Matthew 14

Jon mataw huz negyaqta na wol eman mom

(Mak 6.14-29; Luk 3.19-20; 9.7-9)

Ari kam nab king Herot in on mataw Galiliy-ibta giwamuzim osad in Yesus kabiy daq emyaqta na ago abin tuhurit. Huritim in ago kabibiy mataw gibilan, Ko Jon mataw huz negyaqta naqmo ham. God in hodhodab wazan eraqan in aholib zaway ayahmo usaqta ham. Na ezaqgo kwaziqmo Herot in ama Filip awe Herodiyas hureqim wam. Waqan Jon in Herot bulonyaq, Ni God ago gunun ayahta itiyonim aw na wamta haqyaq. In nazaq haqsa teq Herot bilaqan in ago mataw asor lehim Jon wazim tiqirquriy. Irquran ossa Herot in wol emgo anad emyaqta teq on mataw bunmo Jon anan God ago nantut araq haqsa iyan in wol emnan rabyaq.

Ari kam araqab Herot anen iqamta na akaman tugwahtim. An mataw asor bolim Herot inaq humab wolim didaq neqad osiy. Ossa Herot awe Herodiyas amiy bolim mataw na ginognib dorsa Herot in ahol waqad anad tibilam. Anad bilaqsa in amun aw na bulon, God ya ibiysa ya helmo diq bilaqaiq ham. Ni nagah araq ninad usaqta na anan ibilenid ya tinigdaiq ham. Haqan amun aw na in anen Herodiyas anad huritnan tilah. Lehan anen anadta bulonan in ta bolim Herot tubulon, Ni Jon mataw huz negyaqta na anat uroteq afaqin degib emeq a bo ya yag ham. In nazaq bilaqan king na afaqan tiqiy. Afaqan iyad teq in helmo ulilib hamta na anadin emad in mataw na gimeb amebay woqnan hulos. Nazaq iyan amun aw nagah anan bilamta na in em uggo tibilam. 10 Ad in nan eman lehan mataw giqirquran osayta na abitnib in Jon anat urot tayim afaqin tuwaqiy. 11 Waqim in degib emim a bolim aw barasta na tuqugiy. Ugan in waqim anen ago hib ad tilah. 12 An abeb Jon ago disaipel huritim in bolim asan waqim a lehim tiyay toniy. Yay tonim teq in lehim Yesus tubuloniy.

Yesus on mataw 5,000 nazaq didaq nag

(Mak 6.31-44; Luk 9.10-17; Jon 6.1-13)

13 Ari Jon wol emiyta na ago Yesus huritim in muyib gwalim saw na hulosim saw araq amatawun haiqtab tilah. Lehsa on mataw kabemmo huritim in gigo uliq hulosim in yuw aqurumun muzim gisenabmo Yesus muzim inaq tilehiymo. 14 An abeb Yesus bo tugwahtiqim in muy hulosad dubub gwalimmo ame le on mataw kabemmo gibiyad in ginan anad timeqniy. Anad meqniysa in gigo asor gigo moq inaq na giwastitayan gihol tidimniyiy.

15 Sa imisor zeq tuwolehsa Yesus ago disaipel bolim tubuloniy, Saw ka amatawun haiqta haqiy. Teq zeq tuwolehaqmo haqiy. Nazaq iyan ni on mataw giqemid in uliq sinsin usayta kogab lehad giholmen didaq zayeq neqiy haqiy. 16 Haqan Yesus bilam, Na nagaqgo in leh daqay? ham. Negmo didaq negid neqiy ham. 17 Haqan in buloniy, I gigo didaq ka kabem a haiq haqiy. Bret abaynaginmo teq nabiq gigermo kawa usaq haqiy. 18 Haqan Yesus gibilan, Nagah nag ne giwaqeq yaqgo hib a boliy ham.

19 Haqad in on mataw gibilenan in saw nab sisihunibmo tuqos woqiy. Os woqim ossa Yesus bret abaynagin na teq nabiq giger na waqim ame ulilib gwalsa in God esey ugim teq in bret na orqayim ago disaipel tinag. Negan disaipel waqim on mataw tinegiy. 20 Negan in bunmo didaq na neqan tigiyunin bug. Giyuninan disaipel didaq abeyan hulosiyta na ginuwim kuram 12 nazaqmo gisihenan ate tugwal bug. 21 Ari mataw didaq neqiyta na ginulinqan kabemmo diq 5,000 nazaq. Ad in on teq onmin a hi ginuliniy.

Yesus yuw amalib bayim lah

(Mak 6.45-52; Jon 6.16-21)

22 Ari Yesus in ago disaipel giqeman muyib gwalim in ameb yuw-kurorqan Galiliy urotim aqurumun kozaq ban tilehiy. Lehsa inmo osim mataw dauh biyahta na giqeman giquliqab tilehiy. 23 Giqeman lehsa teq in amomo God inaq gamuk emnan haqad garahab tugwalah. In gwalehim ossa imisor diq tiqiyan in amomo garah nabmo tuqos. 24 Ossa muy pesanmo tiqiyan tim ayahmo eraqim muy anobun ban bolad in kamis wolsa eraqim muy tuqothasyaq. 25 Othassa saw tihastitaynan tonsa tarom asor ussamo Yesus in ago disaipel gigerab yuw bayim tilah. 26 Lehsa disaipel in Yesus yuw bayim bolsa ahol waqadmo in ritenim an buloniy, Ko wit araqagya haqiy. Haqad in rabad tiqek ton yaqay. 27 Ek tonsa Yesus hidmo gibilan, Ne giwaz meqniyiy ham. Ka yaqmo lehaiq ham. Ne hi rabiy ham.

28 Haqanmo Pita amenin emim bilam, Iyahta ham ka ninmo iyeq teq ni ya ibilenid ya nazaqmo yuw bayeq nigerab lehiq ham. 29 Haqan Yesus bulon, Ni bol ham. Haqan Pita muy hulosim yuw bayim Yesus agerab tilah. 30 Lehsa tim awaz meqin diq sibsa in tirabyaq. Rabad in yuw aduganib tuwolehyaq. Wolehadmo in lileyim bilam, Iyahta ni ya iwaz ham. 31 Haqsamo hidmo Yesus aben emim Pita tuwaz. Wazad in bulon, Ni ninad helmo haqaqta na amik ham. Ezaq haqad ni ninad giger usaq? ham. 32 Haqad in giger muyib gwalanmo tim timidam. 33 Mideman mataw muyib osiyta na in Yesus abin iluwad bilaq yaqay, Helmo ni God atatinmo diq haq yaqay.

Yesus uliq Genesaret-ib mataw moqayta kabemmo giwastitayan dimniyiy

(Mak 6.53-56)

34 Ari Yesus ago disaipel nenaq yuw-kurorqan Galiliy urotim lehim urum kozaq ban uliq Genesaret ago lan ezab tugwaliy. 35 Gwalan mataw saw nabta na in Yesus ahol waq hasim in uliq sinsin usayta nagab nan eman lehan mataw in giyogniz gigo moq inaqta na bunmo giqad Yesus ago hib tuboliy. 36 Bolim in ginad awaz meqin amalib Yesus bulon yaqay, Ni on mataw gigo moq inaq ka gihulosid in giben ningo tubusan adekmo waziy haq yaqay. Haqsa on mataw Yesus ago tubusan adek waz yaqayta na bunmo gihol tidimniy yaqay.

Copyright information for `MLP