haiqgam ham. In ne gihunegid ne mataw tumoqiyta gigo sawab tuwoleh daqay ham. Na ezaqgo kwaziqmo mat araq leheq ya ne gigo hib daq azawayin inaq emta nazaq in uliq Sodom-ub emid uliq na og kab a hi hiqiyid i muran ahol waq nagta ham. 24 Nazaq iyan ya ne gibilenaiq ham. Abeb God hazizir ayahta emdaqta nab uliq Sodom afaqan waq daqayta nazaq nog ne a hi waq daqay ham. Ne in giquriyameq afaqan ayah diqta tuwaq daqay ham.

Yesus bilam, Ne yaqgo hib boleq ginamur emiy ham

(Luk 10.21-22)

25 Ari kam nab Yesus kazaq bilam, O ya imam ham, Heven-ib teq og kab inaqmo ni Iyahta iyim osaqta ham. Ni mataw ginad awaz meqinta na teq mataw gimaqbel inaq iyim igmo ag haqad osayta na ni yaqgo kabiy alulin a hi giqisihunta ham. Haiq ham. Mataw gihol wazan woqsa in onmin gibin haiqta os nog iyayta naqmo ni yaqgo kabiy alulin tigiqisihunta ham. 26 Ya imam ham ni ninad nazaqmo usan ni tiqam ham. Nazaq iyan ya esey nigaiq ham.

27 Haqad Yesus ta bilam, Ya imam in ago kabiy bunmo ya ibenab tiqam ham. Mat araq diq in yaqgo a hi hurit ham. Ya imam amomo in yaqgo huritta ham. Teq mat araq ya imam ago a hi huritmo ham. Ya in atatin iyim ya imomo in ago huritta ham. Ad on mataw ya inad bilaqsa imam giqisihunaiqta naqmo in ya imam ago huritaytamo ham. 28 Ne on mataw kabiy awaz meqinta emad afaqan sorayta na ne bunmo yaqgo hib boliy ham. Bolid ya giqemid ne ginamur tiqem daqay ham. 29 Ne boleq yaqgo kabiy soriy ham. Ad ne yaqgo daq ahol waqad nazaqmo ne emiy ham. Ya ihol wazan woqsa ya ibin a hi iluwaiqta ham. Ne nazaqmo toneq teq ne ginamur emad gihol sinamolsa tuqos daqay ham. 30 Na ezaqgo ya kabiy negdaiqta na in awaz meqin diq a haiq ham. Ad ne yaqgo afaqan sor daqayta na in afaqan diq a haiqmo ham.

Copyright information for `MLP