Matthew 17

Yesus ahol awaqan lul araq diq iy

(Mak 9.2-13; Luk 9.28-36)

Ari abeb kam 6 nazaq tihiqiyan Yesus in Pita teq Jems ama Jon inaq giwaqim nenaq garah araq sisaqta abigmanib tugwalehiy. Gwalehim in nab giholbinmo tuqosiy. Ossa mataw na gimeb Yesus ahol buliyim awaqan lul araq diq iy. In anobun zeq anuwan nog iysa ago tubusan hus diq saw anuwan nog iy. Sa disaipel nazaq Yesus ahol waqad ossamo Elaija ayow Moses inaq giwitan tugwahtiqiy. Gwahtiqim in disaipel gimeb Yesus inaq gamuk bilaqad turiy.

Tursa Pita in Yesus bulon, Iyahta ham i kab osauqta ka in dimun diq ham. Ni ninad bilaqid ya kab baybay ezeqmanmo tiqemdaiq ham. Araq ninmen teq araq Moses amen teq araq Elaija amen ham.

In nazaq bilaqad tursamo onqas anuwan inaqta gehitiqim tigiqisih. Giqisihan God aqez onqas na aduganib bilam, Ka ya itatin ham. Ya in anan inad bilaqsa ya igem dimun diq iyaqta ham. Ne in aqez huritiy ham. An disaipel God aqez na huritim gihol rabsa in ogib woqim tuqusiy. Ussa Yesus gigerab bolim giwazad gibilan, Ne hi rabiy ham. Eraqiy ham. Haqan in ogib usad gimemo gwalehim in mat araq ahol a hi waqiy. In Yesus amomo tursa ahol waqiy.

Ari in aweweqmo garah na hulosim gewoqadmo Yesus disaipel ezeqman na gidek wazim gibilan, Ne muran sen qway nog iyim nagah ahol waqiyta ka ne mat araq hikidik buloniy ham. Abeb God in Mat Atatin hodhodab waz ta eraqid teq ne nagah ka ago tibilaq daqay ham.

10 Haqan disaipel tisusumun ugiy, Ta ezaqta ago mataw Moses ago gunun hurit kemiyta na bilaqay, Elaija danmeb bolid teq Krais abeb boldaq haqayta? haqiy. 11 Haqan Yesus bilam, Helmo ham. Elaija boldaqta ham. In boleq nagah bunmo tuwastitaydaqta ham. 12 Ta teq ya ne gibilenaiq ham. Elaija tubol ham. Bolan mataw in ahol a hi waq hasiy ham. Ahol a hi waq hasad in ginadibmo mat na aholib daqdaq emim timeqin toniy ham. Ad teq in nazaqmo Mat Atatin ayon emsa in santitiy ayahmo tuwaqdaqmo ham. 13 Yesus nazaq haqanmo disaipel ginad tiqemiy, Yesus in Jon mataw huz neqyaqta naqmo anan bilaqaq haqiy.

Yesus amun araq aholib bugaw meqinta muz

(Mak 9.14-29; Luk 9.37-43)

14 Ari Yesus ago disaipel ezeqman na nenaq on mataw biyahta na gigerab gewoqanmo mat araq bo Yesus agerab loqim abakbakan ulum laquwim turad bilam, Iyahta ham ni yaqgo amun matta ka ninad ug ham. In agadan iyad ahol meqin diq iyaqta ham. Sirisirimo in faqmeb teq yuwmeb woqaqta ham. 16 Sa ya waqim ningo disaipel gigo hib a bolan in wastitaygo biyab a hi iyiy ham. 17 Haqan Yesus bilam, On mataw kam kabta ne God anan helmo a hi haqayta ham. Ad ne ginad titnonim diq a hi usaqta ham. Kam ganim teq ya nenaq a ta osdaiq? ham. Kam ganim teq ya ne ginad siqim iyaqta na ago a hi bilaqad ya ne gigo afaqan sordaiq? ham. Ne amun yaqgo hib kab a boliy ham. 18 Haqan in amun a bolan Yesus bugaw meqinta na tuwad. Wadanmo bugaw meqinta na amun tuhulos ug. Hulos ugan nawaqmo amun na ago moq tihiqiy.

19 Abeb disaipel in gimomo Yesus ago hib bolim buloniy, I ezaq iyim bugaw meqinta ko a hi muz? haqiy. 20 An Yesus gibilan, Ne ginad helmo haqayta na in siqim diq na ago ne bugaw meqinta na a hi muziy ham. Ya helmo ne gibilenaiq ham, Ne ginad helmo haqayta na amik diq ay mastet anagin nog usid teq ne garah ka buloneq bilaq daqay, Ni eraqeq kobmo leh haqid in ne giqez tumuzdaq ham. Ad teq ne nagah araq a hi em daqayta a hi iy daqay ham. [ 21 Teq bugaw meqinta muzgo adanteqin araq araq haiqgam ham. Ne God amomo bulonad susumun ugad teq ne didaq udiniy ham. Dante amulik naqmo amalib teq ne bugaw meqinta muz daqayta ham.]

Yesus ame gigerta bilam, Ya moqeq teq ta eraqdaiq ham

(Mak 9.30-32; Luk 9.43-45)

22 Ari Yesus ago disaipel nenaq saw Galiliy-ib humab wolim osad teq in ago disaipel gibilan, Mat araq teq Mat Atatin waqeq mataw gibenab tiqemdaq ham. 23 Emid teq in wol emid tumoqdaq ham. Moqeq kam ezeqmanmo usid teq God in wazid ta eraqdaq ham. Haqan disaipel gihol afaqan diq iyiy.

Yesus Tempel ago takis zay

24 Ari abeb in le uliq Kapaneam-ub tugwahtiqiy. Gwahtiqanmo nab mataw Tempel ago takis waqayta na in Pita ago hib bolim tisusumun ugiy, Ne gigo tisa ko Tempel ago takis zayaqta ye? haqiy. 25 Haqan Pita bilam, Eqe ham in zayaqta ham. Haqad in muleqim bitab ta bolim in nan na ago asit a hi bilaqsamo Yesus inmo gamuk na wazan eraqan in tisusumun, Saimon ham ni ninad ezaq emaq? ham. Og kab mataw king iyim osayta na in gingan gigo hib takis waqayta? ham. In gimo gigo onmin gigo hib takis waqayta o haiq in mataw ta asor gigo hib waqayta? ham. 26 Haqan Pita bilam, In mataw ta asor gigo hib takis waqayta ham. An Yesus bulon, Ni dimunmo tibilam ham. King gigo onmin takis a hi zayayta ham. In samanmo osayta ham. 27 Nazaq iyan i takis a hi emamta na in dimunmo ham. Ta teq luweq i mataw na gigem wizid in i ginad daqay ham. Nazaq iyan ni yuwub leheq aul huneg ham. Hunegeq nabiq danmebta ni tuqotdaqta na ni waqeq ate hiksis ham. Hiksiseq teq in ateb mani araq ussa ni ahol tuwaqdaq ham. Mani na ni waqeq a le ya ninaq giholyon takis na ni zayad neg ham.

Copyright information for `MLP