Matthew 18

God ago maror aduganib nog in mat ayah diqta?

(Mak 9.33-37; Luk 9.46-48)

Kam nab Yesus ago disaipel in Yesus ago hib bolim tisusumun ugiy, God ago maror aduganib nog in ayah diqta? haqiy. Haqan Yesus amun amikta araq bulonan bolan in amun na eman disaipel gilikmanib titur. Tursa Yesus gibilan, Ya helmo ne gibilenaiq ham. Amun kazaqta ka abin haiqta ham. Teq ne ginad buliyeq amun abin haiqta ka nogmo a hi iyeq ne God ago maror aduganib a hi gwahtiq daqay ham. Ari mat nog inmo ahol wazid woqsa in amun abin haiqta nog iyeq mat naqmo God ago maror aduganib abin ayahta tiqiydaq ham.

Yesus daq hihiq mataw ginad helta meqin tonaqta na ginan bilam

(Mak 9.42-48; Luk 17.1-2)

Mat nog in amun kaqanta ya ibinib bolsa ahol waqad wazinaqta na in ya iwazinaqmo ham. Ari ne gigo araq in onmin amikmikta ya inan helmo haqayta na gigo araq
18.6Mataw asor ginad emay, Yesus onmin amikmikta ginan bilamta na in ago disaipel ta asor gibin haiqta na ginan bilam haqay.
baymuzsa in anad helta na hulosnan tonid mat naqanta in yaqgo faq meqin diq tuwaqdaq ham. Na in kwaziqmo gig ayahta anatgumnib am wazeq hunegid kamismeb woqid yuw tineq nagta ham. Neqid mat na moqeq daq meqinta na a hi emeq in yaqgo faq meqin diqta na a hi waq nagta ham.

Daq meqinta mataw ginad hureqsa in ginad helta hulosayta na og kab tugwahtiqdaqta ham. Teq mat aw nog daq nazaq em daqayta na in timeqniy has daqayta ham.

Ni nibensen araq kat nigid ni ninad helta hulosnan tonad ni nihol asor na uroteq hunegid lehan ham. Ni niben o nisen amulikmo inaq iyeq ni God inaq kuluwa-kuluwmo osdaqta na in dimunmo ham. Ari ni niben nisen giger inaq iyid in nihunegid ni faq a hi miyaqta nab lehdaqta na in meqin diq ham. Ari ni nimeqnagin araq kat nigid ni ninad helta hulosnan tonad ni nimeqnagin na othaseq hunegid lehan ham. Ni nimeqnagin amulikmo inaq iyeq ni God inaq kuluwa-kuluwmo osdaqta na in dimunmo ham. Ari ni nimeqnagin giger inaq iyid in nihunegid ni os meqinta na ago faqab lehdaqta na in meqin diq ham.

Sipsip araq nabag lahta ago gamuk awowun

(Luk 15.3-7)

10 Ne gihol wamuziy ham. Luweq ne onmin amikmikta na gigo araq baymuz daqay ham. Ya kazaq ne gibilenaiq ham. In gigo angelo gibiy muzayta na in Heven-ib ya imam anobun tutimmo ahol waqayta ham. 12 Teq ne ginad ezaq emay? ham. Mat araq in ago sipsip 100 nazaq giwamuzad luwsa ta araq nabag lehid mat na le a hi nagundaq e? ham. Haiqgam ham. In ago sipsip 99 na gihulosid garahab luwsa in leheq sipsip amulikmo nabag lahta na tinagundaq ham. 13 Ya helmo ne gibilenaiq ham. Mat na in ago sipsip nabag lahta na ahol tuwaqeq ari in ago sipsip kabemmo garahab luwad nabag a hi lehiyta na ginadin a hi emdaq ham. In ago sipsip amulikmo nabag lehan in nagim le ta wamta naqmo ago in anad dimniy naqmo hiqiydaq ham. 14 Na nazaqmo ne Gimam Heven-ib osaqta na in onmin amikmikta na gigo araq aban iygo in anad a hi bilaqaq ham.

Ni nimaqbab araq daq meqinta emid ni inaq wastitaydaqta adan

(Luk 17.3)

15 Ni nimaqbab araq daq araq meqinta niholib emid ni leheq ahol waq ham. Ahol waqad ni inaq negmo giger giholbinmo osad ni ago daq meqinta na anan bulon waq ham. In ningo gamuk huritid teq ni nimaqbab na hureqid in God ago hib ta boldaq ham. 16 Ari in ni niqez a hi huritid ni boleq mat amulik o giger nazaq giwaqeq nenaq ta leheq nimaqbab na inaq gamuk na wastitay waqiy ham. Na ezaqgo mataw na in giqez ni niqez inaq wastonid ningo gamuk awaz timeqniydaq ham. 17 Ari ni nimaqbab na in ne giqez a hi huritid ni on mataw yaqgo nan huritayta na bunmo gibilen ham. Gibilenid in ni nimaqbab na bulonsa in giqez a hi huritid teq ne bunmo mat na aholib hiqiyiy ham. Ne on mataw en ta asor Juda a haiqta nagan teq mataw takis waqayta na giholib hiqiyayta nazaq ne mat na aholib hiqiyiymo ham.

18 Ya helmo ne gibilenaiq ham. Og kab ne gigo mat araq in ago daq meqinta hulosnan atuw hiqiysa ne baymuzsa God tekomo mat na baymuzgo anad tiqamtamo ham. Ari mat na in ago daq meqinta na hulosid ne ta waqid ne gimuganib ta bolid God tekomo mat na ta waqgo anad tiqamtamo ham. 19 Ad ya ne a ta gibilenaiq ham. Og kab ne gigo mataw giger in nagah araq anan gigem amulikmo iyad ya imam Heven-ib osaqta na bulonsa in nagah anan ginad usaqta na tinegdaq ham. 20 Na ezaqgo mataw giger o ezeqman nazaq ya ibinib humab emeq ossa teq ya in gilikmanib tuqosdaiqmo ham.

Kabibiy mat araq ayow inaq an anobun a hi wastitayiyta gigo gamuk awowun

21 Ari kam nab Pita bolim Yesus kazaq susumun ug, Iyahta ham ya imaqbab araq imeqin tonsa ya ime ganim in ago daq na walemad anadin a ta hi emdaiq? ham. Ya inad emaiq, Ya ime 7 nazaq ago daq meqinta walemdaiqta na in kabemmo diq haqaiq ham. 22 Haqan Yesus bilam, Haiq ham. Ni nimaqbab ame 77 nazaq nimeqin tonid ni nazaqmo nime 77 nazaq in ago daq meqinta na walemad anadin a ta emdaq ham.

23 Ni hurit ham. God ago maror aduganib daq usaqta na in bilaqne king araq ago kabibiy mataw in gigo ayahta ago mani asor samanmo waqiyta nazaq nog ham. 24 Abeb king na in ago mani amenin waqgo alulin emsa mataw in ago mani waqiyta na gigo araq in ago hib tubol ham. Mat na in king ago 10 milyon kina wamta ham. 25 Waqim teq in mani na amenin emdaqta na araq diq aholib a hi us ham. Nazaq iyan in ago ayahta na bilam, Mat ka ago aw amun nenaq gizayid in leheq mat araq ago kabibiy mataw samanta iyeq osiy haqad in bilam ham. Ad in ago nagah bunmo gizayeq mani na ne waq a bo ya yagiy haqad in bilam ham. I daq nazaq emid teq mat ka in yaqgo mani amenin asormo tiqemdaq haqad in bilam ham. 26 Haqan kabibiy mat na nazaq huritadmo in king agerab abakbakan ulum laquwim turad bulon, Ni ya inan ninad meqniysa ni asit ibaq tun haqad in bilam ham. Ya ningo mani wayta na amenin bunmo tinigdaiq haqad in bilam ham. 27 An kabibiy mat ago ayahta na in anan anad meqniysa in ago hib amenin usta na tuwal em bug ham. Ad in mat na hulosan tilah ham.

28 Teq kabibiy mat na asanib gwahtiqim lehim in aholyow araq in inaq araqib kabiy emayta na ahol tuwam ham. Ahol waqad in ayow na anatgumnib waz naqmo hiqiyadmo bulon, Yaqgo 100 kina niholib usaqta na muran diqmo ni yagdaqta haqad in bulon ham. 29 Haqan in ayow na huritadmo in abakbakan ulum laquwim turad bulon, Ni ya inan ninad meqniysa ni asit ibaq tun haqad in bilam ham. Ya mani wayta na amenin bunmo tinigdaiq haqad in bilam ham. 30 Teq haiq ham. Mat na hulos ham. Ad in ayow na wazim a lehim bit giqirquran osaytab tiqam ham. Emad in bulon, Ni bit kab oseq le ni yaqgo gimeq wamta na amenin em bugeq teq ni gwahtiqdaq haqad in bilam ham.

31 Ari mat na ayogniz asor in inaq araqib kabiy emayta na in daq nazaq ahol waqad in gigem meqin diq iyiy ham. Gigem meqniysa in lehim daq gwahtimta na awagamun bunmo in gigo ayahta tubuloniy ham. 32 Bulonan kabibiy mat na ago ayahta inmen nan eman bolan in bulon, Ni kabibiy mat meqin haqad in bilam ham. Teko ni gaqsa ya ningo amenin usta na walem bugta haqad in bilam ham. 33 Ya ni ninan inad meqniyta haqad in bilam ham. Ta ezaq haqad ni niyow na anan ni ninad a hi meqniymo? haqad in bilam ham. 34 Haqad agem meqniysa in mat na waqim bit giqirquran osayta nab a tilah ham. A lehim in mataw bit na wamuzayta gibenab emim gibilan, Ne mat ka santitiy ugsa le in yaqgo gimeq wamta na amenin em bugeq teq in gwahtiqan haqad in bilam ham. 35 Haqad Yesus bilam, Ya ne gibilenaiq ham. Ne giyogniz nenaq an anobun a hi wastitayid ya imam Heven-ib osaqta na in nazaqmo ne tigitondaqmo ham.

Copyright information for `MLP