aAisaya 6.9-10
bBuk Song 78.2

Matthew 13

Mat araq kabiyab wit anagin hunagta ago gamuk awowun

(Mak 4.1-9; Luk 8.4-8)

Ari kam nabmo Yesus bit hulosim asanib tugwahtim. Gwahtiqim in lehim yuw-kurorqan Galiliy aqurumnib tuqos. Ossa on mataw dauh kabemmo bolim Yesus agerabmo diq loqsa iyan Yesus giban emim muy araqab gwalim tuqos. Ossa on mataw na yuw aqurumnib turiy. Tursa Yesus suleq kabemmo negad gamuk amo amo tigibilenyaq. Ad in gibilan, Ne huritiy ham. Mat araq ago kabiyab wit anagin hunegnan tilah ham. In lehim wit anagin hunegad luwsa asor danib woqan ah bolim tineqiy ham. Sa wit anagin asor saw agigin inaqtab og asitmo usaqta nab wom ham. Woqim og ayah diq haiqgam iyan wit hidmo tugwal ham. An zeq gwalim oysa wit na aninin haiqgam iyan in mayim tumom ham. Sa wit asor am asasuqin inaqta na aduganib wom ham. Woqan am asasuqin inaqta na gwalad isihan wit na abesbesan iy ham. Teq wit asor og dimuntab woqim anon tiqam ham. Asor anon kabemmo diq 100 nazaq giqam ham. Sa asor anon 60 nazaq giqam ham. Sa asor anon 30 nazaq giqam ham. Mat aw nog in gidek inaq iyeq teq in gamuk ka huritiy ham.

Yesus anad ezaq emad gamuk awowunmo on mataw gibilenyaq

(Mak 4.10-12; Luk 8.9-10)

10 Ari disaipel in Yesus ago hib bolim tisusumun ugiy, Ni ezaq haqad gamuk awowunmo amalib on mataw gibilenaqta? haqiy. 11 Haqan Yesus in gigo gamuk amenin emim gibilan, Negmo God ago maror aduganib osayta ham. Nazaq iyan God ago maror abe alulin ulilemim usaqta na in negmo tigiqisihunaq ham. Ari on mataw asan banta na in a hi giqisihunaq ham. 12 Na ezaqgo in on mataw gigo nagah inaqta na bunmo nagah asor a ta negid in gigo nagah kabemmo diq tiqiydaq ham. Teq in mataw ginaghan haiqta na gibenab nagah asitmo wazayta na walem bugdaq ham.

13 Daq naqmo ago ya gamuk awowunmo bilaqaiqta ham. Ya mataw asanibta na gamuk awowunibmo gibilensa in gime saw waqad teq in nagah araq ahol a hi waqayta ham. In gidek emad teq in gamuk a hi huritad ginad a hi em hasayta ham. 14 Mataw na daq nazaq emad in God ago nantut Aisaya gamuk bilamta na tuwol net bugay ham. Aisaya bilam,

Ne gamuk huritad teq ne ginad a hi em has daqay haqad in bilam ham. Ne gime saw waqad teq ne nagah araq ahol a hi waq daqay haqad in bilam ham. Na ezaqgo on mataw ka gigem soqotim usaqta haqad in bilam ham. Sa in gideksan ituqim usaqtamo haqad in bilam ham. Mataw ka gime miyim osayta haqad in bilam ham.
15 God in nazaq giqeman luweq in gime nagah ahol waqad teq in gidek nan huritad in ginad em has nagiy haqad in bilam ham. Ginad em hasad gigem buliyeq in God ago hib ta bolid God giwastitayid tidimniy nagiy haqad in bilam ham. a 
16 Teq negmo ginad dimniyan ham. Ne gime nagah ahol tuwaqayta ham. Ad ne gidek gamuk tuhuritayta ham. 17 Ya helmo ne gibilenaiq ham. Kwaziqmo God ago nantut kabemmo teq mataw dimdimunta kabemmo in nagah muran kawa ne ahol waqayta ka in ahol waqnan ginad diq bilaq yaqayta ham. Teq in moqim ahol a hi waqiyta ham. Ad gamuk kawa ne huritayta ka in huritnan ginad bilaq yaqaytamo ham. Teq in moqim a hi huritiyta ham.

Mat kabiyab wit anagin hunagta na ago alulin

(Mak 4.13-20; Luk 8.11-15)

18 Ari mat didaq anagin kabiyab hunagta ago gamuk awowun na alulin ne huritiy ham. 19 Mat aw nog in God ago maror agamukan huritim ginad a hi em hasayta na in bilaqne wit anagin danib woqaqta na nog ham. God ago gamuk mataw na gigemab leyan ussa Satan hidmo bolim gamuk na gigemab ta walemaqta ham.

20 Teq mat araq in wit anagin og agigin inaqtab woqaqta na nog ham. In God ago gamuk huritim in anad bilaqsa hidmo waqaqta ham. 21 Teq mat naqanta in bilaqne wit aninin haiqta nog ham. In God ago gamuk agemabmo diq a hi wazad in muzinad sisaqmo a hi luwaqta ham. Na ezaqgo in God ago gamuk muzinaqta na ago mataw in meqin tonad afaqan amo amo ugsa in hidmo God hulosaqta ham.

22 Teq mat araq in wit anagin am asasuqin inaqta aduganib woqaqta na nog ham. Mat naqanta in God ago gamuk huritaqta ham. Teq in og ka ago nagah kabemmo anadin emsa mani-mo in kat ugad anad hureqaqta ham. Nagah nagan in God ago gamuk isihsa iyan gamuk na in mat na agemab anon a hi emaqta ham.

23 Teq mat araq in wit anagin og dimuntab woqaqta na nog ham. Mat naqanta in God ago gamuk huritim anad em hasaqta ham. Anad em hassa God ago gamuk in agemab anon emaqta ham. Mat araq agemab in anon kabemmo diq 100 nazaq giqemaqta ham. Sa mat araq agemab in anon 60 nazaq giqemaqta ham. Sa mat araq agemab in anon 30 nazaq giqemaqta ham.

Bonbon meqinta kabiyab gwalta ago gamuk awowun

24 Ari Yesus gamuk awowun araq ta gibilan. In bilam, God ago maror in bilaqne mat araq ago kabiyab wit anagin dimunta hunagta nazaq nog ham. 25 Hunegan teq taromab mat na ago bab bolim bonbon anagin wit alikmanib hunegim lah ham. 26 An abeb wit na gwalim anon tiqemsa nab teq kabibiy mataw in bonbon na wit inaq araqib tursa ahol tuwaq kemiy ham. 27 Ad in lehim kabiy na anamren tubuloniy ham. Mat ayah haqiy i bilaw ni ningo kabiyab wit anagin dimunta hunag hawta haqiy ham. Teq ta ezaq tonim i lehim bonbon meqinta ko wit inaq tursa i ahol waw? haqad in bilaqiy ham. 28 An kabiy anamren gibilan, Na i gibabun araq daq na am haqad in bilam ham. Haqan kabibiy mataw na susumuniy, I leheq bonbon ko titeqam e? haqiy ham. 29 Haqan in gibilan, Haiq ham. Luweq ne bonbon na titeqad ne wit inaqmo titeq daqay haqad in gibilan ham. 30 Nab iyan ham. Sa garabmo gwalsa le didaq waqgo akaman iyan haqad in bilam ham. Didaq waqgo akamnib teq ya kabibiy mataw gibileneq bilaqdaiq, Ne bonbon meqinta ko titeqeq gituq toneq faqab em oygo humab emiy haqdaiq haqad in bilam ham. Ad wit dimunta na ne titeqeq yaqgo didaq abitnib nab humab emiy haqdaiq haqad in bilam ham.

Ay mastet anagin ago gamuk awowun

(Mak 4.30-32; Luk 13.18-19)

31 Ari Yesus gamuk awowun araq ta bilam, God ago maror in bilaqne ay mastet anagin amik diqta amulikmo mat araq ago kabiyab layta na nog ham. 32 Didaq anagin bunmo gilikmanib mastet anagin in amik diqta ham. Teq in gwalim ayah iyim in kwasin-kwasan kabiyabta na bunmo giquriyamaqta ham. Giquriyamim in bilaqne ay diq gwal nog iyan ah bolim abenab giholyon rir emim osayta ham.

Yis ago gamuk awowun

(Luk 13.20-21)

33 Ad Yesus gamuk awowun araq kazaq ta bilam, God ago maror in bilaqne yis nogta ham. Aw araq yis na waqim mel deg ezeqman nazaq inaq buliyan yis ulilemim ussa mel na bunmo huhuw tinam ham.

Yesus gamuk awowunmo on mataw gibilenyaqta

(Mak 4.33-34)

34 Ari Yesus in on mataw dauh bunmo gamuk awowunmo amalib gibilenyaqta. In gamuk bilaq sireqeq a hi gibilenyaq. Haiqgam. In gamuk awowunmo negyaqta. 35 In daq nazaq emad in God ago nantut araq gamuk bilamta na tuwol net bug. Gamuk na bilam,

Ya ite akeq nagah God ulileman usta na anan ya gamuk awowunmo amalib tibilaqdaiq ham. Nagah na og ka mutur gwahtimta nab iyim bo muran kam kabmo in ulilemim usta ham. Ussa nagah na ago agamukan ya muran kam kabmo tibilaqdaiq ham. b 

Bonbon meqinta kabiyab gwalta na ago alulin

36 Ari Yesus on mataw gihulosim le bit araq aduganib tugwahtim. Gwahtiqan ago disaipel in agerab bolim buloniy, Ni teq gamuk awowun bonbon meqinta kabiyab gwalta na adugan ni i tigibilendaq e? haqiy. 37 Haqan Yesus amenin emim kazaq gibilan, Mat wit anagin dimunta hunegaqta na in Mat Atatin ham. 38 Teq kabiy na in og ka ham. Wit anagin dimunta na in on mataw God ago maror aduganib osayta naqmo ham. Teq bonbon meqinta na in Satan ago on mataw ham. 39 Ad bab bonbon meqinta kabiyab hunagta na in Satan ham. Teq didaq waqgo akaman na in og ka ago kam abebtanta ham. Ad kabibiy mataw na in God ago angelo ham. 40 Mataw bonbon meqinta humab wolim faqab eman oyaq nazaqmo teq og ka ago kam abebtanta nab in tiqem daqay ham. 41 Kam nab Mat Atatin in ago angelo giqemid in og kab boleq God ago maror aduganib nagah meqinta mataw ginad hureqsa in ginad helta hulosnan tonayta na teq on mataw God ago gunun itiyonayta na bunmo tiginuw bug daqay ham. 42 In ginuweq a le hunegid faq ayahtab le tuwoq daqay ham. Woqeq osad teq in gaqad gite sisad tuqos daqay ham. 43 Kam nab on mataw dimdimunta na ulal iyeq in God ago maror aduganib zeq anuwan oy nog iyad tuqos daqay ham. Mat aw nog in gidek inaq iyeq teq in gamuk ka huritiy ham.

Nagah araq dimun diqta ulilemim usaqta na ago gamuk awowun

44 God ago maror in bilaqne nagah araq dimun diqta og araqab ulileman usaqta nazaq nog ham. Mat araq og nab lehim nagah na ahol waqim teq in a ta ulilam ton ham. Ulilemim in anad dimniysa lehim ago nagah bunmo giwaqim a le gizayim amenin mani waqim teq in lehim og na zayan nagah dimunta ulilemim usaqta na inmo ago diqta tiqiy ham.

Kaliloy pokpok anawun ayahmota na ago gamuk awowun

45 Teq God ago maror in bilaqne mat mani akabiyan emaqta araq in kaliloy pokpok dimdimunta nagunad luwaqta nazaq nog ham. 46 Mat na pokpok nagunad luwim in araq dimun diqta ahol tuwam ham. Ahol waqim teq in lehim ago nagah bunmo giwaqim a le gizayim amenin mani waqim teq in lehim pokpok na aholyon tizay ham.

Nabiq ago dob ago gamuk awowun

47 Teq God ago maror in bilaqne nabiq adobun kamisib hunegan wo ussa nabiq amo amo bolim dob nab woqiyta nazaq nog ham. 48 Nabiq kabemmo dobub woqan dob ate gwalan mataw hureqan bo dubub tugwal ham. Gwalan mataw na nabiq dimdimunta giwaqim degib giqemad nabiq meqmeqinta nag in gihunegiy ham. 49 Ari og ka ago kam abebtanta in nazaqmo tugwahtiqdaqta ham. Angelo boleq mataw meqmeqinta mataw dimdimunta gilikmanib osayta na giluwiyeqmo tigiwaq daqay ham. 50 Giwaqeq giqad le faq ayahtab gihunegid le tuwoq daqay ham. Woqeq in faq nab osad teq in gaqad gite sisad tuqos daqay ham.

51 Haqad Yesus in ago disaipel susumun negim gibilan, Ne gamuk ka adugan bunmo ginad tiqem hasiy ye? ham. Haqan in buloniy, Eqe haqiy. 52 Haqan Yesus gibilan, Mataw Moses ago gunun hurit kemiyta na asor in God ago maror agamukan muturta huritim muzinim in disaipel tiqiyiyta ham. Nazaq iyan mataw na in bilaqne bit araq ayahta anamreniz nog iyayta ham. Bit anamreniz na in gigo nagah kabemmo bit aduganib usaqta nab in nagah muturta teq kwaziqta inaqmo giwaqim asanib ad gwahtiqim mataw giqisihunayta ham.

On mataw uliq Nasaret-ibta Yesus gileh ugiy

(Mak 6.1-6; Luk 4.16-30)

53 Ari Yesus gamuk awowun na bilaqim tihiqiyan in uliq na hulosim tilah. 54 Lehim inmo ago uliq diq Nasaret-ib tugwahtim. Gwahtiqim in Juda gigo bit humab wolaytab lehim God ago gamuk asuleqin on mataw tigibilenyaq. Gibilensa in huritad gihol riten nog iy yaqay. Gihol riten nog iysa in bilaq yaqay, Mat ko ago anad awaz meqinta na teq in daq azawayin inaqta emaqta na in edob diq wam? haq yaqay. 55 In mat bit emaqta naqmo atatinta haq yaqay. In anen Mariya-mo haq yaqay. In amagniz Jems teq Josep teq Saimon teq Judas haq yaqay. 56 Teq in ahiyan bunmo kawa i nenaq osauq haq yaqay. Mat ko daq zawayta nagan edob diq wam? haq yaqay. 57 In nazaq haqad Yesus anan gigem timeqniy yaqay. Gigem meqniysa Yesus gibilan, God ago nantut abin uliq bunmo usaqta ham. Ari inmo ago uliqab teq in ago bitabmo diq in ahol abin haiqta ham.

58 Ari on mataw na Yesus anan helmo a hi haqsa iyan in uliq nab daq azawayin inaqta kabemmo a hi am.

Copyright information for `MLP