aAisaya 29.13

Matthew 15

God ago maror i gisesan gigo gunun giquriyam

(Mak 7.1-13)

Ari kam nabmo Farisi asor teq mataw Moses ago gunun hurit kemiyta na asor in Jerusalem hulosim Yesus ago hib tuboliy. Bolim in susumun ugim bilaqiy, Ezaq haqad ningo disaipel i gisesan gigo gunun itiyonim giben a hi suholimmo didaq neqayta? haqiy.

Haqan Yesus in gigo gamuk amenin emim gibilan, Ta ne ezaq haqad ne gisesan gigo gunun muzinad teq ne God ago gunun itiyonayta? ham. God bilam, Ni ninen nimam giwazinad gilumsih haqad in bilam ham. Teq in bilam, Mat araq anen amam a hi giqudinad gamuk meqinta amalib gibilawunid ne wol emid moqan haqad in bilam ham. Ta teq negmo kazaq bilaqayta ham. Mat araq in anen amam gibileneq bilaqdaq, Yaqgo nagah ne gilumsihgo usta na ya inad buliyim God abinib eman usaqta haqdaq haqad ne bilaqayta ham. Mat na gamuk awaz meqinta nazaq bilaqeq teq in anen amam giwazinad a ta hi gilumsihdaqta haqad ne bilaqayta ham. Nazaq iyan ne God ago gamuk bayan woqim samanta ussa ne gisesan gigo hib gunun waqiyta naqmo ne wazan eraqaqta ham.

Ne mataw gimileq meqin diqta ham. God ago nantut Aisaya in ne gilum kemim ne gigo daq na anan hel diqmo bilam ham. In bilam,

On mataw ka giqezabmo God abin iluwayta haqad in bilam ham. Teq in ginad gigem pesanmo God ago hib usaqta haqad in bilam ham.
Mataw na God abin samanta iluwayta haqad in bilam ham. In mataw og kabtaqmo gigo gunun anan bilaqay, God ago maror dimunta haqayta haqad in bilam ham. Ad in gunun naqmo mataw giqisihunayta haqad in bilam ham. a 

Yesus daq meqmeqinta mataw giqeman God ameb gihol anumlan inaq iyaqta na ginan bilam

(Mak 7.14-23)

10 Ari Yesus on mataw biyahta na gibilenan bolan in gibilan, Ne gamuk ka huriteq teq ginad em hasiy ham. 11 Nagah bunmo mataw wazim giteb eman lehaqta na in mataw gihol eman God ameb anumlan a hi iyaqta ham. Haiq ham. Nagah mat aduganib usim bo aqezab gwahtiqaqta naqmo in mat ahol eman God ameb anumlan inaq iyaqta ham.

12 Haqanmo disaipel in agerab loqim buloniy, Se haqiy ni Farisi gigo gamuk bayan woqsa in huritim gigem timeqniyaq haqiy. 13 Haqan Yesus bilam, Didaq ahokan bunmo ya imam Heven-ib osaqta a hi layta na in titeqdaq ham. 14 Mataw na gihulosid luwiy ham. In gime haiqta ham. Gime hiqiysa in mataw gibilenay, Dan kawaqmo usaq haqayta ham. Bo kazaq lehiy haqayta ham. Teq mat ame haiqta in mat ta araq ame haiqtamo dan isihuneq a lehadmo in giger garabmo le yayib tuwoq daqay ham.

15 Haqan Pita bilam, Nagah mat eman ahol anumlan inaq iyaqta ago gamuk awowun na alulin ni i gibilen ham. 16 Haqan Yesus bilam, Ne kam gineh teq ginad em daqay? ham. 17 Nagah mat ateb eman agemab wolehaqta na in abekoqib lehim le yayib wolehaqta ham. Na ne ginad a hi emay ye? ham. 18 Ari nagah mat aqezab gwahtiqaqta na in mat agemab usim teq gwahtiqaqta ham. Nazaq iyan nagah naqmo in mat na eman God ameb ahol anumlan inaq iyaqta ham.

19 Daq meqinta mataw gigemab gwahtiqaqta na kagzaq ham. Ni ninad meqmeqinta nigemab usaqta na teq ni mat wol emaqta na teq ni an alulib hureqim inaq usaqta na teq ni an a hi waqadmo an haresmo hureqim inaq usaqta na teq ni rin tonaqta na teq ni hazizirib mat araq kat ugaqta na teq ni mataw gibilawunaqta na ham. 20 Daq nagan bunmo in mat eman God ameb ahol anumlan inaq iyaqta ham. Ari mat aben a hi suholadmo didaq neqaqta na in ahol eman God ameb anumlan inaq a hi iyaqta ham.

Saw Kenan-ib aw araq Yesus anan helmo ham

(Mak 7.24-30)

21 Ari Yesus uliq na hulosim in uliq giger Tair teq Saidon gigo saw ban tilah. 22 Lehan Kenan-ib aw araq saw nab osyaqta na bolim in lileyim bilam, O Iyahta ham. Ni Devit atatin
15.22Matyu 9.27 nab teq ni gamuk ‘Devit atatin’ ka alulin ahol waqdaq.
ham. Ni ya inan ninad meqniyan ham. Bugaw araq meqinta ya imiy meqin diq tonaq ham.
23 Haqan Yesus amenin araq a hi bilam. An Yesus ago disaipel bolim buloniy, Aw ka i gimuzad gililewunad luwaq haqiy. Nagah in anan bilaqaqta na ni em ugidmo in lehan haqiy. 24 Haqan Yesus bilam, God iqeman ya Isrel on mataw gimomo gigo hib bolta ham. Isrel on mataw na in bilaqne sipsip nabag lehiyta nog ham. An ya on mataw naqmo ginagunim bol ham. Ya mataw en ta araq gigo hib a hi bol ham.

25 An aw na bolim Yesus agerab abakbakan ulum laquwim turad bulon, Iyahta ham ni ya ilumsih ham. 26 Haqan Yesus amenin emim bilam, Ni hulossa yaqgo onmin didaq negid giyunin bugid teq ham. Luweq ya onmin gigo didaqta na waqeq gaun negid neqsa yaqgo onmin gigemnan moq daqay ham. Daq nawa na in dimun a haiq ham. 27 Haqan aw na bilam, Iyahta ni helmo bilaqaq ham. Ta teq gaun in gimam ago ban ahaqenib didaq aneglan woqsa in neqaytamo ham. 28 Haqan Yesus bilam, Ni ninad helmo haqaqta na ayahmo ham. Nagah anan ninad bilaqaqta na in ningo hib tugwahtiqdaq ham. Yesus nazaq bilaqan muran diq nawaqmo aw na amiy ahol tidimniy.

Yesus mataw kabemmo gigo moq inaqta giwastitayan dimniyiy

29 Ari Yesus uliq na hulosad in yuw-kurorqan Galiliy aqurumun muzim lehim in garah araqab gwalehim tuqos wom. 30 Os woqim ossa teq on mataw kabemmo in ago hib gaboliy. Gabolad in mataw gisen meqinta teq gime haiqta teq giditin kok tonta teq giqez haiqta teq gigo moq amo amo giholib usaqta kabemmo in Yesus ago hib giqad gaboliy. Giqad gabolim Yesus anognib giqeman teq Yesus in giwastitayan tidimniyiy. 31 An on mataw biyahta na in mataw giqez haiqta na gamuk tiqemsa teq mataw giditin kok tonta na gihol tidimniysa teq mataw gisen meqinta na eraqim tiloq gelsa teq mataw gime haiqta na saw ahol tuwaqsa in nazaq gibiyad in gihol turuh nemyaq. Gihol turuh nemsa in Isrel gigo God abin tiqiluw yaqay.

Yesus on mataw 4,000 nazaq didaq nag

(Mak 8.1-10)

32 Ari Yesus in ago disaipel gibilenan bolan in gibilan, Ya on mataw ka ginan inad timeqniyaq ham. Ya nenaq kam ezeqmanmo osan in gigo didaq tihiqiy ham. In didaq haiqmo gigemnan moqsa ya samanmo giqemid lehnan ituw hiqiyaq ham. Luweq in lehad danib gime sinsanid woq daqay ham. 33 Haqan disaipel buloniy, Saw ka saman diqta haqiy. I edob bret kabemmo giwaqeq on mataw humab ayahta kazaq ka i negid neq daqay? haqiy. 34 Haqan Yesus tisusumun nag, Ta negmo gigo bret ganim diq usaq? ham. An in bilaqiy, I gigo bret 7 nazaq diq teq nabiq amikmikta amulik-mulikmo kawa usaq haqiy.

35 Haqan Yesus on mataw gibilenan in ogib os woqim tuqosiy. 36 Ossa teq Yesus in bret 7 na nabiq inaq giwaqim God esey ugim teq in orqayim ago disaipel tinag. Negan disaipel waqim on mataw tinegiy. 37 Negan on mataw bunmo neqan tigiyunin bug. Giyunin bugan didaq abeyan asor osan in kuram 7 giwaqim amalib tigisiheniy. 38 Mataw didaq neqiyta na ginulinqan kabemmo diq 4,000 nazaq. Teq on onmin nenaq a hi ginulin bugiy. 39 An Yesus on mataw giqeman tilehsa teq in muyib gwalim og anan Magadan haqayta na ago saw ban tilah.

Copyright information for `MLP