Matthew 16

Mataw Yesus daq araq azawayin inaqta emsa ahol waqnan bilaqiy

(Mak 8.11-13; Luk 11.29-32)

Ari Farisi asor teq Sadyusi asor in Yesus ulum waqnan haqad agerab tuboliy. Bolim in bilaqiy, Ni Mat Iyah ulilib osaqta na bulonid in daq araq azawayin inaqta emid i ahol waquq haqiy. Ahol waqad teq i ni ninan helmo tihaqam haqiy. Haqan Yesus amenin emim bilam, [Zeq wolehad imisor iysa kait akakaqan iysa ne ahol waqad bilaqay, Kam tidimniynan kait akakaqan iyaq haqayta ham. Ad tarommo onqas dubta tiqad kait akakaqan iysa ne ahol waqad bilaqay, Muran urom woqad tim sibdaq haqayta ham. Ne kait awaqan ahol waqad nagah teq gwahtiqdaqta na ago ne ginad em hasayta ham. Ta teq muran kam kab ne nagah ahol waqad ginad a hi em hasay ham.] On mataw kam kabta ham ne on mataw meqinta God gileh ugayta ham. Ne daq azawayin inaqta naqmo ahol waqnan bilaqayta ham. Ta teq God in daq araq azawayin inaqta a hi giqisihundaq ham. Kwaziqmo Jona aholib daq gwahtimta naqmo ne ahol waq daqay ham. Haqad Yesus in gihulosad tilah.

Farisi teq Sadyusi nenaq gigo gamuk awowun

(Mak 8.14-21)

Ari disaipel yuw-kurorqan Galiliy urotim le urum kozaq ban tugwahtiqiy. Teq in gidek zizalan bret asor waqim ad a hi boliy. Sa Yesus gibilan, Ne Farisi teq Sadyusi gigo yis anan gihol waz naqmo hiqiyiy ham. Haqan disaipel in gimo an bulonim bilaqiy, Ka i bret waqim ad a hi bolan daqag in bilaqaqya haqiy. Haqsa Yesus in gigo gamuk tuhuritim in bilam, Mataw ham ne gigo ginad helmo haqayta na amik diq ham. Ezaqgo ne bilaqay, I bret haiq haqay? ham. Ne ginad a hi emad os tutay ye? ham. Mataw 5,000 nazaq bret abaynagin neqan teq ne abeyan ginuwim kuram kabemmo gisiheniyta na ne anadin a hi emay ye? ham. 10 Teq mataw 4,000 nazaq bret 7 neqan ne abeyan ginuwim kuram kabemmo gisiheniyta na ne anadin a hi emaymo ye? ham. 11 Ezaq diq tonim ne ginad a hi emay? ham. Ya bret diq anan a hi gibilen ham. Ya bilay, Ne Farisi teq Sadyusi gigo yis anan gihol waz naqmo hiqiyiy hay ham. 12 In nazaq haqan teq disaipel ginad tiqemiy. Yesus in bret ago yis anan a hi bilam haqiy. In Farisi teq Sadyusi gigo daq in on mataw giqisihunayta naqmo i anan gihol waz naqmo hiqiyam haqad in bilamta haqiy.

Pita Yesus ahol alulin bilaq siram

(Mak 8.27-30; Luk 9.18-21)

13 Ari Yesus uliq ayahta Sisariya Filipay gigo saw ban lehim kam nab in ago disaipel susumun negim bilam, On mataw in Mat Atatin anan nog diq haqsa ne huritay? ham. 14 Haqan disaipel buloniy, Mataw asor ni ninan Jon mataw huz negyaqta na amatin haqay haqiy. Sa asor ni ninan bilaqay, Ni Elaija haqay haqiy. Sa asor bilaqay, Jeremaya o God ago nantut kwaziqta na gigo araq daqag ni haqay haqiy. 15 An Yesus a ta susumun nag, Ta negmo ya inan nog diq haqay? ham. 16 Haqan Saimon Pita amenin emim tibilam, Ni Krais ham. God mat emid bo i gilumsihdaqta amatin na ninmo ham. Ni God kayeqmo osaqta na atatin ham.

17 Haqan Yesus bulon, Jona atatin Saimon ham, ni tidimniyim osaq ham. Ogib kab mat araq in ya ihol alulin nawa ni tibilamta na in a hi niqisihun ham. Haiqgam ham. Ya imam Heven-ib osaqta naqmo in ya ihol alulin na tiniqisihun ham. 18 An ya kazaq nibilenaiq ham. Pita ni gig nog ham. Ni nimalib teq yaqgo on mataw giqemid in nab zaway iyeq titur daqay ham. Tursa nagah zawayta mataw tumoqiyta gigo uliqab boleq giqothassa in a hi hiqiy daqay ham. 19 Ya teq zaway kazaq tinigdaiq ham. Og kab mat araq God ago maror aduganib gwahtiqnan tonsa ni wasihdaqta na tekomo God in mat na wasihgo anad tiqamtamo ham. Ari mat araq God ago maror aduganib gwahtiqnan tonsa ni bo gwahtiq haqdaqta na tekomo God in mat na gwahtiqgo anad tiqamtamo ham. 20 Haqad Yesus in ago disaipel gunun negim atoranmo gibilan, Ne ya ihol alulin ya mat God iqeman bolta anan Krais haqayta na ago ne mat araq hikidik buloniy ham.

Yesus teq moqdaqta na ahol loyinad in ago daq bunmo ago disaipel giqisihun

Yesus bilam, Ya moqeq teq ta eraqdaiq ham

(Mak 8.31-9.1; Luk 9.22-27)

21 Ari kam nabmo Yesus ago gamuk amebta in moqdaqta na alulin emim in ago disaipel gibilenim bilam, Ya Jerusalem-ub lehmo tilehdaiq ham. Lehid mataw marorta na teq mataw tamaz emayta gigo aseseqta na teq mataw Moses ago gunun hurit kemiyta na in santitiy ayahmo tiyag daqay ham. Yagad teq in ya inol emid tumoqdaiq ham. Moqeq ya kam ezeqmanmo usid teq God iwazid ta eraqdaiq ham. 22 Haqan Pita nazaq huritadmo in Yesus waqim dan adek ban a lehim teq in wadim bulon, Iyahta ham haiq diqmo ham. Daq meqinta nagan niholib a hi gwahtiqdaq ham. 23 An Yesus ahol buliyim in Pita kazaq bulon, Satan ni tukeq ya igilehun ban leh ham. Ni ya idanin qwaynan tonaq ham. Ni God anad a hi muzaq ham. Haiq ham. Ni mat og kabtaqmo anad muzaq ham.

24 Haqad in ago disaipel bunmo kazaq gibilan, Mat araq ya imuzeq bolnan haqad anad emeq in ahol wazid woqan ham. Ad ya afaqan soraiqta nazaqmo in sornan anad bilaqsa in ago kruse sorid abetarib gwalan ham. In nazaq toneq teq in ya imuzeq bolan ham. 25 Na ezaqgo mat nog inmo ahol anadin emad asan alowan tonaqta na in ahol awitan tihik hulesdaq ham. Ari mat nog in ya inadin emad ahol nog hulosdaqta na in dimunmo kuluwa-kuluwmo tuqosdaq ham.

26 Nagaqgo mataw og kab osad in giholyon nagah kabemmo diq rom tonayta? ham. Abeb in moqid in gigo nagah giholyon rom toniyta na ezaq teq gilumsihdaq? ham. In gihol awitan tihik hules daqay ham. Teq in nagah ogibta na amalib gihol awitan zayeq os dimuntab le tugwahtiq daqay ye? ham. Na haiqmo ham.

27 Abeb Mat Atatin in amam ago ahol anuwanib ago angelo nenaq tuboldaqta ham. Boleq in on mataw bunmo gigo daq in emiyta na ahunibmo amenin tinegdaq ham. 28 Ya helmo ne gibilenaiq ham. On mataw muran kam kab osayta ka gigo asor a hi moqadmo in Mat Atatin king iyeq bolsa ahol tuwaq daqay ham.

Copyright information for `MLP